Vairuotojo kortelės išdavimas

VAIRUOTOJO KORTELĖS IŠDAVIMAS

     Vairuotojo kortelė – tachografo kortelė, kuri identifikuoja vairuotoją ir yra skirta duomenims apie tam tikrus vairuotojo darbo ir poilsio laikotarpius kaupti. Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams.  
 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Pareiškėjas prašymą išduoti vairuotojo kortelę gali teikti:

     ● asmeniškai atvykęs į Administraciją;
     ● įgaliojęs kitą asmenį; tokiu atveju pareiškėjas prašyme išduoti vairuotojo kortelę turi nurodyti įgalioto asmens vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą (jei įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašyti; kartu su prašymu turi būti pateiktos ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) kopijos ir kiti dokumentai;
     ● elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
     ● Administracijos interneto svetainėje (prisijungęs prie prašymų teikimo internetu aplinkos ir identifikavęs asmens tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP)).

     Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu.

     Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

     1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
     2. ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažymą, patvirtinančią pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kai pareiškėjas yra ES ar ELPA valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) pilietis;
     3.  vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
     4.  vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro);
     5.  pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (kai pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis);
     6. leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenis (jie nurodomi prašyme), kai pareiškėjas yra ne ES ae ne ELPA valstybės narės pilietis.
     Keičiant ar atnaujinant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti:
     7.  turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę; 
     8.  oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę; 
     9.  dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta; 
     10.  dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą.
     Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, taip pat turi būti pateikta:
     11.  įgalioto asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo prašyme;
     12.  įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu (jei prašymą pateikia įmonės vadovo įgaliotas asmuo ir prašyme yra nurodyti įgaliotos įmonės duomenys).

     Pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP.

     Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu.

     Prašymą išduoti vairuotojo kortelę teikiant Administracijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Taip pat pridedama:

     ● nuotraukos skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota „jpg“ formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 280 dpi, matmenys – 360x480 taškų, spalvos parametrai – spalvota („Color (Photos)“);
     ● parašo skaitmeninio vaizdo rinkmena; ji turi būti išsaugota „jpg“ formatu; išsaugomo vaizdo parametrai: rezoliucija – 200 dpi, matmenys – 480x120 taškų, spalvos parametrai – nespalvota („Grayscale“); turi būti skenuojamas juodu, ryškiai rašančiu rašikliu pasirašytas parašas;
     ● kitų dokumentų (tuo atveju, kai pareiškėjas privalo juos pateikti) skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

     Pridedamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos turi būti išsaugotos  „jpg“ arba „pdf“ formatu, rinkmenos dydis neturi būti didesnis kaip 1 Mb.

     Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb.

TERMINAI

     Prašymas atnaujinti vairuotojo kortelę:

     ● pratęsiant kortelės galiojimo laiką, turi būti teikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki vairuotojo kortelės galiojimo pabaigos; vėliau pateiktas prašymas netenkinamas ir pareiškėjas turi pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą;
     ● pasikeitus asmens duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos. 

     Prašymas pakeisti vairuotojo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystės ar tos dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida (kortelėje klaidingai įrašyti duomenys, nurodyti prašyme išduoti vairuotojo kortelę). 

     Vairuotojo kortelės išdavimo terminas: 
     ● 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti vairuotojo kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Administracijai dienos;
     ● 5 darbo dienos nuo prašymo pakeisti vairuotojo kortelę pateikimo Administracijai dienos. 

     Vairuotojo kortelės išdavimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą sumokėjimą sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą (mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalo), pateikimo datos. 

     Vairuotojo kortelės išdavimo terminas gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų. 

     Vairuotojo kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai.  

     Pakeitus prarastą ar pavogtą vairuotojo kortelę, kortelės galiojimo laikas yra toks pats kaip ir ankstesnės vairuotojo kortelės. Jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą vairuotojo kortelę pateikimo dieną likęs vairuotojo kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis negu 185 dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai. 
     Pakeitus blogai veikiančią vairuotojo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią vairuotojo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė vairuotojo kortelė. Tokiu atveju valstybės rinkliava už vairuotojo kortelės pakeitimą neimama. 

KORTELĖS ATSIĖMIMAS 

     Vairuotojo kortelę pareiškėjas gali atsiimti asmeniškai arba ją gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo.

     Vairuotojo kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei:

     ● yra grąžinta keičiama blogai veikianti kortelė ar Administracijai buvo pateikta atnaujinama (pasikeitus asmens duomenims) ar keičiama klaidingai personalizuota kortelė;
     ● pateikiant prašymą buvo pateikti ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) originalai (tais atvejais, kai pareiškėjas šiuos dokumentus privalo pateikti). 

     Atsiimdamas vairuotojo kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti vairuotojo kortelę atsiimantį asmenį, ir pareiškėjo:

     ● asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje (ES ar ELPA valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę), jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;
     ● vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje, jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;
     ● turimą tachografo kortelę: blogai veikiančią (jeigu prašymas pakeisti vairuotojo kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir kortelė negrąžinta), atnaujinamą (pasikeitus asmens duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą vairuotojo kortelę; pakeitus klaidingai personalizuotą ar atnaujinus (pasikeitus asmens duomenims) vairuotojo kortelę, atitinkamai pažymėta senoji kortelė yra grąžinama pareiškėjui;
     ● raštišką įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (jeigu vairuotojo kortelę atsiima įgaliotas asmuo).

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Už tachografo kortelių išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą nustatyta 57 Eur dydžio valstybės rinkliava.

     Mokėjimo pavedime arba kvite nurodomi šie rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas – 188659752.
     Sąskaitos Nr.:

     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);

     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);

     -  LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);

     -  LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);

     -  LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);

     -  LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

     -  LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);

     - LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

     Įmokos kodas – 5747.

    Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

    Atkreipiame dėmesį, kad jei mokėjimą už Jus atliks kitas asmuo arba įmonė, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

     Prašymus išduoti vairuotojų korteles pirmą kartą, jas pakeisti ar atnaujinti priima Administracijos skyriai:

     Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrius – Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. 8 618 25 298, 8 614 51 578, 8 615 32 051, el. paštas vilnius.ltsa@ltsa.lrv.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Kauno skyrius – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. 8 688 52 547, el. paštas kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyrius – Klaipėda, J. Janonio g. 24, tel. 8 688 89 762, el. paštas klaipeda.ltsa@ltsa.lrv.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. 8 688 50 881, el. paštas siauliai.ltsa@ltsa.lrv.lt;
     Administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyrius (Panevėžyje) – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. 8 688 50 881, el. paštas panevezys.ltsa@ltsa.lrv.lt.

     Vairuotojo kortelės išduodamos tame Administracijos skyriuje, kurį pareiškėjas prašyme išduoti vairuotojo kortelę nurodė kaip kortelės atsiėmimo vietą.

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Skaitmeninių tachografų kortelės išduodamos vadovaujantis Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 2B-88 (nauja teisės akto redakcija patvirtinta 2012-07-03 įsakymu Nr. 2B-277, o vėliausi pakeitimai – 2013-06-26 įsakymu Nr. 2B-151, 2015-08-03 įsakymu Nr. 2B-182, 2016-01-18 įsakymu Nr. 2BE-28).

KITA INFORMACIJA

     Administracinių paslaugų, susijusių su vairuotojo kortelių išdavimu pirmą kartą, pakeitimu ar atnaujinimu, aprašymai skelbiami skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-15