BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Informacija apie Administracijoje tvarkomus asmens duomenis

Administracija tvarko asmens duomenis remdamasi šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu;
 • Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politika, patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 2BE-134 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos asmens duomenų tvarkymo politikos patvirtinimo“;
 • Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 2BE-109 „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Administracija tvarko duomenų subjekto (valstybės tarnautojo, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, stažuotojo, pretendento į valstybės tarnautojus ar darbuotojus, asmens, besikreipiančio į Administraciją, Administracijos kliento, Administracijos tikrinamo asmens ir kito asmens, kurio asmens duomenis tvarko Administracija) asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, tik egzistuojant bent vienam iš šių teisėtų pagrindų:

 • duomenų subjekto sutikimui;
 • siekiant įvykdyti arba sudaryti sutartį tarp duomenų subjekto ir Administracijos;
 • tvarkyti asmens duomenis Administraciją įpareigoja atitinkami teisės aktai;
 • vykdant Administracijai pavestas viešojo administravimo funkcijas;
 • asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Administracijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Administracija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis šiais tikslais:

 • prašymą, skundą Administracijai pateikusio asmens duomenis prašymų ar skundų nagrinėjimo tikslu;
 • dėstytojų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis mokymų organizavimo tikslu;
 • Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenis vidaus administravimo tikslu;
 • studentų, atliekančių praktiką Administracijoje, asmens duomenis, stažuotojų ar savanorių asmens duomenis vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
 • pretendentų į valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigas Administracijoje asmens duomenis pretendentų į valstybės tarnautojo, darbuotojo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo tikslu;
 • paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, viešųjų pirkimų procedūrų ir tolesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu;
 • asmens duomenis, tvarkomus Administracijos elektroninio pašto dėžutėse, susirašinėjimo su Administracija tikslu;
 • apie korupciją pranešančio asmens duomenis pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu;
 • teismo proceso ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo šalių asmens duomenis atstovavimo Administracijai teismuose ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose tikslu;
 • Administracijos klientų asmens duomenis teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tikslu;
 • Administracijos tikrinamų ūkio subjektų darbuotojų asmens duomenis ūkio subjektų patikrinimo tikslu;
 • Administracijos tiriamų eismo įvykių tyrimo metu surinktus asmens duomenis eismo įvykio aplinkybių patikslinimo ir statistikos tikslu;
 • Administracijos teritorijoje esančiomis vaizdo kameromis užfiksuotus asmens duomenis asmenų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu;
 • Administracijai užklausas teikiančių asmenų duomenis atsakymų į užklausas pateikimo tikslu;
 • kandidatų asmens duomenis darbo pasiūlymų kandidatams teikimo tikslu;
 • Administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, skambinančio asmens duomenis bei telefoninių pokalbių duomenis telefoninių pokalbių įrašymo, siekiant užtikrinti telefonu teikiamos informacijos kokybę, darbuotojų ir telefonu besikreipiančių asmenų teisių bei jų teisėtų interesų apsaugą, tikslu;
 • kitais Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui neprieštaraujančiais tikslais.

 

 • Asmens duomenys teikiami tretiesiems asmenims,  jeigu teikti asmens duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta Administracijai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Administracijai pavestas viešojo administravimo funkcijas.
 • Asmens duomenys gali būti teikiami tik pagal Administracijos ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju).
 • Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
 • Teikiant asmens duomenis pagal sutartį, prioritetas teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą – duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.
 • Administracijos valdomų asmens duomenų gavėjai ir jiems teikiamų asmens duomenų kategorijos:
  • Viešųjų pirkimų tarnybai teikiami Administracijos įsigytos paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys; 
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiami apie korupciją pranešančio asmens duomenys. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai taip pat gali būti teikiami ir pranešime apie įtariamą nusikalstamą veiką minimų asmenų duomenys;
  • Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalui teikiami ir gaunami teismo proceso šalių asmens duomenys;
  • duomenų tvarkytojams, kurie teikia Administracijai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Administracijos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Administracijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Administracija pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos taip, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
  • kitiems tretiesiems asmenims, kuriems, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, asmens duomenis teikti Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

 

 • Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, Administracijos saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir Administracijos direktoriaus įgalioto asmens patvirtintu dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami.
 • Administracijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ įrašyti asmens duomenys saugomi kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje 5 metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys kartu su kitais duomenimis perkeliami ir saugomi duomenų bazės archyve 5 metus.
 • Administracijos Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinėje sistemoje „Vektra“ įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 2B-340 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ nuostatų patvirtinimo“ VI skyriuje nurodytą laikotarpį. 
 • Administracijos Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“ įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 2B-90 „Dėl kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ modernizavimo“ ir Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2B-195 „Dėl Kelių transporto veiklos valstybės informacinės sistemos „Keltra“ nuostatų patvirtinimo“ VI skyriuje nurodytą laikotarpį.
 • Administracijos Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Skaitis“ įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinės sistemos „Skaitis“ nuostatų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 2B-298 „Dėl Informacinės sistemos „Skaitis“ nuostatų patvirtinimo“ VI skyriuje nurodytą laikotarpį.
 • Administracijos Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-57 „Dėl Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ VI skyriuje nurodytą laikotarpį.
 • Administracijos Nacionalinėje laivų eismo stebėsenos informacinėje sistemoje įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų,  patvirtintų Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo ir duomenų valdytojo įgaliojimų skyrimo“ VI skyriuje nurodytą laikotarpį.
 • Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivų inspektavimo informacinėje sistemoje įrašyti asmens duomenys kartu su kitais duomenimis duomenų bazėje saugomi Lietuvos saugios laivybos administracijos laivų inspektavimo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-145 „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos laivų inspektavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ VII skyriuje nurodytą laikotarpį.
 • Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt skelbiami Administracijos valstybės tarnautojo, darbuotojo asmens duomenys sunaikinami kitą darbo dieną, pasibaigus darbo ar tarnybos santykiams.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-25