BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Informacija duomenų subjektams

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymo tikslais, kategorijomis, asmens duomenų gavėjais ar jų kategorijomis, asmens duomenų saugojimo terminais arba kriterijais, pagal kuriuos nustatomi asmens duomenų saugojimo terminai (jeigu tokią informaciją įmanoma pateikti);
 • atšaukti savo sutikimą;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“[1]) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jeigu egzistuoja bent viena iš šių sąlygų:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės;
  • asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 2 dalį;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu egzistuoja bent viena iš šių sąlygų:
  • asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • duomenų subjektas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos asmens duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves;
 • prašyti perkelti Administracijoje tvarkomus jo asmens duomenis:
  • jeigu Administracija nustato, kad duomenų subjekto prašymas perkelti duomenis yra pagrįstas ir duomenų gavėjas turi technines galimybes priimti duomenis, Administracija su duomenų subjektu raštu suderina asmens duomenų perdavimo saugumą užtikrinančias priemones ir įgyvendina duomenų subjekto prašymą;
  • Administracija turi teisę atsisakyti įgyvendinti duomenų subjekto teisę į asmens duomenų perkeliamumą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys Administracijoje tvarkomi vykdant Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų Administracijai pavestas viešąsias valdžios funkcijas;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Gavusi duomenų subjekto kreipimąsi, Administracija įvertina, ar duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas. Tuo atveju, kai Administracija nustato, kad duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas, duomenų subjektui argumentuotai paaiškinama prašymo nevykdymo priežastis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 

[1] Remiantis Reglamento preambulės 65 punktu duomenų subjektas turėtų turėti teisę reikalauti ištaisyti jo asmens duomenis ir teisę būti pamirštam, kai tokių duomenų saugojimas pažeidžia šį Reglamentą arba Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri taikoma duomenų valdytojui. Visų pirma duomenų subjektas turėtų turėti teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai asmens duomenų nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, arba kai jo asmens duomenų tvarkymas dėl kitų priežasčių neatitinka šio Reglamento. Tačiau turėtų būti teisėta toliau saugoti asmens duomenis, jei tai būtina naudojimosi teise į saviraiškos ir informacijos laisvę, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Administracijai turi pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai Administracijoje, registruotu paštu ar elektroniniu paštu [email protected]. Tai padaryti duomenų subjektai gali patys arba per atstovą.
 • Prašymas turi būti:
  • pateiktas valstybine kalba;
  • įskaitomas;
  • pasirašytas jį teikiančio asmens:
   • įprastu parašu. Tokiu atveju kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia pats duomenų subjektas asmeniškai Administracijoje) arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro (jeigu prašymas teikiamas registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba jį pateikia atstovas).
   • kvalifikuotu elektroniniu parašu.
  • jeigu prašymą teikia pats duomenų subjektas, pildoma ši forma
  • jeigu duomenų subjektas prašymą teikia per atstovą, pildoma ši forma
 • Prašymą registruota pašto siunta teikiantis asmuo, norėdamas užtikrinti konfidencialumą, ant voko turėtų užrašyti, kad korespondencija skirta Administracijos duomenų apsaugos pareigūnui.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-30