BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


DUK

Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Keleivių ir krovinių vežimas 114
  • Veiklos licencijavimas 31
   • 1.

    Ar tikrai, vykdant tarptautinius vežimus transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiama masė kartu su priekaba per 2,5 t, reikės tvarkyti darbo ir poilsio apskaitą naudojant tachografą? Ar tokioms transporto priemonėms krovinių vežimui reikalinga licencija?

     

    Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

    ** 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 08 21

   • 2.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti licenciją?

     

    Ūkio subjektas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti*:

    1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
    2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
    3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą, jeigu šis pažymėjimas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
    4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
     1. juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
     2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
     3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus;
    5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 19 straipsnyje;
    6. vežėjo sutartį su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
    7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktas.

    ** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 3.

    Ar teikiant prašymą išduoti vežėjo licenciją reikia pateikti transporto priemonių stovėjimo vietos planą?

    Nereikia. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, reikalavimas ūkio subjektui, pageidaujančiam gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, pateikti teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą panaikintas nuo 2013 m. gegužės 29 d.

    Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis kelių transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis kelių transportas“ / „Licencijavimas“.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 4.

    Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, norinti vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį kelių transportu veiklą?

    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonė, norinti vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą, turi:

    • turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
    • būti nepriekaištingos reputacijos;
    • būti tinkamos finansinės būklės;
    • turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

    Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis transportas“ / „Licencijavimas“.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 5.

    Kaip individualiosios ir kitos įmonės turi įrodyti savo tinkamą finansinę būklę?

     

    Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekdama įvykdyti tinkamos finansinės būklės reikalavimą įmonė bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti finansinius įsipareigojimus per finansinius metus. Todėl įmonė, remdamasi savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9000 eurų, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.

    Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę**:

    juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

    viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

    fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus.

    Lietuvos Respublikoje įsisteigusios įmonės finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, kad finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.

    Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad individualiosios įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individualioji įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualiosios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualiosios įmonės finansiniams metams, individualiosios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtintas individualiosios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualiosios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateiktas Juridinių asmenų registrui.

    Vadinasi, visos įmonės, įskaitant ir individualiąsias įmones, siekdamos gauti kelių transporto veiklos licenciją ir ją jau turinčios, privalo savo finansinę būklę įrodyti remdamosi patvirtinta metine finansine atskaitomybe. Jei individualioji įmonė nebuvo numačiusi sudaryti finansinių ataskaitų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009* siekdama įrodyti, kad atitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos sąlygas, turėtų persiorientuoti ir finansines ataskaitas sudaryti.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

    ** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.4 papunktis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 6.

    Kaip galima pateikti prašymą ir dokumentus norint gauti licenciją?

    Prašymas išduoti licenciją ir reikiami dokumentai gali būti pateikiami:

    • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją;
    • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
    • elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo ar paties individualią veiklą vykdančio fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu (jei juridinio asmens vadovas ar pats individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo nėra transporto vadybininkas, prašymas turi būti pasirašytas ir transporto vadybininko teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
    • internetu – juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui prisijungus prie administracinių paslaugų svetainės.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 7.

    Kokia licencijos (licencijos kopijos) išdavimo ar pratęsimo kaina?

    Už licencijos išdavimą ar pratęsimą nustatyta 57 Eur, už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą – 43 Eur valstybės rinkliava.

    Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 8.

    Per kiek laiko išduodama licencija?

     

    Licencijos ir jų kopijos išduodamos arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jas išduoti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 3 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 9.

    Ar reikia keisti licenciją pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims?

     

    Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), vežėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti LTSA apie duomenų pasikeitimą ir grąžinti Bendrijos licenciją (Bendrijos licencijos kopiją) per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos*.

    Licencija (licencijos kopija) pakeičiama per 3 darbo dienas nuo prašymo pakeisti licenciją (licencijos kopiją) ir visų reikiamų dokumentų gavimo LTSA. Prašymą galima pateikti elektroninių paslaugų svetainėje adresu https://keltra.eltsa.lt**.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 15 dalis.

    ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 16 dalis.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

   • 10.

    Ar reikalinga licencija vežant krovinius transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė su priekaba ar puspriekabe neviršija 3,5 tonos?

    Nereikalinga, nes Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje nustatyta, kad tik kelių transporto priemonėmis, kurių bendroji masė su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, vežant krovinius už atlygį būtina turėti nustatyta tvarka išduotą licenciją. Plačiau

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 11.

    Ar fizinis asmuo gali gauti licenciją verstis keleivių ar krovinių vežimu už atlygį?

    Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, nuostatomis, vežėju gali būti bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.

    Vežėjas (fizinis asmuo) turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 12.

    Ar reikalinga Europos Bendrijos licencija įmonei, kurios veikla – techninės pagalbos teikimas kelyje (nutempimas po avarijų, gedimų ir pan.)?

    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) 1 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Bendrijos licencija nereikalinga sugadintoms ir avarijas patyrusioms transporto priemonėms vežti.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 13.

    Ar reikalinga licencija vežti krovinius savo sąskaita?

    Licencija nereikalinga vežti krovinius kelių transporto priemonėmis savo sąskaita, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

    1) vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

    2) vežimo tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į įmonę ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

    3) krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas;

    4) krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais nustatytų sąlygų;

    5) toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 14.

    Ar reikalinga licencija nuomojant kelių transporto priemones kitai įmonei?

    Kelių transporto priemonių, kaip kilnojamųjų daiktų (be vairuotojų), nuomai licencija nereikalinga.

    Kelių transporto veiklos licencija skirta verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 15.

    Ar reikalinga licencija ekspedijavimo veiklai?

    Ne, ekspedijavimo veikla nelicencijuojama.

    Pagal ekspedijavimo sutartį krovinio siuntėjas ar gavėjas gali pavesti ekspeditoriui atlikti veiksmus, susijusius su krovinio siuntimu bei gavimu*.

     

    *Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 41 straipsnis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 16.

    Ar vežėjas privalo pranešti LTSA apie buveinės adreso, vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, transporto priemonės perleidimą kitam asmeniui?

     

    Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai LTSA ir nurodyti naują buveinės ir (ar) valdymo centro adresą, pateikdamas nustatytos formos pranešimą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus*.

    Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu (kai dėl pripažinto neveiksnumo jis nebegali toliau eiti savo pareigų krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu srityje) vežėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie šias aplinkybes dienos, pranešti LTSA, pateikdamas nustatytos formos pranešimą**.

