BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Centrinė buveinė Vilniuje
  El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Genius Lukošius
   316
   316
   Julija Viščinienė
   220
  • Strateginio planavimo skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Vilkelytė
   310

   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Strateginio planavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Administracijoje;

   3.2. užtikrinti personalo valdymo politikos įgyvendinimą ir padėti Administracijos direktoriui valdyti personalą, formuoti įstaigos organizacijos kultūrą;

   3.3. užtikrinti žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo metodų ir sistemų įgyvendinimą;

   3.4. užtikrinti efektyvų finansų valdymą ir laiku teikti informaciją tiksliai finansinei atskaitomybei sudaryti.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginiam veiklos planui;

   4.2. rengia Administracijos metų veiklos planų ir programų projektus;

   4.3. pagal kompetenciją planuoja Administracijos biudžetą;

   4.4. pagal kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, teikia pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo;

   4.5. teikia pasiūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

   4.6. diegia žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo sistemas ir metodus;

   4.7. koordinuoja Administracijos metinių veiklos planų ir programų įgyvendinimą;

   4.8. rengia Administracijos metų veiklos ataskaitas;

   4.9. stebi, analizuoja ir rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl veiklos planavimo organizavimo, veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo Administracijoje;

   4.10. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo didinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

   4.11. organizuoja Administracijos išankstinės finansų kontrolės vykdymą;

   4.12. vykdo Administracijos biudžeto stebėseną;

   4.13. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes, teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;

   4.14. organizuoja sąmatos parengimą ir pagal pateiktus duomenis ją parengia;

   4.15. analizuoja Administracijos veiklos procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo;

   4.16. organizuoja kokybės valdymo sistemų diegimą Administracijoje;

   4.17. analizuoja Administracijos klientų poreikius, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl Administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;

   4.18. organizuoja Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną;

   4.19. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės eismo įvykių ataskaitas;

   4.20. stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;

   4.21. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus strateginio planavimo, personalo valdymo ir finansų valdymo srityse; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.22. organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektų rengimą, organizuoja pareigybių aprašymų vertinimą;

   4.23. rengia pareigybių sąrašų projektus, dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia pasiūlymų dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;

   4.24. vykdo personalo sudėties analizę, dalyvauja formuojant personalo sudėtį;

   4.25. organizuoja darbuotojų adaptaciją ir integraciją;

   4.26. formuoja ir įgyvendina darbuotojų motyvacijos sistemą;

   4.27. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia pasiūlymų dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;

   4.28. pagal kompetenciją organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas;

   4.29. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;

   4.30. formuoja darbuotojų mokymo prioritetus, prireikus sudaro metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

   4.31. organizuoja atostogų suteikimą darbuotojams;

   4.32. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

   4.33. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija personalui, įgyvendinimą;

   4.34. organizuoja darbuotojų socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimą;

   4.35. organizuoja darbuotojų sveikatos gerinimo priemonių įgyvendinimą;

   4.36. organizuoja svečių ir lankytojų priėmimą; teikia interesantams informaciją pagal Administracijos kompetenciją telefonu, elektroniniu paštu arba jiems apsilankius;

   4.37. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.38. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.39. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.40. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

   4.41. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.42. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.43. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas. 

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą ;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus Administracijos kancleriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (2) arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Teisės ir rizikų valdymo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aistė Usevičienė
   221

   TEISĖS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. padėti užtikrinti Administracijos veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, taikant teisines priemones ir operatyviai sprendžiant Administracijai kylančias teisines problemas;

   3.2. užtikrinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) konsultavimą teisiniais ir rizikų valdymo klausimais;

   3.3. vykdyti veiksmingą rizikų valdymą ir šalinti įvairių grėsmių priežastis;

   3.4. atstovauti Administracijos interesus teisėsaugos ir kitose institucijose.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

   4.2. teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, teikia pastabų ir pasiūlymų; organizuoja Administracijos parengtų teisės aktų ir jų projektų skelbimą Teisės aktų registre, Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje bei Administracijos interneto svetainėje;

