copyright

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Centrinė buveinė Vilniuje
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Tel. Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Genius Lukošius
   316
   316
  • Strateginio planavimo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Vilkelytė
   310
   Julija Viščinienė
   220
   Rūta Rudzevičiūtė
   313
   Laurynas Venčkauskas
   312
   Greta Čepienė
   Lina Avtuchienė
   310
   Justina Ališauskaitė
   310
   Justina Rabikė
   313
   J. Janonio g. 24, Klaipėda
   Vilma Benetienė
   347
   Ernesta Godlevskaitė
   213
   Jurgita Volkova
   213

   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Strateginio planavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Skyriaus uždaviniai:

        3.1. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Administracijoje;

        3.2. organizuoti Administracijos išorinę ir vidinę komunikaciją, užtikrinti Administracijos ryšius su visuomene.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginiam veiklos planui;

        4.2. rengia Administracijos metų veiklos planų ir programų projektus;

        4.3. dalyvauja planuojant Administracijos biudžetą;

        4.4. dalyvauja formuojant  Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, teikia pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo;

        4.5. koordinuoja Administracijos metinių veiklos planų ir programų įgyvendinimą;

        4.6. vadovaudamasis Metinių veiklos planų ir šių planų vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3-282 „Dėl Metinių veiklos planų ir šių planų vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, rengia Administracijos metų veiklos ataskaitas;

        4.7. stebi, analizuoja ir rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl veiklos planavimo organizavimo, veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo Administracijoje;

        4.8. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo didinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

        4.9. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes, teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;

        4.10. analizuoja Administracijos veiklos procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo;

        4.11. informuoja Administracijos darbuotojus apie Administracijos planus, pokyčius, pažangą ir perspektyvas;

        4.12. organizuoja kokybės valdymo sistemų diegimą Administracijoje;

        4.13. analizuoja Administracijos klientų poreikius, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl Administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;

        4.14. organizuoja Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną;

        4.15. organizuoja vartotojų poreikių patenkinimo tyrimus ir kitas apklausas;

        4.16. koordinuoja informacijos apie Administracijos veiklą teikimo visuomenei ir žiniasklaidai tvarką; rengia informaciją visuomenei apie Administracijos veiklą, rengiamus ir priimtus sprendimus, organizuojamus projektus, įgyvendinamas programas Administracijos interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse;

        4.17. rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas dėl eismo saugos pablogėjimo priežasčių ir eismo saugos gerinimo planą, kai nėra įgyvendinami bendrieji saugos tikslai;

        4.18. rengia ir teikia Europos geležinkelių agentūrai metines eismo saugos ataskaitas;

        4.19. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės eismo įvykių ataskaitas;

        4.20. veda transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų, Administracijos veiklos ir patikrinimų apskaitą;

        4.21. stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;

        4.22. dalyvauja kuriant Administracijos įvaizdžio strategiją ir organizuoja jos įgyvendinimą;

        4.23. organizuoja spaudos konferencijas, fotosesijas, parodas, kitus su Administracijos veikla susijusius renginius;

        4.24. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo ir veiklos efektyvumo gerinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.25. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus strateginio planavimo ir ryšių su visuomene srityse; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

        4.26. atlieka kitas funkcijas:

        4.26.1. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis; atstovauja Administracijai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijose ir darbo grupėse pagal skyriaus kompetenciją;

        4.26.2. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.26.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.26.4. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

        4.26.5. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

        4.26.6. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.26.7. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.26.8. užtikrina Skyriaus dokumentacijos tinkamą saugojimą, pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko Skyriaus bylas ir atiduoda jas į archyvą;

        4.26.9. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, organizuojamose komisijose ir darbo grupėse skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.26.10. pagal kompetenciją teikia išvadas, pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Administracijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.26.11. tvarko skyriaus pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų vykdymą;

        4.26.12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos vadovybės pavedimus siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius turi teisę gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (1) arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

    

   ________________________

  • Teisės ir rizikų valdymo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Rastenė
   208
   Dainius Lipsevičius
   211
   Marius Laurinėnas
   210
   Laura Baltulienė
   208
   Rita Rumbaitienė
   211
   Vaida Rukienė
   212
   Agnė Giruckaitė
   212
   Aida Stankevičiūtė
   219
   J. Janonio g. 24, Klaipėda
   Rimantas Stasys Stanevičius
   203
   Aušra Padagaitė
   230

   TEISĖS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. padėti užtikrinti Administracijos veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, taikant teisines priemones ir operatyviai sprendžiant Administracijai kylančias teisines problemas;

   3.2. užtikrinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) konsultavimą teisiniais ir rizikų valdymo klausimais;

   3.3. vykdyti veiksmingą rizikų valdymą ir šalinti įvairių grėsmių priežastis;

   3.4. atstovauti Administracijos interesus teisėsaugos ir kitose institucijose.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

   4.2. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;

   4.3. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

   4.4. teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, teikia pastabų ir pasiūlymų; organizuoja Administracijos parengtų teisės aktų ir jų projektų skelbimą Teisės aktų registre, Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje bei Administracijos interneto svetainėje;

   4.5. vykdo priimtų ir / ar keičiamų teisės aktų stebėseną, užtikrina operatyvų Administracijos vadovybės ir kitų darbuotojų informavimą apie aktualius teisės aktų projektus bei teisės aktų pakeitimus;

   4.6. koordinuoja pozicijų teikimą Susisiekimo ministerijai ir skelbimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);

   4.7. rengia ir vertina sutartis, esant poreikiui vykdo Administracijos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;

   4.8. vykdo ir organizuoja įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, taip pat analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;

   4.9. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Administracijos interesus įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;

   4.10. rengia Administracijos kovos su korupcija programų ir planų projektus; prižiūri ir koordinuoja programų ir planų įgyvendinimą, analizuoja struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant programų ir planų priemones, teikia Administracijos vadovybei pasiūlymų dėl jų tikslinimo, siekiant išvengti korupcinių veikų;

   4.11. organizuoja ir / vykdo Administracijos darbuotojų antikorupcinį švietimą, skatina darbuotojus laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų bei valdyti jų veikloje kylančias rizikas, konsultuoja juos, siekiant išvengti pažeidimų, nenumatytų grėsmių ar interesų konflikto jų veikloje;

   4.12. analizuoja pasirinktų Administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenis, remdamasis privačių interesų deklaracijomis arba asmens prašymu, rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą derintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais;

   4.13. Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Administracijoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtariami padarę korupcines veikas, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežastims atsirasti ar plisti įstaigoje;

   4.14. atlieka kitą su korupcijos prevencija, rizikų valdymu ir kitų pažeidimų tyrimu Administracijoje susijusią veiklą;

   4.15. užtikrina administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo proceso operatyvumą, objektyvumą ir teisėtumą, teikia pasiūlymų dėl šio proceso tobulinimo;

   4.16. bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis; atstovauja Administracijai pagal kompetenciją;

   4.17. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.18. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

   4.19. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.20. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją ir juos organizuoja;

   4.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.22. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.23. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

   4.24. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.25. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius turi teisę gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.

                                                                                                                                               _________________

  • Transporto veiklos skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginijus Čiškauskas
   218
   Jelena Zimuš
   218
   Aurelija Zabarauskienė
   217
   Simonas Mažionis
   219
   Rūta Krutkė
   217
   Svajūnas Gedrimas
   219

   TRANSPORTO VEIKLOS REGULIAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Transporto veiklos reguliavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Transporto veiklos reguliavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. įgyvendinti kelių transporto plėtros valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

        3.2. įgyvendinti saugos kelių transporte valstybės politiką kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo, kelių transporto specialistų kvalifikacijos (kompetencijos) įvertinimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

        3.3. formuoti ir įgyvendinti Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos Respublikos nacionalinę sertifikavimo politiką;

        3.4. užtikrinti vežėjų dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų patirtų išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo (atlyginimo) procedūrų vykdymą;

        3.5. skatinti geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją.

        4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

        4.3. dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

        4.4. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

        4.5. analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija; seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo;

        4.6. dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

        4.7. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;

        4.8. teikia siūlymų dėl skyriaus teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę;

        4.9. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.10. pagal kompetenciją rengia Europos Komisijai teikiamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1071/2009, nustatančiame bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančiame Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009) ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) nurodytas ataskaitas;

        4.11. teikia siūlymų dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo ir panaikinimo, įformina šiuos leidimus;

        4.12. nustatyta tvarka nagrinėja vežėjų prašymus gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiais reisais (kai tokio leidimo reikia) tarptautinio susisiekimo maršrutais, įformina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai (eismo tvarkaraštį);

        4.13. dalyvauja vykdant institucijos, atsakingos už 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatų, susijusių su reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, vykdymo užtikrinimą, funkcijas;

        4.14. rengia sprendimų ūkio subjektams kompensuoti (atlyginti) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų patirtas išlaidas (negautas pajamas) projektus;

        4.15. vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

        4.16. pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie ūkio subjektų, veikiančių kelių transporto srityje, veiklą;

        4.17. pagal kompetenciją koordinuoja ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, duomenų kaupimą ir centralizuotą tvarkymą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 taikymo tikslais, keitimąsi duomenimis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;

        4.18. dalyvauja vykdant Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) su A ir B techniniais priedais (toliau – ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijas nesupakuotų didelių ir sunkių gaminių, išskyrus priskiriamus pirmos klasės sprogstamiesiems gaminiams ir septintos klasės radioaktyviosioms medžiagoms, vežimo srityje pagal atitinkamas ADR 4.1.3.8 papunkčio nuostatas;

        4.19. dalyvauja kartu su Aplinkos apsaugos agentūra sprendžiant su ADR 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 papunkčių nuostatų ir 3.3.1 skirsnio 309 specialiosios nuostatos įgyvendinimu susijusius klausimus;

        4.20. nustatyta tvarka organizuoja gatvių ir kelių tinkamumo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui vertinimą;

        4.21. rengia prašymus užsienio šalių ambasadoms išduoti ilgalaikes vizas tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažų nariams;

        4.22. rengia transporto vadybininkų, pavojinguosius krovinius vežančių kelių transporto priemonių vairuotojų, pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų, mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, egzaminų klausimų katalogus bei nuolat juos atnaujina;

        4.23. dalyvauja vykdant valstybės narės, atsakingos už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos veikimą ir priežiūrą, institucijos (angl. Member State Authority, toliau – MSA) funkcijas, formuoja ir įgyvendina Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos Respublikos nacionalinę sertifikavimo politiką, vykdo skaitmeninių tachografų kortelių išdavimo centro (angl. Card Issuing Authority, toliau – CIA), valstybės narės sertifikavimo centro (angl. Member State Certification Authority, toliau – MSCA), personalizavimo centro (angl. Card Personaliser, toliau – CP) paskyrimo procedūras, organizuoja paskirtųjų MSCA ir CP auditą, vykdo kitas MSA funkcijas, nustatytas Skaitmeninių tachografų sistemos Europos Sąjungos pagrindinėje politikoje;

        4.24. skiria viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus geležinkelio įmonėms (vežėjams);

        4.25. nustato užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydį;

        4.26. apskaičiuoja konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydį;

        4.27. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis atstovaudamas Administracijai pagal kompetenciją; pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;

        4.28. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

        4.29. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės elektroninius duomenis;

        4.30. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir dalyvauja juos organizuojant;

        4.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.32. pagal kompetenciją nustatyta tvarka informuoja ir konsultuoja ūkio subjektus žodžiu ir raštu Administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, rengia atsakymus, išaiškinimus, metodikas ir rekomendacijas;

        4.33. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

        4.34. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.35. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

        4.36. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

        4.37. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.38. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.39. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus) apie kelių transporto veiklą.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   ______________

    

  • Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Kučinskaitė
   314
   Giedrė Ivinskienė
   222
   Dovilė Karužienė
   314
   Regina Vaškelienė
   Vyriausioji specialistė
   Aurelija Morkeliūnaitė
   406
   Eimantas Alminas
   406
   Agnietė Lukšaitė-Keršė
   314
   Karolis Žolobaila

   TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
   ​NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

        1. Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. dalyvauti įgyvendinant tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo politiką susisiekimo srityje;

        3.2. palaikyti ir plėtoti ryšius su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis susisiekimo srityje, koordinuoti Administracijos dalyvavimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

        3.3. atstovauti Administracijai užsienio šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

        3.4. rengti tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo susisiekimo srityje projektus, organizuoti tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.

