Dažniausiai pasitaikančios pastabos tikrinant naujos statybos ar statinių rekonstravimo projektus

1. Teisės aktas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr.115-5902)

Eil. Nr. Klaida Nuoroda į teisės akto punktą
1 Nenurodoma, kaip vyks traukinių eismas atliekant ir atlikus statybos darbus viešojoje geležinkelio infrastruktūroje, kol nebus surašytas statybos užbaigimo aktas 8 priedo 13.1.2; 13.3.2; 16.1.3; 16.3.2; 46.6 punktai. Projekte turi būti aprašyta:
1.Sprendiniai, užtikrinantys darbų saugą;
2.Sprendiniai, susiję su įrenginių transportavimu į statybvietę, jų montavimu bei sandėliavimu;
3.Laikinos eksploatacijos metu numatomas geležinkelių kelių atstumas tarp bėgių, leistinas traukinių greitis bei vagonų skaičius (leistinos maksimalios apkrovos), galimi statomų geležinkelių kelių nuolydžiai ir kreivės;
4.Keliami reikalavimai statybos darbams (paruošiamiesiems, žemės kasimo, pagrindų įrengimo ir sutankinimo, geležinkelių kelių ženklinimo);
5.Galimybės laikinai sustabdyti traukinių eismą eismo pertraukų metu.
2 Projektuose nenumatomi kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojams, atliekantiems statybos darbus, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu 8 priedo 13.1.2 punktas. Projekte turi būti numatomi reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai. Darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu žinios turi būti tikrinamos vadovaujantis Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. liepos 2 d. įsakymu patvirtinto Nr. V-56 „Dėl darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 74-3590).
3 Projektai parengiami vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, kurie nėra įteisinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 9 straipsnyje (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr 131-5326) XII skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat projektai parengiami vadovaujantis neaktualiomis teisės aktų redakcijomis 8 priedo 5.3 punktas. Bendrajame aiškinamajame rašte turi būti nurodomas projekto rengimo pagrindas, aktualios teisės aktų redakcijos
4 Projektuose nenumatoma eismo pertraukų suteikimo tvarka, atsižvelgiant į esamą situaciją. Neaprašyta, kokie darbai bus atliekami eismo pertraukų metu ir vykstant geležinkelių transporto eismui 8 priedo 46.13 punktas. Turi būti numatoma eismo pertraukų suteikimo tvarka, atsižvelgiant į numatomus atlikti darbus
5 Ypatingiems statiniams neatliekama ekspertizė, negaunamas ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti 8 priedo 5.4.2 punktas. Ypatingam statiniui būtina atlikti statinio ekspertizę
6 Projektuose prieš pervažas, 50 m atstumu nuo kraštinio bėgio ir iš mašinisto kabinos nėra atliekama matomumo analizė. Nenurodomi sprendiniai, užtikrinantys judėjimo saugumą Projektuose prieš pervažas, 50 m atstumu nuo kraštinio bėgio ir iš mašinisto kabinos nėra atliekama matomumo analizė. Nenurodomi sprendiniai, užtikrinantys judėjimo saugumą16.1.2 punktas. Turi būti pateikti pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys judėjimo saugumo užtikrinimą
7 Projektuose nenurodomas statybinių medžiagų (bėgių, pabėgių, skaldos ir kt.) atitikimas teisės aktų nustatytiems reikalavimams 8 priedo 9.2.3 punktas. Turi būti pateikiami reikalavimai statybos produktams
8 Projektuose pateikiami negaliojantys projekto ir (ar) projekto dalių vadovų kvalifikaciją įrodantys dokumentai 8 priedo 5.4.1; 5.6.10; 5.6.11 punktai. Projekte turi būti pateikiami galiojantys kvalifikaciją įrodantys dokumentai

 

2. Teisės aktas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 patvirtinti Techniniai geležinkelių naudojimo nuostatai (Žin., 1996-10-11, Nr. 98-2251)

Eil. Nr. Klaida Nuoroda į teisės akto punktą
1 Projektuose neaprašyta, kokiu saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio ašies turi būti atliekami statybos darbai ir sandėliuojamos statybinės medžiagos išlaikant statinių artumo gabaritus ne eismo pertraukų metu 4.7 punktas. Draudžiama šalia geležinkelio kelio palikti (laikyti) bet kokius įrenginius, mechanizmus, transporto priemones arčiau kaip 2,5 metro nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos
2 Projektuose nenumatomos priemonės, užtikrinančios   žmonių ir gyvūnų prieigos prie geležinkelio kelių apribojimą, kuriuose greitis nustatomas didesnis kaip 120 km/h ir (arba) geležinkelio kelio kreivėse matomumas iš mašinisto kabinos yra mažesnis kaip 1 km 5.3.6 punktas. Turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios žmonių ir gyvūnų prieigos prie geležinkelio kelių apribojimą