   4.3. vykdo priimtų ir / ar keičiamų teisės aktų stebėseną, operatyviai informuoja Administracijos darbuotojus apie aktualius teisės aktų projektus bei teisės aktų pakeitimus;

   4.4. atlieka ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia ES teisės įgyvendinimo planus; teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS;

   4.5. rengia ir vertina sutartis, esant poreikiui vykdo Administracijos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;

   4.6. vykdo ir organizuoja įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, taip pat analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;

   4.7. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Administracijai įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;

   4.8. rengia Administracijos kovos su korupcija programų ir planų projektus; prižiūri programų ir planų įgyvendinimą, analizuoja struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant programų ir planų priemones, teikia Administracijos vadovybei pasiūlymų dėl jų tikslinimo, siekiant išvengti korupcinių veikų;

   4.9. organizuoja ir vykdo Administracijos darbuotojų antikorupcinį švietimą, vykdo veiklas, skatinančias darbuotojus laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų bei valdyti jų veikloje kylančias rizikas, konsultuoja juos, siekiant išvengti pažeidimų, nenumatytų grėsmių ar interesų konflikto jų veikloje;

   4.10. analizuoja pasirinktų Administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenis, remdamasis privačių interesų deklaracijomis arba asmens prašymu, rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą derintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais;

   4.11.  Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Administracijoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtariami padarę korupcines veikas, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežastims atsirasti ar plisti įstaigoje;

   4.12. atlieka kitą su korupcijos prevencija, rizikų valdymu ir kitų pažeidimų tyrimu Administracijoje susijusią veiklą;

   4.13. pradeda administracinio nusižengimo teisenos procedūras, atlieka reikiamus administracinio nusižengimo tyrimo veiksmus;

   4.14. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.15. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.16. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

   4.17. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.18. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.19. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.20. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.21. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja patarėjas (3), nesant skyriaus vedėjo ir patarėjo (3) – jį pavaduoja patarėjas (1), nesant skyriaus vedėjo ir patarėjų (3) ir (1) – jį pavaduoja patarėjas (2), arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Administracinių nusižengimų teisenos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aida Stankevičiūtė Klimavičienė
   219
   Rita Rumbaitienė
   211
   Neda Pranskaitytė
   220
   Edgaras Valėnas
   Kasparas Žoštautas
  • Transporto veiklos skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginijus Čiškauskas
   212
   Jelena Zimuš
   212
   Aurelija Zabarauskienė
   220
   Simonas Mažionis
   219
   Rūta Krutkė
   220
   Svajūnas Gedrimas
   219

   TRANSPORTO VEIKLOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

    

   1. Transporto veiklos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Transporto veiklos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. įgyvendinti kelių transporto plėtros valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

   3.2. įgyvendinti saugos kelių transporte valstybės politiką kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo, kelių transporto specialistų kvalifikacijos (kompetencijos) įvertinimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

   3.3. įgyvendinti Skaitmeninių tachografų sistemos veikimą Lietuvos Respublikoje;

   3.4. užtikrinti vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) procedūrų vykdymą;

   3.5. skatinti geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją;

   3.6. užtikrinti Reglamentų (ES) Nr. 168/2013 2016/1628 ir 2018/858 nuostatų vykdymą, susijusių su tipo patvirtinimu ir rinkos priežiūra ;

   3.7. užtikrinti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės sistemos funkcionavimą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   4.3. teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   4.4. atstovauja Administracijai Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose, darbo grupėse ir kitose tarptautinėse organizacijose; pagal kompetenciją teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus, Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   4.5. analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija; seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo;

   4.6. pagal kompetenciją vykdo kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

   4.7. teikia siūlymų dėl skyriaus teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę;

   4.8. teikia siūlymų dėl kokybės valdymo sistemų diegimo Administracijoje;

   4.8.1. pagal kompetenciją rengia ir teikia Europos Komisijai ar kitoms Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijoms ataskaitas pagal Reglamentus (EB) Nr. 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 ir Reglamentus (ES) Nr. 168/2013, 2016/1628 ir 2018/858.