        4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;

        4.3. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

        4.4. renka ir sistemina informaciją apie tarptautines iniciatyvas, programas susisiekimo srityje, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl dalyvavimo jose, ieško partnerių, papildomo finansavimo galimybių projektuose, inicijuoja  Administracijos dalyvavimą juose ir dalyvauja patys;

        4.5. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius susisiekimo srityje su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei teikia pasiūlymų dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;

        4.6. analizuoja iš ES ir tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu susisiekimo srityje, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

        4.7. organizuoja Administracijos darbuotojų  dalyvavimą tarptautinių organizacijų dvišalių, daugiašalių darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių veiklų, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitologijos komitetų veikloje tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimais, dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis, atstovauja Administracijai ir išreiškia jos poziciją atitinkamų organizacijų, darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų veikloje;

        4.8. organizuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų susisiekimo srityse sudarymo procesą, atstovauja Administracijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių / susitarimų sudarymo ir pasirašymo procesuose, rengia tarptautinių sutarčių / susitarimų projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;

        4.9. organizuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, Europos Komisijos komitologijos komitetuose Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

        4.10. inicijuoja Administracijos dalyvavimą Europos Sąjungos ar tarptautiniuose projektuose, Techninės pagalbos ir informacijos mainų instrumento (TAIEX) programose, ieško partnerių, teikia pasiūlymų;

        4.11. pagal kompetenciją koordinuoja ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;

        4.12. rengia pasiūlymus laivybos apsaugos, jūrininkų rengimo, atestavimo ir atestatų pripažinimo, žvejybos bei keleivinių laivų saugos, jūrininkų darbo standartų, laivų jūroje stebėsenos, vidaus vandenų transporto priemonių techninių standartų klausimais;

        4.13. derina su kitų valstybių kompetentingomis institucijomis rengiamus susitarimus dėl jūrininkų kvalifikacinių dokumentų pripažinimo;

        4.14. vykdo veiklą, susijusią su Lietuvos dalyvavimu TJO savanoriško audito schemoje, jūrininkų rengimo, atestavimo, atestatų pripažinimo, valstybės vėliavos ir uosto kontrolės laivuose bei laivų jūroje stebėsenos srityse;

        4.15. užtikrina Administracijai pavestos laivybos apsaugos ryšių centro funkcijos vykdymą;

        4.16. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją kitoms institucijoms;

        4.17. pagal kompetenciją renka ir kaupia informaciją apie su laivybos standartų rengimu ar tobulinimu susijusius tarptautinius renginius, projektus;

        4.18. pagal kompetenciją rengia pranešimų, numatomų skaityti tarptautinių renginių metu, projektus;

        4.19. analizuoja, kaupia ir sistemina iš Europos Komisijos Jūrų saugos ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (COSS) gaunamą informaciją, bendradarbiaudamas su kitais Administracijos padaliniais bei institucijomis;

        4.20. dalyvauja Europos Komisijos ar kitų tarptautinių institucijų vykdomuose inspektavimuose, kurių metu tikrinama, kaip Lietuva vykdo įsipareigojimus saugios laivybos, laivybos apsaugos bei taršos iš laivų prevencijos srityse, esant pavedimui, koordinuoja tokių inspektavimų vyksmą, teikia metodinę pagalbą kitoms inspektavimuose dalyvaujančioms institucijoms;

        4.21. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, atstovaudamas Administracijai pagal skyriaus kompetenciją; pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;

        4.22. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

        4.23. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, organizuoja ar dalyvauja juos organizuojant;

        4.24. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.25. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

        4.26. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.27. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.28. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

        5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

        5.3. dalyvauti konferencijose, susitikimuose, pasitarimuose tarptautinio bendradarbiavimo ir ES reikalų klausimais.     

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   _____________

  • Projektų valdymo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ignas Bernackas
   119
   Toma Oznanskė
   112
   Gintaras Serbenta
   119
   Asta Danilevičienė
   111
   111
   Arūnas Vaitulevičius
   109
   120
   109
   Lina Rutkovskaitė
   118
   Simonas Mockus
   Asta Širvaitienė
   220
   Danguolė Janutėnienė
   117
   Vitalija Narbutienė
   110
   Marius Zaicevas
   120
   Marytė Gudonytė
   Marius Gailiūnas
   312
   Donata Baniukevičienė
   110
   Violeta Guobytė
   Česlavas Marcinkevičius
   109
   Onytė Paulevičienė
   Laurius Žadeikis
   J. Janonio g. 24, Klaipėda
   Giedrius Levickas
   229
   Edgaras Juška
   229
   Jonas Kocius
   229
   Juozas Urbonas
   229

   PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Projektų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos Administracijos (toliau – Administracija) Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. diegti informacines technologijas ir telekomunikacijas, užtikrinti jų saugų veikimą ir plėtrą, įgyvendinant Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius;

        3.2. įgyvendinti Administracijos vykdomus projektus;

        3.3. užtikrinti Administracijos dokumentų valdymo reikalavimų laikymąsi;

        3.4.užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų priežiūros organizavimą, priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

        3.5. užtikrinti kuruojamų veiklos sričių tobulinimą, kokybišką ir efektyvų darbą, naujų veiklos analizės metodų diegimą, racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų naudojimą, taip pat efektyvų materialinių resursų bei energetinių išteklių panaudojimą, Administracijos struktūrinių padalinių veiklos koordinavimą pagal skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis;

        3.6. užtikrinti tinkamą Vilniaus buveinės pastatų, patalpų, inžinerinių sistemų, teritorijos priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

        3.7. užtikrinti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo organizavimą, pirkimų organizavimą ir vykdymą.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo Administracijos veikloje bei efektyvaus dokumentų valdymo;

        4.3. rengia plėtros, Europos Sąjungos finansuojamus ir valstybės investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą, diegia analizės ir planavimo priemones bei dalyvauja atstovaujant projektų vykdytojų interesams projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;

        4.4. koordinuoja ir kontroliuoja Administracijos struktūrinių padalinių veiklą turto valdymo, pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, ryšio, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos srityse;

        4.5. planuoja ir organizuoja pastatų, patalpų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;

        4.6. pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;

        4.7. analizuoja materialinių ir energetinių išteklių sąnaudas Administracijoje, koordinuoja racionalų jų paskirstymą ir naudojimą;

        4.8. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;

        4.9. dalyvauja vykdant Administracijai priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją bei patikrinimus;

        4.10. organizuoja ir kontroliuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina jo tinkamą eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą, remontą ir draudimą;

        4.11. tvarko su tarnybinio transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;

        4.12. organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;

        4.13. kontroliuoja draudžiamuosius įvykius;

        4.14. dalyvauja organizuojant Administracijai reikalingų dokumentų blankų derinimą su Valstybine dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos;

        4.15. nustatyta tvarka organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikiamais blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą;

        4.16. teikia pasiūlymų dėl kokybės vadybos sistemų, kompiuterinių programų kūrimo bei diegimo, siekiant efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas;

        4.17. organizuoja posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą, rengia užsienio delegacijų sutikimo programas ir organizuoja užsienio delegacijų aptarnavimą;

        4.18. užtikrindamas Lietuvos Respublikos archyvų ir dokumentų įstatymo bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių tesės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

        4.19. analizuoja Administracijai reikalingų dokumentų blankų, sveikinimų, padėkų ir kitų blankų, kalendorių ir kitų spaudinių poreikius, organizuoja jų gamybą;

        4.20. organizuoja ir / ar vykdo antspaudų ir spaudų gamybą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, vykdo jų sunaikinimą ir apyvartos kontrolę;

        4.21. organizuoja ir tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimą ir nurašymą;

        4.22. užtikrina valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje;

        4.23. koordinuoja rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;

        4.24. dalyvauja formuojant Administracijos nuomonę, rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;

        4.25. įrengia Administracijos funkcijoms vykdyti reikalingas kompiuterizuotas darbo vietas, organizuoja tarnybinių stočių, kompiuterių tinklų ir informacinių sistemų (toliau – IS) bei kitų informacinių išteklių  diegimą, administruoja bei prižiūri jų funkcionavimą, sukuria sąlygas naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, prižiūri Administracijoje funkcionuojančių IS sąveiką su kitų juridinių asmenų tvarkomais registrais ir IS,  tvarko techninės ir programinės įrangos, licencijų ir sertifikatų apskaitą;

        4.26. pagal skyriaus kompetenciją valdo ir (ar) tvarko Administracijos IS, jų komponentus ir (ar) jų dalis, kitus Administracijoje naudojamus informacinius išteklius, naudojasi kitomis IS, kuria, saugo ir kitaip tvarko elektroninę informaciją;

        4.27. supažindina Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) su jų darbui reikalingos kompiuterinės ir programinės įrangos, IS,  kompiuterių tinklo, interneto ir elektroninio pašto naudojimo reikalavimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo klausimais;   

        4.28. organizuoja elektroninės informacijos saugą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas elektroninės informacijos saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, kontroliuoja, kaip laikomasi informacinių išteklių naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;

        4.29. organizuoja kibernetinį saugumą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas; 

        4.30. kaupia ir analizuoja Administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, rengia metinius Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir suvestines;

        4.31. pagal kompetenciją vykdo Administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus;

        4.32. organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą, nesant asmens, atsakingo už verčių apskaitą, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą; inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;

        4.33. organizuoja, kontroliuoja ir pagal kompetenciją vykdo Administracijos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, gyvavimo ciklo (rengimo, įforminimo, apskaitos, saugojimo, siuntimo ir naikinimo) procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;  

        4.34. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis);   

        4.35. organizuoja ir vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  

        4.36. tvirtina Administracijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas ir išrašus, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą; dalyvauja rengiant Administracijos klientams išduodamų dokumentų šablonus;  

        4.37. pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje formuoja užduotis pagal Administracijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia Administracijos vadovybei informaciją apie užduočių vykdymą;  

        4.38. skelbia Administracijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės   aktus – Teisės aktų registre;  

        4.39. tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų nebuvimo darbe sąrašą dokumentų valdymo sistemoje;

        4.40. rengia Administracijos dokumentacijos planą, registrų sąrašus, dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus dokumentų apskaitos dokumentus; 

        4.41. tvarko Administracijos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų ir bylų archyvą bei centrinių skyrių ir Vilniaus regiono departamento trumpai saugomų dokumentų ir bylų archyvą, priima šiuose archyvuose saugoti dokumentus ir bylas;  

        4.42. su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu derina Administracijos dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti nuolat ir ilgai saugomus Administracijos dokumentus ir bylas;  

        4.43. vykdo Administracijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos valstybės naujajam archyvui apie Administracijos archyve saugomus dokumentus;  

        4.44. kaupia ir analizuoja Administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, rengia metinius Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir suvestines;

        4.45. pagal kompetenciją vykdo Administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus;

        4.46. organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą, nesant asmens, atsakingo už verčių apskaitą, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą; inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;

        4.47. konsultuoja Administracijos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;  

        4.48. tvarko elektroninėmis priemonėmis tvarkomų Administracijos elektroninės informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia valstybės įgaliotai institucijai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos;  

        4.49. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.50. rengia informaciją apie investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą;

        4.51. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis atlieka duomenų mainus su kitomis institucijomis ir juridiniais asmenimis;

        4.52. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.53. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

        4.54. pagal kompetenciją Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.55. palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;

