Serijos pabaiga

   Serijos pabaiga – teisės aktuose numatyta procedūra, kai gamintojams suteikiama teisė realizuoti ir registruoti naujas transporto priemones, kurios neatitinka joms keliamų techninių reikalavimų, dėl įsigaliojusių Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų (serijos pabaigos transporto priemonės).

     Gamintojas arba gamintojo atstovas registruojančiai institucijai turi pateikti prašymą, dėl tokių transporto priemonių registravimo Nuo naujųjų reikalavimų įsigaliojimo datos komplektines ir sukomplektuotas transporto priemones pagal serijos pabaigos procedūrą galima registruoti toje šalyje, kurioje buvo pateiktas prašymas, atitinkamai 12 ir 18 mėnesių.

     Serijos pabaigos transporto priemonių atitikties liudijimai turi būti pažymėti Administracijos žyma, kurioje nurodomas norminis teisės aktas, dėl kurio transporto priemonė tampa neatitinkančia reikalavimų, ir data, iki kada tokia transporto priemonė galėtų būti įregistruota.

     2019 metais įsigaliosiantys reikalavimai

     Prašymas taikyti serijos pabaigą

     Prašymas teikiamas vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 168/2013 ar Direktyvos 2007/46/EB XII priedo B dalies reikalavimais, kurie perkelti į Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997).

     Gamintojas ar įmonė, atstovaujanti gamintojui, pateikia prašymą dėl serijos pabaigos taikymo transporto priemonėms, nurodydami:

  • gamintojo prekybinį pavadinimą;
  • transporto priemonės klasę;
  • tipo patvirtinimo numerį;
  • variantą (jei taikoma);
  • versiją (jei taikoma);
  • transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN);
  • techninius reikalavimus (direktyvas, reglamentus, JT EEK taisykles), kurių transporto priemonė neatitinka.

     Prašymą sudaro:

  • laisvos formos prašymas;
  • transporto priemonių, kurioms siekiama taikyti serijos pabaigą, sąrašas;
  • transporto priemonių EB atitikties liudijimai.

     Siekiant efektyviau išnagrinėti prašymą, o transporto priemones pažymėti kaip atitinkančias serijos pabaigą, sąrašą (MS Excel formatu) papildomai reikėtų siųsti elektroniniu paštu e36@vkti.gov.lt.

     Transporto priemonių registravimas

     Registruojamos tik tos transporto priemonės, kurios buvo įtrauktos į serijos pabaigos transporto priemonių sąrašą, ir kurių atitikties liudijimai pažymėti Lietuvos transporto saugos administracijos žyma apie taikytiną išimtį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-02