Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

Paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena

Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojai gruodžio 7 d. minėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną. Nuo pat ankstaus ryto LTSA darbuotojai buvo vaišinami skaidrumo vitaminais, dalyvavo antikorupcinėje viktorinoje bei paskaitoje, kurios metu sužinojo įdomios informacijos apie psichologinius kyšininkavimo aspektus.

Nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 5 d. darbuotojus kvietėme teikti antikorupcines iniciatyvas, kurios Lietuvos transporto saugos administracijos klientams ir darbuotojams deklaruotų požiūrį į skaidrumą. Geriausias iniciatyvas pateikę darbuotojai buvo apdovanoti, o jų iniciatyvos artimiausiu metu bus įgyvendintos. 

 

    Kas ir kaip yra atsakingi, kad Lietuvos transporto saugos administracijoje veiktų antikorupcinė politika ir sistema?

   Pasisakydami prieš korupciją ir kyšininkavimą savo veiklą grindžiame Nulinės tolerancijos korupcijai politika ir vadovaujamės tarptautinio standarto ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės rekomendacijomis ne tik kurdami, bet ir įgyvendindami, prižiūrėdami ir gerindami vykdomą antikorupcinę politiką.

     Kadangi organizacijos skiriasi, LTSA Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius užtikrina, kad visi taikomi veiksmai, atsižvelgus į aplinkybes, būtų pagrįsti ir proporcingi. Antikorupcinės atitikties funkciją įgyvendinantys specialistai yra atsakingi ir įgalioti užtikrinti antikorupcinės politikos ir sistemos veikimą.

     Gavus pranešimą apie įtariamą ar faktinę korupciją bei antikorupcinių kontrolės priemonių pažeidimus, pirmiausia įvertinami žinomi faktai ir galimos problemos rimtumas. Pradedamas tyrimas. Jį atlieka su kilusia problema nesusijęs asmuo – Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus specialistas.

     Atliekant tyrimą, visi būtini įrodymai surenkami:

 1. siekiant nustatyti kuo daugiau faktų ir reikiamos informacijos;
 2. vienoje vietoje sukaupiant visus reikiamus dokumentus ir įrodymus;
 3. gaunant liudytojų parodymus;
 4. prašant (jei įmanoma ir pagrįsta) rašytinių ataskaitų, paaiškinimų apie problemą su jas teikiančių asmenų parašais;

     Atliekant tyrimą, atsižvelgiama į tokius veiksnius: taikomus teisės aktus, darbuotojų saugą, garbės ir orumo įžeidimo riziką, pranešimus teikiančių asmenų ir kitų susijusių arba pranešime nurodytų asmenų apsaugą, galimus finansinius nuostolius, žalą organizacijos ir pavienių asmenų reputacijai, teisinę pareigą teikti pranešimus valdžios institucijoms, pranešimo naudą organizacijai, tyrimo konfidencialumo išsaugojimą, kol bus nustatyti faktai, taip pat visapusišką personalo bendradarbiavimą.

     Tyrimo rezultatai pateikiami LTSA direktoriui ir pristatomi kitiems Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus specialistams. Jei, užbaigus tyrimą, sprendimui priimti informacijos pakanka, toliau atliekami šie veiksmai: pašalinamos aplinkybės, tapusios korupcijos atsiradimo priežastimi, grąžinama arba reikalaujama grąžinti gautą netinkamą naudą, taikomos drausminės nuobaudos atsakingiems darbuotojams (nuo įspėjimo iki atleidimo), apie ištirtą atvejį pranešama atitinkamoms valdžios institucijoms ir imamasi priemonių siekiant išvengti visų įmanomų padarinių. 

 

Lietuvos transporto saugos administracijos nulinės tolerancijos korupcijai politiką papildė Darbuotojo anketa

2018 m. liepą, Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) nulinės tolerancijos korupcijai politika papildyta 3 priedu „Darbuotojo anketa“ (toliau – anketa). Šios anketos tikslas – padėti nustatyti LTSA valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai) sąsajas su LTSA kontroliuojamais ūkio subjektais bei LTSA jau dirbančiais asmenimis ir kt. Anketą pildys visi LTSA dirbantys asmenys, o joje pateikta informacija padės išvengti galimų interesų konfliktų skiriant LTSA darbuotojus atlikti ūkio subjektų patikrinimus arba nustatant jų pavaldumą kitiems LTSA darbuotojams ir kt. Visą anketą rasite čia.