        4.56. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

        5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

        5.3. darbui naudoti Administracijos kompiuterizuotas darbo vietas, IS, kompiuterių tinklus, internetą ir elektroninį paštą,  kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingus duomenis ir informaciją, tarnybinį transportą;

        5.4. iš Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikalauti laikytis naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, internetu ir elektroniniu paštu, kita kompiuterine ir programine įranga, elektroninės informacijos saugos reikalavimų bei dokumentų valdymo reikalavimų, pastebėjus tyčinius šių reikalavimų pažeidimus siūlyti Administracijos vadovybei bausti pažeidėjus arba atsakingus asmenis;

        5.5. Administracijos darbuotojams duoti nurodymus ir (ar) rekomendacijas  dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei dokumentų naudojimo, reikalauti, kad jie laikytųsi naudojimosi kompiuterizuota darbo vieta, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga,  elektroninės informacijos saugos reikalavimų bei dokumentų valdymo reikalavimų, pastebėjus šių reikalavimų pažeidimus apie tai informuoti Administracijos struktūrinių padalinių vadovus, Administracijos vadovybę, teikti Administracijos vadovybei siūlymų dėl priemonių taikymo siekiant išvengti pažeidimų.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   ______________

    

    

  • Civilinės aviacijos skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginija Žegunytė
   409
   Margarita Paulauskienė
   403
   Gediminas Kisielis
   407
   Virginija Šalkauskienė
   404
   Agnė Pėstininkaitė
   407
   Tadas Sadauskas
   407
   Markas Movsesjan
   407
   Jūratė Peciukonytė
   404
   Vilija Rožytė
   409

   CIVILINĖS AVIACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

    

        1. Civilinės aviacijos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

        3. Skyriaus uždaviniai:

        3.1. užtikrinti aukštą oro transporto saugos ir aviacijos saugumo lygį;

        3.2. skatinti oro transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamų oro transporto paslaugų kokybę.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. rengia dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

        4.3. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;

        4.4. pagal kompetenciją vykdo teikiamų paslaugų procesų analizę, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo efektyvumo didinimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

        4.5. pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;

        4.6. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.7. teikia pasiūlymus dėl reikalavimų civilinei aviacijai Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais; 

        4.8. teikia pasiūlymus dėl tam tikrų oro erdvės dalių paskelbimo draudžiamomis, ribojamomis arba pavojingomis civilinei aviacijai zonomis;

        4.9. dalyvauja rengiant civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą ir įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją;

        4.10. užtikrindamas skrydžių saugą teikia pasiūlymus dėl reikalavimų eksperimentinės kategorijos orlaiviams ir orlaiviams, lengvesniems už orą, nustatymo;

        4.11. rengia Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą ir prižiūri, kaip ji įgyvendinama;

        4.12. kontroliuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

        4.13. teikia pasiūlymus dėl minimalaus orlaivių skrydžių virš tam tikrų gyvenamųjų vietovių aukščio;

        4.14. vertina orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų išvadas, rengia priemones, kad būtų išvengta orlaivių avarijų ir incidentų;

        4.15. prižiūri, kaip laikomasi pavojingųjų krovinių ir medžiagų gabenimo oro transportu reikalavimų, vykdo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priede ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninėse instrukcijose nurodytos nacionalinės įgaliotosios institucijos funkcijas ir reglamentuoja procedūras, kurios reikalingos atitinkamoms Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priedo ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninių instrukcijų nuostatoms įgyvendinti, kontroliuoja specialistų, dirbančių su pavojingaisiais kroviniais, mokymą, rengimą ir  suteikia ar panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių gabenimu oro transportu;

        4.16. kontroliuoja, kaip vykdomi Orlaivių triukšmo ribojimo ir skrydžių ribojimo taisyklių reikalavimai ir teikia siūlymus dėl orlaivių  triukšmo  poveikio aplinkai mažinimo, vertina, kaip oro uostai vykdo triukšmo monitoringą, analizuoja jų pateiktas triukšmo monitoringo ataskaitas, nustato triukšmo stebėjimo vietą, stebėjimo taškų skaičių ir stebėjimo tvarką;

        4.17. teikia pasiūlymus dėl kliūčių, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą, įrengimo aerodromuose, ženklinimo ir naudojimo tvarkos nustatymo;

        4.18. išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą, jas patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą ir atlieka licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą;

        4.19. išduoda ir atšaukia leidimus vykdyti reguliarųjį ar nereguliarųjį oro susisiekimą ir tvirtina reguliariojo oro susisiekimo tvarkaraščius;

        4.20. kontroliuoja, kaip vežėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir bilietų pardavėjai laikosi teisės aktų nustatytų Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių reikalavimų;

        4.21. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju;

        4.22. kontroliuoja, kaip laikomasi neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų, keliaujančių oro transportu iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos, teisių;

        4.23. kontroliuoja, kaip vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų;

        4.24. pagal kompetenciją koordinuoja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymą;

        4.25. užtikrina tinkamą susisiekimo ministro patvirtintame Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi;

        4.26. kontroliuoja, kaip vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi teisės aktų nustatytų draudimo reikalavimų vežėjams ir orlaivių naudotojams;

        4.27. atlieka kitas funkcijas:

        4.27.1. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis; atstovauja Administracijai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijose ir darbo grupėse pagal skyriaus kompetenciją;

        4.27.2. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.27.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.27.4. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

        4.27.5. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

        4.27.6. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

        4.27.7. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.27.8. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.27.9. užtikrina skyriaus dokumentacijos tinkamą saugojimą, pagal patvirtintą dokumentacijos planą tvarko skyriaus bylas ir atiduoda jas į archyvą;

        4.27.10. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, organizuojamose komisijose ir darbo grupėse skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.27.11. pagal kompetenciją teikia išvadas, pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Administracijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;

        4.27.12. tvarko skyriaus pavedimų apskaitą, kontroliuoja ir apibendrina jų vykdymą;

        4.27.13. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

        4.27.14. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.27.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės pavedimus siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo. 

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

    

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

        5.2. surašyti administracinio nusižengimo protokolus;

        5.3. iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti, suderinęs su minėtų subjektų vadovais pasitelkti jų atstovus ir specialistus skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

        5.4. patekti į ūkio subjektų teritoriją, pastatus ir patalpas, gavęs jų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą; Administracijos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus;

        5.5. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus patarėjas (1) arba kitas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   ___________________________

 • Paslaugų departamentas
  Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stanislovas Lingys
  319
  Adas Vaitkevičius
  319
  J. Janonio g. 24, Klaipėda
  Lina Mačiulaitienė
  211

  SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

       1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija)  Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos viršininko įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais departamento kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.
       2. Departamentas yra nesavarankiškas struktūrinis padalinys, esantis adresu: Vilnius, Švitrigailos g. 42.
       3. Departamentas turi antspaudą su užrašu „Administracinių paslaugų  departamentas“.

   

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

       4. Pagrindiniai departamento uždaviniai:
       4.1. užtikrinti administracinių paslaugų skaidrumą, prieinamumą ir kokybę, sudarant tinkamas sąlygas kelių, geležinkelių, vandens transporto plėtrai ir optimaliai panaudojant išteklius;
       4.2. pagal kompetenciją įgyvendinti saugos transporte didinimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas.    

       5. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

       5.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
       5.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
       5.3. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
       5.4. analizuoja paslaugų teikimą departamento struktūriniuose padaliniuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
       5.5. pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
       5.6. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;
       5.7. nustatyta tvarka išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodamas Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus;
       5.8. išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą, tikrina grąžintus panaudotus ir nepanaudotus leidimus;
       5.9. išduoda užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais;
       5.10. išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);
       5.11. kaupia ir sistemina ataskaitas apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus;
       5.12. išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojo liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius;
       5.13. išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus;
       5.14. priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą; rengia reguliarias ataskaitas, skirtas Tarptautinio transporto forumo (ITF) sekretoriatui;
       5.15. išduoda, pratęsia, atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus, tvarko jų apskaitą;
       5.16. išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus ir  tvarko jų apskaitą; 
       5.17. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikia jiems teisę vykdyti atitinkamą mokymą;
       5.18. suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi;
       5.19. egzaminuoja pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduoda jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla, taip pat egzaminuoja ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių techninę ekspertizę,  darbuotojus ir teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo atlikti privalomąją techninę apžiūrą, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę; kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis;
       5.20. atestuoja asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; suteikia ir panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis;
       5.21. išduoda, pratęsia, atnaujina ar panaikina skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles;
       5.22. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus;
       5.23. išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;
       5.24. išduoda kelių transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo pranešimus bei tvarko jų apskaitą;
       5.25. išduoda transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimus ir pažymas bei tvarko jų apskaitą;
       5.26. išduoda transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo nuolatinio tikrinimo priemonių ataskaitas;
       5.27. atlieka transporto priemonių ir transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitikties įvertinimą;
       5.28. perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;
       5.29. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo ūkio subjektams atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę;
       5.30. suteikia šalies transporto priemonių gamintojams pasaulinį transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodą (WMI) ir pasaulinį transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodą (WPMI) bei tvarko jų apskaitą;
       5.31. suteikia įgaliojimus techninėms tarnyboms (laboratorijoms), bandymo stotims ir tikrinimo įmonėms, tikrinančioms specialiąsias transporto priemones pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) reikalavimus, vertinimo ir pritaikymo įmonėms, tikrinančioms transporto priemonių atitiktį Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimams;
       5.32. suteikia numeracijos kodą sunkvežimio ir priekabos (puspriekabės)  ETMK sertifikataus bei tvarko jų apskaitą;
       5.33. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo asmenims užsiimti specialiųjų transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP);
       5.34. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo asmenims vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus;
       5.35. derina įmonės standartus dėl kelių transporto priemonių perdirbimo;
       5.36. vykdo ūkio subjektų, atstovaujančių gamintojams, įgaliojimų terminų kontrolę;
       5.37. išduoda geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijas, suteikiančias teisę teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle, prireikus sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
       5.38. išduoda geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, atliekančioms manevravimą ir (ar) važiuojančioms į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančioms naudotis geležinkelių infrastruktūra, saugos sertifikatus, sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
       5.39. suteikia geležinkelių infrastruktūros valdytojams įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir panaikina jų galiojimą;
       5.40. egzaminuoja asmenis, pageidaujančius įgyti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų pažymėjimus, išduoda pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų pažymėjimus, pratęsia bei panaikina šių pažymėjimų galiojimą;
       5.41. organizuoja egzaminus asmenims, atsakingiems už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu;
       5.42. suteikia mokymo įstaigoms teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patikslina joms suteiktą teisę, sustabdo suteiktos teisės galiojimą ir atnaujina sustabdytą teisę, panaikina suteiktą teisę;
       5.43. atestuoja mokytojus ir asmenis, siekiančius tapti mokytojais, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, suteikia ir panaikina šiems asmenims teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu;
       5.44. išduoda mokymo centrų pripažinimo pažymėjimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina galiojimą;
       5.45. išduoda traukinio mašinisto pažymėjimus, jų dublikatus, sustabdo pažymėjimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šių pažymėjimų galiojimą;
       5.46. išduoda mašinistų mokymo centrams pripažinimo pažymėjimus, pakeičia ir atnaujina išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar mokymo centrai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
       5.47. išduoda mašinistų egzaminuotojams pripažinimo pažymėjimus, pakeičia išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar mašinistų egzaminuotojai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
       5.48. išduoda pripažinimo pažymėjimus psichologams, atliekantiems asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, profesinį psichologinį vertinimą, pakeičia išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar psichologai, atliekantys asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, profesinį psichologinį vertinimą, laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
       5.49. išduoda įgaliojimus mašinistų egzaminavimo centrams, pakeičia išduotus įgaliojimus, sustabdo išduotų įgaliojimų galiojimą ir panaikina įgaliojimų galiojimo sustabdymą, panaikina įgaliojimų galiojimą ir tikrina, ar mašinistų egzaminavimo centrai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;
       5.50. svarsto asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus, mokymo ir egzaminavimo nepriklausomo vertinimo rezultatus ir prireikus imasi įmanomų priemonių šio vertinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti;
       5.51. išduoda, pakeičia techninio prižiūrėtojo sertifikatus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
       5.52. išduoda leidimus pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje struktūrinius posistemius, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
       5.53. išduoda leidimus pradėti naudoti geležinkelių riedmenis, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;
       5.54. tvarko Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registrą, Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registrą, Traukinio mašinistų registrą, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą;
       5.55.  užtikrina registrų saugų duomenų tvarkymą;
       5.56. priima iš registrų duomenų teikėjų registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
       5.57. rengia sprendimus dėl registrų objektų registravimo, išregistravimo, registrų duomenų keitimo arba atsisakymo atlikti šiuos veiksmus;
       5.58. registruoja pramoginius ir asmeninius laivus, išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, ir išduoda atitinkamus dokumentus bei atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
       5.59. teikia registrų duomenis registrų duomenų gavėjams;
       5.60. išduoda registrų duomenų teikėjams registrų objektų registravimo pažymas (pažymėjimus) ir jų dublikatus;
       5.61. tikrina, ar registrų objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;
   tvarko registrų duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą;
       5.62. organizuoja ir atlieka pramoginių ir asmeninių laivų bei pakabinamųjų variklių pirminę, periodinę ir pakartotinę techninę apžiūrą, surašo techninės apžiūros aktus;
   nustato laivams plaukiojimo rajonus;
       5.63. suteikia gamintojo identifikacijos kodą pramoginių laivų gamintojams;
       5.64. pagal kompetenciją organizuoja departamento struktūrinių padalinių aprūpinimą reikalingomis prekėmis, darbo vietų įrengimą;
       5.65. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, atstovaudamas Administracijai pagal departamento kompetenciją; pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;
       5.66. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
       5.67. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingoms institucijoms;
       5.68. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, organizuoja ar dalyvauja juos organizuojant;
       5.69. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
       5.70. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
       5.71. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius departamento kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
       5.72. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
       5.72. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

