Apie Inspekciją

   Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), įkurta 1993 m. gegužės 31 d., yra biudžetinė įstaiga, dirbanti kaip savarankiška valstybinė institucija, tiesiogiai pavaldi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai. Jos struktūriniai padaliniai yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje ir Utenoje. Vykdydama įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, laikymosi priežiūrą, Inspekcija siekia užtikrinti vienodas ir palankias kelių transporto verslo sąlygas, gerinti kelių transporto saugą ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

     Inspekcija licencijuoja krovinių vežimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais bei keleivių vežimo tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais verslą, išduoda Bendrijos leidimus krovinių vežėjams ir Bendrijos licencijas keleivių vežėjams, nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus, kontroliuoja autobusų stočių veiklą. Teisės aktų nustatyta tvarka Inspekcija kelių transporto vežėjams atlygina dėl keleivių važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautas pajamas, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimo keleiviams tvarką.

     Tarptautinių susitarimų pagrindu (ir pagal nustatytas kvotas) Inspekcija organizuoja dvišalių ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalių leidimų sistemos įgyvendinimą, išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas, taip pat leidimus važiuoti didžiagabaritėms ir (ar) sunkiasvorėms krovininio transporto priemonėms Lietuvos teritorijoje.

     Inspekcija formuoja privalomosios techninės apžiūros organizavimo principus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo ir kelių transporto techninės politikos programas. Inspekcijos specialistai vertina transporto priemones ir jų sudėtines dalis ir išduoda tipo patvirtinimo sertifikatus, suteikia techninių tarnybų, techninės apžiūros įmonių bei ekspertizės įmonių veiklos leidimus, taip pat išduoda ATP sertifikatus greitai gendančius produktus vežančioms transporto priemonėms ir ADR sertifikatus pavojingus krovinius vežančioms transporto priemonėms.

     Siekiant užtikrinti asmenų, vykdančių tam tikras su kelių transportu susijusias funkcijas, tinkamą kvalifikaciją ir aukštą parengimo lygį, Inspekcijoje egzaminuojami asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto vairuotojai, vežantys pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistai, mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, techninės apžiūros kontrolieriai.

     Egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami atitinkami pažymėjimai. Asmenims, baigusiems specialius kursus, išduodami liudijimai, suteikiantys teisę dirbti vairavimo mokyklose vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais. Inspekcija taip pat suteikia teisę vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą, išduoda mokymo įstaigoms leidimus, suteikiančius teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu.

     Svarbi Inspekcijos veiklos sritis yra kelių transporto kontrolė. Inspekcijos pareigūnai kontroliuoja keleivių ir krovinių vežėjų, techninės apžiūros įmonių, vairavimo mokyklų, mokymo įstaigų, mokančių asmenis vežti pavojingus krovinius, veiklą, vairuotojų papildomo mokymo įstaigų, kuriose organizuojamas ir vykdomas motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant teisės vairuoti atėmimą, mokymas, analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi pažeidimų prevencijos priemonių. Įmonėse, keliuose, pasienio kontrolės punktuose tikrinama, kaip vairuotojai laikosi vairavimo ir poilsio režimo, kontroliuojamos pavojingus krovinius vežančios transporto priemonės, taip pat didžiagabaritės ir sunkiasvorės transporto priemonės.

     Inspekcija yra atsakinga už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos įdiegimą Lietuvoje, šios sistemos veikimą bei priežiūrą ir skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą.

     Siekdama kokybiškai ir operatyviai vykdyti pavestas funkcijas, Inspekcija naudojasi naujausiomis ir moderniausiomis technologijomis ir telekomunikacijomis. Inspekcijoje veikia dvi informacinės sistemos, kuriomis Inspekcijos specialistai juridinę galią turinčius dokumentus klientams gali išduoti bet kuriame regiono departamente, o kelyje ar įmonėje vykdydami kelių transporto priemonių kontrolę – naudotis turimais duomenimis apie vežėjo veiklą.