   4.9. teikia siūlymų dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų arba teisės vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo / suteikimo ir panaikinimo, išduoda leidimus arba suteikia teisę;

   4.10. nustatyta tvarka nagrinėja vežėjų prašymus gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiais reguliariaisiais reisais (kai tokio leidimo reikia) tarptautinio susisiekimo maršrutais, įformina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai (eismo tvarkaraštį);

   4.11. pagal kompetenciją vykdo institucijos, atsakingos už 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatų, susijusių su reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, vykdymo užtikrinimą, funkcijas ;

   4.12. rengia sprendimų ūkio subjektams kompensuoti (atlyginti) patirtas išlaidas (negautas pajamas) dėl keleiviams taikytų važiavimo lengvatų projektus;

   4.13. vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

   4.14. pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie ūkio subjektų, veikiančių kelių transporto srityje, veiklą;

   4.15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo valstybės narės, atsakingos už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos veikimą ir priežiūrą, institucijos funkcijas, formuoja ir įgyvendina Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos Respublikos nacionalinę sertifikavimo politiką;

   4.16. organizuoja skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemoje dalyvaujančių valstybės narės sertifikavimo centro, personalizavimo centro paskyrimo procedūras, ir vykdo jų auditą;

   4.17. organizuoja Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą;

   4.18. renka informaciją apie transporto priemonių gamintojams suteiktus pasaulinius transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodus (WMI) ir pasaulinius transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodus (WPMI) ir praneša apie tai Automobilių inžinierių bendruomenei (angl. SAE);

   4.19. kaupia ir tvarko informaciją apie atliktą techninę apžiūrą;

   4.20. vykdo vartotojų informavimą apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas (tarp jų ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių), informuoja gamintojo atstovus apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas;

   4.21. organizuoja transporto priemonių ir transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitikties įvertinimą ir tipo patvirtinimo procedūras;

   4.22. nustato ir organizuoja transporto priemonių serijos pabaigos procedūros taikymą, teikia su serijos pabaigos procedūrų įgyvendinimų reikalingą informaciją Administracijos padaliniams;

   4.23. nustato ir organizuoja rinkos priežiūros įgyvendinimui reikalingų rizikos vertinimo metodų įgyvendinimą, teikia rekomendacijas dėl rinkos priežiūros Lietuvoje įgyvendinimo.

   4.24. organizuoja ir teikia siūlymų dėl reikalavimų vairavimo instruktoriams, vairuotojų mokytojams, siekiantiems vykdyti ar vykdantiems vairuotojų mokymą, įgyvendinimo;

   4.25. organizuoja ir teikia siūlymų dėl reikalavimų ūkio subjektams ir vairuotojų mokymą vykdančių ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už vairuotojų mokymą, taip pat teritorijoms, kuriose bus mokomi vairuotojai, įgyvendinimo;

   4.26. organizuoja ir teikia siūlymų dėl teisės asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, vairuotojų mokymo tvarkos, papildomo vairuotojų mokymo tvarkos, šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarkos;

   4.27. organizuoja geležinkelio įmonių (vežėjų) planuojamų nuostolių kompensacijos sumos apskaičiavimą ir išmokėjimą nustatytais terminais;

   4.28. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.29. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės elektroninius duomenis;

   4.30. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.31. pagal kompetenciją nustatyta tvarka informuoja ir konsultuoja ūkio subjektus žodžiu ir raštu Administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, rengia atsakymus, išaiškinimus, metodikas ir rekomendacijas;

   4.32. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.33. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.34. konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

   4.35. teikia siūlymus ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

   4.36. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.37. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus) apie kelių transporto veiklą.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
   Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Nėra kontaktų

   KOMUNIKACIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. organizuoti ir vykdyti Administracijos išorinę ir vidinę komunikaciją, užtikrinti Administracijos ryšius su visuomene;

   3.2. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie Administracijos veiklą ir sprendimus transporto srityje;

   3.3. kurti ir įgyvendinti Administracijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Administracijos komunikacijos planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, stiprinti visuomenės ir klientų pasitikėjimą Administracijos veikla, didinti veiklos atvirumą, kurti teigiamą įvaizdį;

   3.4. palaikyti ir plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis susisiekimo srityje, koordinuoti Administracijos dalyvavimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