       6. Departamentas, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

       6.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

       6.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia departamento funkcijoms vykdyti.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

       7. Departamentui vadovauja departamento direktorius. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui.

       8. Departamentą sudaro Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių skyriai. Administracinių paslaugų departamento skyriams vadovauja skyrių vedėjai, kurie tiesiogiai pavaldūs departamento direktoriui.

       9. Departamento direktorius organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

       10. Nesant departamento direktoriaus jį pavaduoja departamento vyresnysis patarėjas arba kitas Administracijos viršininko paskirtas valstybės tarnautojas.

   

   

  ________________

   

  • Vilniaus skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Zita Širvinskaitė
   114
   Olegas Pauliukovas
   114
   Saulius Janutėnas
   105
   Donatas Bagdanavičius
   103
   Julija Blusevičienė
   103
   Dalia Pėstininkienė
   101
   Vilius Petronis
   106
   Božena Danėlevičienė
   108
   Tatjana Stefanovič
   115
   Eimantas Ščerbakovas
   115
   Aušra Bagdonienė
   108
   Vytautas Gruodis
   105
   Algirdas Kuzmickas
   104
   Loreta Kravkova
   113
   Danutė Jadelienė
   101
   Akvilė Padalskaitė
   115

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
   VILNIAUS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos viršininko įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. užtikrinti administracinių paslaugų skaidrumą, prieinamumą ir kokybę, sudarant tinkamas sąlygas transporto plėtrai ir optimaliai panaudojant išteklius;

        3.2. pagal kompetenciją įgyvendinti transporto saugos didinimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. rengia dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

        4.3. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;

        4.4. pagal kompetenciją vykdo teikiamų paslaugų procesų analizę, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo efektyvumo didinimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

        4.5. pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;

        4.6. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.7. nustatyta tvarka išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodamas Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

        4.8. išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą, tikrina, ar grąžinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.;

        4.9. išduoda užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tvarko jų apskaitą, tikrina, ar laikomasi nustatytų reikalavimų;

        4.10. išduoda tarptautiniam keleivių vežimui naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);

        4.11. kaupia ir sistemina ataskaitas apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus;

        4.12. išduoda  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius, tvarko jų apskaitą;

        4.13. išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus, tvarko jų apskaitą;

        4.14. nustatyta tvarka teikia teikimus (pasiūlymus) dėl vežėjų, jų vadovų ir transporto vadybininkų atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo ar procedūrų arba sankcijų jiems taikymo; informuoja vežėjus, jų vadovus ir transporto vadybininkus apie jų atžvilgiu priimtus sprendimus, pagal kompetenciją užtikrina šių sprendimų vykdymą;

        4.15. priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą;

        4.16. išduoda, pratęsia, atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus, tvarko jų apskaitą;

        4.17. išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus,  tvarko jų apskaitą;

        4.18. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikia jiems teisę vykdyti atitinkamą mokymą;

        4.19. suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, tvarko jų apskaitą;

        4.20. egzaminuoja pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduoda jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla, taip pat egzaminuoja ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių techninę ekspertizę,  darbuotojus ir teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo atlikti privalomąją techninę apžiūrą, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę; kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis;

        4.21. atestuoja asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; suteikia ir panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis;

        4.22. išduoda, pratęsia, atnaujina ar panaikina skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles;

        4.23. priima ir paskirsto gautas skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento (toliau – departamentas) struktūriniams padaliniams, tvarko jų apskaitą;

        4.24. atlieka pavogtų, pamestų, sustabdyto galiojimo, anuliuotų ar kitais teisės aktų numatytais atvejais Administracijai grąžintų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių paskirstymą (išsiuntimą kitoms skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles išduodančioms institucijoms (angl. Card Issuing Authority (CIA), sunaikinimą ir pan.);

        4.25. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo vykdyti tachografų techninę priežiūrą;

        4.26. išduoda keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankus;

        4.27. išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;

        4.28. išduoda kelių transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo pranešimus bei tvarko jų apskaitą;

        4.29. išduoda transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimus ir pažymas bei tvarko jų apskaitą;

        4.30. išduoda transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo nuolatinio tikrinimo priemonių ataskaitas;

        4.31. atlieka transporto priemonių ir transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitikties įvertinimą;

        4.32. perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;

        4.33. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo ūkio subjektams atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę;

        4.34. suteikia šalies transporto priemonių gamintojams pasaulinį transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodą (WMI) ir pasaulinį transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodą (WPMI) bei tvarko jų apskaitą;

        4.35. suteikia įgaliojimus techninėms tarnyboms (laboratorijoms), bandymo stotims ir tikrinimo įmonėms, tikrinančioms specialiąsias transporto priemones pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) reikalavimus, vertinimo ir pritaikymo įmonėms, tikrinančioms transporto priemonių atitiktį Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimams;

        4.36. suteikia numeracijos kodą sunkvežimio ir priekabos (puspriekabės)  ETMK sertifikatams bei tvarko jų apskaitą;

        4.37. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo asmenims užsiimti specialiųjų transporto priemonių bandymais ir (ar) tikrinimu pagal Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP);

        4.38. teikia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo asmenims vertinti ir pritaikyti transporto priemonių konstrukciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus;

        4.39. išduoda geležinkelio įmonės (vežėjo) licencijas, suteikiančias teisę teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas geležinkelių tinkle, prireikus sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

        4.40. išduoda geležinkelio įmonėms (vežėjams), įmonėms, atliekančioms manevravimą ir (ar) važiuojančioms į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančioms naudotis geležinkelių infrastruktūra, saugos sertifikatus, sustabdo jų galiojimą ir panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

        4.41. suteikia geležinkelių infrastruktūros valdytojams įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ir panaikina jų galiojimą;

        4.42. egzaminuoja asmenis, pageidaujančius įgyti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų pažymėjimus, išduoda pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų pažymėjimus, pratęsia bei panaikina šių pažymėjimų galiojimą;

        4.43. organizuoja egzaminus asmenims, atsakingiems už krovinių krovimą ir tvirtinimą vagonuose (darbų vadovų), ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu;

        4.44. suteikia mokymo įstaigoms teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patikslina joms suteiktą teisę, sustabdo suteiktos teisės galiojimą ir atnaujina sustabdytą teisę, panaikina suteiktą teisę;

        4.45. atestuoja mokytojus ir asmenis, siekiančius tapti mokytojais, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, suteikia ir panaikina šiems asmenims teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu;

        4.46. išduoda mokymo centrų pripažinimo pažymėjimus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina galiojimą;

        4.47. išduoda traukinio mašinisto pažymėjimus, jų dublikatus, sustabdo pažymėjimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina šių pažymėjimų galiojimą;

        4.48. išduoda mašinistų mokymo centrams pripažinimo pažymėjimus, pakeičia ir atnaujina išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar mokymo centrai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;

        4.49. išduoda mašinistų egzaminuotojams pripažinimo pažymėjimus, pakeičia išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar mašinistų egzaminuotojai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;

        4.50. išduoda pripažinimo pažymėjimus psichologams, atliekantiems asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, profesinį psichologinį vertinimą, pakeičia išduotus pripažinimo pažymėjimus, sustabdo pripažinimo pažymėjimų galiojimą ir panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, panaikina pripažinimo pažymėjimo galiojimą ir tikrina, ar psichologai, atliekantys asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, profesinį psichologinį vertinimą, laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;

         4.51. išduoda įgaliojimus mašinistų egzaminavimo centrams, pakeičia išduotus įgaliojimus, sustabdo išduotų įgaliojimų galiojimą ir panaikina įgaliojimų galiojimo sustabdymą, panaikina įgaliojimų galiojimą ir tikrina, ar mašinistų egzaminavimo centrai laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;

         4.52. svarsto asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimus ir traukinio mašinisto sertifikatus, mokymo ir egzaminavimo nepriklausomo vertinimo rezultatus ir prireikus imasi įmanomų priemonių šio vertinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti;

         4.53. išduoda, pakeičia techninio prižiūrėtojo sertifikatus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

         4.54. išduoda leidimus pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje struktūrinius posistemius, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

         4.55. išduoda leidimus pradėti naudoti geležinkelių riedmenis, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

         4.56. tvarko Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registrą, Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registrą, Traukinio mašinistų registrą, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą;

         4.57. užtikrina registrų saugų duomenų tvarkymą;

         4.58. priima iš registrų duomenų teikėjų registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

        4.59. rengia sprendimus dėl registrų objektų registravimo, išregistravimo, registrų duomenų keitimo arba atsisakymo atlikti šiuos veiksmus;

        4.60. registruoja pramoginius ir asmeninius laivus, išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, ir išduoda atitinkamus dokumentus bei atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

        4.61. teikia registrų duomenis registrų duomenų gavėjams;

        4.62. išduoda registrų duomenų teikėjams registrų objektų registravimo pažymas (pažymėjimus) ir jų dublikatus;

        4.63. tikrina, ar registrų objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;

        4.64. tvarko registrų duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą;

        4.65. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų bei pakabinamųjų variklių pirminę, periodinę ir pakartotinę techninę apžiūrą, surašo techninės apžiūros aktus;

        4.66. organizuoja plaukiojimo rajonų laivams nustatymą;

        4.67. suteikia gamintojo identifikacijos kodą pramoginių laivų gamintojams;

        4.68. derina įmonės standartus dėl kelių transporto priemonių perdirbimo;

        4.69. vykdo ūkio subjektų, atstovaujančių gamintojams, įgaliojimų terminų kontrolę;

        4.70. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

        4.71. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

        4.72. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingoms institucijoms;

        4.73. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, organizuoja ar dalyvauja juos organizuojant;

        4.74. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.75. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

        4.76. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius departamento kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.77. departamento direktoriui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.78. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

