Tachografų dirbtuvės

   Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas

   Tachografų dirbtuvių sąrašas

     Tachografų dirbtuvė – Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka įregistruota įmonė, kuriai Administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė atlikti tachografų techninę priežiūrą. Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, turi atitikti Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 (toliau – Taisyklės), reikalavimus.

  Teisės vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikimas  

     Kai pateikta deklaracija atitinka jos turiniui keliamus reikalavimus, pridėti visi Taisyklėse reikalaujami dokumentai ir sumokėta valstybės rinkliava, per penkias darbo dienas nuo deklaracijos registravimo dienos įmonei suteikiama teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą. Teisė įmonei vykdyti tachografų techninę priežiūrą įsigalioja kitą dieną nuo informacijos apie įmonei suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą paskelbimo Administracijos interneto svetainėje.

     Įmonė, siekianti vykdyti tachografų techninę priežiūrą, Administracijai Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, turi pateikti:

     1. Užpildytą nustatytos formos deklaraciją.
     2. Įsigaliojusį įmonės vadovo įsakymą dėl paskirto asmens – dirbtuvės vadovo, atsakingo už visų tai įmonei skirtų dirbtuvės kortelių apsaugą, kontrolę ir naudojimą.
     3. Brėžinį (-ius) arba schemą (-as), kurioje (-iose) būtų pažymėta dirbtuvės patalpa su joje esančia atskira dirbtuvės mechaniko patalpa, nurodytais patalpų matmenimis, jų plotu ir dirbtuvės adresu.
      4. Dokumentus, patvirtinančius, kad matavimo įranga, skirta tachografų techninei priežiūrai atlikti, yra metrologiškai patikrinta ir kalibruota.
      5. Dirbtuvės mechaniko kvalifikacijos pažymėjimą (-us), išduotą (-us) tachografo gamintojo ar jo įgalioto atstovo.
      6. Metrologo tikrintojo arba tachografo tikrintojo kvalifikaciją patvirtinantį (-ius) pažymėjimą (-us).
      7. Dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė apdraudė tachografų techninės priežiūros darbus.
     8. Įmonės vadovo patvirtintą kokybės valdymo sistemos vadovą pagal LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami  įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai“ arba LST EN ISO/IEC 17025:2006 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ standarto reikalavimus (šis reikalavimas dirbtuvėms taikomas iki jų akreditacijos).
      9. Dirbtuvės patalpos išorės ir vidaus, mechanikų patalpos, Taisyklių 7 punkte nurodytos rakinamos plieninės spintelės ar seifo, Taisyklių 8 punkte nurodytos įrangos ir prietaisų nuotraukas, kurios leistų nustatyti, ar yra įvykdyti Taisyklių III skyriaus reikalavimai.

 Valstybės rinkliava

     Už įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Išduodami dokumentai

     Informacija apie suteiktą teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą skelbiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-07