     Centralizuotos duomenų bazės principu veikianti informacinė sistema „Skaitis“ ir naudojama kelių transporto veiklos informacinė sistema „Keltra“, duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų, Juridinių asmenų, Adresų, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų, Lietuvoje registruotų kelių transporto priemonių registrų, Valstybinės mokesčių inspekcijos (duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą ir baudas) ir techninės apžiūros įmonių informacinės sistemos TAIS gaunančios automatiškai, leidžia iš asmenų, prašančių išduoti juridinę galią turinčius dokumentus, nereikalauti pateikti mokėjimo dokumento, įmonės registracijos liudijimo, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonių registracijos liudijimo ar transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatus įrodančio dokumento ir paslaugą suteikti bet kuriame Inspekcijos struktūriniame padalinyje. Galimybė informacine sistema „Skaitis“ gauti duomenis iš Europos Sąjungoje veikiančios duomenų apie išduotų skaitmeninio tachografo kortelių būklę sistemos „Tachonet“ leidžia vairuotojui neišduoti kelių vienu metu galiojančių kortelių, o kontrolės pareigūnams – patikrinti bet kokią skaitmeninę tachografo kortelę ir identifikuoti jos savininką. Skaitmeninio tachografo kortelę pageidaujantys gauti juridiniai asmenys gali naudotis dvipusės sąveikos elektronine paslauga (prašymą pateikti internetu, o pranešimą apie prašymo įvykdymą ar jo atmetimą gauti elektroniniu paštu) ir į Inspekciją atvykti tik vieną kartą – atsiimti kortelės.

     Vykdydama jai pavestas funkcijas, Inspekcija dalyvauja rengiant įstatymų projektus, pagal savo kompetenciją rengia taisykles, instrukcijas ir kitus teisės aktus, dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Sąjungos Komisijos darbo grupių, tarptautinių organizacijų veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių kelių transporto kompetentingomis institucijomis bei įstaigomis, keičiasi su jomis informacija apie kelių transporto reguliavimą ir kontrolę. Inspekcijos specialistai teikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie krovininio ir keleivinio kelių transporto reikalavimus Lietuvoje.

VIZIJA. Saugūs eismo dalyviai – saugi visuomenė.

MISIJA. Eismo saugumo didinimas.

VERTYBĖS. Profesionalumas, inovatyvumas, paslaugumas.

                                

 

                               

 

     Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybės institucijomis ir įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis. Bendradarbiavimas rengiant teisės aktus, organizuojant bendrus patikrinimus pasienio kontrolės punktuose su Lenkijos kelių transporto inspekcijos bei Latvijos policijos pareigūnais, keliuose ir įmonėse su Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnais, miškų urėdijų darbuotojais, skatinant antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir švietimą su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, keičiantis duomenimis, sprendžiant iškilusias problemas, svarstant perspektyvas ir semiantis patirties leidžia pasiekti gerų rezultatų kelių transporto veiklos tobulinimo srityje.

     Atstovaudama Lietuvai, Inspekcija aktyviai įsitraukė į tarptautinius kelių transporto veiklos reglamentavimo ir jo įgyvendinimo procesus. Inspekcijos specialistai dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių bei tarptautinių organizacijų (Tarptautinės vairavimo mokyklų asociacijos IVV (International Association for Driver Education), Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos (ECR) (Euro Controle Route), Transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo įstaigų susivienijimo TAAM (Type approval authorities meeting), Nacionalinės rizikos valdymo grupės (National Risk Management Group), nagrinėjančios veiksnius, kurie sudaro sąlygas skaitmeninių tachografų sistemos saugumo ir (ar) funkcionalumo pažeidžiamumui, darbe.

     Atstovaudama Lietuvai, Inspekcija aktyviai dalyvauja tarptautiniuose kelių transporto veiklos reglamentavimo ir jo įgyvendinimo procesuose.

     Dalyvavimas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse bei komitetuose

     Inspekcija yra paskirta atsakingąja institucija penkiose ir dalyvauja keturiose Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose.

     Europos Sąjungos Tarybos komitetai ar darbo grupės (pogrupiai):

• Techninio derinimo grupės Motorinių transporto priemonių vidaus rinkos pogrupis;
• Techninio derinimo darbo grupės Motorinių transporto priemonių tarptautinių klausimų pogrupis;
• Sausumos transporto darbo grupė.

     Europos Komisijos komitetai:

• Motorinių transporto priemonių techninis komitetas;
• Komitetas, atsakingas už mokslinės pažangos teisės aktuose, susijusiuose su pavojingųjų krovinių gabenimu, pritaikymą;
• Komitetas, atsakingas už techninės pažangos teisės aktuose, susijusiuose su matavimo įranga kelių transporte, pritaikymą (tachografai);
• Komitetas, atsakingas už techninės pažangos įstatymuose, susijusiuose su transporto priemonių tinkamumo eksploatuoti nustatymu, pritaikymą;
• Vairavimo teisių komitetas;
• Su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų Europos Komisijos komitetas.

                                       Dalyvavimas tarptautinėse organizacijose

      Kontrolė


     2010 m. birželio 30 d. Lietuva, atstovaujama Inspekcijos, tapo visateise Europos kelių transportą kontroliuojančias institucijas vienijančios organizacijos Euro Contrôle Route  (toliau – ECR) nare po to, kai 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis ir 2010 m. birželio 30 d. ECR pirmininkaujančios Ispanijos Karalystės vystymo ministras pasirašė Administracinio susitarimo protokolą.