    Vežėjas, perleidęs (pardavęs, išnuomojęs, grąžinęs nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę (toliau – KTP), privalo:

    • per 10 darbo dienų grąžinti Bendrijos licencijos kopiją, jeigu joje nurodytas KTP valstybinis registracijos numeris, LTSA arba
    • per 5 darbo dienas prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės adresu https://keltra.eltsa.lt išbraukti kelių transporto priemonės, kuri buvo susieta su licencijos kopija, valstybinį registracijos numerį***.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), 18 punktas.

    ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 81 straipsnio 7 dalis.

    *** Kodekso 81 straipsnio 7 dalis; Taisyklių 17 punktas.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

   • 17.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti licencijos kopiją?

     

    Vežėjas, norintis gauti licencijos kopiją ar pratęsti jos galiojimą, turi turėti galiojančią Administracijos išduotą licenciją ir pateikti nustatytos formos prašymą, kuris teikiamas elektroninių paslaugų svetainėje „e. VKTI“*.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 18.

    Kiek licencijos kopijų gali būti išduota transporto priemonei?

     

    Kelių transporto priemonei gali būti išduota* ir (ar) priskirta** tik viena licencijos kopija.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

    ** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 19.

    Kaip galima pasitikrinti, ar jau pagaminta vežėjo užsakyta licencijos kopija?

    Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo gali prisijungti prie Administracijos elektroninių paslaugų svetainės. Suaktyvinus meniu punktus „Krovininio transporto paslaugos“ arba „Keleivinio transporto paslaugos“ ekrane parodomas užregistruotų prašymų sąrašas. Prašymo peržiūros lange galima stebėti paslaugos (-ų) teikimo būklę.

    Būklė gali būti:

    paslauga užregistruota – prašymas užregistruotas Administracijos Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“;

    paslauga bus teiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą teikti paslaugą;

    paslauga yra neteiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą paslaugos neteikti;

    sprendimo priėmimas atidėtas – Administracijos darbuotojas atidėjo sprendimo teikti paslaugą priėmimą;

    paslauga teikiama – vyksta paslaugos teikimo procesai;

    dokumentas parengtas išduoti – prašomas dokumentas parengtas, užsakovas gali atvykti į Paslaugų departamento skyrių ir atsiimti dokumentą;

    dokumentas išduotas – dokumentas užsakovui išduotas ir paslauga įvykdyta;

    paslauga anuliuota – paslauga užregistruota ir pradėta teikti, bet dėl tam tikrų priežasčių (per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo datos vežėjas (įmonė) paslaugos neapmokėjo, prašyme pateikta klaidinga informacija ir kitos priežastys) paslaugos teikimas nutrauktas.

    Kartu su paslaugos teikimo būkle rodoma ir būklės data.

    Daugiau informacijos apie licencijavimo paslaugų užsakymą per Administracijos elektroninių paslaugų svetainę yra pateikta vartotojo vadove vežėjams.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 11 30

   • 20.
    Ar galima gauti licencijos kopiją išsinuomotai transporto priemonei?

     

    Galima, jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre vežėjas bus įregistruotas kaip transporto priemonės valdytojas.

    Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

   • 21.

    Ar galima Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją gauti užsienyje registruotai transporto priemonei?

     

    Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus.

    Atkreipiame dėmesį į visoje Europos Sąjungoje taikomą tvarką, pagal kurią visos valstybės narės eismui tarp valstybių narių leidžia savo teritorijoje naudoti transporto priemones, kurias išsinuomoja kitos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios įmonės, jeigu transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis pastarosios valstybės narės teisės aktų**.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

    ** 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais 2 straipsnio 1a dals.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

   • 22.

    Ar gali vežėjas gauti licencijos kopiją vidaus maršrutams, jeigu turi tik Bendrijos licenciją?

    Negali, nes vežėjo naudojamai transporto priemonei išduodama tik turimą licenciją atitinkanti licencijos kopija*.

    Vežėjas pirma turi gauti licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, tuomet galės išsiimti šią licenciją atitinkančią licencijos kopiją transporto priemonei.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 23.

    Kaip galima panaikinti licencijos kopijos galiojimą?

    Jeigu vežėjas nori atsisakyti licencijos kopijos, Administracijai jis turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti licencijos kopijos galiojimą (kartu su licencijos kopija, jeigu ji buvo išduota popierine forma).

    Grąžindamas licencijos kopiją, jos antroje pusėje vežėjo vadovas, transporto vadybininkas arba įgaliotas asmuo nurodo vardą, pavardę, grąžinimo priežastį ir pasirašo.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 24.

    Ar reikia atvykti į skyrių pasiimti pagamintos licencijos ir (ar) licencijos kopijos?

    Bendrijos licencija ir jos kopijos išduodamos jas įforminant saugiuosiuose dokumentų blankuose, todėl reikia į skyrių atvykti jų atsiimti arba minėti dokumentai gali būti išsiųsti pašto siunta per pasiuntinių paštą.

    Nuo 2016 m. birželio 1 d. vidaus maršrutų licencijos ir licencijos kopijos išduodamos tik  darant elektroninius įrašus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, t.  y. vežėjai ir jų transporto priemonių ekipažai po 2016 m. birželio 1 d. neturi išduotų popierinių kelių transporto veiklos licencijų ar jų kopijų,  o jų išdavimo faktą patvirtina elektroninis įrašas*.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 25.

    Kas gali atsiimti parengtą licenciją / licencijos kopiją?

    Parengta licencija / licencijos kopija išduodama:

    • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniams asmeniui,
    • transporto vadybininkui,
    • fiziniam asmeniui, kuriam suteikta teisė gauti elektronines paslaugas,
    • fiziniam asmeniui, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 26.

    Ar galima pratęsti kelių transporto veiklos licencijos ar licencijos kopijos galiojimą dar nepasibaigus jų galiojimui?

    Kelių transporto veiklos licenciją ar licencijos kopiją vežėjo pageidavimu galima pratęsti nepasibaigus jų galiojimui. Išduodama licencija ar jos kopija pradės galioti kitą dieną pasibaigus tęsiamos licencijos ar licencijos kopijos galiojimui. Vežėjo pageidavimu gali būti panaikinamas turimos licencijos (ir visų jos kopijų) ar jos kopijos galiojimas ir išduodama nauja licencija ir (ar) jos kopija, kuri pradės galioti kitą dieną nuo panaikinimo dienos.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 10 03

   • 27.

    Ar transporto vadybininkas gali būti įdarbintas keliose įmonėse?

     

    Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 7 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 28.

    Kokias funkcijas įmonėje privalo atlikti kompetentingas transporto vadybininkas?

    Vežėjo paskirtam transporto vadybininkui suteikiami įgaliojimai faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms ir prižiūrėti eismo saugos procedūras*.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 4 straipsnis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 01 23

   • 29.