   3.5. koordinuoti atstovavimą Administracijai užsienio šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   3.6. rengti tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo susisiekimo srityje projektus, organizuoti tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.2. teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

   4.3. rengia informaciją visuomenei apie Administracijos veiklą, rengiamus ir priimtus sprendimus, įgyvendinamus projektus, įgyvendinamas programas Administracijos interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse;

   4.4. informuoja Administracijos darbuotojus apie Administracijos planus, pokyčius, pažangą ir perspektyvas;

   4.5. vykdo žiniasklaidos stebėseną ir analizę bei bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais;

   4.6. organizuoja klientų pasitenkinimo įstaigos veikla nuomonės tyrimus ir kitas su Administracijos veikla susijusias apklausas;

   4.7. vykdo Administracijos vidinės komunikacijos vykdomų veiklų kokybės matavimą, rezultatų apdorojimą ir pristatymą;

   4.8. stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;

   4.9. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus su Administracijos veikla susijusius renginius;

   4.10. inicijuoja ir įgyvendina komunikacijos kampanijas ir kitus projektus saugaus eismo srityje;

   4.11. organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo saugumo srityje;

   4.12. organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių ir kitų informavimo priemonių, susijusių su Administracijos veikla, rengimą;

   4.13. renka ir sistemina informaciją apie tarptautines iniciatyvas, programas susisiekimo srityje, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl dalyvavimo jose, ieško partnerių, papildomo finansavimo galimybių projektuose, inicijuoja Administracijos dalyvavimą juose ir dalyvauja pats;

   4.14. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susisiekimo srityje poreikius bei teikia pasiūlymų dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;

   4.15. analizuoja iš ES ir tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu susisiekimo srityje, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

   4.16. organizuoja Administracijos darbuotojų dalyvavimą tarptautinių organizacijų dvišalių, daugiašalių darbo grupių, komisijų ir kitose tarptautinėse ir regioninėse veiklose, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitologijos komitetų veikloje tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimais, rengia dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis, išreiškia Administracijos poziciją atitinkamų organizacijų, darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų veikloje, rengia užsienio delegacijų sutikimo programas ir organizuoja užsienio delegacijų aptarnavimą;

   4.17. organizuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų susisiekimo srityse sudarymo procesą, išreiškia Administracijos poziciją susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių / susitarimų sudarymo ir pasirašymo, rengia tarptautinių sutarčių / susitarimų projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;

   4.18. organizuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, Europos Komisijos komitologijos komitetuose Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

   4.19. inicijuoja Administracijos dalyvavimą Europos Sąjungos ar tarptautiniuose projektuose, Techninės pagalbos ir informacijos mainų instrumento (TAIEX) programose, ieško partnerių, teikia pasiūlymų;

   4.20. pagal kompetenciją atlieka ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS ir rengia LINESIS pozicijas;

   4.21. pagal kompetenciją rengia pranešimų, numatomų skaityti tarptautinių renginių metu, projektus;

   4.22. analizuoja Administracijai reikalingų sveikinimų, padėkų ir kitų blankų, kalendorių ir kitų spaudinių poreikius, organizuoja jų gamybą;

   4.23. užtikrina valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje;

   4.24. koordinuoja rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;

   4.25. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.26. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.27. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.28. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.29. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Už Nuostatų 3.4–3.6 papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą bei Nuostatų 4.13–4.21 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą yra tiesiogiai atsakingas skyriaus patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą. Skyriaus patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat atsako už Nuostatų 4.1–4.3, 4.25–4.29 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Skyriaus patarėjas minėtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą tiesiogiai derina su Administracijos direktoriaus pavaduotoju pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir jam atsiskaito.

   8. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, skyriaus vedėjas ir patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal priskirtas kompetencijas, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   9. Nesant skyriaus vedėjo ar skyriaus patarėjo, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, juos pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirti darbuotojai.

