BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


DUK

 • Keleivių ir krovinių vežimas 111
  • Veiklos licencijavimas 29
   • 1.

    Ar tikrai, vykdant tarptautinius vežimus transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiama masė kartu su priekaba per 2,5 t, reikės tvarkyti darbo ir poilsio apskaitą naudojant tachografą? Ar tokioms transporto priemonėms krovinių vežimui reikalinga licencija?

     

    Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

    ** 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti licenciją?

     

    Ūkio subjektas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti*:

    1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
    2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
    3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą, jeigu šis pažymėjimas buvo gautas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
    4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
     1. juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
     2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);
     3. fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus;
    5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 19 straipsnyje;
    6. vežėjo sutartį su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009** 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
    7. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktas.

    ** 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Ar teikiant prašymą išduoti vežėjo licenciją reikia pateikti transporto priemonių stovėjimo vietos planą?

    Nereikia. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, reikalavimas ūkio subjektui, pageidaujančiam gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, pateikti teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą panaikintas nuo 2013 m. gegužės 29 d.

    Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis kelių transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis kelių transportas“ / „Licencijavimas“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, norinti vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį kelių transportu veiklą?

    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transporto veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonė, norinti vykdyti profesinę vežimo kelių transportu veiklą, turi:

    • turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
    • būti nepriekaištingos reputacijos;
    • būti tinkamos finansinės būklės;
    • turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.

    Daugiau apie licencijavimą skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuose „Krovininis transportas“ / „Licencijavimas“ arba „Keleivinis transportas“ / „Licencijavimas“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kaip individualiosios ir kitos įmonės turi įrodyti savo tinkamą finansinę būklę?

     

    Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekdama įvykdyti tinkamos finansinės būklės reikalavimą įmonė bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti finansinius įsipareigojimus per finansinius metus. Todėl įmonė, remdamasi savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9000 eurų, kai naudoja tik vieną transporto priemonę, ir po 5000 eurų už kiekvieną papildomai naudojamą transporto priemonę.

    Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, Administracijai turi pateikti dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę**:

    juridiniai asmenys (išskyrus viešojo sektoriaus subjektus) – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

    viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją (jeigu metinė finansinė atskaitomybė nepateikta Juridinių asmenų registrui);

    fiziniai asmenys – nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau Administracija gali pareikalauti pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus.

    Lietuvos Respublikoje įsisteigusios įmonės finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu. Šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyta, kad finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.

    Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad individualiosios įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Individualioji įmonė įstatymų nustatyta tvarka sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu tai yra nustatyta individualiosios įmonės nuostatuose. Pasibaigus individualiosios įmonės finansiniams metams, individualiosios įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per tris mėnesius turi būti patvirtintas individualiosios įmonės savininko, išskyrus atvejus, kai savininkas vykdo individualiosios įmonės vadovo kompetencijai priskirtas funkcijas, ir pateiktas Juridinių asmenų registrui.

    Vadinasi, visos įmonės, įskaitant ir individualiąsias įmones, siekdamos gauti kelių transporto veiklos licenciją ir ją jau turinčios, privalo savo finansinę būklę įrodyti remdamosi patvirtinta metine finansine atskaitomybe. Jei individualioji įmonė nebuvo numačiusi sudaryti finansinių ataskaitų, pagal Reglamentą (EB) Nr. 1071/2009* siekdama įrodyti, kad atitinka licencijuojamos kelių transporto veiklos sąlygas, turėtų persiorientuoti ir finansines ataskaitas sudaryti.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

    ** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.4 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kaip galima pateikti prašymą ir dokumentus norint gauti licenciją?

    Prašymas išduoti licenciją ir reikiami dokumentai gali būti pateikiami:

    • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją;
    • atsiuntus paštu ar per pasiuntinį;
    • elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo ar paties individualią veiklą vykdančio fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu (jei juridinio asmens vadovas ar pats individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo nėra transporto vadybininkas, prašymas turi būti pasirašytas ir transporto vadybininko teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
    • internetu – juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui prisijungus prie administracinių paslaugų svetainės.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Kokia licencijos (licencijos kopijos) išdavimo ar pratęsimo kaina?

    Už licencijos išdavimą ar pratęsimą nustatyta 57 Eur, už licencijos kopijos išdavimą ar pratęsimą – 43 Eur valstybės rinkliava.

    Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Per kiek laiko išduodama licencija?

     

    Licencijos ir jų kopijos išduodamos arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jas išduoti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 3 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 9.

    Ar reikia keisti licenciją pasikeitus joje nurodytiems vežėjo duomenims?

     

    Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), vežėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti LTSA apie duomenų pasikeitimą ir grąžinti Bendrijos licenciją (Bendrijos licencijos kopiją) per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos*.

    Licencija (licencijos kopija) pakeičiama per 3 darbo dienas nuo prašymo pakeisti licenciją (licencijos kopiją) ir visų reikiamų dokumentų gavimo LTSA. Prašymą galima pateikti elektroninių paslaugų svetainėje adresu https://keltra.eltsa.lt**.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 15 dalis.

    ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 16 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.

    Ar fizinis asmuo gali gauti licenciją verstis keleivių ar krovinių vežimu už atlygį?

    Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, nuostatomis, vežėju gali būti bet kuris fizinis, bet kuris juridinis pelno siekiantis ar nesiekiantis asmuo, bet kuri juridinio asmens statuso neturinti pelno siekianti ar nesiekianti asociacija ar asmenų grupė arba bet kuri valstybės įstaiga, turinti savarankiško juridinio asmens statusą ar pavaldi tokį statusą turinčiai valdžios institucijai ir besiverčianti keleivių gabenimo veikla, arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis krovinių vežimo veikla komerciniais tikslais.

    Vežėjas (fizinis asmuo) turi atitikti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.

    Ar reikalinga Europos Bendrijos licencija įmonei, kurios veikla – techninės pagalbos teikimas kelyje (nutempimas po avarijų, gedimų ir pan.)?

    2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) 1 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Bendrijos licencija nereikalinga sugadintoms ir avarijas patyrusioms transporto priemonėms vežti.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Ar reikalinga licencija vežti krovinius savo sąskaita?

    Licencija nereikalinga vežti krovinius kelių transporto priemonėmis savo sąskaita, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

    1) vežamas krovinys yra įmonės nuosavybė arba yra tos įmonės parduotas, nupirktas, išnuomotas, išsinuomotas, pagamintas, išgautas, apdorotas ar pataisytas;

    2) vežimo tikslas yra krovinio vežimas savo reikmėms į įmonę ar iš įmonės arba jo judėjimas įmonėje arba už jos ribų;

    3) krovinį vežančias motorines transporto priemones vairuoja pagal sutartinę prievolę įmonės įdarbintas ar jai suteiktas personalas;

    4) krovinį vežančios transporto priemonės yra įmonės nuosavybė, yra įsigytos išsimokėtinai ar išsinuomotos, laikantis 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais nustatytų sąlygų;

    5) toks vežimas yra tik pagalbinė įmonės veikla.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 13.

    Ar reikalinga licencija nuomojant kelių transporto priemones kitai įmonei?

    Kelių transporto priemonių, kaip kilnojamųjų daiktų (be vairuotojų), nuomai licencija nereikalinga.

    Kelių transporto veiklos licencija skirta verstis licencijuojama keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 14.

    Ar reikalinga licencija ekspedijavimo veiklai?

    Ne, ekspedijavimo veikla nelicencijuojama.

    Pagal ekspedijavimo sutartį krovinio siuntėjas ar gavėjas gali pavesti ekspeditoriui atlikti veiksmus, susijusius su krovinio siuntimu bei gavimu*.

    *Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 41 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 15.

    Ar vežėjas privalo pranešti LTSA apie buveinės adreso, vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, transporto priemonės perleidimą kitam asmeniui?

     

    Vežėjas, pakeitęs savo buveinės ir (ar) valdymo centro, jeigu jis nesutampa su buveine, adresą, per 5 darbo dienas privalo pranešti apie tai LTSA ir nurodyti naują buveinės ir (ar) valdymo centro adresą, pateikdamas nustatytos formos pranešimą. Jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine, vežėjas privalo pateikti teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus*.

    Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu (kai dėl pripažinto neveiksnumo jis nebegali toliau eiti savo pareigų krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu srityje) vežėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie šias aplinkybes dienos, pranešti LTSA, pateikdamas nustatytos formos pranešimą**.