    Ar įmonė turi paskirti transporto vadybininką, jei esamas išėjo tikslinių atostogų (pvz., vaiko priežiūros)?

     

    Taip, kadangi įmonė, turinti išduotą licenciją, privalo turėti transporto vadybininką, kuris atitiktų reikalaujamą profesinę kompetenciją, taip pat nepertraukiamai vadovautų vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovautų kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtintų transporto sutartis ir dokumentus, tvarkytų bendrąją apskaitą, paskirstytų užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms ir prižiūrėtų eismo saugos procedūras*.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 4 straipsnio 1 dalis, 2 dalies b punktas.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

   • 30.

    Ar Lietuvoje yra pripažįstamas kitoje valstybėje narėje išduotas transporto vadybininko pažymėjimas?

    Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 12 13

   • 31.

    Kokius pažeidimus padarius laikoma, kad asmuo neturi nepriekaištingos reputacijos?

     

    Vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jie turi administracinių nuobaudų, teistumą arba jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede ar Reglamente (ES) 2016/403** nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašas patvirtintas LTSA direktoriaus***. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar pripažintas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai, negali vykdyti vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo išnykimo ar panaikinimo pagal Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių teisės aktus****.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

    ** 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (OL 2016 L 74, p. 8).

    *** Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 2BE-250 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“

    **** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 6 dalis.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 09 17

  • Keleivių vežimas 24
   • Pavėžėtojai ir taksi 16
    • 1.

     Ar gausiu leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, jeigu mano vairuotojo pažymėjimas išduotas ne Lietuvos Respublikoje ir ne Europos Sąjungoje, ar turiu jį pasikeisti į lietuvišką?

      

     Asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduoto vairuotojo pažymėjimo, reikalavimą turėti 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą reikia įrodyti pateikiant nacionalinį ir, prireikus, tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo arba 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus (priklausomai nuo to, kurią konvenciją ratifikavusi šalis, kurioje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas).

     Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikoje galioja 185 dienas*, todėl asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje daugiau kaip 185 dienas, privalo pasikeisti nacionalinį vairuotojo pažymėjimą į Lietuvos Respublikoje išduodamą vairuotojo pažymėjimą.

      

     * Vadovaujantis teismo nutartimi: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=496267a6-6646-4842-abeb-8a3365201920.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 2.

     Koks draudimo tipas turi būti taikomas lengvajam automobiliui, kuriuo teiksiu keleivių vežimo už atlygį paslaugą?

      

     Transporto priemonė, kuria vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, turi atitikti motorinių transporto priemonių reikalavimus*, vienas iš jų – transporto priemonių valdytojas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

     Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo** suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir draudimo rizikai, todėl keleivių vežimas už atlygį – kaip vienas iš draudimo riziką didinančių veiksnių  –  turi būti nurodytas draudimo sutartyje ir draudikas privalo parinkti atitinkamą draudimo tipą.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 13 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnis; Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

     ** Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 straipsnio 1 dalis.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 3.

     Kiek laiko galioja Administracijos išduotas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį ?

      

     Leidimas galioja neterminuotai, perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims negalima*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 5 punktas.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 4.

     Kokius reikalavimus turi atitikti vežėjas, norintis vykdyti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį veiklą?

      

     Asmenims, siekiantiems įgyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus*:

     1. yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;
     2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
     3. asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
     4. yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

     Taip pat lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis**:

     • buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;
     • buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);
     • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

     Jeigu, išdavus leidimą, paaiškėja faktas, kad vairuotojas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo (turi teistumą, neatlikęs bausmės ir kt.), išduotas leidimas yra panaikinamas.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 punktas.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 punktas.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 09 14

    • 5.

     Gavau pranešimą, kad paslauga netenkinta, bet SMS žinutėje nenurodyta netenkinimo priežastis. Kur ir kaip ją galiu pamatyti?

      

     Pranešimą apie atmestą leidimo išdavimą užsakovas gauna SMS žinute arba el. paštu. Kadangi SMS žinutės ilgis ribojamas, priežastis nenurodoma. Ją mato tie, kurie apie paslaugos įgyvendinimą yra informuojami el. paštu. Taip pat paslaugos netenkinimo priežastį sužinoti galima paskambinus LTSA konsultacijų telefonu.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2021 03 04

    • 6.

     Ar vienas leidimas galioja visiems operatoriams („Bolt“ ir kt.), ar turiu gauti atskirus leidimus?

      

     Leidimas galioja visiems operatoriams, kuriuos įrašėte pranešime. Jų sąrašą koreguoti (ištrinti ar papildyti naujais) galite nemokamai IS „Keltra“ arba kreipdamiesi į Paslaugų departamento specialistą.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 08 20

    • 7.

     Per kiek laiko gausiu leidimą?

      

     Jeigu visi reikalavimai yra įvykdyti ir yra tai patvirtinantys įrašai atitinkamų institucijų informacinėse sistemose, LTSA išduoda leidimą vežti keleivius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 08 20

    • 8.

     Kur rasti išduoto leidimo kopiją? Turiu ją pateikti savo operatoriui.

      

     Išduotas elektroninis leidimas skelbiamas Licencijų informacinėje sistemoje LIS. Jei leidimą užsisakėte IS „Keltra“, joje taip pat matysite ir patį leidimą, ir prie jo priskirtų automobilių sąrašą (skiltyje „Mano leidimai“).

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 9.

     Ar išduodate taksi plafonus ir taksi numerius?

      

     LTSA išduoda tik leidimus vykdyti veiklą. Darbui reikalingus atributus rasite specialiosiose pardavimo vietose. Gavę leidimą vykdyti taksi veiklą, dėl taksi numerių išdavimo turite kreiptis į VĮ „Regitra“.

     Pasikeitę automobilio numerius į taksi numerius, privalote nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti LTSA apie naujus transporto priemonės numerius, kad LTSA įtrauktų Jūsų transporto priemonę su taksi registracijos numeriais į leidimą.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 10.

     Teikiau prašymą, bet jis buvo atmestas, nes nustatė trūkumą. Kaip pateikti trūkstamą dokumentą ir ar reikia mokėti rinkliavą antrą kartą?

      

     Trūkumą ištaisyti galite iš naujo pildydami prašymą. Antrą kartą mokėti nereikia nieko.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 11.

     Ar asmuo gali gauti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, jeigu transporto priemonė yra registruota ne jo vardu?

      

     Taip, gali. Norėdamas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, asmuo turi būti Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio (kuriuo bus vykdoma veikla) savininkas arba automobilį valdyti kitu teisėtu pagrindu*. Tinkamos yra transporto priemonės panaudos, nuomos sutartys, jei tokias turite, o jei ne, galite užpildyti tipinę sutikimo leisti naudoti transporto priemonę keleiviams vežti už atlygį formą.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 dalis.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 12.

