Komisijos ir darbo grupės

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
NUOLATINĖS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

 

Eil. Nr.

Komisijos ar darbo grupės, sudarytos Inspekcijos viršininko įsakymu, pavadinimas

Sudarymo data ir Inspekcijos viršininko įsakymo Nr.

Komisijos sudėtis

Komisijos funkcijos

1

2

3

4

5

1.

Asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminų testų vertinimo komisija

2012-11-16 įsakymas
Nr. 2B-422

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotojas – 


Nariai
V. Petronis, 
G. Aukštuolienė, Susisiekimo ministerijos Ekstremalių situacijų prevencijos ir aplinkosaugos skyriaus vedėja (suderinta),
V. Masilionis, Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos prezidentas (suderinta).

 - Vertinti asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminavimui naudojamų ir naujai parengtų egzaminų testų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir tvirtinti tinkamus naudoti testus;
 - nagrinėti egzaminuojamųjų, nesutinkančių su egzaminų rezultatais, skundus ir teikti Inspekcijos viršininkui išvadas.

2.

Transporto vadybininkų egzamino testų vertinimo komisija

2013-03-22 įsakymas
Nr. 2B-76

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotojas – 


Nariai:
V. Petronis,
D. Lipsevičius,
O. Pauliukovas,
A. Lukminas,
M. Žvinklis, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas (suderinta),
V. Kazlauskas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas (suderinta).

 - Vertinti bei tvirtinti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino užduotis;
 - nagrinėti egzaminuojamųjų, nesutinkančių su egzamino rezultatais, skundus ir teikti išvadas Inspekcijos viršininkui.

3.

Keleivinio kelių transporto ekspertų komisija

2005-06-13 įsakymas
Nr. 2B-186

2008-01-29 įsakymas
Nr. 2B-46 (pakeitimas)

Pirmininkas
 
Nariai:
A. Trilupaitis,
A. Markevičius,
J. Stolovickij, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ (suderinta).

 - Priimti ar atmesti vežėjų trečiųjų šalių įstaigų paraiškas gauti leidimus vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
 - įvertinti būtinumą nustatyti naujus, pakeisti (išskyrus keičiant tarpines stoteles nekeičiant trasos, tvarkaraštį, eismo dažnį ir transporto priemonės tipą bei talpą) arba panaikinti esamus tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus;
 - nustatyta tvarka organizuoja konkursus parinkti vežėjus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
 - apibendrinti vežėjų ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus;
 - teikti Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl svarstytų klausimų.

4.

Nacionalinės rizikos valdymo grupė

2006-12-15 įsakymas
Nr. 2B-369

2007-07-09 įsakymas
Nr. 2B-253
(pakeitimas)

2008-09-10 įsakymas
Nr. 2B-357 (pakeitimas)

2011-02-23 įsakymas
Nr. 2B-84 (pakeitimas)

2011-07-20
įsakymas
Nr. 2B-285
(pakeitimas)

Vadovas

Nariai:
D. Lipsevičius,
O. Pauliukovas,
G. Serbenta,
J. Jasiūnas, Susisiekimo ministerijos Kelių ir civilinės aviacijos departamento Kelių transporto skyrius (suderinta),
A. Liatocha, Susisiekimo ministerijos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų departamentas (suderinta).
Sekretorė
Z. Širvinskaitė.

 - Nagrinėti veiksnius, kurie sąlygoja skaitmeninių tachografų sistemos saugumo ir (ar) funkcionavimo pažeidžiamumą;
 - rengti išvadas apie esamą ar galimą riziką;
 - sudaryti rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo planus;
 - organizuoti ir koordinuoti rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą;
 - pasibaigus kalendoriniams metams, Inspekcijos viršininkui teikti ataskaitą apie Grupės veiklą;
  - organizuoti ir palaikyti ryšius su Europos Sąjungos rizikos valdymo institucija (EURMG - angl. Europe Union Risk Management Group);
 - į Grupės posėdžius, atsižvelgiant į svarstomus klausimus, pagal kompetenciją kviesti skaitmeninių tachografų sistemoje dalyvaujančius atstovus ar atitinkamų sričių specialistus;
 - teikti reikalingą informaciją skaitmeninių tachografų sistemos dalyviams.

5.

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisija

2016-08-12 įsakymas
Nr. 2BE-208

Pirmininkė
G. Mačiulienė
Nariai:
D. Lipsevičius,

 

 - Pateikti pasiūlymus apie leidimą valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą.

6.

Vilniaus regiono departamento numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos bei atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

 

Pirmininkas
A. Markevičius.
Pirmininko
pavaduotojas –

R. Juozapavičiūtė
Nariai:
D. Pėstininkienė,
J. Šantariova.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynus pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

7.