     Inspekcijos dalyvavimas ECR veikloje prasidėjo 2005 m. Lietuva buvo priimta į ECR pasyvaus stebėtojo teisėmis, 2006–2008 m. aktyvaus stebėtojo teisėmis, dalyvavo ECR komitetuose, darbo grupėse, pareigūnų mokymuose. 2009 m. Lietuva buvo oficialiai pakviesta tapti visateise nare.

      ECR įsteigta siekiant gerinti saugą keliuose, skatinti sąžiningą konkurenciją, plėtoti bendradarbiavimą, derinti kontrolės procedūras ir keistis informacija bei kelių transporto kontrolės srities patirtimi. ECR narės siekia tobulinti kontrolės procedūras, nustatyti bendrus transporto priemonių kontrolės reikalavimus, užtikrinti vienodą nustatomų pažeidimų kvalifikavimą ir kitais būdais efektyvinti kontrolę.

      Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios direktyvą 88/599/EEB 5 straipsniu, Inspekcijos pareigūnai kartu su Lenkijos ir Latvijos kelių transporto inspekcijų pareigūnais vykdo bendrus transporto priemonių patikrinimus. Taip siekiama stiprinti tarptautinę partnerystę ir efektyviau kontroliuoti kelių transportą.

     Mokymas ir egzaminavimas

     Inspekcija yra Tarptautinės vairavimo mokyklų asociacijos IVV  (angl. International Association for Driver Education) narė.

     Techninė priežiūra

     Pareigūnai dalyvauja Transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo įstaigų susivienijimo TAAM (angl. Type approval authorities meeting) posėdžiuose.

     Skaitmeniniai tachografai

     Inspekcijos atstovai dalyvauja Nacionalinės rizikos valdymo grupės (angl. National Risk Management Group) darbe.

Dalyvavimas teikiant Dvynių paramą

     Atstovaudama Lietuvai, Inspekcija vykdo Europos Sąjungos (ES) Dvynių projektus Turkijoje ir Ukrainoje:

     ● Turkijoje Inspekcija, kaip jaunesnioji partnerė, kartu su Lenkijos vyriausiąja kelių transporto inspekcija įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Parama pavojingųjų krovinių gabenimui, Nr. TR 12 IB TR 01“. Projektas pradėtas vykdyti 2014 m. gegužės mėn. Projektas, skirtas stiprinti Turkijos transporto, jūros ir susisiekimo ministerijos gebėjimus siekiant, kad pavojingieji kroviniai keliais būtų gabenami pagal Europos Sąjungos reikalavimus.

     ● Ukrainoje Inspekcija, kaip jaunesnioji partnerė, kartu su Lenkijos vyriausiąja kelių transporto inspekcija ir Vokietijos krovinių gabenimo federaline kontrolės tarnyba įgyvendina ES Dvynių programos projektą „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinant komercinio kelių transporto saugos standartus, Nr. UA/14/ENP/TR/43“. Projektas pradėtas vykdyti 2015 m. sausio mėn. Šis Dvynių projektas skirtas stiprinti Ukrainos infrastruktūros ministerijos gebėjimus siekiant įgyvendinti Europos Sąjungoje taikomus komercinio transporto saugos reikalavimus.

     Institucijos viešasis veidas – tai matomų požymių, pagal kuriuos visuomenė gali ją atpažinti, visuma. Kuriant institucijos įvaizdį būtina siekti, kad institucija būtų atpažįstama plačiąja prasme, t. y. su ja susijusios raiškos priemonės būtų siejamos su institucijos vykdomomis funkcijomis ir jos verte. Tinkamai sukurtas įvaizdis padeda užtikrinti institucijos išskirtinumą. Jo kūrimas turi būti valdomas, nes tai gali pastebimai keisti požiūrį į instituciją.

     Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) įvaizdžio vadovas yra įstaigos įvaizdžio formavimo strategijos dalis, kurio tikslas – identifikuoti Inspekciją ir jos veiklą, nustatant grafinio dizaino standartus ir iliustruojant jų pritaikymą pavyzdžiais. Įvaizdžio vadovas parengtas išanalizavus Inspekcijos veiklą ir įvaizdžio kūrimo patirtį, daugelį kitų funkcinių bei estetinių faktorių, taikant elementų dydžio, proporcijų ir tarpusavio santykio nustatymo metodus, atsižvelgiant į įvaizdžio kūrimo gerosios patirties pavyzdžius Lietuvos ir užsienio transporto srityje.

     Nuosekliai įgyvendinant įvaizdžio vadove išdėstytus standartus ir rekomendacijas, užtikrinamas Inspekcijos įvaizdžio kūrimo tęstinumas ir tolesnė įvaizdžio formavimo strategijos plėtra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-21