    Vežėjas, perleidęs (pardavęs, išnuomojęs, grąžinęs nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę (toliau – KTP), privalo:

    • per 10 darbo dienų grąžinti Bendrijos licencijos kopiją, jeigu joje nurodytas KTP valstybinis registracijos numeris, LTSA arba
    • per 5 darbo dienas prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės adresu https://keltra.eltsa.lt išbraukti kelių transporto priemonės, kuri buvo susieta su licencijos kopija, valstybinį registracijos numerį***.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Taisyklės), 18 punktas.

    ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 81 straipsnio 7 dalis.

    *** Kodekso 81 straipsnio 7 dalis; Taisyklių 17 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 16.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti licencijos kopiją?

     

    Vežėjas, norintis gauti licencijos kopiją ar pratęsti jos galiojimą, turi turėti galiojančią Administracijos išduotą licenciją ir pateikti nustatytos formos prašymą, kuris teikiamas elektroninių paslaugų svetainėje „e. VKTI“*.

     

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 17.

    Kiek licencijos kopijų gali būti išduota transporto priemonei?

     

    Kelių transporto priemonei gali būti išduota* ir (ar) priskirta** tik viena licencijos kopija.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

    ** Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 18.

    Kaip galima pasitikrinti, ar jau pagaminta vežėjo užsakyta licencijos kopija?

    Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo gali prisijungti prie Administracijos elektroninių paslaugų svetainės. Suaktyvinus meniu punktus „Krovininio transporto paslaugos“ arba „Keleivinio transporto paslaugos“ ekrane parodomas užregistruotų prašymų sąrašas. Prašymo peržiūros lange galima stebėti paslaugos (-ų) teikimo būklę.

    Būklė gali būti:

    paslauga užregistruota – prašymas užregistruotas Administracijos Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“;

    paslauga bus teiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą teikti paslaugą;

    paslauga yra neteiktina – Administracijos darbuotojas priėmė sprendimą paslaugos neteikti;

    sprendimo priėmimas atidėtas – Administracijos darbuotojas atidėjo sprendimo teikti paslaugą priėmimą;

    paslauga teikiama – vyksta paslaugos teikimo procesai;

    dokumentas parengtas išduoti – prašomas dokumentas parengtas, užsakovas gali atvykti į Paslaugų departamento skyrių ir atsiimti dokumentą;

    dokumentas išduotas – dokumentas užsakovui išduotas ir paslauga įvykdyta;

    paslauga anuliuota – paslauga užregistruota ir pradėta teikti, bet dėl tam tikrų priežasčių (per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo datos vežėjas (įmonė) paslaugos neapmokėjo, prašyme pateikta klaidinga informacija ir kitos priežastys) paslaugos teikimas nutrauktas.

    Kartu su paslaugos teikimo būkle rodoma ir būklės data.

    Daugiau informacijos apie licencijavimo paslaugų užsakymą per Administracijos elektroninių paslaugų svetainę yra pateikta vartotojo vadove vežėjams.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 19.
    Ar galima gauti licencijos kopiją išsinuomotai transporto priemonei?

     

    Galima, jei Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre vežėjas bus įregistruotas kaip transporto priemonės valdytojas.

    Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus*.

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 20.

    Ar galima Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją gauti užsienyje registruotai transporto priemonei?

     

    Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus.

    Atkreipiame dėmesį į visoje Europos Sąjungoje taikomą tvarką, pagal kurią visos valstybės narės eismui tarp valstybių narių leidžia savo teritorijoje naudoti transporto priemones, kurias išsinuomoja kitos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios įmonės, jeigu transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis pastarosios valstybės narės teisės aktų**.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

    ** 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais 2 straipsnio 1a dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 21.

    Ar gali vežėjas gauti licencijos kopiją vidaus maršrutams, jeigu turi tik Bendrijos licenciją?

    Negali, nes vežėjo naudojamai transporto priemonei išduodama tik turimą licenciją atitinkanti licencijos kopija*.

    Vežėjas pirma turi gauti licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais, tuomet galės išsiimti šią licenciją atitinkančią licencijos kopiją transporto priemonei.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 4 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 22.

    Kaip galima panaikinti licencijos kopijos galiojimą?

    Jeigu vežėjas nori atsisakyti licencijos kopijos, Administracijai jis turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti licencijos kopijos galiojimą (kartu su licencijos kopija, jeigu ji buvo išduota popierine forma).

    Grąžindamas licencijos kopiją, jos antroje pusėje vežėjo vadovas, transporto vadybininkas arba įgaliotas asmuo nurodo vardą, pavardę, grąžinimo priežastį ir pasirašo.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 23.

    Ar reikia atvykti į skyrių pasiimti pagamintos licencijos ir (ar) licencijos kopijos?

    Bendrijos licencija ir jos kopijos išduodamos jas įforminant saugiuosiuose dokumentų blankuose, todėl reikia į skyrių atvykti jų atsiimti arba minėti dokumentai gali būti išsiųsti pašto siunta per pasiuntinių paštą.

    Nuo 2016 m. birželio 1 d. vidaus maršrutų licencijos ir licencijos kopijos išduodamos tik  darant elektroninius įrašus Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje, t.  y. vežėjai ir jų transporto priemonių ekipažai po 2016 m. birželio 1 d. neturi išduotų popierinių kelių transporto veiklos licencijų ar jų kopijų,  o jų išdavimo faktą patvirtina elektroninis įrašas*.

    * Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 8 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 24.

    Kas gali atsiimti parengtą licenciją / licencijos kopiją?

    Parengta licencija / licencijos kopija išduodama:

    • juridinio asmens vadovui ar individualią veiklą vykdančiam fiziniams asmeniui,
    • transporto vadybininkui,
    • fiziniam asmeniui, kuriam suteikta teisė gauti elektronines paslaugas,
    • fiziniam asmeniui, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 25.

    Ar galima pratęsti kelių transporto veiklos licencijos ar licencijos kopijos galiojimą dar nepasibaigus jų galiojimui?

    Kelių transporto veiklos licenciją ar licencijos kopiją vežėjo pageidavimu galima pratęsti nepasibaigus jų galiojimui. Išduodama licencija ar jos kopija pradės galioti kitą dieną pasibaigus tęsiamos licencijos ar licencijos kopijos galiojimui. Vežėjo pageidavimu gali būti panaikinamas turimos licencijos (ir visų jos kopijų) ar jos kopijos galiojimas ir išduodama nauja licencija ir (ar) jos kopija, kuri pradės galioti kitą dieną nuo panaikinimo dienos.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 26.

    Ar transporto vadybininkas gali būti įdarbintas keliose įmonėse?

     

    Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 81 straipsnio 7 dalis.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 27.

    Kokias funkcijas įmonėje privalo atlikti kompetentingas transporto vadybininkas?

    Vežėjo paskirtam transporto vadybininkui suteikiami įgaliojimai faktiškai ir nepertraukiamai vadovauti vežėjo transporto veiklai, tai yra vadovauti kelių transporto priemonių eksploatavimui ir priežiūrai, tvirtinti transporto sutartis ir dokumentus, tvarkyti bendrąją apskaitą, paskirstyti užduotis vairuotojams ir krovinius transporto priemonėms ir prižiūrėti eismo saugos procedūras*.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 4 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 28.

    Ar Lietuvoje yra pripažįstamas kitoje valstybėje narėje išduotas transporto vadybininko pažymėjimas?

    Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 29.

    Kokius pažeidimus padarius laikoma, kad asmuo neturi nepriekaištingos reputacijos?

     

    Vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, jeigu jie turi administracinių nuobaudų, teistumą arba jiems taikytos sankcijos už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede ar Reglamente (ES) 2016/403** nurodytus pažeidimus, kurių atitikties sąrašas patvirtintas LTSA direktoriaus***. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar pripažintas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai, negali vykdyti vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo išnykimo ar panaikinimo pagal Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių teisės aktus****.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51).

    ** 2016 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2016/403, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 papildomas sunkių Sąjungos taisyklių pažeidimų, dėl kurių kelių transporto įmonė gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, klasifikacija ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB III priedas (OL 2016 L 74, p. 8).

    *** Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 2BE-213 „Dėl Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ir (ar) transporto vadybininkas praranda arba gali prarasti nepriekaištingą reputaciją, sąrašo patvirtinimo“.