Kauno regiono departamento numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos bei atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

2016-07-15 įsakymas
Nr. 2BE-178 (pakeitimas) 

 

Pirmininkas
D. Jaskovikas.
Pirmininko
pavaduotojas –

R. Kasmačiauskas
Nariai:
D. Daniulaitienė,
R. Rudzevičiūtė.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

8.

Klaipėdos regiono departamento numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos bei atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

Pirmininkas
T. Kolendo.
Pirmininko
pavaduotoja –

A. Andriulionienė.
Nariai:
V. Petrauskas,
R. Gedvilė,
L. Mačiulaitienė.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

9.

Panevėžio regiono departamento numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos bei atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

Pirmininkas
R. Vyšniauskas.
Pirmininko
pavaduotojas –

D. Žygas.
Nariai: 
J. Gilys,
Ž. Jaškūnas,
A. Čičinskas.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

10.

Šiaulių regiono departamento numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos bei atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

Pirmininkas
A. Dailidonis.
Pirmininko
pavaduotojas –

A. Šatkus.
Nariai:
R. Vėlavičienė,
D. Timinskienė.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti  tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

11.

Administracijos ir centrinių skyrių  numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų inventorizacijos komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178

 

Pirmininkas

Pirmininko
pavaduotojas –


Nariai:
D. Šlepetytė,
D. Jadelienė.

 - Tikrinti panaudotų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų nurašymo ir blankų likučių inventorizavimo aktus, organizuoti nurašytų nepanaudotų ir netinkamų naudoti blankų sunaikinimą;
 - visais atvejais patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

12.

Administracijos ir centrinių skyrių atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių ir suteiktų paslaugų nurašymo komisija

2015-07-31
įsakymas
Nr. 2B-178 

2016-07-15 įsakymas
Nr. 2BE-178 (pakeitimas)  

Pirmininkė
G. Mačiulienė.
Pirmininko
pavaduotoja –


Narė –
D. Janutėnienė.

 - Tikrinti materialiai atsakingų asmenų, pirkimus atliekančių asmenų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį sudarytus atsargų, atsarginių dalių, reprezentacinių prekių nurašymo aktus;
 - visais atvejais patvirtinti pinigų panaudojimo faktą perkant už grynuosius pinigus, patikrintus ir pasirašytus aktus teikti tvirtinti atsakingam Inspekcijos viršininko pavaduotojui.

13.

Pažeidimų prevencijos komisija

2009-02-25 įsakymas
Nr. 2B-74

2012-10-01
 įsakymas
 Nr. 2B-375
 (pakeitimas)

2014-03-27
įsakymas
Nr. 2B-67
(pakeitimas)

Pirmininkas

Nariai:

A. Vaitkevičius,
G. Ramaslauskas, Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ (suderinta).
Sekretorė
D. Šlepetytė.

- Analizuoti sistemingus Lietuvos ir užsienio vežėjų pažeidimus;
 - teikti Inspekcijos viršininkui pasiūlymus dėl licencijų (leidimų) galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;
 - teikti informaciją visuomenei.

14.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viešųjų pirkimų komisija

2017-07-26
įsakymas
Nr. 2BE-128

2017-11-24
įsakymas
Nr. 2BE-198
(pakeitimas)

Pirmininkas
I. Bernackas
Pirmininko
pavaduotojas

M. Laurinėnas
Nariai:
G. Serbenta,
I. Ražauskienė

 

 - Parinkti pirkimo būdą Inspekcijos viršininko nurodytoms prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;
 - nustatyta tvarka skelbti išankstinius informacinius pranešimus apie numatomus pirkimus einamaisiais finansiniais metais, teikti kandidatui (-ams) kvietimą dalyvauti derybose – kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų arba supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, kreipiasi į tiekėją (-us) ar rangovą (-us) prašydama pateikti perkamų prekių, paslaugų ar darbų kains ir sąlygas – kai perkama laikantis įprastos komercinės praktikos;
 - parengti pirkimo dokumentus ir nustatyta tvarka pateikti juos tiekėjams (rangovams);
 - atlikti kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, reikalingus pirkimams organizuoti ir vykdyti.

15.