        5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   ______________

  • Kauno skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Meilutė Zablockienė
   329
   Remigijus Kasmačiauskas
   329
   Jolanta Jončaitė
   101
   Daiva Daniulaitienė
   101
   Loreta Marija Jakutienė
   101
   Vilė Bartkuvienė
   101

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
   KAUNO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

       1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Kauno skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

         2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

       3.1. užtikrinti administracinių paslaugų skaidrumą, prieinamumą ir kokybę, sudarant tinkamas sąlygas kelių transporto plėtrai ir optimaliai panaudojant išteklius;

       3.2. pagal kompetenciją įgyvendinti saugos kelių transporte ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

        4.3. dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

        4.4. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;

        4.5. pagal kompetenciją  vykdo teikiamų  paslaugų procesų stebėseną, teikia siūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

        4.6. pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;

        4.7. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.8. nustatyta tvarka išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodant Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

        4.9. išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą tikrina, ar gražinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.;

        4.10. išduoda užsienio valstybių leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tvarko jų apskaitą, tikrina nustatytų reikalavimų laikymąsi;

        4.11. išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);

        4.12. kaupia ir sistemina ataskaitas apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus;

        4.13. išduoda leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis;

        4.14. išduoda  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius;

        4.15. išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus;

        4.16. teikia teikimus dėl įmonės vadovo ir transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos vertininko;

        4.17. priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą;

        4.18. išduoda, pratęsia, atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus, tvarko jų apskaitą;

        4.19. išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus,  tvarko jų apskaitą;

        4.20. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikia jiems teisę vykdyti atitinkamą mokymą;

        4.21. suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, tvarko jų apskaitą;

        4.22 egzaminuoja pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduoda jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla; kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis;

        4.23. atestuoja asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; suteikia ir panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis;

        4.24. priima deklaracijas iš ūkio subjektų, pageidaujančių įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, ir vertina šių ūkio subjektų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

        4.25. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis atstovaudamas Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;

        4.26. pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

        4.27. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;

        4.28. nustatyta tvarka dalyvauja planuojant prekių, paslaugų ir darbų poreikį;

        4.29. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;

        4.30. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.31. nustatyta tvarka informuoja ūkio subjektus administracinių paslaugų suteikimo klausimais;

        4.32. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.33. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.34. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.35. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

        5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

          6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktoriui.

           7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą;

            8. Jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________

  • Klaipėdos skyrius
   El. p. , Adresas: J. Janonio g. 24, Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Gedvilė
   202
   Ramūnas Dočys
   202
   Audronė Andriulionienė
   206
   Viktorija Sendravičienė
   206
   Inga Sukauskienė
   206

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1.   Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2.   Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos viršininko įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3.      Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1.  užtikrinti administracinių paslaugų skaidrumą, prieinamumą ir kokybę, sudarant tinkamas sąlygas transporto plėtrai ir optimaliai panaudojant išteklius;

        3.2.  pagal kompetenciją įgyvendinti transporto saugos  didinimo ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas.

        4.      Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1.  dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2.  dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

        4.3.  dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

        4.4.  dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;

        4.5.  pagal kompetenciją  vykdo teikiamų  paslaugų procesų stebėseną, teikia siūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

        4.6.  pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;

        4.7.  dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.8.  nustatyta tvarka išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodamas Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

        4.9.          išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą, tikrina, ar grąžinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.;

        4.10.       išduoda užsienio valstybių leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tvarko jų apskaitą, tikrina nustatytų reikalavimų laikymąsi;

        4.11.       išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);

        4.12.       kaupia ir sistemina ataskaitas apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus;

        4.13.       išduoda  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius;

        4.14.       išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus;

        4.15.       teikia teikimus dėl įmonės vadovo ir transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos vertinimo;

        4.16.       priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą;

        4.17.       išduoda, pratęsia, atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus, tvarko jų apskaitą;

        4.18.       išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus,  tvarko jų apskaitą;

        4.19.       vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikia jiems teisę vykdyti atitinkamą mokymą;

        4.20.       suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, tvarko jų apskaitą;

        4.21.       egzaminuoja pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduoda jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla; kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis;

        4.22.       atestuoja asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; suteikia ir panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis;

        4.23.   priima deklaracijas iš ūkio subjektų, pageidaujančių įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, ir vertina šių ūkio subjektų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

        4.24.   tvarko Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registrą;

        4.25.    užtikrina registro saugų duomenų tvarkymą;

        4.26.    priima iš registro duomenų teikėjų registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

        4.27.    rengia sprendimus dėl registro objektų registravimo, išregistravimo, registro duomenų keitimo arba atsisakymo atlikti šiuos veiksmus;

        4.28.   registruoja pramoginius ir asmeninius laivus, išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, ir išduoda atitinkamus dokumentus bei atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

        4.29.   teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

        4.30.   išduoda registro duomenų teikėjams registro objektų registravimo pažymas (pažymėjimus) ir jų dublikatus;

        4.31.   tikrina, ar registro objektų registracijos statusas (būklė) atitinka faktinį (-ę), kontroliuoja, kad registravimo duomenys būtų teikiami laiku;

        4.32.   tvarko registro duomenų gavimo ir perdavimo apskaitą;

        4.33.   atlieka pramoginių ir asmeninių laivų bei pakabinamųjų variklių pirminę, periodinę ir pakartotinę techninę apžiūrą, surašo techninės apžiūros aktus;

        4.34.   nustato laivams plaukiojimo rajonus;

        4.35.   suteikia gamintojo identifikacijos kodą pramoginių laivų gamintojams;

        4.36.   bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis atstovaudamas Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;

        4.37.   pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

        4.38.   pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;

        4.39.   nustatyta tvarka dalyvauja planuojant prekių, paslaugų ir darbų poreikį;

        4.40.   pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;

        4.41.   nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.42.   nustatyta tvarka informuoja ūkio subjektus administracinių paslaugų suteikimo klausimais;

        4.43.   pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.44.   vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.45.   Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.46.   vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

        5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktoriui.

        7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8. Jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas arba kitas Administracijos viršininko paskirtas valstybės tarnautojas.

    

   __________________

    

  • Šiaulių skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Aerouosto g. 9, 77103 Šiauliai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   AEROUOSTO G. 9, 77103 ŠIAULIAI
   Egidijus Stasiūnas
   206
   Remigija Vėlavičienė
   101
   Neringa Kundrotienė
   101
   Danguolė Timinskienė
   103
   Irma Bagarauskaitė-Šakavičienė
   103
   J. BILIŪNO G. 3, 36101 PANEVĖŽYS
   202
   Edita Ruželė
   201

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ DEPARTAMENTO
   ŠIAULIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI
    

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos (toliau –  Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento Šiaulių skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

         2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijosnuostatais, Administracijosviršininko įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. užtikrinti administracinių paslaugų skaidrumą, prieinamumą ir kokybę, sudarant tinkamas sąlygas kelių transporto plėtrai ir optimaliai panaudojant išteklius;

        3.2. pagal kompetenciją įgyvendinti saugos kelių transporte ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas.

        4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2. dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

        4.3. dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

        4.4. dalyvauja Administracijosvykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;

        4.5. pagal kompetenciją  vykdo teikiamų  paslaugų procesų stebėseną, teikia siūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

        4.6. pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;

        4.7. dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Administracijoje;

        4.8. nustatyta tvarka išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija), tvarko jų apskaitą; išduodant Licencijas tikrina, ar vežėjai atitinka 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

        4.9. išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tvarko jų apskaitą tikrina, ar grąžinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.;

       4.10. išduoda užsienio valstybių leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tvarko jų apskaitą, tikrina nustatytų reikalavimų laikymąsi;

       4.11. išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas);

       4.12. kaupia ir sistemina ataskaitas apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus;

       4.13. išduoda leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis;

       4.14. išduoda  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius;

       4.15. išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus;

       4.16. teikia teikimus dėl įmonės vadovo ir transporto vadybininko nepriekaištingos reputacijos vertininko;

       4.17. priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti, kaupia, analizuoja ir apibendrina ūkio subjektų ataskaitas apie šių leidimų panaudojimą;

       4.18. išduoda, pratęsia, atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus, tvarko jų apskaitą;

       4.19. išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus,  tvarko jų apskaitą;

       4.20. vertina, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, suteikia jiems teisę vykdyti atitinkamą mokymą;

       4.21. suteikia teisę asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, tvarko jų apskaitą;

       4.22 egzaminuoja pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistus (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojus (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininkus ir išduoda jiems atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla; kaupia duomenis apie egzaminuotus asmenis;

       4.23. atestuoja asmenis, siekiančius tapti mokytojais, ir mokytojus, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; suteikia ir panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kaupia duomenis apie atestuotus asmenis;

       4.24. priima deklaracijas iš ūkio subjektų, pageidaujančių įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą, ir vertina šių ūkio subjektų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

       4.25. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis atstovaudamas Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;

       4.26. pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

       4.27. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;

       4.28. nustatyta tvarka dalyvauja planuojant prekių, paslaugų ir darbų poreikį;

       4.29. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;

       4.30. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

       4.31. nustatyta tvarka informuoja ūkio subjektus administracinių paslaugų suteikimo klausimais;

       4.32. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

       4.33. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

       4.34. Administracijosvadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

       4.35. vykdo kitas Administracijosvadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

       5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

       5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

       5.2. iš Administracijosstruktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus funkcijoms vykdyti.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos administracinių paslaugų departamento direktoriui.

       7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą;

       8. Jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   __________________

 • Priežiūros departamentas
  Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donata Ročiūtė
  315
  Justas Petrauskas
  215
  209
  Dovilė Margelytė
  209
  Agnė Arlikevičiūtė
  315
  Lina Laurynienė
  209

  SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO
                 NUOSTATAI
                      

  I  SKYRIUS
  BENDROJI DALIS

       1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
       2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais departamentui priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