    **** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 84 straipsnis.

    Atnaujinta: 2022 09 08

  • Keleivių vežimas 24
   • Pavėžėtojai ir taksi 16
    • 1.

     Ar gausiu leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, jeigu mano vairuotojo pažymėjimas išduotas ne Lietuvos Respublikoje ir ne Europos Sąjungoje, ar turiu jį pasikeisti į lietuvišką?

      

     Asmenims, neturintiems Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungoje valstybėje narėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduoto vairuotojo pažymėjimo, reikalavimą turėti 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą reikia įrodyti pateikiant nacionalinį ir, prireikus, tarptautinį vairuotojo pažymėjimą, atitinkantį 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo arba 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus (priklausomai nuo to, kurią konvenciją ratifikavusi šalis, kurioje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas).

     Ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje išduotas nacionalinis vairuotojo pažymėjimas Lietuvos Respublikoje galioja 185 dienas*, todėl asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje daugiau kaip 185 dienas, privalo pasikeisti nacionalinį vairuotojo pažymėjimą į Lietuvos Respublikoje išduodamą vairuotojo pažymėjimą.

      

     * Vadovaujantis teismo nutartimi: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=496267a6-6646-4842-abeb-8a3365201920.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Koks draudimo tipas turi būti taikomas lengvajam automobiliui, kuriuo teiksiu keleivių vežimo už atlygį paslaugą?

      

     Transporto priemonė, kuria vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla, turi atitikti motorinių transporto priemonių reikalavimus*, vienas iš jų – transporto priemonių valdytojas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

     Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo** suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir draudimo rizikai, todėl keleivių vežimas už atlygį – kaip vienas iš draudimo riziką didinančių veiksnių  –  turi būti nurodytas draudimo sutartyje ir draudikas privalo parinkti atitinkamą draudimo tipą.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 13 dalies 1 punktas; Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnis; Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

     ** Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 straipsnio 1 dalis.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 3.

     Kiek laiko galioja Administracijos išduotas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį ?

      

     Leidimas galioja neterminuotai, perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims negalima*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 5 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 4.

     Kokius reikalavimus turi atitikti vežėjas, norintis vykdyti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį veiklą?

      

     Asmenims, siekiantiems įgyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais leidimus, leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus*:

     1. yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;
     2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
     3. asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;
     4. yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

     Taip pat lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis**:

     • buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;
     • buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);
     • piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

     Jeigu, išdavus leidimą, paaiškėja faktas, kad vairuotojas neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimo (turi teistumą, neatlikęs bausmės ir kt.), išduotas leidimas yra panaikinamas.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 punktas.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 12 punktas.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 5.

     Gavau pranešimą, kad paslauga netenkinta, bet SMS žinutėje nenurodyta netenkinimo priežastis. Kur ir kaip ją galiu pamatyti?

      

     Pranešimą apie atmestą leidimo išdavimą užsakovas gauna SMS žinute arba el. paštu. Kadangi SMS žinutės ilgis ribojamas, priežastis nenurodoma. Ją mato tie, kurie apie paslaugos įgyvendinimą yra informuojami el. paštu. Taip pat paslaugos netenkinimo priežastį sužinoti galima paskambinus LTSA konsultacijų telefonu.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 6.

     Ar vienas leidimas galioja visiems operatoriams („Bolt“ ir kt.), ar turiu gauti atskirus leidimus?

      

     Leidimas galioja visiems operatoriams, kuriuos įrašėte pranešime. Jų sąrašą koreguoti (ištrinti ar papildyti naujais) galite nemokamai IS „Keltra“ arba kreipdamiesi į Paslaugų departamento specialistą.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 7.

     Per kiek laiko gausiu leidimą?

      

     Jeigu visi reikalavimai yra įvykdyti ir yra tai patvirtinantys įrašai atitinkamų institucijų informacinėse sistemose, LTSA išduoda leidimą vežti keleivius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo pateikimo.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 8.

     Kur rasti išduoto leidimo kopiją? Turiu ją pateikti savo operatoriui.

      

     Išduotas elektroninis leidimas skelbiamas Licencijų informacinėje sistemoje LIS. Jei leidimą užsisakėte IS „Keltra“, joje taip pat matysite ir patį leidimą, ir prie jo priskirtų automobilių sąrašą (skiltyje „Mano leidimai“).

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 9.

     Ar išduodate taksi plafonus ir taksi numerius?

      

     LTSA išduoda tik leidimus vykdyti veiklą. Darbui reikalingus atributus rasite specialiosiose pardavimo vietose. Gavę leidimą vykdyti taksi veiklą, dėl taksi numerių išdavimo turite kreiptis į VĮ „Regitra“.

     Pasikeitę automobilio numerius į taksi numerius, privalote nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti LTSA apie naujus transporto priemonės numerius, kad LTSA įtrauktų Jūsų transporto priemonę su taksi registracijos numeriais į leidimą.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 10.

     Teikiau prašymą, bet jis buvo atmestas, nes nustatė trūkumą. Kaip pateikti trūkstamą dokumentą ir ar reikia mokėti rinkliavą antrą kartą?

      

     Trūkumą ištaisyti galite iš naujo pildydami prašymą. Antrą kartą mokėti nereikia nieko.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 11.

     Ar asmuo gali gauti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį, jeigu transporto priemonė yra registruota ne jo vardu?

      

     Taip, gali. Norėdamas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, asmuo turi būti Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio (kuriuo bus vykdoma veikla) savininkas arba automobilį valdyti kitu teisėtu pagrindu*. Tinkamos yra transporto priemonės panaudos, nuomos sutartys, jei tokias turite, o jei ne, galite užpildyti tipinę sutikimo leisti naudoti transporto priemonę keleiviams vežti už atlygį formą.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 2 dalis.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 12.

     Turiu savivaldybės išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį. Ar turėčiau jį pakeisti nauju nuo 2020 m. liepos 1 d.?

      

     Ne. Savivaldybių išduoti leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį galioja, nepaisant to, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 13.

     Kokia yra leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais už atlygį išdavimo kaina?

      

     Už leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą išdavimą ar patikslinto naujo leidimo išdavimą nustatyta 8 Eur valstybės rinkliava. Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 14.

     Kokiu periodiškumu turi būti atliekama transporto priemonės techninė apžiūra, kai ja teikiamos pavėžėjimo paslaugos?

      

     Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

     1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
     2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

      

     * Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 15.

     Ar gali juridiniai asmenys vykdyti „pavėžėjimo“ veiklą?

      

     Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis*.

     Juridiniai asmenys, turintys leidimą teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas, nuo 2020 m. sausio 1 d. nebegali vykdyti nurodytos veiklos, nors leidimas ir nėra sustabdytas ar panaikintas.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio 1 dalis.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 16.

     Kokius dokumentus reikia turėti kelyje keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą metu?

      

     Vairuotojas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymo metu privalo turėti ir valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti*:

      • vairuotojo pažymėjimą**;
      • transporto priemonės registracijos liudijimą**;
      • privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitą**;
      • transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)**;
      • individualios veiklos pažymą;
      • pinigų priėmimo kvitus, jeigu buvo vykdomi atsiskaitymai grynaisiais pinigais***;
      • duomenis apie vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;
      • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise;
      • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą dokumentą (pažymą arba išrašą) dėl teistumo (neteistumo);
      • Respublikinio priklausomybės ligų centro ne mažiau kaip prieš vienus metus išduotą medicininę pažymą;
      • vežėjo ir keleivių vežimo organizatoriaus sutartį dėl bendradarbiavimo.

      

     * Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“, 35 punktas.

     ** Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

     *** Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • 1.

    Kaip vežėjai turėtų teikti ataskaitas apie kelionės lapų panaudojimą?

    Vežėjai, įsigiję kelionės lapus ir juos panaudoję kabotažo operacijoms atlikti, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams per 60 kalendorinių dienų privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai vežėjo (juridinio asmens) vadovo, vežėjo (fizinio asmens) arba transporto vadybininko pasirašytą nustatytos formos „Ataskaitą apie vienkartinių ir specialiųjų reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus“ (toliau – Ataskaita).

    Į Ataskaitą įtraukiami tie kelionės lapai, kurie buvo panaudoti kabotažo operacijoms atlikti ir kuriuose nurodytos kelionės pabaiga buvo praėjusiais kalendoriniais metais.