  • Bendrųjų reikalų skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ignas Bernackas
   119

   BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

    

   1. Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. diegti informacines technologijas ir telekomunikacijas, užtikrinti jų saugų veikimą ir plėtrą, įgyvendinant Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius;

   3.2. užtikrinti Administracijos vykdomus projektų įgyvendinimą;

   3.3. užtikrinti Administracijos dokumentų valdymo reikalavimų laikymąsi;

   3.4. užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų priežiūros organizavimą, priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

   3.5. užtikrinti kuruojamų veiklos sričių tobulinimą, kokybišką ir efektyvų darbą, naujų veiklos analizės metodų diegimą, racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų naudojimą, taip pat efektyvų materialinių resursų bei energetinių išteklių panaudojimą, Administracijos struktūrinių padalinių veiklos koordinavimą pagal skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis;

   3.6. užtikrinti tinkamą pastatų, patalpų, inžinerinių sistemų, teritorijos priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

   3.7. užtikrinti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo organizavimą, pirkimų organizavimą ir vykdymą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo Administracijos veikloje bei efektyvaus dokumentų valdymo;

   4.2. organizuoja plėtros, Europos Sąjungos finansuojamus ir valstybės investicijų projektų  rengimą, jų įgyvendinimą ir pagal kompetenciją atstovauja projektų vykdytojų interesams projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;

   4.3. pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimu;

   4.4. koordinuoja ir kontroliuoja Administracijos struktūrinių padalinių veiklą turto valdymo, pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, ryšio, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos srityse;

   4.5. planuoja ir organizuoja pastatų, patalpų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;

   4.6. pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;

   4.7. analizuoja materialinių ir energetinių išteklių sąnaudas Administracijoje, koordinuoja racionalų jų paskirstymą ir naudojimą;

   4.8. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;

   4.9. dalyvauja vykdant Administracijai priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją bei patikrinimus;

   4.10. organizuoja ir kontroliuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina jo tinkamą eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą, remontą ir draudimą;

   4.11. tvarko su tarnybinio transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;

   4.12. organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;

   4.13. kontroliuoja draudžiamuosius įvykius;

   4.14. nustatyta tvarka organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikiamais spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, vykdo jų sunaikinimą ir apyvartos kontrolę;

   4.15. teikia pasiūlymų dėl kokybės vadybos sistemų, kompiuterinių programų kūrimo bei diegimo, siekiant efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas;

   4.16. organizuoja posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;

   4.17. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

   4.18. organizuoja ir tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimą ir nurašymą;

   4.19. įrengia Administracijos funkcijoms vykdyti reikalingas kompiuterizuotas darbo vietas, organizuoja tarnybinių stočių, kompiuterių tinklų ir informacinių sistemų (toliau – IS) bei kitų informacinių išteklių  diegimą, administruoja bei prižiūri jų funkcionavimą, sukuria sąlygas naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, prižiūri Administracijoje funkcionuojančių IS sąveiką su kitų juridinių asmenų tvarkomais registrais ir IS,  tvarko techninės ir programinės įrangos, licencijų ir sertifikatų apskaitą;

   4.20. pagal skyriaus kompetenciją valdo ir (ar) tvarko Administracijos IS, jų komponentus ir (ar) jų dalis, kitus Administracijoje naudojamus informacinius išteklius, naudojasi kitomis IS, kuria, saugo ir kitaip tvarko elektroninę informaciją;

   4.21. supažindina Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) su jų darbui reikalingos kompiuterinės ir programinės įrangos, IS,  kompiuterių tinklo, interneto ir elektroninio pašto naudojimo reikalavimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo klausimais;  

   4.22. organizuoja elektroninės informacijos saugą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas elektroninės informacijos saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, kontroliuoja, kaip laikomasi informacinių išteklių naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;

   4.23. organizuoja kibernetinį saugumą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas; 

   4.24. pagal kompetenciją vykdo skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemoje dalyvaujančių valstybės narės sertifikavimo centro, personalizavimo centro paskyrimo ir audito procedūras;

   4.25. organizuoja ir koordinuoja egzaminavimo informacinių sistemų ir įrangos tinkamą veikimą, prireikus padeda egzaminuoti asmenis;

    

   4.26. kaupia ir analizuoja Administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, rengia metinius Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir suvestines;

   4.27. pagal kompetenciją vykdo Administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų mažos  vertės viešuosius pirkimus;