     Turiu savivaldybės išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį. Ar turėčiau jį pakeisti nauju nuo 2020 m. liepos 1 d.?

      

     Ne. Savivaldybių išduoti leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį galioja, nepaisant to, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 13.

     Kokia yra leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį išdavimo kaina?

      

     Už leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimą ar patikslinto naujo leidimo išdavimą nustatyta 8 Eur valstybės rinkliava. Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 14.

     Kokiu periodiškumu turi būti atliekama transporto priemonės techninė apžiūra, kai ja teikiamos pavėžėjimo paslaugos?

      

     Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

     1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
     2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

      

     * Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 11 30

    • 15.

     Ar gali juridiniai asmenys vykdyti „pavėžėjimo“ veiklą?

      

     Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis*.

     Juridiniai asmenys, turintys leidimą teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas, nuo 2020 m. sausio 1 d. nebegali vykdyti nurodytos veiklos, nors leidimas ir nėra sustabdytas ar panaikintas.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 1 dalis.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 07 23

    • 16.

     Kokius dokumentus reikia turėti kelyje keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą metu?

      

     Vairuotojas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymo metu privalo turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti*:

      • vairuotojo pažymėjimą**;
      • transporto priemonės registracijos liudijimą**;
      • privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą**;
      • transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)**;
      • individualios veiklos pažymą;
      • pinigų priėmimo kvitus, jeigu buvo vykdomi atsiskaitymai grynaisiais pinigais***;
      • duomenis apie vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;
      • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
      • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo);
      • Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą;
      • vežėjo ir keleivių vežimo organizatoriaus sutartį dėl bendradarbiavimo.

      

     * Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, 35 punktas.

     ** Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

     *** Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 07 23

   • 1.

    Kaip vežėjai turėtų teikti ataskaitas apie kelionės lapų panaudojimą?

    Vežėjai, įsigiję kelionės lapus ir juos panaudoję kabotažo operacijoms atlikti, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams per 60 kalendorinių dienų privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai vežėjo (juridinio asmens) vadovo, vežėjo (fizinio asmens) arba transporto vadybininko pasirašytą nustatytos formos „Ataskaitą apie vienkartinių ir specialiųjų reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus“ (toliau – Ataskaita).

    Į Ataskaitą įtraukiami tie kelionės lapai, kurie buvo panaudoti kabotažo operacijoms atlikti ir kuriuose nurodytos kelionės pabaiga buvo praėjusiais kalendoriniais metais.

    Ataskaita ir prie jos pridedami panaudoti kelionės lapai (žali egzemplioriai) teikiami atvykus į Administraciją asmeniškai arba siunčiant paštu*.

     

    * Ataskaitų apie vienkartinių ir specialiųjų reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 2B-182 „Dėl Ataskaitų apie vienkartinių ir specialiųjų reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyrius.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 01 24

   • 2.

    Kur galima sužinoti apie vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo lengvatas, taikomas miesto transporte?

    Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida tam tikrų kategorijų asmenims*, todėl šiuo klausimu reikėtų kreiptis į atitinkamo miesto ar rajono savivaldybę.

     

    * Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 17

   • 3.

    Per kiek laiko išduodamas sertifikatas vežti keleivius savo sąskaita?

    Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita, išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 4.

    Savo įmonės autobusu / mokykliniu autobusu norime važiuoti į užsienį. Ar mums reikia gauti leidimą iš Administracijos?

    Vežant keleivius savo sąskaita tarptautiniu maršrutu vežėjas privalo Administracijoje įsigyti Sertifikatą*.

    Važiuojant į (per) Europos Sąjungos šalis kitų keleivių vežimo dokumentų (kelionės lapų, leidimų) nereikia.

    Važiuojant į (per) ne Europos Sąjungos šalį papildomai reikia įsigyti ASOR kelionės lapą, kai kuriais atvejais – ir tos šalies leidimą vežti keleivius vienkartiniu reisu.

    Daugiau informacijos pateikta Administracijos interneto svetainės skyriuje "Veiklos sritys" / „Keleivinis kelių transportas“ / „Keleivių vežimas“.

     

    * Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 5.

    Kur galima rasti tarpmiestinių autobusų tvarkaraščius?

    Informacija apie tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų tvarkaraščius skelbiama:

    1. interneto svetainėje www.visiMarsrutai.lt;
    2. autobusų stočių informacijos tarnybose;
    3. vežėjų interneto svetainėse.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 03 12

   • 6.

    Ar galiu naudotis transporto lengvatomis turėdamas pažymėjimo kopiją?

    Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

    Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 57.5.2 papunktyje nustatyta, kad keleivis privalo kelionės metu turėti ir kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant pateikti dokumentų originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas (reguliariųjų reisų metu). Šių taisyklių 58 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliariojo susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 7.

    Kokios važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos man priklauso? Kokie pažymėjimai galioja?

    Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijos, lengvatų rūšys yra nustatyti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme.

    Daugiau informacijos apie transporto lengvatas, dokumentų, suteikiančių teisę naudotis transporto lengvatomis, pavyzdžius galite rasti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Keleivinis kelių transportas“ / „Transporto lengvatos“.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 8.

    Kokių dokumentų reikia vežant keleivius savo sąskaita?

    Vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais savo sąskaita galima turint Inspekcijos išduotą sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas. Autobusas turi atitikti techninius reikalavimus, keliamus tarptautiniams vežimams. Apie sertifikatų išdavimo tvarką skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ / „Administracinių paslaugų sąrašas“ / „Kelių transporto“ / „Keleivių vežimas“ / „Veiklos licencijavimas“. Kitų kelionės dokumentų vežant keleivius Europos Bendrijos teritorijoje nereikia.

    Važiuojant į (per) ne Europos Bendrijos valstybes nares, reikalingas ASOR kelionės lapas ir kai kuriais atvejais užsienio valstybės leidimas vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu. Plačiau skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuje „Keleivinis kelių transportas“ / „Keleivių vežimas“ / „Vežimas į trečiąsias šalis“.

    Dokumentai, kuriuos privalo turėti autobuso ekipažas, kai asmuo Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdo vežimus savo sąskaita, t. y. savo transporto priemonėmis, vairuojamomis to asmens arba jo darbuotojo, vežančiomis savo darbuotojus, svečius ar kitus su asmeniu susijusius asmenis, nurodyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 22 punkte.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

  • Krovinių vežimas 38
   • Važtaraščiai 15
    • 1.

     Krovinį gabena du vežėjai. Ar kiekvienam iš jų reikalingas atskiras važtaraštis?