    Ataskaita ir prie jos pridedami panaudoti kelionės lapai (žali egzemplioriai) teikiami atvykus į Administraciją asmeniškai arba siunčiant paštu*.

     

    * Dokumentų vykdyti keleivių vežimus išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 2BE-128 „Dėl dokumentų vykdyti keleivių tarptautinius vežimus išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, III skyrius.

     

    Atnaujinta: 2023 01 24

   • 2.

    Kur galima sužinoti apie vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo lengvatas, taikomas miesto transporte?

    Savivaldybės savo nustatyta tvarka gali papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida tam tikrų kategorijų asmenims*, todėl šiuo klausimu reikėtų kreiptis į atitinkamo miesto ar rajono savivaldybę.

     

    * Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio 8 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Per kiek laiko išduodamas sertifikatas vežti keleivius savo sąskaita?

    Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita, išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Savo įmonės autobusu / mokykliniu autobusu norime važiuoti į užsienį. Ar mums reikia gauti leidimą iš Administracijos?

    Vežant keleivius savo sąskaita tarptautiniu maršrutu vežėjas privalo Administracijoje įsigyti Sertifikatą*.

    Važiuojant į (per) Europos Sąjungos šalis kitų keleivių vežimo dokumentų (kelionės lapų, leidimų) nereikia.

    Važiuojant į (per) ne Europos Sąjungos šalį papildomai reikia įsigyti ASOR kelionės lapą, kai kuriais atvejais – ir tos šalies leidimą vežti keleivius vienkartiniu reisu.

    Daugiau informacijos pateikta Administracijos interneto svetainės skyriuje "Veiklos sritys" / „Keleivinis kelių transportas“ / „Keleivių vežimas“.

    * Sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) nuostatas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kur galima rasti tarpmiestinių autobusų tvarkaraščius?

    Informacija apie tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų tvarkaraščius skelbiama:

    1. interneto svetainėje www.visiMarsrutai.lt;
    2. autobusų stočių informacijos tarnybose;
    3. vežėjų interneto svetainėse.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Ar galiu naudotis transporto lengvatomis turėdamas pažymėjimo kopiją?

    Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

    Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 57.5.2 papunktyje nustatyta, kad keleivis privalo kelionės metu turėti ir kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant pateikti dokumentų originalus, patvirtinančius teisę į transporto lengvatas (reguliariųjų reisų metu). Šių taisyklių 58 punkte nurodyta, kad Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliariojo susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Kokios važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos man priklauso? Kokie pažymėjimai galioja?

    Asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, kategorijos, lengvatų rūšys yra nustatyti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme.

    Daugiau informacijos apie transporto lengvatas, dokumentų, suteikiančių teisę naudotis transporto lengvatomis, pavyzdžius galite rasti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Keleivinis kelių transportas“ / „Transporto lengvatos“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Kokių dokumentų reikia vežant keleivius savo sąskaita?

    Vežti keleivius tarptautinio susisiekimo maršrutais autobusais savo sąskaita galima turint Administracijos išduotą sertifikatą, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp Europos Sąjungos valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 nuostatas. Autobusas turi atitikti techninius reikalavimus, keliamus tarptautiniams vežimams. Apie sertifikatų išdavimo tvarką skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ / „Administracinių paslaugų sąrašas“ / „Kelių transporto“ / „Keleivių vežimas“ / „Veiklos licencijavimas“. Kitų kelionės dokumentų vežant keleivius Europos Bendrijos teritorijoje nereikia.

    Važiuojant į (per) ne Europos Bendrijos valstybes nares, reikalingas ASOR kelionės lapas ir kai kuriais atvejais užsienio valstybės leidimas vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutu. Plačiau skaitykite Administracijos interneto svetainės skyriuje „Keleivinis kelių transportas“ / „Keleivių vežimas“ / „Vežimas į trečiąsias šalis“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Krovinių vežimas 37
   • Važtaraščiai 15
    • 1.

     Krovinį gabena du vežėjai. Ar kiekvienam iš jų reikalingas atskiras važtaraštis?

     Nebūtinai, važtaraštyje gali būti nurodyti daugiau nei vieno vežėjo duomenys, jei krovinį planuoja gabenti daugiau nei vienas vežėjas*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kokiu atveju turi būti išrašomas CMR važtaraštis?

     CMR važtaraštis turi būti išrašomas tuo atveju, kai yra vežami kroviniai už atlygį tarptautiniais maršrutais*.

     * Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 1 straipsnio 1 dalis ir 4 straipsnis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Ar galima išrašyti vieną važtaraštį visai dienai?

     Jei vežamas vienos rūšies krovinys tuo pačiu atstumu iš vieno siuntėjo tam pačiam gavėjui, visai vežėjo darbo pamainai gali būti surašomas vienas važtaraštis, kuris papildomas pakrovimo-iškrovimo aktu*.

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 3 dalis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Ar kelyje reikia turėti popierinį važtaraštį?

     Važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos (e. važtaraštis)*, todėl atitinkama forma (popierine arba elektronine) tikrinančio pareigūno reikalavimu privalo būti pateiktas kontrolės metu.

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Ar reikalingas važtaraštis siunčiant krovinį per autobusų stotį?

     Nereikalingas. Smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra kvitas*. Vežimo sutartyje vežėjas įsipareigoja nuvežti siuntą į kvite nurodytą paskirties punktą, o siuntėjas – sumokėti nustatytą užmokestį.

     Smulkios siuntos – daiktai arba krovinys, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone**.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 23 straipsnio 3, 4 dalys.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17 straipsnio 3 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Ar pašto siuntos siuntėjas turi išrašyti važtaraštį?

     Kai sudaroma pašto paslaugos teikimo sutartis*, pašto siuntos vežimo dokumentais turi pasirūpinti pašto paslaugos teikėjas (įtrauktas į Ryšių reguliavimo tarnybos sąrašą), jeigu nesusitarta kitaip.

     * Lietuvos Respublikos pašto įstatymas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Noriu parsivežti parduotuvėje įsigytas prekes. Ar man reikalingas važtaraštis?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą (pavyzdžiui, pardavėjo išduotą sąskaitą, kvitą), įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 8.

     Vežame krovinius savo transporto priemonėmis tarp savo sandėlių. Ar tokiam vežimui reikalingas važtaraštis?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 38 straipsnyje nustatyta, kad vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Šiuo atveju važtaraštyje arba kitame dokumente turi būti nurodyta:

     1) surašymo vieta ir data;

     2) vežėjo pavadinimas ir adresas;

     3) krovinio pavadinimas;

     4) krovinio svoris ar kiekis;

     5) krovinio pakrovimo vieta;

     6) krovinio iškrovimo vieta;

     7) transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;

     8) vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

     9) vežant pavojingąjį krovinį – jo klasė ir nustatytas numeris;

     10) dokumento serija ir numeris arba tik numeris.

     Vadovaujantis Kodekso 38 straipsnio 4 dalies nuostatomis, siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė vežant krovinius savo sąskaita tenka vežėjui.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 9.

     Krovinio išsiuntimo metu nežinome transporto priemonių, kuriomis bus gabenamas krovinys, valstybinių numerių. Ar galima jų nenurodyti važtaraštyje?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 29 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatyta, kad siuntėjas važtaraštyje turi nurodyti vežėjo pateiktos (-ų) transporto priemonės (-ių) markę (-es) ir valstybinį (-ius) numerį (-ius), todėl vežėjas turėtų pateikti šiuos duomenis siuntėjui, o siuntėjas įrašyti į važtaraštį. Taip pat, vadovaujantis Kodekso 30 straipsnio 3 dalies nuostatomis, vežėjas turi teisę pareikalauti surašyti važtaraštį kiekvienai transporto priemonei.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Ar privaloma važtaraštyje nurodyti užmokestį už vežimą?

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 27 straipsnio nuostatomis, krovinio vežimo sutartyje yra nurodomas užmokestis už vežimą ir suteiktas paslaugas, todėl pagal Kodekso 29 straipsnio 2 dalies reikalavimus jis turi būti nurodomas ir važtaraštyje.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Kas turi išrašyti važtaraštį?

     Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siuntėjas turi kartu su kroviniu įteikti vežėjui siuntėjo pasirašytą važtaraštį, o pagal Kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, krovinio siuntėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perduodantis vežti krovinį jo nurodytam gavėjui.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Ar gabenant krovinį galima naudoti elektroninį važtaraštį?

