Serijos pabaiga

Komplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms, atitinkančioms nebegaliojantį tipo patvirtinimą, taikoma serijos pabaigos procedūra, kai po tipo patvirtinimo anuliavimo ribotą laiką (atitinkamai 24 ir 30 mėn. nuo tos dienos, kai baigėsi tipo patvirtinimo galiojimas)  ir ribotą transporto priemonių skaičių galima įregistruoti su išimtimis, nustatytomis Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (toliau – Atitikties įvertinimo taisyklės).

Prašymas taikyti serijos pabaigą

Prieš apribojimų įsigaliojimą prašymas taikyti serijos pabaigos procedūrą Administracijai teikiamas vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 168/2013 ar Direktyvos 2007/46/EB XII priedo B dalies reikalavimais, perkeltais į Atitikties įvertinimo taisykles.

Kartu su prašymu pateikiamas transporto priemonių sąrašas kaip kompiuterio skaitomų duomenų rinkmena, kuriame nurodomas:

  • transporto priemonių gamintojo prekybinis pavadinimas;
  • tipas;
  • variantas ir versija (jei taikoma);
  • Europos Bendrijos tipo patvirtinimo numeris;
  • identifikavimo numeriai (VIN);
  • klasė;
  • ES reglamentai, direktyvos ar JT EEK taisyklės, kuriose nurodyti apribojimai bei jų taikymo datos.

Kompiuterio skaitomų duomenų rinkmenos šabloną galima rasti čia.

Prašymai kartu su transporto priemonių sąrašais Administracijai teikiami el. paštu ltsa@ltsa.lrv.lt

Serijos pabaigos transporto priemonių registracija

Administracija serijos pabaigos transporto priemonių registracijos skaičiaus apribojimams nustatyti taiko I būdą, nurodytą Atitikties įvertinimo taisyklių 6-ame priede. Skaičiavimui naudojamas kiekvieno tipo transporto priemonių, registruotų ir pradėtų eksploatuoti praėjusiais metais, skaičius, jei gamintojas ar įmonė, atstovaujanti gamintojui, prieš apribojimų įsigaliojimą Administracijai raštu nenurodė skaičiavimus atlikti naudojant visų tipo transporto priemonių skaičių.

Jeigu gamintojo ar įmonės, atstovaujančios gamintojui, pateiktame sąraše nurodytų transporto priemonių EB tipo patvirtinimas yra registruotas, o transporto priemonių skaičius neviršija Atitikties įvertinimo taisyklių 6-ame priede nurodytos ribos, duomenys apie transporto priemonėms taikomą serijos pabaigos procedūrą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodami transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai ir viešai skelbiami Administracijos Administracinių paslaugų svetainėje e. VKTI.

2019 metais įsigaliosiantys reikalavimai

Bazinio ES teisės akto Nr. Pakeitimai / papildymai Dalyko pavadinimas Transporto priemonės kategorija ir klasė Tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos data Pastabos
715/2007

.../...X(136/2014) .../...ZB(136/2014)
.../...BB(2017/1347)
.../...AB(2017/1347)
.../...AH(2018/1832)

Išmetamųjų teršalų kiekis iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga N1 (II klasė) 2019-08-31 Taikoma visiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal NEDC matavimo metodą.
715/2007 .../...Y(136/2014)
.../...ZC(136/2014) 
 .../...ZF(2017/1151)  
.../...ZI(2017/1151) 
 .../...ZL(2017/1151)  
 .../...AC(2017/1347)  
 .../...BC(2017/1347)  
.../...AI(2018/1832)  
Išmetamųjų teršalų kiekis iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga N1 (III klasė), N2 2019-08-31 Taikoma visiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal NEDC matavimo metodą.
715/2007 .../...ZE(2017/1151)
.../...ZH(2017/1151) 
.../...ZK(2017/1151)
Išmetamųjų teršalų kiekis iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga  N1 (II klasė) 2019-08-31 Taikoma visiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal NEDC matavimo metodą.
715/2007

.../...AD(2017/1347)
.../...AG(2018/1832)
.../...BG(2018/1832)
.../...CG(2018/1832)
.../...AJ(2018/1832)

Išmetamųjų teršalų kiekis iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga M, N1 (I klasė) 2019-08-31 Taikoma visiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal NEDC matavimo metodą.
715/2007 .../...ZX(2017/1151)
.../...ZY(2017/1151)
.../...ZZ(2017/1151)
Išmetamųjų teršalų kiekis iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieiga Visos 2019-08-31 Taikoma visiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal NEDC matavimo metodą.
78/2009 .../ ...A Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga M1, N1 2019-08-24 Visos M1 ir N1 kategorijų transporto priemonės turės atitikti Reglamento Nr. 78/2009 I priedo 3 skyrių.

Reglamento Nr. 78/2009 9 straipsnio 8 dalis.
2007/46 2017/2400 Pagrindų direktyvos papildymas išmetamųjų teršalų duomenimis N2 > 7.500 kg, N3 2019-07-01 Netaikoma visureigėms transporto priemonėms, specialiosios paskirties transporto priemonėms ir specialiosios paskirties visureigėms transporto priemonėms.

Atitikties liudijimo 49 punkte turės būti nurodyta: „Gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša …“.

Tipo patvirtinimas galios tik tuo atveju, jei informacinio dokumento III dalies 41B eilutėje bus nurodytas tipo patvirtinimo numeris pagal Reglamentą Nr. 2017/2400.

595/2009

 

 

.../ ...C
Transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis („Euro VI“) ir galimybė naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija
M1, M2, N1, N2, M3, N3
2019-08-31
Taikoma tik M1, M2, N1, N2 klasių transporto priemonėms, kurių etaloninė masė didesnė kaip 2 610 kg.

Reglamento Nr. 2017/1347 II priedas
2007/46
2018/1832
Europos bendrijos atitikties liudijimo  pakeitimas ir papildymas M1, M2, N1, N2, N3 2019-08-31 Išduodami Europos bendrijos atitikties liudijimai turės būti su Reglamento Nr. 2018/1832 XI priedo 4 punkte numatytais pakeitimais ir papildymais

Pastaba

Etaloninė masė – tai parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg masę.

N1 klasės transporto priemonių klasifikavimas pagal etaloninę masę.

Transporto priemonės kategorija ir klasė

Išmetamųjų teršalų klasifikavimo klasė

Etaloninė masė (EM), (kg)

N1

I

EM ≤ 1 305

II

1 305 < EM ≤ 1 760

III

1 760 < EM

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-14