   4.28. organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą ir inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;

   4.29. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių įgyvendinimą;

   4.30. organizuoja, kontroliuoja ir pagal kompetenciją vykdo Administracijos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, gyvavimo ciklo (rengimo, įforminimo, apskaitos, saugojimo, siuntimo ir naikinimo) procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;  

   4.31. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis);   

   4.32. organizuoja ir vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  

   4.33. tvirtina Administracijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas ir išrašus, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą; dalyvauja rengiant Administracijos klientams išduodamų dokumentų šablonus;  

   4.34. formuoja užduotis dokumentų valdymo sistemoje pagal Administracijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia Administracijos vadovybei informaciją apie užduočių vykdymą;  

   4.35. skelbia Administracijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės  aktus – Teisės aktų registre;  

   4.36. rengia Administracijos dokumentacijos planą, registrų sąrašus, dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus dokumentų apskaitos dokumentus; 

   4.37. tvarko Administracijos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų ir bylų archyvą bei Vilniaus būstinėje esančių padalinių trumpai saugomų dokumentų ir bylų archyvą, priima šiuose archyvuose saugoti dokumentus ir bylas;  

   4.38. su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu derina Administracijos dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti nuolat ir ilgai saugomus Administracijos dokumentus ir bylas;  

   4.39. vykdo Administracijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos valstybės naujajam archyvui apie Administracijos archyve saugomus dokumentus;  

   4.40. konsultuoja Administracijos darbuotojus skyriaus kompetencijos  klausimais;  

   4.41. tvarko elektroninėmis priemonėmis tvarkomų Administracijos elektroninės informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia valstybės įgaliotai institucijai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos;  

   4.42. rengia informaciją apie investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą;

   4.43. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.44. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.45. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis atlieka duomenų mainus su kitomis institucijomis ir juridiniais asmenimis;

   4.46. rengia ir teikia informaciją Administracijos interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.47. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.48. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

   5.3. darbui naudoti Administracijos kompiuterizuotas darbo vietas, IS, kompiuterių tinklus, internetą ir elektroninį paštą,  kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingus duomenis ir informaciją, tarnybinį transportą;

   5.4. Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti nurodymus ir (ar) rekomendacijas  dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei dokumentų naudojimo, reikalauti, kad jie laikytųsi naudojimosi kompiuterizuota darbo vieta, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga,  elektroninės informacijos saugos reikalavimų bei dokumentų valdymo reikalavimų, pastebėjus šių reikalavimų pažeidimus apie tai informuoti Administracijos struktūrinių padalinių vadovus, Administracijos vadovybę, teikti Administracijos vadovybei siūlymų dėl priemonių taikymo siekiant išvengti pažeidimų.

    

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos kancleriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas (2) arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Civilinės aviacijos skyrius
   El. p. , Adresas: Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginija Žegunytė
   316

   CIVILINĖS AVIACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Civilinės aviacijos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti aukštą oro transporto saugos ir aviacijos saugumo lygį;

   3.2. skatinti oro transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamų oro transporto paslaugų kokybę.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.2. teikia pasiūlymų dėl reikalavimų civilinei aviacijai Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais;

   4.3. teikia pasiūlymų dėl tam tikrų oro erdvės dalių paskelbimo draudžiamomis, ribojamomis arba pavojingomis civilinei aviacijai zonomis;

   4.3. pagal kompetenciją rengia civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą ir įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją;

   4.4. rengia Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą ir prižiūri, kaip ji įgyvendinama;

   4.5. kontroliuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

   4.6. teikia pasiūlymų dėl minimalaus orlaivių skrydžių virš tam tikrų gyvenamųjų vietovių aukščio;

   4.7. vertina orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų išvadas, rengia priemones, kad būtų išvengta orlaivių avarijų ir incidentų;