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 5 dalimi, nuo 2016 m. spalio 1 d. važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu. Elektroninis važtaraštis gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis vežėjo ir gavėjo sutikimas.  Siuntėjas ir (arba) vežėjas, įformindamas važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio kilmės autentiškumu laikomas siuntėjo ir (arba) vežėjo tapatybės tikrumas, važtaraščio turinio vientisumu – važtaraščio duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ir nagrinėjimo. Elektroninio važtaraščio kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas užtikrinami bent vienu iš šių būdų:

     1. naudojant saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme;
     2. naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamomis elektroninių važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis;
     3. bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis (bet kokia atsakingų asmenų (vadovų, savininkų, darbuotojų) nustatyta ir įgyvendinama tvarka, kuri yra skirta užtikrinti tinkamą šioje dalyje nurodytų elektroniniam važtaraščiui taikomų reikalavimų laikymąsi).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Kokiais atvejais privaloma teikti važtaraščių duomenis per i.VAZ sistemą Valstybinei mokesčių inspekcijai?

     Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimą per i.VAZ sistemą reglamentuoja Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“.

     Lietuvos transporto saugos administracija atkreipia dėmesį, kad dėl duomenų teikimo per i.VAZ sistemą ir kitais susijusiais klausimais informacijos reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Ar PVM sąskaita faktūra gali būti laikoma tinkamu krovinio vežimo dokumentu?

     Jei PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyti visi važtaraščiui privalomi rekvizitai*, šis dokumentas būtų laikomas važtaraščiu.

     Važtaraštis – krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas, kuriame siuntėjas nurodo*:

     1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
     2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
     5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
     6. krovinio pavadinimą;
     7. krovinio svorį ar kiekį;
     8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
     9. krovinio iškrovimo vietą;
     10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
     11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
     12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

     Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

     Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo**.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnis.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 15.

     Ar gabenant krovinį reikalingas krovinio vežimo važtaraštis? Kas jame turi būti nurodyta?

     Siuntėjas kartu su kroviniu vežėjui turi įteikti siuntėjo pasirašytą važtaraštį*, kuriame nurodo**:

     1. važtaraščio surašymo vietą ir datą;
     2. siuntėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     3. gavėjo juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę, adresą;
     4. vežėjo pavadinimą ir adresą;
     5. vežėjo pateiktos transporto priemonės markę ir valstybinį numerį;
     6. krovinio pavadinimą;
     7. krovinio svorį ar kiekį;
     8. krovinio pakrovimo vietą ir laiką;
     9. krovinio iškrovimo vietą;
     10. mokestį už vežimą ir suteiktas paslaugas;
     11. vežant pavojingąjį krovinį – jo klasę ir nustatytą numerį;
     12. važtaraščio seriją ir numerį arba tik numerį, leidžiančius identifikuoti važtaraštį.

     Važtaraštyje gali būti įrašyti ir kiti duomenys, susiję su krovinio pristatymo terminu, jo įvertinimu, pakuote ar kitomis vežimo sąlygomis.

     Vežėjas, gabenantis sau priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Vežant krovinius savo sąskaita siuntėjo ir gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė tenka vežėjui, t. y. siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo***.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 30 straipsnio 1 dalis.

     ** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 29 straipsnio 2 dalis.

     *** Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 38 straipsnis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Pavojingųjų krovinių vežimas 7
    • 1.

     Kokiu būdu ir iki kada ūkio subjektai Administracijai turi pateikti ADR metinę ataskaitą?

      

     Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

      

     * Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Ar siuntėjas privalo suteikti vežėjui informaciją, jei vežamas pavojingasis krovinys?

     Taip, tuo atveju, jei yra vežami pavojingieji kroviniai, siuntėjas privalo atsekama forma pateikti vežėjui informaciją, duomenis ir, jei būtina, reikalingus transporto bei lydimuosius dokumentus (leidimus, patvirtinimus, pranešimus, sertifikatus ir kt.)*.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.4.2.1 skirsnis „Siuntėjas“; Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Ar reikalingi papildomi leidimai vežant sprogmenis, priskirtus 1 pavojingumo klasei?

     Taip, fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas įvežti (importuoti) į Lietuvos Respubliką, išvežti (eksportuoti) iš Lietuvos Respublikos, gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis, pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas priskirtus 1 pavojingumo klasei, turi turėti leidimą, kurį išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos*.

      

     * Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 5-V-756 „Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Ar vairuotojui keliamas reikalavimas turėti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą, jei transporto priemonės su junginiu stacionarių degalų bakų talpa viršija 1500 l?

     Taip, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą*, kadangi ADR nuostatos vežant skystus degalus netaikomos tik tuomet, kai stacionarių degalų bakų talpa neviršija 1500 l**.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.2.8 poskirsnis.

     ** Europos sutarties dėl pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A techninio priedo 1.1.3.3 poskirsnis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Ar šalia vairuotojo sėdintis asmuo turi turėti ADR vairuotojo pažymėjimą?

     Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti kompetentingos institucijos išduotą ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą. Kadangi, išskyrus transporto priemonės ekipažą, pavojinguosius krovinius vežančiame transporto vienete negali būti vežami keleiviai, reikalavimas turėti šį pažymėjimą taikomas ir šalia vairuotojo sėdinčiam asmeniui*.

      

     * Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.1, 8.3.1 skirsniai.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 6.

     Įmonei suteikta teisė prisijungti prie IS „Vektra“. Kaip reikėtų pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą?

     Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

     Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

     Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

      

     * Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Kokia kalba turi būti parašytos ADR rašytinės instrukcijos?

     Pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus rašytines instrukcijas prieš kelionę vežėjas pateikia transporto priemonės ekipažui ta kalba (-omis), kuria (-iomis) kiekvienas įgulos narys gali skaityti ir suprasti. Vežėjas turi pasirūpinti, kad kiekvienas transporto priemonės ekipažo narys suprastų šias instrukcijas ir sugebėtų tinkamai jas vykdyti.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių krovinių vežimas 9
    • 1.

     Kas išduoda leidimus naudotis keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis?

      

     Leidimus naudotis valstybinės reikšmės keliais išduoda VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

     Leidimus naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais išduoda savivaldybės*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 3 dalis.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Ar leidimas naudotis keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone laikomas galiojančiu, jei patikrinimo metu nustatoma, kad faktiniai transporto priemonės techniniai parametrai yra didesni už nurodytus leidime?

     Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

      

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Kokie didžiausi leidžiami transporto priemonių plotis ir aukštis?

     Krovininių automobilių, autobusų, priekabų ir puspriekabių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais plotis – 2,55 m, izoliuotų krovinių automobilių, priekabų ir puspriekabių – 2,60 m*.

     Visų transporto priemonių didžiausiasis leidžiamas naudojantis keliais aukštis – 4,00 m*.

      

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“, 5, 6 punktai.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 4.

     Kokia didžiausia leidžiama 4 ašių automobilio masė?

     Krovininių automobilių, turinčių keturias ašis, didžiausioji leidžiama naudojantis keliais masė yra:

     • 25 tonos;
     • 26 tonos, jei naudojami alternatyvieji degalai;
     • 26 tonos, jei varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t;
     • 27 tonos, jei naudojami alternatyvieji degalai ir jei varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t;
     • 32 tonos, jei bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t*.

     Didžiausioji krovininio automobilio, turinčio keturias ašis, leidžiamoji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp pačiame priekyje ir pačiame gale esančių atskirų krovininio automobilio ašių (ne ašių grupių)**.

      

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 15.3–15.7 papunkčiai.

     ** Aprašo 16 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 5.

     Kokia didžiausioji leidžiamoji transporto priemonių ašių apkrova?

     Didžiausioji leidžiamoji transporto priemonių pavienių ašių apkrova:

     - nevarančiosios ašies – 10,00 t;

     - varančiosios ašies – 11,50 t.

     Didžiausioji leidžiamoji bendroji sudvejintų varančiųjų ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 11,50 t, kai d < 1,00;

     - 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

     - 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

     - 19,00 t, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir pakaba pneumatinė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji apkrova, tenkanti kiekvienai ašiai, neviršija 9,5 t.

     Dviašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 11,00 t, kai d < 1,00;

     - 16,00 t, kai 1,00 < d < 1,30;

     - 18,00 t, kai 1,30 < d < 1,80;

     - 20,00 t, kai 1,80 < d.