     Nebūtinai, važtaraštyje gali būti nurodyti daugiau nei vieno vežėjo duomenys, jei krovinį planuoja gabenti daugiau nei vienas vežėjas*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 2.

     Kokiu atveju turi būti išrašomas CMR važtaraštis?

     CMR važtaraštis turi būti išrašomas tuo atveju, kai yra vežami kroviniai už atlygį tarptautiniais maršrutais*.

      

     * Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 1 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 3.

     Ar galima išrašyti vieną važtaraštį visai dienai?

     Jei vežamas vienos rūšies krovinys tuo pačiu atstumu iš vieno siuntėjo tam pačiam gavėjui, visai vežėjo darbo pamainai gali būti surašomas vienas važtaraštis, kuris papildomas pakrovimo-iškrovimo aktu*.

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 3 dalis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 4.

     Ar kelyje reikia turėti popierinį važtaraštį?

     Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos (e. važtaraštis)*, todėl atitinkama forma (popierine arba elektronine) tikrinančio pareigūno reikalavimu privalo būti pateiktas kontrolės metu.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 5.

     Ar reikalingas važtaraštis siunčiant krovinį per autobusų stotį?

     Nereikalingas. Smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra kvitas*. Vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite nurodytą paskirties punktą, o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį.

     Smulkios siuntos – daiktai arba krovinys, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone**.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 23 straipsnio 3, 4 dalys.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17 straipsnio 3 dalis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 6.

     Ar pašto siuntos siuntėjas turi išrašyti važtaraštį?

     Kai sudaroma pašto paslaugos teikimo sutartis*, pašto siuntos vežimo dokumentais turi pasirūpinti pašto paslaugos teikėjas (įtrauktas į Ryšių reguliavimo tarnybos sąrašą), jeigu nesusitarta kitaip.

      

     * Lietuvos Respublikos pašto įstatymas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 7.

     Noriu parsivežti parduotuvėje įsigytas prekes. Ar man reikalingas važtaraštis?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą (pavyzdžiui, pardavėjo išduotą sąskaitą, kvitą), įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 8.

     Vežame krovinius savo transporto priemonėmis tarp savo sandėlių. Ar tokiam vežimui reikalingas važtaraštis?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Šiuo atveju važtaraštyje arba kitame dokumente turi būti nurodyta:

     1) surašymo vieta ir data;

     2) vežėjo pavadinimas ir adresas;

     3) krovinio pavadinimas;

     4) krovinio svoris ar kiekis;

     5) krovinio pakrovimo vieta;

     6) krovinio iškrovimo vieta;

     7) transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

     8) vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

     9) vežant pavojingąjį krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris;

     10) dokumento serija ir numeris arba tik numeris.

     Vadovaujantis Kodekso 38 straipsnio 4 dalies nuostatomis, siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 9.

     Krovinio išsiuntimo metu nežinome transporto priemonių, kuriomis bus gabenamas krovinys, valstybinių numerių. Ar galima jų nenurodyti važtaraštyje?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 29 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad siuntėjas važtaraštyje turi nurodyti vežėjo pateiktos (-ų) transporto priemonės (-ių) markę (-es) ir valstybinį (-ius) numerį (-ius), todėl vežėjas turėtų pateikti šiuos duomenis siuntėjui, o siuntėjas įrašyti į važtaraštį. Taip pat, vadovaujantis Kodekso 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai transporto priemonei.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 10.

     Ar privaloma važtaraštyje nurodyti užmokestį už vežimą?

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 27 straipsnio nuostatomis, krovinio vežimo sutartyje yra nurodomas užmokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas, todėl pagal Kodekso 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus jis turi būti nurodomas ir važtaraštyje.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 11.

     Kas turi išrašyti važtaraštį?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siuntėjas turi kartu su kroviniu įteikti vežėjui siuntėjo pasirašytą važtaraštį, o pagal Kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, krovinio siuntėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perduodantis vežti krovinį jo nurodytam gavėjui.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 12.

     Ar gabenant krovinį galima naudoti elektroninį važtaraštį?

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalimi, nuo 2016 m. spalio 1 d. važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu. Elektroninis važtaraštis gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis vežėjo ir gavėjo sutikimas.  Siuntėjas ir (arba) vežėjas, įformindamas važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio kilmės autentiškumu laikomas siuntėjo ir (arba) vežėjo tapatybės tikrumas, važtaraščio turinio vientisumu – važtaraščio duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ir nagrinėjimo. Elektroninio važtaraščio kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas užtikrinami bent vienu iš šių būdų:

     1. naudojant saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme;
     2. naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamomis elektroninių važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis;
     3. bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis (bet kokia atsakingų asmenų (vadovų, savininkų, darbuotojų) nustatyta ir įgyvendinama tvarka, kuri yra skirta užtikrinti tinkamą šioje dalyje nurodytų elektroniniam važtaraščiui taikomų reikalavimų laikymąsi).

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 13.

     Kokiais atvejais privaloma teikti važtaraščių duomenis per i.VAZ sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai?

     Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimą per i.VAZ sistemą reglamentuoja Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

     Lietuvos transporto saugos administracija atkreipia dėmesį, kad dėl duomenų teikimo per i.VAZ sistemą ir kitais susijusiais klausimais informacijos reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 14.

     Ar PVM sąskaita faktūra gali būti laikoma tinkamu krovinio vežimo dokumentu?

     Jei PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti visi važtaraščiui privalomi rekvizitai*, šis dokumentas būtų laikomas važtaraščiu.

     Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas, kuriame siuntėjas nurodo*:

     1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
     2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
     5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
     6. krovinio pavadinimą;
     7. krovinio svorį ar kiekį;
     8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
     9. krovinio iškrovimo vietą;
     10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
     11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
     12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

     Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

     Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo**.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

    • 15.

     Ar gabenant krovinį reikalingas krovinio vežimo važtaraštis? Kas jame turi būti nurodyta?

     Siuntėjas kartu su kroviniu vežėjui turi įteikti siuntėjo pasirašytą važtaraštį*, kuriame nurodo**:

     1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
     2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
     5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
     6. krovinio pavadinimą;
     7. krovinio svorį ar kiekį;
     8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
     9. krovinio iškrovimo vietą;
     10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
     11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
     12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

     Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

     Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo***.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 1 dalis.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 2 dalis.

     *** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2018 08 31

   • Pavojingųjų krovinių vežimas 7
    • 1.

     Kokiu būdu ir iki kada ūkio subjektai Administracijai turi pateikti ADR metinę ataskaitą?

      

     Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

      

     * Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 08 20

    • 2.

     Ar siuntėjas privalo suteikti vežėjui informaciją, jei vežamas pavojingasis krovinys?

