Techninės tarnybos (laboratorijos)

Techninė tarnyba (laboratorija) (toliau – laboratorija) bando transporto priemonių ir/ar jų sudėtinių dalių tipų pavyzdžius pagal Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) taisyklių ir/ar Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus. Laboratorija turi atitikti Techninių tarnybų (laboratorijų) veiklos ir gamybos proceso atitikties vertinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės  kelių  transporto  inspekcijos  prie  Susisiekimo ministerijos viršininko  2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-251  (Žin., 2009, Nr. 79-3325), reikalavimus.

Leidimų išdavimo tvarka

Leidimus bandyti transporto priemonių ir/ar jų sudėtinių dalių tipų pavyzdžius išduoda Lietuvos transporto saugos administracijos Administracinių paslaugų departamentas adresu: Vilnius, Švitrigailos g. 42.

Laboratorija, siekianti gauti leidimą, turi pateikti prašymą ( 29.0 kb), kuriame nurodoma:
       – visas laboratorijos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas ir elektroninis paštas, vedėjo vardas ir pavardė;
       – pagal kokių JT EEK taisyklių ir/ar ES direktyvų reikalavimus laboratorija siekia bandyti transporto priemones ir/ar jų sudėtines dalis.

Prie prašymo pridedama:

  1. turimų (nuomojamų) patalpų ir įrangos išdėstymo brėžinių kopijos;
  2. naudojamos įrangos metrologinės patikros dokumentų kopijos;
  3. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos išduoto akreditavimo pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus pažymėjimo kopija;
  4. Kokybės vadovo, parengto pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus, kopija;
  5. bandymų protokolų pavyzdžiai.

Išduodami dokumentai

Leidimas bandyti transporto priemonių ir / ar jų sudėtinių dalių tipų pavyzdžius galioja 5 metus. Administracija informuoja Jungtinių Tautų Generalinį Sekretorių apie Administracijos išduotą leidimą bandyti transporto priemones ir / ar jų sudėtines dalis pagal JT EEK taisyklės (-ių) reikalavimus. Administracija informuoja Europos Komisiją ir ES valstybes nares apie Administracijos išduotą leidimą bandyti transporto priemones ir / ar jų sudėtines dalis pagal ES direktyvos (-ų) reikalavimus.

Reikalavimai techninėms tarnyboms (laboratorijoms)

  1. Techninė tarnyba (laboratorija) (toliau – laboratorija) turi būti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.
  2. Laboratorijos patalpos turi atitikti higienos, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus, o darbuotojams sudarytos tinkamos darbo ir poilsio sąlygos.
  3. Laboratorijoje turi būti pakankamai ploto išdėstyti reikalingą įrangą bei prietaisus.
  4. Laboratorijoje įrengiama atskira šildoma patalpa, kurioje laikoma kompiuterinė technika ir forminami dokumentai. Pripažintos techninės tarnybos (laboratorijos) .

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-17