Korupcijos prevencijos mokymai Klaipėdoje

           2018 m. vasario  22 d. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) Klaipėdos geografinio padalinio darbuotojai dalyvavo LTSA Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojų rengtuose korupcijos prevencijos mokymuose. Mokymų metu buvo aptarta:

 • Nulinės tolerancijos korupcijai svarba LTSA.
 • Kas yra dovana ir kas yra kyšis?  Kodėl  itin svarbu juos atskirti?
 • Veiksmai, kurių  turi imtis LTSA dirbantis asmuo, jeigu jam siūlomas kyšis.
 • Kokias dovanas gali priimti valstybės tarnautojas ir kokius veiksmus turi atlikti priėmęs leidžiamą dovaną?

Artimiausiu metu Korupcijos prevencijos mokymai kitomis, aktualiomis, temomis.

Lietuvos transporto saugos administracijoje toleruojama tik žodinė padėka

         Norėdami padėkoti už Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) darbuotojo suteiktas paslaugas nuoširdžiai ištarkite ačiū.

         Primename, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.          

         Dėl bandymo papirkti LTSA dirbantį asmenį, bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba bei kitomis institucijomis, pradedami ikiteisminiai tyrimai.

         Siekiant užtikrinti LTSA vykdomos veiklos skaidrumą, visos LTSA gautos dovanos registruojamos viešajame Gautų dovanų registracijos žurnale

Korupcijos prevencijos mokymai Šiauliuose ir Panevėžyje

           2017 m. lapkričio 15 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) Administracinių paslaugų ir Transporto veiklos priežiūros departamentų Šiaulių ir Panevėžio skyrių darbuotojai dalyvavo VKTI Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojų rengtuose korupcijos prevencijos mokymuose. Mokymų metu buvo aptarta:

 • Nulinės tolerancijos korupcijai svarba VKTI.
 • Dažniausiai fiksuojami korupciniai pažeidimai valstybės tarnyboje.
 • Kas yra dovana ir kas yra kyšis?  Kodėl  itin svarbu juos atskirti?
 • Veiksmai, kurių  turi imtis VKTI dirbantis asmuo, jeigu jam siūlomas kyšis.
 • Kokias dovanas gali priimti valstybės tarnautojas ir kokius veiksmus turi atlikti priėmęs leidžiamą dovaną?

Artimiausiu metu Korupcijos prevencijos mokymai vyks ir kituose VKTI padaliniuose. 

 

 

Pakeista Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos galiojusi Pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo tvarka

Informuojame, kad 2017 m. spalio 27 d. priimtas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymas Nr. 2BE-188  „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo pakeista iki tol galiojusi Pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu ar pasitikėjimo elektroniniu paštu, registravimo ir nagrinėjimo tvarka.

Kaip ir anksčiau, pranešimus apie Inspekcijos darbuotojų galimai atliktas ar ketinamas atlikti neteisėtas veikas ar neveikimą galima pateikti pasitikėjimo telefonu 8 687 45 533 arba pasitikėjimo elektroniniu paštu pasitikiu@vkti.gov.lt. Pažymime, kad pasitikėjimo telefone įdiegta autoatsakiklio ir pranešimo įrašymo funkcija, todėl informacija abiem pranešimų kanalais priimama visa parą.

Su gautais pranešimais susipažįsta Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius, kuris nagrinėja pateiktą informaciją bei imasi priemonių dėl tarnybinės atsakomybės taikymo atsakingiems asmenims. Kondicencialumas garantuojamas. 

PRIMENAME. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo įvykdymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

 

Korupcijos prevencijos mokymai Kaune

2017 m. spalio 5 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –VKTI) Administracinių paslaugų ir Transporto veiklos priežiūros departamentų Kauno skyrių darbuotojai dalyvavo VKTI Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojų surengtuose korupcijos prevencijos mokymuose. Mokymų metu buvo aptarta:

 • korupcijos kilmė;
 • korupcijos paplitimas įvairiose veiklos srityse;
 • verslo subjektų požiūris į korupciją;
 • VKTI galiojanti nulinė dovanų politika.

Artimiausiu metu korupcijos prevencijos mokymai vyks ir kituose VKTI struktūriniuose padaliniuose.

Geriausia padėka – ačiū

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) veikla grindžiama profesionalumu, atvirumu ir skaidrumu. Mes su klientais bendraujame geranoriškai, priimame aiškius sprendimus ir veiklą vykdome skaidriai. Siekiame, kad ir mūsų Klientai laikytųsi tokių pat principų.

Inspekcija primena, kad bet koks bandymas papirkti yra nusikalstama veika (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnis), už kurią gresia baudžiamoji atsakomybė: bauda, areštas arba laisvės atėmimas. Bandymas papirkti nesukuria jokios pridėtinės vertės, o jo pasekmės visada yra neigiamos.

Primename, kad geriausias būdas atsidėkoti už greitai ir kokybiškai Inspekcijos darbuotojų suteiktas paslaugas – nuoširdžiai padėkoti.

Mes visada pasirengę Jums padėti!

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-10