       3. Departamento uždaviniai:
       3.1. didinti eismo saugą, sudaryti palankias keleivių ir krovinių vežimo sąlygas ir mažinti neigiamą kelių transporto priemonių poveikį aplinkai organizuojant su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą;
       3.2. nustatyti su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros prioritetines kryptis;
       3.3. didinti geležinkelių sistemos sąveiką (užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojami struktūriniai posistemiai atitiktų Geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-586 „Dėl geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“);
       3.4. skatinti geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją, užtikrinti vartotojams teikiamų geležinkelių transporto paslaugų kokybę;
       3.5. užtikrinti aukštą navigacijos vidaus vandenyse saugos lygį;
       3.6. užtikrinti centralizuotą informacijos ir konsultacijų teikimą ūkio subjektams.
       4. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
       4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
       4.2. vykdo ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą, teikia pasiūlymų dėl valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;
      4.3. teikia pasiūlymų dėl rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, o priėmus juos įgyvendina;
       4.4. teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
       4.5. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;
       4.6. analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo;
       4.7. teikia pasiūlymų dėl kelių transporto saugaus eismo programos ir dalyvauja ją įgyvendinant;
       4.8. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
       4.9. organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento skyrių priežiūros priemones šiose priežiūros srityse: įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, ūkio subjektų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo, ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, ūkio subjektų, vykdančių papildomą vairuotojų mokymą, ūkio subjektų, atliekančių specialių transporto priemonių bandymą ir (ar) tikrinimą pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP), ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, ūkio subjektų, atliekančių skaitmeninių tachografų techninę priežiūrą, remontą ir eksploatacijos nutraukimą, ūkio subjektų, teikiančių transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas (toliau – priežiūros sritys);
       4.10. konsultuoja departamento skyrius vykdomų priežiūros priemonių ir procedūrų klausimais, teikia metodinę pagalbą;
       4.11. rengia teisės aktų, nustatančių kontrolės organizavimą ir vykdymą priežiūros srityse, projektus;
       4.12. organizuoja įskaitinių kelių eismo įvykių, kurių dalyviai yra krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, tyrimą pagal kompetenciją, pagal poreikį atlieka tokių kelių eismo įvykių priežasčių analizę, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Administracijos vadovybei dėl priemonių didinant saugą keliuose, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
       4.13. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 taikymo tikslais kaupia ir centralizuotai tvarko ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, duomenis, keičiasi duomenimis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis;
       4.14. analizuoja Europos vežėjų registro ERRU (angl. European Register of Road Transport Undertakings) duomenis, organizuoja tyrimo dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų atlikimą;
       4.15. analizuoja su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų kontrolės rezultatus ir pažeidimų duomenis, pobūdį, departamentų skyrių ir valstybės institucijų informaciją apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo, transporto priemonių techninių patikrinimų rezultatus, šią informaciją apibendrina, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
       4.16. nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo centralizuotą informacijos ir konsultacijų teikimą ūkio subjektams;
      4.17. koordinuoja licencijų verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančių licencijų kopijų sustabdymą, atnaujinimą ar šių dokumentų galiojimo panaikinimą;
       4.18. organizuoja medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, rengia ir tvarko Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžių dokumentaciją;
       4.19. rengia ir teikia vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo, transporto priemonių techninių patikrinimų rezultatų ataskaitas Europos Komisijai;
       4.29. analizuoja Europos sutartį dėl pavojingųjų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir kitus Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, situaciją šalyje, kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus organizuoja tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą, teikia pastabų ir pasiūlymų, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas Europos Komisijai; tvarko pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą;
       4.30. rengia valstybės tarnautojams, atliekantiems kontrolės funkcijas, pradinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, atlieka žinių patikrinimą;
      4.31. teikia ekspertinę pagalbą rengiant teisės aktų projektus, susijusius su geležinkelių transporto eismo sauga, geležinkelių sistemos sąveika ir techninės sąveikos specifikacijų įgyvendinimu;
       4.32.  tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, atliekančios manevravimą ir (ar) važiuojančios į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, laikosi teisės aktuose nustatytų saugos sertifikavimo sąlygų;
       4.33. tikrina, ar geležinkelių infrastruktūros valdytojai laikosi teisės aktuose nustatytų įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų;
  tikrina, ar įmonės, turinčios teisę atlikti geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą, laikosi teisės aktų reikalavimų;
      4.34. tikrina, ar mokymo įstaigos, turinčios leidimus mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, laikosi teisės aktuose nustatytų sąlygų;     
       4.35. tikrina, ar techninio prižiūrėtojo sertifikatą turintys asmenys laikosi teisės aktuose nustatytų sertifikuojamos veiklos sąlygų;
      4.36. kontroliuoja eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą, įpareigoja geležinkelių infrastruktūros valdytojus ir geležinkelio įmones (vežėjus) bei kitas įmones, turinčias saugos sertifikatą, jas įgyvendinti ir tobulinti;
      4.37. kontroliuoja, ar geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymas, geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių riedmenys atitinka teisės aktų reikalavimus;
   pagal kompetenciją tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;
      4.38. atlieka geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūrą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);
       4.39. rengia ir išduoda savivaldybės ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų planavimo sąlygas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka; pagal kompetenciją derina specialiojo planavimo dokumentus teritorijų planavimo komisijose;
      4.40. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu priežiūrą ir kontrolę bei geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, kontrolę;
       4.41. teikia informaciją apie geležinkelių transporto eismo saugą;
      4.42. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ir priima dėl jų nutarimus Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;
       4.43.  tiria geležinkelių transporto eismo įvykius, katastrofas ir riktus teisės aktų nustatyta tvarka;
       4.44. atlieka Lietuvos Respublikos patikrą, jeigu nėra paskirtųjų įstaigų;
       4.45. tikrina, ar struktūrinių posistemių ir / ar geležinkelių riedmenų naudojimas ir priežiūra Lietuvos Respublikoje atitinka esminius reikalavimus;
  tikrina, ar Lietuvos rinkai tiekiamos sąveikos sudedamosios dalys atitinka esminius reikalavimus, kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį, įrengimą ir priežiūrą, bei atitiktį esminiams reikalavimams ir kitiems optimaliai sąveikai reikšmę turintiems reikalavimams;
      4.46. tiria Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų pažeidimus, įpareigoja asmenis pašalinti šiuos pažeidimus ir užtikrinti, kad būtų atkurta sąveikos sudedamosios dalies ir šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų atitiktis, prireikus apriboja ir (ar) uždraudžia šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų neatitinkančių sąveikos sudedamųjų dalių naudojimą arba pašalina jas iš Lietuvos rinkos;
       4.47. vykdo valstybinę saugios laivybos kontrolę vidaus ir pakrančių vandenyse;
  vykdo saugios laivybos kontrolės reidus vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų keliuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų prieigose, kurių metu tikrina laivų aprūpinimą radijo navigacinėmis, priešgaisrinėmis ir gelbėjimosi priemonėmis, laivų ir laivavedžių dokumentus;
      4.48. vykdo saugios laivybos kontrolės reidus, patruliuojant vidaus vandenų uostuose, prieplaukose, jų prieigose krantinėse, prie vandens telkinių, tikrina laivų ir laivavedžių dokumentus;
       4.49.reidų metu kontroliuoja vidaus vandenų kelių ir juose esančių navigacinių ženklų ir įrenginių būklę;
  rengia pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programas ir priežiūros planus, siekdamas įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 765/2008 nuostatas;
       4.50. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;
       4.51. pagal iš teritorinių muitinių (postų) gautus pranešimus apie sulaikytus pramoginius laivus, asmeninius laivus, jų varomuosius variklius ir jų sudedamąsias dalis vykdo patikrinimus muitinės sandėliuose, postuose, priima sprendimus ir teikia išvadas muitinėms dėl galimybės šiuos gaminius išleisti (ar neišleisti) į laisvą apyvartą;
       4.52. nustatyta tvarka vykdo tarnybinių (pramoginių tipo), pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą;
       4.53. atlieka pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė ar dar rengiasi suteikti gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais, jų varomaisiais varikliais, planinius ir neplaninius patikrinimus, surašo patikrinimo aktus;
       4.54. nustato tarnybiniams ir pramoginiams laivams plaukiojimo rajonus, užtikrindamas saugiam plaukiojimui nustatytų reikalavimų vykdymą;
       4.55. tikrina departamento skyrių priežiūroje esančius laivus po avarijų, avarinių atvejų, siekdamas nustatyti jų techninę būklę ir tinkamumą tolesnei eksploatacijai;
  tvirtina  departamento skyrių priežiūroje esančių laivų statybos, pertvarkymo bei modernizavimo dokumentus ir brėžinius;
       4.56. rengia, kontroliuoja ir laiku atnaujina kokybės vadybos sistemos „Pramoginių laivų priežiūros vadybos“ proceso ir kitų naujų procesų procedūras;
       4.57. nustato vidaus vandenų transporto laivavedžių neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba siunčia neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;
       4.58. surašo administracinio nusižengimo protokolus, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas, skiria administracines nuobaudas ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;
       4.59. tiria vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarijas ir incidentus, teikia išvadas ir rekomendacijas;
       4.60. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis atstovaudamas Administracijai pagal kompetenciją; pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;
      4.61. koordinuoja departamento skyrių tikrinimo grafikų sudarymą, atsižvelgdamas į Administracijos regionų departamentų pateiktus tikrinimo grafikų projektus, teikia pasiūlymų dėl tikrinimo grafikų pakeitimo, kontroliuoja tikrinimo grafikų laikymąsi;
       4.62. organizuoja skyrių aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis;
       4.63. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;
       4.64. tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;
       4.65. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
       4.66. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
  rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
      4.67. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
       4.68. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
       4.69. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

       5. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
       5.1. savarankiškai planuoti veiklą;
       5.2. surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus;
       5.3. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
       5.4. iš departamento skyrių ir kitų Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti departamento funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);
       5.5. teikti paaiškinimus Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais;
       5.6. vykdydamas teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;
       5.7. įgyvendinti ar dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamus projektus, taip pat dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

       6. Departamentui vadovauja departamento direktorius. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.
       7. Departamento direktorius organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.
       8. Nesant departamento direktoriaus  jį pavaduoja departamento vyresnysis  patarėjas.

  _____________

  • Vilniaus skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Alfridas Markevičius
   216
   Rimvydas Truncė
   216
   Gintaras Švedas
   214
   Saulius Tuleika
   213
   Donatas Abarius
   216
   Jonas Gecevičius
   214
   Arturas Rimša
   213
   Egidijus Kasparavičius
   Arūnas Balevičius
   Gedas Dauskurdas
   Ilona Milovanovienė
   215
   Vitalijus Šufinskas
   213

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO VILNIAUS SKYRIAUS NUOSTATAI                    

   I SKYRIUS

    BENDROJI DALIS

        1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriui priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS

    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1.įgyvendinti eismo saugos priemones ir mažinti neigiamą kelių transporto priemonių poveikį aplinkai vykdant su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą Vilniaus regione;
        3.2. užtikrinti aukštą navigacijos vidaus vandenyse saugos lygį;
        3.3. užtikrinti aukštą geležinkelių eismo saugos lygį;
        3.4. įgyvendinti su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros prioritetines kryptis.