     Taip, tuo atveju, jei yra vežami pavojingieji kroviniai, siuntėjas privalo atsekama forma pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimuosius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir kt.)*.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.4.2.1 skirsnis „Siuntėjas“; Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 3.

     Ar reikalingi papildomi leidimai vežant sprogmenis, priskirtus 1 pavojingumo klasei?

     Taip, fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti (importuoti) į Lietuvos Respubliką, išvežti (eksportuoti) iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis, pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas priskirtus 1 pavojingumo klasei, turi turėti leidimą, kurį išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos*.

      

     * Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756 „Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 4.

     Ar vairuotojui keliamas reikalavimas turėti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą, jei transporto priemonės su junginiu stacionarių degalų bakų talpa viršija 1500 l?

     Taip, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą*, kadangi ADR nuostatos vežant skystus degalus netaikomos tik tuomet, kai stacionarių degalų bakų talpa neviršija 1500 l**.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.2.8 poskirsnis.

     ** Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.1.3.3 poskirsnis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 5.

     Ar šalia vairuotojo sėdintis asmuo turi turėti ADR vairuotojo pažymėjimą?

     Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą. Kadangi, išskyrus transporto priemonės ekipažą, pavojinguosius krovinius vežančiame transporto vienete negali būti vežami keleiviai, reikalavimas turėti šį pažymėjimą taikomas ir šalia vairuotojo sėdinčiam asmeniui*.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.1, 8.3.1 skirsniai.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 6.

     Įmonei suteikta teisė prisijungti prie IS „Vektra“. Kaip reikėtų pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą?

     Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

     Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

     Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

      

     * Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 31

    • 7.

     Kokia kalba turi būti parašytos ADR rašytinės instrukcijos?

     Pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus rašytines instrukcijas prieš kelionę vežėjas pateikia transporto priemonės ekipažui ta kalba (-omis), kuria (-iomis) kiekvienas įgulos narys gali skaityti ir suprasti. Vežėjas turi pasirūpinti, kad kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys suprastų šias instrukcijas ir sugebėtų tinkamai jas vykdyti.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

   • Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių krovinių vežimas 9
    • 1.

     Kas išduoda leidimus naudotis keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis?

      

     Leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais išduoda VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

     Leidimus naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais išduoda savivaldybės*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 3 dalis.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

      

     Atnaujinta: 2020 09 21

    • 2.

     Ar leidimas naudotis keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone laikomas galiojančiu, jei patikrinimo metu nustatoma, kad faktiniai transporto priemonės techniniai parametrai yra didesni už nurodytus leidime?

     Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 11 25

    • 3.

     Kokie didžiausi leidžiami transporto priemonių plotis ir aukštis?

     Krovininių automobilių, autobusų, priekabų ir puspriekabių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais plotis – 2,55 m, izoliuotų krovinių automobilių, priekabų ir puspriekabių – 2,60 m*.

     Visų transporto priemonių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais aukštis – 4,00 m*.

      

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“, 5, 6 punktai.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 4.

     Kokia didžiausia leidžiama 4 ašių automobilio masė?

     Krovininių automobilių, turinčių keturias ašis, didžiausioji leidžiama naudojantis keliais masė yra:

     • 25 tonos;
     • 26 tonos, jei naudojami alternatyvieji degalai;
     • 26 tonos, jei varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t;
     • 27 tonos, jei naudojami alternatyvieji degalai ir jei varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t;
     • 32 tonos, jei bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t*.

     Didžiausioji krovininio automobilio, turinčio keturias ašis, leidžiamoji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp pačiame priekyje ir pačiame gale esančių atskirų krovininio automobilio ašių (ne ašių grupių)**.

      

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 15.3–15.7 papunkčiai.

     ** Aprašo 16 punktas.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 5.

     Kokia didžiausioji leidžiamoji transporto priemonių ašių apkrova?

     Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonių pavienių ašių apkrova:

     - nevarančiosios ašies – 10,00 t;

     - varančiosios ašies – 11,50 t.

     Didžiausioji leidžiamoji bendroji sudvejintų varančiųjų ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 11,50 t, kai d < 1,00;

     - 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

     - 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

     - 19,00 t, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji apkrova, tenkanti kiekvienai ašiai, neviršija 9,5 t.

     Dviašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 11,00 t, kai d < 1,00;

     - 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

     - 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

     - 20,00 t, kai 1,80 < d.

     Triašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 21,00 t, kai d < 1,30;

     - 24,00 t, kai 1,30 < d < 1,40.

     Kiti didžiausieji leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 6.

     Kokia didžiausia leidžiama transporto priemonių ir jų junginių maksimali masė, jei vykdomas kombinuotasis vežimas?

     Dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 42 t*.

     Triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 44 t*.

      

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“, 9.3 ir 19.7 papunkčiai.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 7.
     Kokio dydžio mokestis taikomas už važiavimą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jų junginiu valstybinės reikšmės keliais?

     Mokesčio dydžiai yra nustatyti Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 01 23

    • 8.

     Ar reikia lydėti didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones?

     Didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti*:

     1) ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;

     2) ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;

     3) policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 21 dalis.

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2019 11 25

    • 9.

     Ką daryti, kai transporto priemonės masė ar matmenys viršija leidžiamuosius?

     Važiuoti valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamuosius, ir (ar) kai viršijama leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiamoji bendroji masė, galima tik gavus leidimą iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

     Maksimalūs leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“.

      

     Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     Atnaujinta: 2020 09 21

   • 1.

    Kas yra atsakingas už tinkamą krovinių išdėstymą bei tvirtinimą?

     

    Visais atvejais visi krovinių vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjas ir vežėjas) privalo užtikrinti tinkamą krovinių išdėstymą bei tvirtinimą*.

     

    * N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 6 punktas.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 08 20

   • 2.

    Ar LTSA pareigūnai atlikdami patikrinimus keliuose gali paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus?

     

    Taip, pareigūnas, atlikęs kontrolę ir nustatęs atitinkamus pažeidimus, gali uždrausti kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir tol, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus*.

     

    * Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 5 punktai.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 08 20

   • 3.

    Ar gali Kazachstano vežėjas, įsigijęs transporto priemonę Lietuvoje (TP turi tik tranzitinius numerius), pasikrauti krovinį ir vykdyti tarptautinį krovinių vežimą?

     

    Su laikinaisiais (tranzitiniais) numerio ženklais Kazachstano vežėjas negali vykdyti tarptautinio krovinių vežimo, nors ir turi išduotą leidimą, kadangi transporto priemonės, vykdančios tarptautinius krovinių vežimus, turi turėti savo šalies registravimo ir skiriamuosius ženklus*.