     Triašių puspriekabių bendroji ašių apkrova (priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp jų):

     - 21,00 t, kai d < 1,30;

     - 24,00 t, kai 1,30 < d < 1,40.

     Kiti didžiausieji leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Kokia didžiausia leidžiama transporto priemonių ir jų junginių maksimali masė, jei vykdomas kombinuotasis vežimas?

     Dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 42 t*.

     Triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe, kuriuo, vykdant kombinuotąjį vežimą magistraliniais keliais ir kitais keliais 50 km spinduliu nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, oro uostų, geležinkelio ir vidaus vandenų stočių teritorijų, kuriose iškraunami ir (arba) pakraunami kombinuotojo vežimo vienetai, vežami vienas arba keli kombinuotojo vežimo vienetai (puspriekabės, nuimamieji kėbulai ir konteineriai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos), – 44 t*.

     * Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“, 9.3 ir 19.7 papunkčiai.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.
     Kokio dydžio mokestis taikomas už važiavimą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jų junginiu valstybinės reikšmės keliais?

     Mokesčio dydžiai yra nustatyti Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 8.

     Ar reikia lydėti didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones?

     Didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti*:

     1) ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;

     2) ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;

     3) policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

     * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 21 dalis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 9.

     Ką daryti, kai transporto priemonės masė ar matmenys viršija leidžiamuosius?

     Važiuoti valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamuosius, ir (ar) kai viršijama leidžiamoji ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiamoji bendroji masė, galima tik gavus leidimą iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

     Maksimalūs leidžiamieji transporto priemonių matmenys, leidžiamoji ašies (ašių) apkrova, leidžiamoji bendroji masė patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • 1.

    Kas yra atsakingas už tinkamą krovinių išdėstymą bei tvirtinimą?

     

    Visais atvejais visi krovinių vežimo dalyviai (siuntėjas, krovėjas ir vežėjas) privalo užtikrinti tinkamą krovinių išdėstymą bei tvirtinimą*.

     

    * N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimo patvirtinimo“, 6 punktas.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Ar LTSA pareigūnai atlikdami patikrinimus keliuose gali paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus?

     

    Taip, pareigūnas, atlikęs kontrolę ir nustatęs atitinkamus pažeidimus, gali uždrausti kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir tol, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai, paimti kelių transporto priemonės registracijos dokumentus*.

     

    * Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 5 punktai.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Ar gali Kazachstano vežėjas, įsigijęs transporto priemonę Lietuvoje (TP turi tik tranzitinius numerius), pasikrauti krovinį ir vykdyti tarptautinį krovinių vežimą?

     

    Su laikinaisiais (tranzitiniais) numerio ženklais Kazachstano vežėjas negali vykdyti tarptautinio krovinių vežimo, nors ir turi išduotą leidimą, kadangi transporto priemonės, vykdančios tarptautinius krovinių vežimus, turi turėti savo šalies registravimo ir skiriamuosius ženklus*.

     

    * 1993 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais 9 straipsnio 2 dalis.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Ar galima motorine transporto priemone tempti traktoriaus priekabą?

    Draudžiama motorine transporto priemone tempti ne motorinių transporto priemonių priekabas*.

    * Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 207 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 5.

    Kas laikoma kombinuotuoju vežimu?

    Kombinuotasis vežimas – krovinių gabenimas naudojant ne mažiau kaip dvi transporto rūšis, kai tas pats krovinys, esantis sunkvežimyje, priekaboje ar puspriekabėje (su vilkiku ar be jo), keičiamoje talpykloje arba 20 ar daugiau pėdų konteineryje, didžiąją maršruto dalį gabenamas geležinkelių, vidaus vandenų arba jūrų transportu, o pradinę ir (arba) galutinę maršruto dalį – kelių transporto priemonėmis*.

    *Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 12 straipsnio 1 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kur galima pasitikrinti užsienio valstybių leidimų vykdyti krovinių vežimą keliais likučius?

    Vežėjo įgaliotas gauti elektronines paslaugas asmuo, prisijungęs prie elektroninių paslaugų svetainės, skiltyje „Leidimų likutis“ gali matyti visų užsienio valstybių leidimų likučius, esančius Paslaugų departamento skyriuose.

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Vairuotojų liudijimai 6
   • 1.

    Ką daryti tuo atveju, jei vairuotojas išvyko iš šalies ir vairuotojo liudijimo negrąžino vežėjui?

    Vežėjui su vairuotoju nutraukus darbo santykius vairuotojo liudijimą reikia grąžinti Administracijai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų*. Tuo atveju, kai vairuotojo liudijimo grąžinti neįmanoma, vairuotojas išvyko iš šalies ir jo negrąžino vežėjui, apie tai pranešama laisvos formos raštu.

    * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 2.

    Per kiek dienų išduodamas vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu nenustatytas duomenų neatitikimas ir sumokėta valstybės rinkliava*.

     * Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 2BE-95 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti vairuotojo liudijimą?

    Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis gauti vairuotojo liudijimą įmonėje įdarbintam vairuotojui, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir:

    1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
    2. vežėjo vadovo įgaliojimą (jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo);
    3. vairuotojo užsienio valstybės piliečio pasą (jei vairuotojas be pilietybės – kelionės dokumentą) arba jo kopiją*;
    4. Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą arba jo kopiją*, kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
    5. Lietuvos Respublikoje išduotą pažymėjimą, patvirtinantį vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopiją*, jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateikta kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas** su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija, arba šio dokumento kopija*.

     

    * kopija turi būti patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose;

    ** pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL 2003 L 226, p. 4), nuostatas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Ką reikia daryti, kai pasikeitė įdarbinto vairuotojo duomenys?

    Pasikeitus įdarbinto vairuotojo duomenims (dokumentams), vežėjo vadovo arba jo įgalioto asmens prašymu, išduodamas kitas vairuotojo liudijimas. Tokiu atveju kartu su prašymu, kuriame nurodomi tik pasikeitusių dokumentų duomenys, pateikiami atitinkami įdarbinto vairuotojo dokumentai, patvirtinantys duomenų (dokumentų) pasikeitimą, ir turi būti grąžintas anksčiau išduotas vairuotojo liudijimas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kam reikalingas vairuotojo liudijimas?

    Vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių vežimu (turintys Bendrijos licenciją) ir įdarbinę vairuotojais ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, privalo gauti nustatytos formos vairuotojų liudijimus. Liudijimu patvirtinama, kad vairuotojas, kurio vardu yra išduotas vairuotojo liudijimas, yra įdarbintas teisėtai, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kiek laiko galioja vairuotojo liudijimas?

    Vairuotojo liudijimas išduodamas laikotarpiui, neviršijančiam vairuotojo turimos profesinės kvalifikacijos galiojimo laikotarpio, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Kelių naudotojo mokestis (vinjetės) 9
   • 1.

    Ar galiu važiuoti mokamu keliu neįsigijęs vinjetės iki artimiausios degalinės?

     

    Negalite. Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo turėti galiojančią vinjetę*.

    Vinjetę galima įsigyti interneto svetainėje https://keliumokestis.lt.

    Daugiau informacijos apie vinjetes ir jų naudojimą rasite VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainės skyriuje „Naudotojo mokestis (vinjetės)“.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktas.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Ar kelyje kontroliuojantiems pareigūnams reikia pateikti elektroninės vinjetės įsigijimo dokumentą?

    Nereikia, duomenys apie elektroninę vinjetę skelbiami Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje*.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Kaip patikrinti, ar transporto priemonė turi galiojančią elektroninę vinjetę?

    Pasitikrinti elektroninės vinjetės galiojimą galima interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Elektroninėje vinjetėje įrašytas neteisingas transporto priemonės valstybinis numeris. Kur kreiptis?

    Jeigu elektroninėje vinjetėje įvesti klaidingi duomenys, turite kreiptis į duomenis suvedusį degalinės operatorių arba į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. [email protected]).

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 5.

    Kurie Lietuvos keliai yra apmokestinti?

    Transporto priemonių ir jų junginių valdytojai turi mokėti kelių naudotojo mokestį (įsigyti vinjetę) už naudojimąsi A1–A18 magistraliniais keliais.

    Apmokestinti kelių ruožai yra pažymėti žemėlapyje adresu www.eismoinfo.lt pasirinkus komponentą „Apmokestinti keliai“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Pasikeitė transporto priemonės valstybinis numeris. Ar reikia keisti vinjetę?

    Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo pateikti valstybės įmonės „Regitra“ pažymą ar buvusio transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento kopiją, kuria įrodoma, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei*.

     

    * Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Ar traktorių valdytojai, važiuodami magistraliniais keliais, turi įgyti vinjetę?

    Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme traktorių valdytojams už naudojimąsi magistraliniais keliais kelių naudotojo mokestis (vinjetė) nėra nustatytas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Ar visų transporto priemonių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais turi mokėti kelių naudotojo mokestį (įgyti vinjetę)?

    Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 2 priedo nuostatomis už naudojimąsi magistraliniais keliais (nuo A1 iki A18) kelių naudotojo mokestį moka (įgyja vinjetę) autobusų (M2, M3 klasės), krovininių transporto priemonių (N1, N2, N3 klasės) ir jų junginių bei specialiosios paskirties transporto priemonių valdytojai.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 9.

    Ar ūkininkas, važiuodamas transporto priemone ar jų junginiu magistraliniais keliais, turi įgyti kelių vinjetę?

    Transporto priemonių ar jų junginių valdytojai už naudojimąsi magistraliniais keliais pagal Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), moka kelių naudotojo mokestį. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė.

    Tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad kelių naudotojo mokestis netaikomas žemės ūkio veiklos subjektams, kurie verčiasi žemdirbyste ir kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų, kai jie važiuoja iki savo dirbamo žemės lauko ir grįžta iš jo.

    Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai arba kelių naudotojo mokestis netaikomas, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Probleminės Lietuvos vežėjų situacijos užsienyje 6
   • 1.

    Krovinių vežimo į Šveicariją ypatumai.

    Būta atvejų, kai Lietuvos vežėjas, pasikrovęs ir vežęs krovinį iš vienos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės į Šveicariją, sulaukė ES valstybės inspektorių nuobaudos už tai, kad krovinys buvo vežamas neturint tos valstybės trečiųjų šalių leidimo.

    Administracija išnagrinėjo tokio pobūdžio atvejus ir nustatė, jog tokių baudų neturėjo būti. Apie tai buvo informuotos atsakingos ES valstybių institucijos, kurios pritarė tokiai pozicijai ir pareigūnų veiksmus pripažino klaidingais.

    Žemiau pateikiamas teisinis situacijos išaiškinimas:

    1. Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 nustato, kad Bendrijos licencija, išduota valstybėje narėje pagal šį reglamentą, yra galiojanti tarptautiniam krovinių vežimui keliais Bendrijos teritorijoje už atlygį. Vežant iš valstybės narės į trečiąją šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis taip pat taikomas tai valstybės narės teritorijos, kurioje krovinys pakraunamas ir iškraunamas, reiso daliai nuo to laiko, kai Bendrija ir atitinkama trečioji šalis sudaro reikiamą susitarimą.

    2. Šveicarija nėra nei ES, nei EEE valstybė narė (todėl pagal šį reglamentą laikytina trečiąja šalimi), tačiau Bendrija ir Šveicarija yra sudariusi susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais. Šio susitarimo I priede nurodyta, kad Šveicarija taiko Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009. Atsižvelgiant į tai, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis yra taikytina ir Lietuvoje išduotos Bendrijos licencijos turi pakakti krovinio vežimui iš ES valstybės į Šveicariją ir atvirkščiai, nereikalaujant trečiųjų šalių leidimo.

    Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Vairuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimas užsienyje.

    Pasitaiko situacijų, kai patikrinimų užsienyje metu iškyla dviprasmybių dėl dokumentų pripažinimo tvarkos. Spręstos situacijos, kai Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių inspektoriai reikalauja iš vairuotojų iš trečiųjų šalių pateikti kvalifikacijas patvirtinantį dokumentą („95 kodą“), kuris būtų išduotas jų kilmės šalyje. Nepateikus dokumento, vairuotojui skiriama piniginė bauda.

    Vairuotojai privalo turėti kvalifikacijos dokumentus, kurie būtų išduoti Lietuvoje arba kitoje ES šalyje. Tokia tvarka ir reikalavimais turi vadovautis ir kitų ES šalių pareigūnai. Lietuvos vežėjas dėl šios situacijos kreipėsi į Administraciją, o susisiekus su ES šalies atsakinga institucija buvo nustatyta ir patvirtinta, jog nuobauda vairuotojui buvo paskirta klaidingai.

    Tokio atvejo Prancūzijoje metu šalies transporto ministerija informavo, kad vairuotojui, pateikusiam vairuotojo liudijimą, išduotą pagal Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatas, neturėjo būti skirta bauda dėl to, jog patikrinimo metu nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis vairuotojo profesinę kvalifikaciją, iš vairuotojo kilmės šalies.

    Atsižvelgdama į tai, kad panašios situacijos gali kartotis, Administracija siūlo supažindinti su informacija vežėjų atstovus bei vairuotojus ir siūlo aktyviai naudotis teise neteisėtus ES šalių pareigūnų sprendimus apskųsti protokolus surašančioms institucijoms ir (arba) teismui.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    ADR tvirtinimo ir ženklinimo taisyklių pažeidimai.

    Pasitaiko atvejų, kai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Administracija sulaukia kreipimųsi iš užsienio valstybių institucijų, prašančių pritaikyti poveikio priemones Lietuvos Respublikos įmonėms dėl šiurkščių ir (ar) pakartotinių pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais pažeidimų.

    Atsižvelgiant į pasikartojančias situacijas, Administracija parengs rekomendaciją dėl ADR tvirtinimo ir ženklinimo, kuri atkreips dėmesį į dažniausiai pasitaikančias problemas bei padės išvengti nesklandumų gabenant krovinius užsienio šalyse.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Muitinės patikrinimai Lietuvos pasienyje ir autobusų konfiskavimas.

    Muitinės pareigūnų patikrinimo Lietuvos pasienyje metu autobuse suradus narkotikų, cigarečių, alkoholinių gėrimų ar kitų draudžiamų prekių, viršijančių leidžiamus kiekius, ir kilus įtarimui, jog toks prekių gabenimas negalėjo vykti be vairuotojo žinios, autobusas sulaikomas, atliekamas ikiteisminis tyrimas, siekiant nustatyti, kam priklauso draudžiamos prekės. Autobusas vežėjui grąžinamas tik po tyrimo pabaigos.

    Atkreiptinas dėmesys, jog transporto priemonė yra sulaikoma tik tais atvejais, kada yra pagrindo manyti, jog apie kontrabandą žinojo ir pats transporto priemonės vairuotojas.

    Administracija, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriumi, paruošė rekomendaciją vežėjams, kad ateityje būtų išvengta anksčiau minėtų situacijų.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 5.

    Keleivių iš trečiųjų šalių vizų patikrinimas reiso metu.

    Pasienio ruožuose vykstant patikrinimui ir nustačius, kad trečiųjų šalių pilietis yra be galiojančios vizos, už keleivio vežimą atsakingai įmonei yra surašomas administracinio nusižengimo protokolas su reikalavimu pasiaiškinti ir skiriama piniginė bauda. Keleivis yra išlaipinamas.

    Siekiant išvengti tokių situacijų, privalu gerai informuoti vairuotojus apie tai, kaip atsakingai patikrinti keleivius iš trečiųjų šalių.

    Administracija pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas parengė trumpą instrukciją, į ką derėtų atkreipti dėmesį tokių patikrinimų metu.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 6.

    Kur galima sužinoti kitose šalyse taikomus teisės aktų reikalavimus, reguliuojančius kelių transporto veiklą?

    Administracija neįgaliota rinkti ar teikti informaciją apie krovinių ar keleivių vežimo taisyklių reikalavimus ar galimus transporto priemonių važiavimo ribojimus, nustatytus kitose valstybėse.

    Informacijos rekomenduojame kreiptis į konkrečios šalies kompetentingas institucijas arba į Lietuvos nacionalinę vežėjų automobiliais asociaciją „Linava“ (Jankiškių g. 41, Vilnius, tel. (8 5) 278 65 01, el. paštas [email protected]).

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

 • Tachografai ir jų naudojimas 92
  • Tachografų kortelės 40
   • Vairuotojų kortelės 18
    • 1.

     Ar gali Ukrainos pilietis atnaujinti besibaigiančio galiojimo / pamestą/ blogai veikiančią tachografo kortelę Lietuvoje?