Komisija pasiūlymams dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti teikti

2014-07-28 įsakymas
Nr. 2BBE-9

2017-07-31

įsakymas

Nr. 2BBE-10

(pakeitimas)

2017-11-30

įsakymas

BBE-21

(pakeitimas)

 

 

Pirmininkas – I. Bernackas

Nariai:
J. Genys

R. Linkus

M. Zaicevas
 

 - Svarstyti Inspekcijos materialiai atsakingų ir turtu besinaudojančių darbuotojų pateiktus pasiūlymus dėl jų atskaitomybėje esančio fiziškai ar funkciškai susidėvėjusio ir tapusio netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto būklę bei jo panaudojimo galimybes;
 - svarstyti Inspekcijos skyriuose inventorizacijos metu rasto ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto būklę bei jo panaudojimo galimybes;
 - nustatyti, kuri dalis turto yra fiziškai ir funkciškai susidėvėjusi, kurie daiktai nepataisomai sugedę ar sugadinti, kurią dalį daiktų atnaujinti būtų ekonomiškai netikslinga, nes visiškai prarado praktinę ir prekinę vertę;
 - siūlyti Inspekcijos viršininkui kurį pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jį parduoti viešuose prekių aukcionuose bei kurį turtą nurašyti.

16.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

2016-08-03 įsakymas
Nr. 2BE-197

 

Pirmininkas

Nariai:
S. Lingys,
S. Tuleika,
Z. Širvinskaitė, 
A. Vaitkevičius.
Sekretorė
 

 - Vertinti valstybės tarnautojus pagal VTĮ 22 straipsnio ir Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos nuostatas.

17.

Elektroninės informacinės saugos incidentų šalinimo grupė

2011-11-25 įsakymas
Nr. 2B-458

2013-08-08 įsakymas Nr. 2B-184 (pakeitimas)

Vadovas -
V. Zakšauskas.
Nariai:
L. Rutkovskaitė,
Inspekcijos regionų departamentų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už informacinių technologijų panaudojimą.

 - Reaguoti, valdyti ir likviduoti elektroninės informacijos saugos incidentus;
 - šalinti jų atsiradimo priežastis.

18. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija

2017-08-30

įsakymas

Nr. 2BE-149

Pirmininkas –
S. Lingys.
Nariai:
G. Mačiulienė;
A. Vaitkevičius;
M. Laurinėnas;
A. Rimša.
Sekretorė – S. Maslauskaitė.

- Vertinti valstybės tarnautojus pagal VTĮ 22 straipsnio ir Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo tvarkos nuostatas.
19. Informacinių sistemų veiklos atkūrimo grupė

2011-11-25 įsakymas
Nr. 2B-458

Vadovas –
G. Serbenta.
Nariai:
Inspekcijos regionų departamentų direktoriai.

 - Vadovauti informacinės sistemos veiklos atkūrimui šalinant vidutinio ir aukšto lygio incidentus ir jų šalinimo metu koordinuoti Elektroninės informacinės saugos incidentų šalinimo grupės veiklą.

20. Informacinių sistemų pokyčių valdymo komisija

2009-02-12
įsakymas
Nr. 2B-58

2011-04-20
įsakymas
Nr. 2B-164
(pakeitimas)

2012-07-26 įsakymas
Nr. 2B-300
(pakeitimas)

Komisijos
pirmininkas


Nariai:

V. Zakšauskas,
informacinių sistemų administratoriai – pagal kompetenciją.

 - Įvertinti užregistruotus pokyčius;
 -priimti sprendimą dėl pokyčio vykdymo, jei sprendimas teigiamas pokytį patvirtinti;
 - nustatyti terminą pokyčiui įvykdyti;
 - priimtus sprendimus dėl pokyčių vykdymo derinti su Inspekcijos viršininku;
 - apie pokyčio vykdymą informuoja pokyčio iniciatorių ir jam paveda parengti techninę užduotį (specifikaciją).

21. Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija

2014-07-18
įsakymas
Nr. 2BBE-8

2016-07-13 įsakymas
Nr. 2BBE-7 (pakeitimas)

Aukciono vedėjas –

Sekretorius

Kasininkė
I. Oblačinska
Sandėlininkas
Č. Marcinkevičius.
 - Organizuoti viešą turto pirkimą–pardavimą, kai turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką (aukciono vedėją), o turtą nuperka didžiausią kainą pasiūlęs pirkėjas.
22.   Asmens duomenų teisinės apsaugos Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos koordinavimo darbo grupė

2015-02-24 įsakymas
Nr. 2B-32

 Pirmininkas
Nariai:
D. Lipsevičius.

Sekretorė – D. Janutėnienė.

 - Analizuoti, ar Inspekcijoje nepažeidžiamos asmens duomenų subjektų teisės, ar nustatytos šių teisių apsaugos tvarkos, ar nustatytos duomenų tvarkytojų pareigos ir atsakomybė tvarkant asmens duomenis;
 - koordinuoti Inspekcijos veiksmu įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-14