     

    * 1993 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 9 straipsnio 2 dalis.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 08 20

   • 4.

    Ar galima motorine transporto priemone tempti traktoriaus priekabą?

    Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių priekabas*.

     

    * Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 207 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 07 07

   • 5.

    Kas laikoma kombinuotuoju vežimu?

    Kombinuotasis vežimas – krovinių gabenimas naudojant ne mažiau kaip dvi transporto rūšis, kai tas pats krovinys, esantis sunkvežimyje, priekaboje ar puspriekabėje (su vilkiku ar be jo), keičiamoje talpykloje arba 20 ar daugiau pėdų konteineryje, didžiąją maršruto dalį gabenamas geležinkelių, vidaus vandenų arba jūrų transportu, o pradinę ir (arba) galutinę maršruto dalį – kelių transporto priemonėmis*.

     

    *Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalis.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 6.

    Kur galima pasitikrinti užsienio valstybių leidimų vykdyti krovinių vežimą keliais likučius?

    Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo, prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės, skiltyje „Leidimų likutis“ gali matyti visų užsienio valstybių leidimų likučius, esančius Paslaugų departamento skyriuose.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 11 30

   • 7.

    Kokios yra kabotažo operacijų sąlygos Europos Sąjungoje?

    Kabotažo operacijų sąlygos yra išdėstytos 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) 8 straipsnyje.

    Vežėjams, užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos valstybės į priimančią valstybę, ta pačia motorine transporto priemone leidžiama atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas. Krovinys, atliekant kabotažo operaciją ir prieš išvažiuojant iš priimančios valstybės, paskutinį kartą iškraunamas per septynias dienas nuo tarptautinio vežimo užbaigimo. Jeigu į valstybę narę atvykstama nepakrauta transporto priemone, leidžiama atlikti vieną kabotažo operaciją. Ji atliekama per tris dienas nuo atvykimo į tą valstybę narę su sąlyga, kad nebus viršijamas septynių dienų laikotarpis nuo tarptautinio vežimo užbaigimo kitoje valstybėje narėje.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

  • Vairuotojų liudijimai 6
   • 1.

    Ką daryti tuo atveju, jei vairuotojas išvyko iš šalies ir vairuotojo liudijimo negrąžino vežėjui?

    Vežėjui su vairuotoju nutraukus darbo santykius vairuotojo liudijimą reikia grąžinti Administracijai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų*. Tuo atveju, kai vairuotojo liudijimo grąžinti neįmanoma, vairuotojas išvyko iš šalies ir jo negrąžino vežėjui, apie tai pranešama laisvos formos raštu.

     

    * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 2.

    Per kiek dienų išduodamas vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu nenustatytas duomenų neatitikimas ir sumokėta valstybės rinkliava*.

     

     * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti vairuotojo liudijimą?

    Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis gauti vairuotojo liudijimą įmonėje įdarbintam vairuotojui, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir:

    1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
    2. vežėjo vadovo įgaliojimą (jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo);
    3. vairuotojo užsienio valstybės piliečio pasą (jei vairuotojas be pilietybės – kelionės dokumentą) arba jo kopiją*;
    4. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją*, kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
    5. Lietuvos Respublikoje išduotą pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopiją*, jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateikta kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas** su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija, arba šio dokumento kopija*.

     

    * kopija turi būti patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

    ** pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL 2003 L 226, p. 4), nuostatas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 09 06

   • 4.

    Ką reikia daryti, kai pasikeitė įdarbinto vairuotojo duomenys?

    Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu, išduodamas kitas vairuotojo liudijimas. Tokiu atveju kartu su prašymu, kuriame nurodomi tik pasikeitusių dokumentų duomenys, pateikiami atitinkami įdarbinto vairuotojo dokumentai, patvirtinantys duomenų (dokumentų) pasikeitimą, ir turi būti grąžintas anksčiau išduotas vairuotojo liudijimas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 5.

    Kam reikalingas vairuotojo liudijimas?

    Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių vežimu (turintys Bendrijos licenciją) ir įdarbinę vairuotojais ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, privalo gauti nustatytos formos vairuotojų liudijimus. Liudijimu patvirtinama, kad vairuotojas, kurio vardu yra išduotas vairuotojo liudijimas, yra įdarbintas teisėtai, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

   • 6.

    Kiek laiko galioja vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 08 31

  • Kelių naudotojo mokestis (vinjetės) 9
   • 1.

    Ar galiu važiuoti mokamu keliu neįsigijęs vinjetės iki artimiausios degalinės?

     

    Negalite. Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo turėti galiojančią vinjetę*.

    Vinjetę galima įsigyti interneto svetainėje https://keliumokestis.lt.

    Daugiau informacijos apie vinjetes ir jų naudojimą rasite VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainės skyriuje „Naudotojo mokestis (vinjetės)“.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktas.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2020 11 30

   • 2.

    Ar kelyje kontroliuojantiems pareigūnams reikia pateikti elektroninės vinjetės įsigijimo dokumentą?

    Nereikia, duomenys apie elektroninę vinjetę skelbiami Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje*.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 01 23

   • 3.

    Kaip patikrinti, ar transporto priemonė turi galiojančią elektroninę vinjetę?

    Pasitikrinti elektroninės vinjetės galiojimą galima interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 22

   • 4.

    Elektroninėje vinjetėje įrašytas neteisingas transporto priemonės valstybinis numeris. Kur kreiptis?

    Jeigu elektroninėje vinjetėje įvesti klaidingi duomenys, turite kreiptis į duomenis suvedusį degalinės operatorių arba į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt).

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 09 21

   • 5.

    Kurie Lietuvos keliai yra apmokestinti?

    Transporto priemonių ir jų junginių valdytojai turi mokėti kelių naudotojo mokestį (įsigyti vinjetę) už naudojimąsi A1–A18 magistraliniais keliais.

    Apmokestinti kelių ruožai yra pažymėti žemėlapyje adresu www.eismoinfo.lt pasirinkus komponentą „Apmokestinti keliai“.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 17

   • 6.

    Pasikeitė transporto priemonės valstybinis numeris. Ar reikia keisti vinjetę?

    Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo pateikti valstybės įmonės „Regitra“ pažymą ar buvusio transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento kopiją, kuria įrodoma, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei*.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2019 06 26

   • 7.

    Ar traktorių valdytojai, važiuodami magistraliniais keliais, turi įgyti vinjetę?

    Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme traktorių valdytojams už naudojimąsi magistraliniais keliais kelių naudotojo mokestis (vinjetė) nėra nustatytas.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 17

   • 8.

    Ar visų transporto priemonių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais turi mokėti kelių naudotojo mokestį (įgyti vinjetę)?

    Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 2 priedo nuostatomis už naudojimąsi magistraliniais keliais (nuo A1 iki A18) kelių naudotojo mokestį moka (įgyja vinjetę) autobusų (M2, M3 klasės), krovininių transporto priemonių (N1, N2, N3 klasės) ir jų junginių bei specialiosios paskirties transporto priemonių valdytojai.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 17

   • 9.

    Ar ūkininkas, važiuodamas transporto priemone ar jų junginiu magistraliniais keliais, turi įgyti kelių vinjetę?

    Transporto priemonių ar jų junginių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais pagal Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), moka kelių naudotojo mokestį. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė.

    Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad kelių naudotojo mokestis netaikomas žemės ūkio veiklos subjektams, kurie verčiasi žemdirbyste ir kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų, kai jie važiuoja iki savo dirbamo žemės lauko ir grįžta iš jo.

    Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai arba kelių naudotojo mokestis netaikomas, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2018 10 17

  • Probleminės Lietuvos vežėjų situacijos užsienyje 6
   • 1.

    Krovinių vežimo į Šveicariją ypatumai.

    Būta atvejų, kai Lietuvos vežėjas, pasikrovęs ir vežęs krovinį iš vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės į Šveicariją, sulaukė ES valstybės inspektorių nuobaudos už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint tos valstybės trečiųjų šalių leidimo.

    Administracija išnagrinėjo tokio pobūdžio atvejus ir nustatė, jog tokių baudų neturėjo būti. Apie tai buvo informuotos atsakingos ES valstybių institucijos, kurios pritarė tokiai pozicijai ir pareigūnų veiksmus pripažino klaidingais.

    Žemiau pateikiamas teisinis situacijos išaiškinimas:

    1. Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

    2. Šveicarija nėra nei ES, nei EEE valstybė narė (todėl pagal šį reglamentą laikytina trečiąja šalimi), tačiau Bendrija ir Šveicarija yra sudariusi susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Šio susitarimo I priede nurodyta, kad Šveicarija taiko Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009. Atsižvelgiant į tai, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis yra taikytina ir Lietuvoje išduotos Bendrijos licencijos turi pakakti krovinio vežimui iš ES valstybės į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

    Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

    Atnaujinta: 2019 09 27

   • 2.

    Vairuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimas užsienyje.

    Pasitaiko situacijų, kai patikrinimų užsienyje metu iškyla dviprasmybių dėl dokumentų pripažinimo tvarkos. Spręstos situacijos, kai Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių inspektoriai reikalauja iš vairuotojų iš trečiųjų šalių pateikti kvalifikacijas patvirtinantį dokumentą („95 kodą“), kuris būtų išduotas jų kilmės šalyje. Nepateikus dokumento, vairuotojui skiriama piniginė bauda.

    Vairuotojai privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, kurie būtų išduoti Lietuvoje arba kitoje ES šalyje. Tokia tvarka ir reikalavimais turi vadovautis ir kitų ES šalių pareigūnai. Lietuvos vežėjas dėl šios situacijos kreipėsi į Administraciją, o susisiekus su ES šalies atsakinga institucija buvo nustatyta ir patvirtinta, jog nuobauda vairuotojui buvo paskirta klaidingai.

    Tokio atvejo Prancūzijoje metu šalies transporto ministerija informavo, kad vairuotojui, pateikusiam vairuotojo liudijimą, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatas, neturėjo būti skirta bauda dėl to, jog patikrinimo metu nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis vairuotojo profesinę kvalifikaciją, iš vairuotojo kilmės šalies.

    Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

    Atnaujinta: 2019 09 27

   • 3.

    ADR tvirtinimo ir ženklinimo taisyklių pažeidimai.

    Pasitaiko atvejų, kai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Administracija sulaukia kreipimųsi iš užsienio valstybių institucijų, prašančių pritaikyti poveikio priemones Lietuvos Respublikos įmonėms dėl šiurkščių ir (ar) pakartotinių pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais pažeidimų.

    Atsižvelgiant į pasikartojančias situacijas, Administracija parengs rekomendaciją dėl ADR tvirtinimo ir ženklinimo, kuri atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias problemas bei padės išvengti nesklandumų gabenant krovinius užsienio šalyse.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

    Atnaujinta: 2019 09 27

   • 4.

    Muitinės patikrinimai Lietuvos pasienyje ir autobusų konfiskavimas.

    Muitinės pareigūnų patikrinimo Lietuvos pasienyje metu autobuse suradus narkotikų, cigarečių, alkoholinių gėrimų ar kitų draudžiamų prekių, viršijančių leidžiamus kiekius, ir kilus įtarimui, jog toks prekių gabenimas negalėjo vykti be vairuotojo žinios, autobusas sulaikomas, atliekamas ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti, kam priklauso draudžiamos prekės. Autobusas vežėjui grąžinamas tik po tyrimo pabaigos.

    Atkreiptinas dėmesys, jog transporto priemonė yra sulaikoma tik tais atvejais, kada yra pagrindo manyti, jog apie kontrabandą žinojo ir pats transporto priemonės vairuotojas.

    Administracija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriumi, paruošė rekomendaciją vežėjams, kad ateityje būtų išvengta anksčiau minėtų situacijų.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

    Atnaujinta: 2019 09 27

   • 5.

    Keleivių iš trečiųjų šalių vizų patikrinimas reiso metu.

    Pasienio ruožuose vykstant patikrinimui ir nustačius, kad trečiųjų šalių pilietis yra be galiojančios vizos, už keleivio vežimą atsakingai įmonei yra surašomas administracinio nusižengimo protokolas su reikalavimu pasiaiškinti ir skiriama piniginė bauda. Keleivis yra išlaipinamas.

    Siekiant išvengti tokių situacijų, privalu gerai informuoti vairuotojus apie tai, kaip atsakingai patikrinti keleivius iš trečiųjų šalių.

    Administracija pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas parengė trumpą instrukciją, į ką derėtų atkreipti dėmesį tokių patikrinimų metu.

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas. 

    Atnaujinta: 2019 09 27

   • 6.

    Kur galima sužinoti kitose šalyse taikomus teisės aktų reikalavimus, reguliuojančius kelių transporto veiklą?

    Administracija neįgaliota rinkti ar teikti informaciją apie krovinių ar keleivių vežimo taisyklių reikalavimus ar galimus transporto priemonių važiavimo ribojimus, nustatytus kitose valstybėse.

    Informacijos rekomenduojame kreiptis į konkrečios šalies kompetentingas institucijas arba į Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ (Jankiškių g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 278 65 01, el. paštas office@linava.lt).

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2020 07 07