 

3. Teisės aktas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-250/D1-249 patvirtintos Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 103-3800)

Eil. Nr. Klaida Nuoroda į teisės akto punktą
1 Projektuose, kuriuose numatomi dideli keleivinių srautai ir (arba) traukinių greitis didesnis kaip 120 km/h, tarp peronų projektuojami vieno lygio praėjimai 170 punktas. Praėjimai tarp peronų turi būti projektuojami skirtinguose lygiuose
2 Projektuose peronų ilgis neatitinka traukinių ilgio 166 punktas. Peronų ilgis turi atitikti traukinių ilgį. Taip pat turi būti numatoma galimybė peronus prailginti
3 Projektuose nenurodomi praėjimų tarp peronų pločiai 171 punktas. Vieno lygio priestočio ir tarpukelės peronų perėjos turi būti projektuojamos ne siauresnes kaip 3 m, o vežant bagažą ir paštą – ne siauresnes kaip 4 m

 

4. Teisės aktas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36 patvirtintos Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 22-686)

Eil. Nr. Klaida Nuoroda į teisės akto punktą
1 Projektuose neužtikrinamas patenkinamas matomumas prieš pervažas 20 punktas. Kelių transporto priemonių vairuotojai, būdami ne arčiau kaip 50 m nuo kraštinio bėgio, turi matyti artėjantį prie pervažos traukinį 500 m atstumo, o traukinio mašinistas turi matyti pervažos vidurį 1200 m atstumu
2 Projektuose pėsčiųjų perėjos projektuojamos atskirai nuo pervažų arba neįrengiamos 49 punktas. Pėsčiųjų perėjos per geležinkelį įrengiamos pervažose ne siauresnės kaip 1 m pločio. Gyvenvietėse esančiose pervažose, prie kurių nutiestas šaligatvis, privaloma įrengti pėsčiųjų perėjas su garso signalizacija
3 Projektuose numatoma įrengti vieno lygio pervažas kai traukinių greitis nustatomas didesnis kaip 120 km/h. Projektuose pervažos nepanaikinamos, kai modernizuojami geležinkelio keliai ir nustatomas juose greitis iki 160 km/h 29.1 ir 34.3 punktai. Negalima įrengti naujų pervažų, kai traukinių greitis nustatomas didesnis kaip 120 km/h. Esamos pervažos naikinamos, kai modernizuojant geležinkelių kelius juose greitis didinamas iki 160 km/h

 

5. Europos Komisijos sprendimai

Eil. Nr. Klaida Nuoroda į teisės akto punktą
1 Peronai projektuojami  nesivadovaujant 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimu Nr. 2008/164/EB „Dėl transeuropinės paprastųjų ir greitųjų geležinkelių sistemos techninės sąveikos specifikacijos žmonės su judėjimo negalia“ (OL L 64, 2008, p. 72-207) (toliau – PRM TSS) patvirtintais reikalavimais Projektuojamo perono aukštis turi būti parinktas, vadovaujantis PRM TSS 7.4.1.1 punktu;
Projektuojamo perono plotis turi būti parinktas, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.19 punktu;
Projektuojamame perone turi būti numatyta ir pažymėta pavojingoji zona, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.19 punktu;
Projektuojamame perone turi būti numatytas apšvietimo stulpų kiekis ir jų išdėstymas, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.10 punktu;
Projektuojamame perone turi būti numatytos sėdimosios vietos (jų kiekis, išdėstymas), vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.8 punktu;
Projektuojamame perone turi būti numatyta bent viena nuo aplinkos oro apsaugota zona, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.8 punktu;
Projektuojamame perone turi būti įrengta vieta neįgaliųjų vežimėliui pastatyti, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.8 punktu;
Projektuojamo perono galai turi būti pažymėti regimaisiais ir lytimaisiais ženklais, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.20 punktu;
Projektuojamo perono turėklai turi būti įrengti, vadovaujantis PRM TSS 4.1.2.16 punktu.
2 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linija projektuojama nesivadovaujant 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu Nr. 2011/275/ES „Dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos“ (OL L 126, 2011, p. 53-120) (toliau – Infrastruktūros TSS) patvirtintais reikalavimais Geležinkelio kelio linijos eksploataciniai parametrai turi būti parinkti pagal  Infrastruktūros TSS 4.2.1 punkto 2 ir 4.2.2 punkto 3 lenteles. Visa 1435 mm vėžės pločio geležinkelio linija ir jos priklausiniai (tiltai, viadukai, peronai, pralaidos ir kt.) turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į parinktą kelio kategoriją bei jos eksploatacinius parametrus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-21