        4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
        4.2. teikia pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, dėl galiojančių teisės aktų, nustatančių kontrolės organizavimą ir vykdymą priežiūros srityse, tobulinimo;
        4.3. teikia pasiūlymų dėl Administracijos vykdomos ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;
        4.4. dalyvauja įgyvendinant kelių transporto saugaus eismo programą;
        4.5. teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
        4.6. tiria įskaitinius automobilių kelių eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja ir teikia eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamentui (toliau – departamentas);
        4.7. vykdo ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;
        4.8. kontroliuoja, kaip vykdomi važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai;
        4.9. Lietuvos Respublikos keliuose kontroliuoja Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis;
        4.10. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą;
        4.11. atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;
        4.12. kontroliuoja kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą;
        4.13. kontroliuoja autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
        4.14. kontroliuoja bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialių transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;
        4.15. atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje;
        4.16. prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;
        4.17. atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;
        4.18. vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę;
        4.19. kontroliuoja ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklą;
        4.20. pagal kompetenciją įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
        4.21. dalyvauja savivaldybių saugaus eismo komisijose;
        4.22. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
        4.23. teikia skyriaus duomenis apie su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų kontrolės rezultatus ir pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo ir informacijos teikimo tobulinimo;
        4.24. teikia medžiagą Pažeidimų prevencijos komisijai;
        4.25. prireikus organizuoja ir atlieka avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes;
        4.26. organizuoja ir kontroliuoja su pagrindinių geležinkelių keliamo triukšmo valdymu susijusias funkcijas;
        4.27. tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai) laikosi teisės aktuose nustatytų licencijavimo sąlygų;
        4.28. teikia ekspertinę pagalbą rengiant teisės aktų projektus, susijusius su geležinkelių transporto eismo sauga, geležinkelių sistemos sąveika ir techninės sąveikos specifikacijų įgyvendinimu;
        4.29. tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, atliekančios manevravimą ir (ar) važiuojančios į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, laikosi teisės aktuose nustatytų saugos sertifikavimo sąlygų;
        4.30. tikrina, ar geležinkelių infrastruktūros valdytojai laikosi teisės aktuose nustatytų įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų;
        4.31. tikrina, ar įmonės, turinčios teisę atlikti geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą, laikosi teisės aktų reikalavimų;
        4.32. tikrina, ar mokymo įstaigos, turinčios leidimus mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, laikosi teisės aktuose nustatytų sąlygų; 
        4.33. tikrina, ar techninio prižiūrėtojo sertifikatą turintys asmenys laikosi teisės aktuose nustatytų sertifikuojamos veiklos sąlygų;
        4.34. kontroliuoja eismo saugos valdymo sistemų įgyvendinimą, įpareigoja geležinkelių infrastruktūros valdytojus ir geležinkelio įmones (vežėjus) bei kitas įmones, turinčias saugos sertifikatą, jas įgyvendinti ir tobulinti;
        4.35. kontroliuoja ar geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymas, geležinkelių infrastruktūra ir geležinkelių riedmenys atitinka teisės aktų reikalavimus;
        4.36. pagal kompetenciją tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;
        4.37. atlieka geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūrą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);
        4.38. rengia ir išduoda savivaldybės ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų planavimo sąlygas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka; pagal kompetenciją derina specialiojo planavimo dokumentus teritorijų planavimo komisijose;
        4.39. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu priežiūrą ir kontrolę bei geležinkelio įmonių (vežėjų) veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, kontrolę;
        4.40.  teikia informaciją apie geležinkelių transporto eismo saugą;
        4.41. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracines nuobaudas, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ir priima dėl jų nutarimus Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;
        4.42.  tiria geležinkelių transporto eismo įvykius, katastrofas ir riktus teisės aktų nustatyta tvarka;
        4.43. atlieka Lietuvos Respublikos patikrą, jeigu nėra paskirtųjų įstaigų;
        4.44. tikrina, ar struktūrinių posistemių ir / ar geležinkelių riedmenų naudojimas ir priežiūra Lietuvos Respublikoje atitinka esminius reikalavimus;
        4.45. tikrina, ar Lietuvos rinkai tiekiamos sąveikos sudedamosios dalys atitinka esminius reikalavimus, kontroliuoja jų naudojimą pagal paskirtį, įrengimą ir priežiūrą, bei atitiktį esminiams reikalavimams ir kitiems optimaliai sąveikai reikšmę turintiems reikalavimams;
        4.46.  tiria Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų pažeidimus, įpareigoja asmenis, pašalinti šiuos pažeidimus ir užtikrinti, kad būtų atkurta sąveikos sudedamosios dalies ir šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų atitiktis, prireikus apriboja ir (ar) uždraudžia šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų neatitinkančių sąveikos sudedamųjų dalių naudojimą arba pašalina jas iš Lietuvos rinkos;
        4.47. vykdo valstybinę saugios laivybos kontrolę vidaus ir pakrančių vandenyse;
        4.48. organizuoja ir vykdo saugios laivybos kontrolės reidus vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų keliuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų prieigose, kurių metu tikrina laivų aprūpinimą radijo navigacinėmis, priešgaisrinėmis ir gelbėjimosi priemonėmis, laivų ir laivavedžių dokumentus;
        4.49. vykdo saugios laivybos kontrolės reidus, patruliuojant vidaus vandenų uostuose, prieplaukose, jų prieigose krantinėse, prie vandens telkinių, tikrina laivų ir laivavedžių dokumentus;
        4.50. reidų metu kontroliuoja vidaus vandenų kelių ir juose esančių navigacinių ženklų ir įrenginių būklę, informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus, siekdamas juos pašalinti;
        4.51. rengia pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programas ir priežiūros planus, siekdamas įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 765/2008 nuostatas;
        4.52. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;
        4.53. pagal iš teritorinių muitinių (postų) gautus pranešimus apie sulaikytus pramoginius laivus, asmeninius laivus, jų varomuosius variklius ir jų sudedamąsias dalis, vykdo patikrinimus muitinės sandėliuose, postuose, priima sprendimus ir teikia išvadas muitinėms dėl galimybės šiuos gaminius išleisti (ar neišleisti) į laisvą apyvartą, siekdamas, kad į Lietuvos rinką patektų saugūs gaminiai;
        4.54. nustatyta tvarka vykdo tarnybinių (pramoginių tipo), pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą;
        4.55. atlieka pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė ar dar rengiasi suteikti gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais, jų varomaisiais varikliais, planinius ir neplaninius patikrinimus, surašo patikrinimo aktus;
        4.56. techninės apžiūros metu, atsižvelgdamas į pramoginių laivų projektavimo kategoriją, jų aprūpinimą ir komplektaciją, nustato tarnybiniams ir pramoginiams laivams plaukiojimo rajonus, užtikrindamas saugiam plaukiojimui nustatytų reikalavimų vykdymą;
        4.57. tikrina skyriaus priežiūroje esančius laivus po avarijų, avarinių atvejų, siekdamas nustatyti jų techninę būklę ir tinkamumą tolesnei eksploatacijai;
        4.58. tvirtina skyriaus priežiūroje esančių laivų statybos, pertvarkymo bei modernizavimo dokumentus ir brėžinius;
        4.59. rengia, kontroliuoja ir laiku atnaujina kokybės vadybos sistemos „Pramoginių laivų priežiūros vadybos“ proceso ir kitų naujų procesų procedūras;
        4.60. naudodamas galiojančias specialiąsias technines priemones, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, nustato vidaus vandenų transporto laivavedžių neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba siunčia neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;
        4.61. atlieka valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, pradinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, užtikrina tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
        4.62. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Administracijai;
        4.63. rengia ir  tvirtina tikrinimo grafikų projektus, kontroliuoja tikrinimo grafikų laikymąsi, kontrolės vykdymą tikrinimo grafikuose numatytu laiku ir vietose;
        4.64. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;
        4.65. tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;
        4.66. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
        4.67. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
        4.68. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
        4.69. teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
        4.70. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
        4.71. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

    SKYRIAUS TEISĖS

    

        5. Skyrius, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
        5.2. surašyti administracinio nusižengimo protokolus;
        5.3. iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia departamento funkcijoms vykdyti, suderinęs su minėtų subjektų vadovais pasitelkti jų atstovus ir specialistus skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;
        5.4. patekti į ūkio subjektų teritoriją, pastatus ir patalpas, gavęs jų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą; Administracijos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus;
        5.5. tikrinti vidaus vandenų transporto laivavedžių neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba siųsti neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;
        5.6. patekti į vidaus vandenų transporto priemones;
        5.7. įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją taikyti teisinio poveikio priemones asmenims, pažeidusiems teisės aktų reikalavimus;
        5.8. vykdydamas teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;
        5.9. sustabdyti krovinines ir keleivines automobilių kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos,  jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, privalomus turėti ekipažo, keleivių, bagažo ir krovinių vežimo dokumentus, tarp jų keleivių bilietus, bagažo kvitus, važtaraščius, taip pat tikrinti, kaip laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis, gauti paaiškinimus iš juridinių ir (ar) fizinių asmenų raštu ir (ar) žodžiu;
        5.10. nustačius pažeidimų, siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei važiuoti toliau, laikinai paimti transporto priemonės registracijos ir kitus keleivių ar krovinių vežimo dokumentus, kol pažeidimai bus pašalinti;
        5.11. nustačius pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, visuomenės sveikatai ar aplinkos apsaugai, laikinai sustabdyti atitinkamą pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios transporto veiklos operaciją, įmonės, kuri yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvė, veiklą, duoti nurodymus pašalinti pažeidimus;
        5.12. ūkio subjekto, vykdančio privalomąją techninę apžiūrą, teritorijoje sustabdyti transporto priemonę ir nukreipti ją atlikti kontrolinės apžiūros; įpareigoti ūkio subjektą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

        6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
        7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.
        8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis inspektorius arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  • Kauno skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Remigijus Valatkevičius
   333
   Saulius Skaržinskas
   332
   Aivaras Sagaitis
   332
   Tomas Šalaševičius
   331
   Audrius Bartkus
   332
   Antanas Tamavičius
   331
   Vilius Dembinskas
   332
   Raimundas Malinauskas
   330
   Deividas Skarupskas
   330
   Gediminas Raila
   332
   Marius Kriugžda
   330
   Žygintas Karalius
   331

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS NUOSTATAI                    

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1. Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Kauno skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
        2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriui priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1. įgyvendinti eismo saugos priemones ir mažinti neigiamą kelių transporto priemonių poveikį aplinkai vykdant su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą Kauno regione;
        3.2. užtikrinti aukštą navigacijos vidaus vandenyse saugos lygį;
        3.3. užtikrinti aukštą geležinkelių eismo saugos lygį;
        3.4. įgyvendinti su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros prioritetines kryptis.

        4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1. dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
        4.2. teikia pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, dėl galiojančių teisės aktų, nustatančių kontrolės organizavimą ir vykdymą priežiūros srityse, tobulinimo;
        4.3. teikia pasiūlymų dėl Administracijos vykdomos ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;
        4.4. dalyvauja įgyvendinant kelių transporto saugaus eismo programą;
        4.5. tiria įskaitinius automobilių kelių eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja ir teikia eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamentui (toliau – departamentas);
        4.6. tikrina, ar geležinkelio įmonės (vežėjai) laikosi teisės aktuose nustatytų licencijavimo sąlygų;
        4.7. tiria geležinkelių transporto eismo įvykius, katastrofas ir riktus teisės aktų nustatyta tvarka;
        4.8. vykdo ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;
        4.9. kontroliuoja, kaip vykdomi važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai;
        4.10. Lietuvos Respublikos keliuose kontroliuoja Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis;
        4.11. vykdo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą;
        4.12. atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;
        4.13. kontroliuoja kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą;
        4.14. kontroliuoja autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;
        4.15. kontroliuoja bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialių transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;
        4.16. atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje;
        4.17. prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;
        4.18. atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;
        4.19. vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę;
        4.20. kontroliuoja ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklą;
        4.21. pagal kompetenciją įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;
        4.22. vykdo valstybinę saugios laivybos kontrolę vidaus ir pakrančių vandenyse;
   organizuoja ir vykdo saugios laivybos kontrolės reidus vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų keliuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų prieigose, kurių metu tikrina laivų aprūpinimą radijo navigacinėmis, priešgaisrinėmis ir gelbėjimosi priemonėmis, laivų ir laivavedžių dokumentus;
        4.23. vykdo saugios laivybos kontrolės reidus, patruliuojant vidaus vandenų uostuose, prieplaukose, jų prieigose krantinėse, prie vandens telkinių, tikrina laivų ir laivavedžių dokumentus;
        4.24. reidų metu kontroliuoja vidaus vandenų kelių ir juose esančių navigacinių ženklų ir įrenginių būklę, informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus, siekdamas juos pašalinti;
        4.25. rengia pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programas ir priežiūros planus, siekdamas įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 765/2008 nuostatas;
        4.26. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;
        4.27. pagal iš teritorinių muitinių (postų) gautus pranešimus apie sulaikytus pramoginius laivus, asmeninius laivus, jų varomuosius variklius ir jų sudedamąsias dalis vykdo patikrinimus muitinės sandėliuose, postuose, priima sprendimus ir teikia išvadas muitinėms dėl galimybės šiuos gaminius išleisti (ar neišleisti) į laisvą apyvartą, siekdamas, kad į Lietuvos rinką patektų saugūs gaminiai;
        4.28. nustatyta tvarka vykdo tarnybinių (pramoginių tipo), pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą;
        4.29. atlieka pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė ar dar rengiasi suteikti gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais, jų varomaisiais varikliais, planinius ir neplaninius patikrinimus, surašo patikrinimo aktus;
        4.30. techninės apžiūros metu, atsižvelgdamas į pramoginių laivų projektavimo kategoriją, jų aprūpinimą ir komplektaciją, nustato tarnybiniams ir pramoginiams laivams plaukiojimo rajonus, užtikrindamas saugiam plaukiojimui nustatytų reikalavimų vykdymą;
        4.31. tikrina skyriaus priežiūroje esančius laivus po avarijų, avarinių atvejų, siekdamas nustatyti jų techninę būklę ir tinkamumą tolesnei eksploatacijai;
        4.32. tvirtina skyriaus priežiūroje esančių laivų statybos, pertvarkymo bei modernizavimo dokumentus ir brėžinius;
        4.33. rengia, kontroliuoja ir laiku atnaujina kokybės vadybos sistemos „Pramoginių laivų priežiūros vadybos“ proceso ir kitų naujų procesų procedūras;
        4.34. dalyvauja savivaldybių saugaus eismo komisijose;
        4.35. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
        4.36. teikia skyriaus duomenis apie su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų kontrolės rezultatus ir pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo ir informacijos teikimo tobulinimo;
        4.37. teikia medžiagą Pažeidimų prevencijos komisijai;
        4.38. prireikus organizuoja ir atlieka avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes;
        4.39. atlieka valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, pradinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, užtikrina tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
        4.40. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Administracijai;
        4.41. rengia ir tvirtina tikrinimo grafikų projektus, kontroliuoja tikrinimo grafikų laikymąsi, kontrolės vykdymą tikrinimo grafikuose numatytu laiku ir vietose;
        4.42. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;
        4.43. tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;
       4.44. dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
       4.45. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
       4.46. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
       4.47. teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
       4.48. vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
       4.49. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir direktoriaus pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5. Skyrius, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1. priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
        5.2. surašyti administracinio nusižengimo protokolus;
        5.3. iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia departamento funkcijoms vykdyti, suderinęs su minėtų subjektų vadovais pasitelkti jų atstovus ir specialistus skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;
        5.4. patekti į ūkio subjektų teritoriją, pastatus ir patalpas, gavęs jų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą; Administracijos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus;
        5.5. tikrinti vidaus vandenų transporto laivavedžių neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba siųsti neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;
        5.6. patekti į vidaus vandenų transporto priemones;
        5.7. įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją taikyti teisinio poveikio priemones asmenims, pažeidusiems teisės aktų reikalavimus;
        5.8. vykdydamas teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;
        5.9. sustabdyti krovinines ir keleivines automobilių kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos,  jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, privalomus turėti ekipažo, keleivių, bagažo ir krovinių vežimo dokumentus, tarp jų keleivių bilietus, bagažo kvitus, važtaraščius, taip pat tikrinti, kaip laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis, gauti paaiškinimus iš juridinių ir (ar) fizinių asmenų raštu ir (ar) žodžiu;
        5.10. nustačius pažeidimų, siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei važiuoti toliau, laikinai paimti transporto priemonės registracijos ir kitus keleivių ar krovinių vežimo dokumentus, kol pažeidimai bus pašalinti;
        5.11. nustačius pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, visuomenės sveikatai ar aplinkos apsaugai, laikinai sustabdyti atitinkamą pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios transporto veiklos operaciją, įmonės, kuri yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvė, veiklą, duoti nurodymus pašalinti pažeidimus;
        5.12. ūkio subjekto, vykdančio privalomąją techninę apžiūrą, teritorijoje sustabdyti transporto priemonę ir nukreipti ją atlikti kontrolinės apžiūros; įpareigoti ūkio subjektą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
        7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.
        8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis inspektorius arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  • Klaipėdos skyrius
   El. p. , Adresas: J. Janonio g. 24, Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vidmantas Kairys
   209
   Stasys Mickevičius
   203
   Arvydas Gendrolius
   Vytoldas Tamošaitis
   Rolandas Jonkus
   Laurynas Jovaišas
   210
   Vytautas Juškevičius
   Vincas Petrauskas
   Raimondas Genutis
   Kęstutis Žemaitis
   Gintaras Gieba
   210
   Domantas Vaičiulis
   VILNIAUS Pl.10, DIRVUPIŲ K., 92428 KLAIPĖDOS R.