   4.8. prižiūri, kaip laikomasi pavojingųjų krovinių ir medžiagų gabenimo oro transportu reikalavimų, vykdo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priede ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninėse instrukcijose nurodytos nacionalinės įgaliotosios institucijos funkcijas ir reglamentuoja procedūras, kurios reikalingos atitinkamoms Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priedo ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninių instrukcijų nuostatoms įgyvendinti, kontroliuoja specialistų, dirbančių su pavojingaisiais kroviniais, mokymą, rengimą ir suteikia ar panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių gabenimu oro transportu ;

   4.9. kontroliuoja, kaip vykdomi skrydžių ribojimo taisyklių reikalavimai, vertina, kaip oro uostai vykdo triukšmo monitoringą, analizuoja jų pateiktas triukšmo monitoringo ataskaitas, nustato triukšmo stebėjimo vietą, stebėjimo taškų skaičių ir stebėjimo tvarką;

   4.10. suteikia specialųjį statusą orlaivio skrydžiui, kuriuo vežami labai svarbūs Lietuvos Respublikos asmenys;

   4.11. užtikrina civilinį – karinį bendradarbiavimą aviacijos srityje;

   4.12. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 7 d. nutarime
   Nr. 1-9599 „Dėl 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų nuostatų įgyvendinimo“ nurodytų notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos funkcijų vydymą;

   4.13. teikia pasiūlymų dėl kliūčių, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą, įrengimo aerodromuose, ženklinimo ir naudojimo tvarkos nustatymo;

   4.14. uždraudžia civilinių aerodromų apsaugos zonose įrengti arba naudoti žiburius, jeigu jie kelia pavojų orlaivių skrydžių saugai;

   4.15. išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą, jas patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą ir atlieka licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą;

   4.16. išduoda ir atšaukia leidimus vykdyti reguliarųjį ar nereguliarųjį oro susisiekimą ir tvirtina reguliariojo oro susisiekimo tvarkaraščius;

   4.17. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir bilietų pardavėjai laikosi teisės aktų nustatytų Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių reikalavimų;

   4.18. kontroliuoja, kaip laikomasi 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 nustatytų taisyklių atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju;

   4.19. kontroliuoja, kaip laikomasi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru nustatytų neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų, keliaujančių oro transportu iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos, teisių;

   4.20. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų;

   4.21. koordinuoja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymą;

   4.22. užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintame Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi;

   4.23. kontroliuoja, kaip vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų draudimo reikalavimų;

   4.24. teikia pasiūlymų Administracijos direktoriui dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir aerodromų naudojimo minimumų nustatymo;

   4.25. teikia siūlymus dėl NATO oro policijos sutarties Nacionalinio techninio priedo;

   4.26. uždraudžia orlaiviui išskristi iš Lietuvos Respublikos oro uosto, jeigu nesumokėtos rinkliavos už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje (maršruto ir terminalo) ir rinkliavos už naudojimąsi oro uostais;

   4.27. išduoda leidimus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais;

   4.28. suderinusi su kariuomenės vadu, tvirtina oro eismo paslaugų teikimo tvarką;

   4.29. kartu su kariuomenės vadu rengia Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles;

   4.30. nustato orlaivių, registruojamų Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, registravimo ženklų suteikimo ir orlaivių ženklinimo tvarką;

   4.31. nustato parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarką;

   4.32. tvirtina antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose reikalavimus;

   4.33. kontroliuoja sąskaitų už oro navigacijos paslaugas Lietuvos oro erdvėje suteiktas orlaiviams, skraidinantiems ypatingai svarbius asmenis, ir orlaiviams, kurių leidžiama maksimali kilimo masė yra mažesnė negu dvi metrinės tonos, pagrįstumą ir teikia siūlymus dėl jų apmokėjimo;

   4.34. pagal kompetenciją vykdo teikiamų paslaugų procesų analizę, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo efektyvumo didinimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

   4.35. teikia pasiūlymų dėl teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę;

   4.36. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.37. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.38. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.39. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.10. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

   4.41. pagal kompetenciją teikia išvadas, pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Administracijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.42. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.43. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.44. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.45. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

 • Paslaugų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stanislovas Lingys
  319
 • Priežiūros departamentas
  El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donata Gusčė
  315

  PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTONUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROJI DALIS

  1. Priežiūros departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais departameno kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Departamento uždaviniai:

  3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

  3.2. nustatyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūros prioritetines kryptis;

  3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

  3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

  4. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. pagal departamento kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

  4.2. organizuoja ūkio subjektų priežiūrą ir transporto priemonių patikrinimus;

  4.3. rengia Administracijos direktoriaus tvirtinamų teisės aktų, nustatančių departamento veiklos sričių organizavimą, projektus, teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

  4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

  4.6. organizuoja tyrimo dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų atlikimą;

  4.7. organizuoja skyrių aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis;

  4.8. ;

  4.9. planuoja ir koordinuoja departamento skyrių atliekamus patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

  4.9.1. kelių transporto veikla:

  4.9.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

  4.9.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla ;

  4.9.1.3. autobusų stočių veikla;

  4.9.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

  4.9.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

  4.9.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

  4.9.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

  4.9.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

  4.9.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

  4.9.2. geležinkelių transporto veikla:

  4.9.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

  4.9.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

  4.9.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

  4.9.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

  4.9.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

  4.9.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

  4.9.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

  4.9.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

  4.9.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

  4.9.3. vidaus vandenų transporto veikla:

  4.9.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

  4.9.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

  4.9.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių technin bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

  4.10. organizuoja šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

  4.10.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus ;

  4.10.2. įskaitinis kelių transporto įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus ;

  4.10.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

  4.10.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija ar incidentas ;

  4.11. pagal kompetenciją tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;

  4.12. rengia ir išduoda savivaldybės ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų planavimo sąlygas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka; pagal kompetenciją derina specialiojo planavimo dokumentus teritorijų planavimo komisijose;

  4.13. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;

  4.14. organizuoja pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

  4.15. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą departamento veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su departamento veikla;

  4.16. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

  4.17. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

  4.18. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  5. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti departamento funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

  5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

  5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti departamento funkcijas.

   

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

  7. Departamento direktorius organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

  8. Nesant departamento direktoriaus jį pavaduoja departamento vyresnysis patarėjas.

  • Geležinkelių priežiūros klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Andriulytė
   Loreta Grabauskienė
   Milda Čižauskaitė
  • Kelių transporto eismo įvykių tyrimų klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Justas Petrauskas
   215
   Laurynas Jovaišas
   210
   Tomas Šalaševičius
   331
   Karolina Klimkevičienė
   Kristina Klasavičienė
   205
   Jonas Drunga
  • Kelių transporto ir pramoginės laivybos priežiūros klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Remigijus Valatkevičius
   333
   • Vilniaus skyrius
    El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Rimvydas Truncė
    216
    Gintaras Švedas
    214
    Saulius Tuleika
    213
    Egidijus Kasparavičius
    Vitalijus Šufinskas
    213
    Arūnas Balevičius
    Renatas Bučys
    Dmitrij Jemeljanov

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO VILNIAUS SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Vilniaus skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Kauno skyrius
    El. p. , Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Audrius Bartkus
    332
    Saulius Skaržinskas
    332
    Aivaras Sagaitis
    332
    Vilius Dembinskas
    332
    Raimundas Malinauskas
    330
    Gediminas Raila
    332
    Žygintas Karalius
    331
    Lukas Pucilauskas
    Arnas Matulevičius
    Lukas Sniževičius

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Kauno skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Klaipėdos skyrius
    El. p. , Adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Vilniaus pl. 10, LT-96322
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Vidmantas Kairys
    209
    Arvydas Gendrolius
    Raimondas Genutis
    Vytoldas Tamošaitis
    Rolandas Jonkus
    Tomas Šakinis
    Vytautas Juškevičius
    Vincas Petrauskas
    Kęstutis Žemaitis
    Gintaras Gieba
    210
    Domantas Vaičiulis
    Edvinas Tamošauskas

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Panevėžio skyrius
    El. p. , Adresas: J. Biliūno g. 3, LT 36101 Panevėžys
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Žilvinas Jaškūnas
    203
    Vilmantas Aliukas
    207
    Romas Vyšniauskas
    207
    Rytis Nemeikšis
    207
    Arūnas Mikalajūnas
    207
    201
    Saulius Kanavolas