   SAUSUMOS TRANSPORTO VEIKLOS IR PRAMOGINĖS LAIVYBOS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIAUS
   ​NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

        1.   Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

        2.   Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriui priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

        3.   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

        3.1.      įgyvendinti eismo saugos priemones ir mažinti neigiamą kelių transporto priemonių poveikį aplinkai vykdant su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą Klaipėdos regione;

        3.2.      užtikrinti aukštą navigacijos vidaus vandenyse saugos lygį;

        3.3.      užtikrinti aukštą geležinkelių eismo saugos lygį;

        3.4.      įgyvendinti su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros prioritetines kryptis.

        4.   Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

        4.1.  dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;

        4.2.  teikia pasiūlymų dėl teisės aktų projektų, dėl galiojančių teisės aktų, nustatančių kontrolės organizavimą ir vykdymą priežiūros srityse, tobulinimo;

        4.3.  teikia pasiūlymų dėl Administracijos vykdomos ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;

        4.4.  dalyvauja įgyvendinant kelių transporto saugaus eismo programą;

        4.5.  teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

        4.6.  tiria įskaitinius automobilių kelių eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja ir teikia eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose Sausumos transporto veiklos ir pramoginės laivybos priežiūros departamentui (toliau – departamentas);

        4.7.  tiria geležinkelių transporto eismo įvykius, katastrofas ir riktus teisės aktų nustatyta tvarka;

        4.8.  vykdo ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę;

        4.9.      kontroliuoja, kaip vykdomi važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų teikimo tvarkos reikalavimai;

        4.10.   Lietuvos Respublikos keliuose kontroliuoja Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, tikrina transporto priemonių ir jų junginių masę, ašių apkrovą, matmenis;

        4.11.   vykdo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ir įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, kontrolę, fizinės saugos priemonių įgyvendinimą;

        4.12.   atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę;

        4.13.   kontroliuoja kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą;

        4.14.   kontroliuoja autobusų stočių veiklą, vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

        4.15.   kontroliuoja bandymo stočių ir tikrinimo įmonių veiklą, susijusią su specialių transporto priemonių tikrinimu ir bandymais;

        4.16.   atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninius patikrinimus kelyje;

        4.17.   prižiūri, kaip laikomasi privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos;

        4.18.   atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą;

        4.19.   vykdo techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo kontrolę;

        4.20.   kontroliuoja ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklą;

        4.21.   pagal kompetenciją įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones, teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių;

        4.22.   vykdo valstybinę saugios laivybos kontrolę vidaus ir pakrančių vandenyse;

        4.23.   organizuoja ir vykdo saugios laivybos kontrolės reidus vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų keliuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų prieigose, kurių metu tikrina laivų aprūpinimą radijo navigacinėmis, priešgaisrinėmis ir gelbėjimosi priemonėmis, laivų ir laivavedžių dokumentus;

        4.24.   vykdo saugios laivybos kontrolės reidus, patruliuojant vidaus vandenų uostuose, prieplaukose, jų prieigose krantinėse, prie vandens telkinių, tikrina laivų ir laivavedžių dokumentus;

        4.25.   reidų metu kontroliuoja vidaus vandenų kelių ir juose esančių navigacinių ženklų ir įrenginių būklę, informuoja skyriaus vedėją apie nustatytus trūkumus, siekdamas juos pašalinti;

        4.26.   rengia pramoginių laivų ir jų sudedamųjų dalių tiekimo rinkai priežiūros programas ir priežiūros planus, siekdamas įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 765/2008 nuostatas;

        4.27.   atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;

        4.28.   pagal iš teritorinių muitinių (postų) gautus pranešimus apie sulaikytus pramoginius laivus, asmeninius laivus, jų varomuosius variklius ir jų sudedamąsias dalis vykdo patikrinimus muitinės sandėliuose, postuose, priima sprendimus ir teikia išvadas muitinėms dėl galimybės šiuos gaminius išleisti (ar neišleisti) į laisvą apyvartą, siekdamas, kad į Lietuvos rinką patektų saugūs gaminiai;

        4.29.   nustatyta tvarka vykdo tarnybinių (pramoginių tipo), pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą;

        4.30.   atlieka pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė ar dar rengiasi suteikti gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais, jų varomaisiais varikliais, planinius ir neplaninius patikrinimus, surašo patikrinimo aktus;

        4.31.   techninės apžiūros metu, atsižvelgdamas į pramoginių laivų projektavimo kategoriją, jų aprūpinimą ir komplektaciją, nustato tarnybiniams ir pramoginiams laivams plaukiojimo rajonus, užtikrindamas saugiam plaukiojimui nustatytų reikalavimų vykdymą;

        4.32.   tikrina Skyriaus priežiūroje esančius laivus po avarijų, avarinių atvejų, siekdamas nustatyti jų techninę būklę ir tinkamumą tolesnei eksploatacijai;

        4.33.   tvirtina Skyriaus priežiūroje esančių laivų statybos, pertvarkymo bei modernizavimo dokumentus ir brėžinius;

        4.34.   rengia, kontroliuoja ir laiku atnaujina kokybės vadybos sistemos „Pramoginių laivų priežiūros vadybos“ proceso ir kitų naujų procesų procedūras;

        4.35.   dalyvauja savivaldybių saugaus eismo komisijose;

        4.36.   dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;

        4.37.   teikia skyriaus duomenis apie su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų kontrolės rezultatus ir pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo ir informacijos teikimo tobulinimo;

        4.38.   teikia medžiagą Pažeidimų prevencijos komisijai;

        4.39.   prireikus organizuoja ir atlieka avarijų ar įvykių, įvykusių kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizes;

        4.40.   atlieka valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, pradinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, užtikrina tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;

        4.41.   bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Administracijai;

        4.42.   rengia ir tvirtina tikrinimo grafikų projektus, kontroliuoja tikrinimo grafikų laikymąsi, kontrolės vykdymą tikrinimo grafikuose numatytu laiku ir vietose;

        4.43.   vykdo funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; atlieka veiksmus, užtikrinančius saugų elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių naudojimą Administracijoje;

        4.44.   tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

        4.45.   dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;

        4.46.   nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

        4.47.   teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

        4.48.   teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

        4.49.   vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;

        4.50.   vykdo kitas Administracijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

        5.   Skyrius, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

        5.1.      priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;

        5.2.      surašyti administracinio nusižengimo protokolus;

        5.3.      iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, organizacijų, ūkio subjektų, asmenų gauti duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia departamento funkcijoms vykdyti, suderinęs su minėtų subjektų vadovais pasitelkti jų atstovus ir specialistus skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

        5.4.      patekti į ūkio subjektų teritoriją, pastatus ir patalpas, gavęs jų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą; Administracijos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus;

        5.5.          tikrinti vidaus vandenų transporto laivavedžių neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba siųsti neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;

        5.6.          patekti į vidaus vandenų transporto priemones;

        5.7.      įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją taikyti teisinio poveikio priemones asmenims, pažeidusiems teisės aktų reikalavimus;

        5.8.      vykdydamas teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

        5.9.      sustabdyti krovinines ir keleivines automobilių kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos,  jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, privalomus turėti ekipažo, keleivių, bagažo ir krovinių vežimo dokumentus, tarp jų keleivių bilietus, bagažo kvitus, važtaraščius, taip pat tikrinti, kaip laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis, gauti paaiškinimus iš juridinių ir (ar) fizinių asmenų raštu ir (ar) žodžiu;

        5.10.   nustačius pažeidimų, siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei važiuoti toliau, laikinai paimti transporto priemonės registracijos ir kitus keleivių ar krovinių vežimo dokumentus, kol pažeidimai bus pašalinti;

        5.11.   nustačius pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, visuomenės sveikatai ar aplinkos apsaugai, laikinai sustabdyti atitinkamą pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios transporto veiklos operaciją, įmonės, kuri yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvė, veiklą, duoti nurodymus pašalinti pažeidimus;

        5.12.   ūkio subjekto, vykdančio privalomąją techninę apžiūrą, teritorijoje sustabdyti transporto priemonę ir nukreipti ją atlikti kontrolinės apžiūros; įpareigoti ūkio subjektą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

        6.   Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas. Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

        7.   Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

        8.   Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis inspektorius arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

   ________________

    

  • Panevėžio skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: J. Biliūno g. 3, LT 36101 Panevėžys
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Žilvinas Jaškūnas
   203
   Romas Vyšniauskas
   207
   Arūnas Mikalajūnas
   207
   201
   Saulius Kanavolas
   202
   Arvydas Čičinskas
   202
   Vilmantas Aliukas
   207
   Rytis Nemeikšis
   207
   Saulius Tarnauskas
   205
   Vidmantas Daunoravičius
   205
   AEROUOSTO G. 9, 77103 ŠIAULIAI
   Algirdas Dailidonis