     Taip, gali. Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) (atnaujins) Ukrainos piliečiams, kuriuos įdarbino Lietuvos vežėjai, pratęs vairuotojo skaitmeninio tachografo korteles. 

     Dėl kortelės atnaujinimo asmuo turi kreiptis asmeniškai į Administracijos padalinius, esančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, turimą vairuotojo skaitmeninio tachografo kortelę, galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir vieną nuotrauką. Priimant sprendimą pratęsti (atnaujinti) kortelę LTSA tikrins, ar yra išduotas vairuotojo liudijimas. Jei vairuotojo liudijimas neišduotas, kortelė nebus atnaujinama (pratęsiama).

     Tuo atveju, jei turima vairuotojo skaitmeninio tachografo kortelė yra pamesta ar blogai veikianti, asmuo papildomai turi pateikti laisvos formos raštišką pranešimą apie kortelės praradimą ar neveikimą.

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Šiuo metu esu užsienyje. Kas galėtų atsiimti man pagamintą vairuotojo kortelę?

     Jums pagamintą vairuotojo kortelę gali atsiimti Jūsų įgaliotas asmuo. Jis, atvykęs į Administraciją, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą arba informuoti, kad įgaliojimas sudarytas elektroniniu būdu (prisijungus prie internetinio puslapio www.igaliojimai.lt).

     Primename, kad sudarant elektroninį įgaliojimą viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti būtina nurodyti institucijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojime nurodytą pavedimą, pavadinimą (Lietuvos transporto saugos administracija), pasirinkti pageidaujamą paslaugą, kuriai gauti suteikiamas įgaliojimas (vairuotojo tachografo kortelės išdavimas) ir ją trumpai aprašyti (pvz., atsiimti vairuotojo tachografo kortelę).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Ar galima gauti vairuotojo kortelę skubos tvarka?

     Skubos tvarka tachografo kortelės neišduodamos.

     Vairuotojo kortelės išdavimo terminas:

     • 15 darbo dienų, jeigu kortelė išduodama pirmą kartą arba atnaujinama,
     • 5 darbo dienos, jeigu keičiama blogai veikianti, pamesta ar pavogta kortelė.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Per kiek laiko išduodama vairuotojo kortelė?

     Vairuotojo kortelė išduodama:

     • per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Administracijai dienos,
     • per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti blogai veikiančią ar prarastą kortelę pateikimo Administracijai dienos.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Kokių dokumentų reikia teikiant prašymą išduoti skaitmeninio tachografo vairuotojo kortelę Lietuvos piliečiui?

     Pareiškėjas, pageidaujantis gauti vairuotojo kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir:

     1. užpildytą nustatytos formos prašymą;

     2. vairuotojo pažymėjimą, kai pareiškėjas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą;

     3. vieną nuotrauką, atitinkančią Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus; nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime (tokiu atveju nuotrauka gaunama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro).

      

     Keičiant ar atnaujinant vairuotojo kortelę, papildomai reikia pateikti:

     1. turimą blogai veikiančią vairuotojo kortelę;

     2. oficialų pranešimą apie vairuotojo kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę;

     3. dokumentą, patvirtinantį, kad vairuotojo kortelė buvo pavogta;

     4. dokumentą, patvirtinantį pareiškėjo asmens duomenų pakeitimo faktą.

      

     Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, taip pat turi būti pateikta:

     1. įgalioto asmens duomenys, kuriuos pareiškėjas nurodo prašyme;

     2. įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu (jei prašymą pateikia įmonės vadovo įgaliotas asmuo ir prašyme yra nurodyti įgaliotos įmonės duomenys).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Ar užsisakant vairuotojo kortelę būtina pateikti nuotrauką?

     Nuotraukos pateikti nebūtina, jei ji buvo teikta Administracijai per pastaruosius 2 metus kartu su prašymu išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę arba jei pareiškėjas pageidauja ir sutinka, kad vairuotojo kortelėje būtų naudojama tokia pati nuotrauka kaip ir turimame galiojančiame ne anksčiau kaip prieš 5 metus (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo Administracijos skyriui dienos) Lietuvos Respublikoje išduotame vairuotojo pažymėjime.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Ar reikia keisti vairuotojo kortelę pakeitus vairuotojo pažymėjimą?

     Pasikeitus vairuotojo pažymėjimo duomenims (t. y. pakeitus vairuotojo pažymėjimą), vairuotojo kortelės keisti nereikia.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 8.

     Kas gali gauti vairuotojo kortelę?

     Vairuotojo kortelę gali gauti tik tie asmenys, kurie turi Lietuvos Respublikoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos (išskyrus AM, A1, A2, A ir (ar) B1 kategorijos) kelių transporto priemones, ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, ir kurie gali tai įrodyti teisės aktuose nustatytais dokumentais.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 9.

     Turiu kitoje Europos Sąjungos valstybėje išduotą galiojančią vairuotojo kortelę. Ar norėdamas įsidarbinti Lietuvoje turiu pasikeisti ją į lietuvišką?

     Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių išduotas vairuotojo korteles*. Atsižvelgiant į šią nuostatą, kitoje Europos Sąjungos šalyje išduota galiojanti vairuotojo kortelė, galioja ir Lietuvos Respublikoje.

      

     * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 30 straipsnio 1 dalis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Kas gali atsiimti vairuotojo kortelę?

     Vairuotojo kortelę pareiškėjas gali atsiimti asmeniškai arba ją gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo. 

     Vairuotojo kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei:

     - yra grąžinta turima keičiama blogai veikianti kortelė;

     - Administracijai buvo pateikta atnaujinama (pasikeitus asmens duomenims) ar keičiama klaidingai personalizuota kortelė;

     - pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę buvo pateikti ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų (asmens tapatybės dokumento ir vairuotojo pažymėjimo) originalai (tais atvejais, kai pareiškėjas šiuos dokumentus privalo pateikti).

     Atsiimdamas kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti kortelę atsiimantį asmenį, ir:

     - pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje (Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę), jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;

     - vairuotojo pažymėjimą, išduotą ne Lietuvos Respublikoje, jei pateikiant prašymą išduoti vairuotojo kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs šio dokumento originalo;

     - turimą tachografo kortelę: blogai veikiančią kortelę  (jeigu prašymas pakeisti kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir kortelė negrąžinta), atnaujinamą (pasikeitus duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą kortelę; pakeitus klaidingai personalizuotą ar atnaujinus (pasikeitus asmens duomenims) vairuotojo kortelę, atitinkamai pažymėta senoji kortelė yra grąžinama pareiškėjui;

     - raštišką įgaliojimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (jeigu vairuotojo kortelę atsiima įgaliotas asmuo).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Prieš kiek laiko turi būti pateiktas prašymas atnaujinti vairuotojo kortelę?

     Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos datos. Pateikus prašymą atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, vėliau prašymas nepriimamas. Pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.

     Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pasikeitus asmens duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

     Prašymas pakeisti tachografo kortelę ar atnaujinti blogai veikiančią tachografo kortelę turi būti pateiktas per septynias kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, pavogimo dienos ar dienos, kurią ji pradėjo blogai veikti.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Ką reikia daryti, jeigu pakeisti vairuotojo duomenys?

     Jeigu pakeisti asmens (asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) duomenys, asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pakeitimo dienos turi pateikti prašymą dėl tachografo kortelės (-ių) pakeitimo.

     Pastaba. Jeigu asmuo po vairuotojo kortelės išdavimo pakeičia vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kortelės keisti nereikia.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Ar Lietuvoje yra galimybė gauti laikiną vairuotojo kortelę?

     Išskirtiniais atvejais vairuotojui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba valstybėje, kuri yra AETR susitarimo susitariančioji šalis, gali būti išduota laikina vairuotojo kortelė, jei toks vairuotojas yra darbo teisės santykiais susijęs su įmone, įsteigta Lietuvos Respublikoje, ir turi išduotą galiojantį vairuotojo liudijimą.

     Laikinos vairuotojo kortelės galiojimo laikas – 185 dienos be galimybės ją atnaujinti.

     Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę*.

      

     * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 26 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 2 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Norvegijoje pareigūnai paėmė skaitmeninę tachografo kortelę, kadangi nepastebėjau ir vairavau su draugo kortele. Kur galima atsiimti paimtą kortelę?

     Tuo atveju, kai vairuotojas naudoja ne jam išduotą tachografo kortelę, kortelės galiojimas stabdomas ir ji nėra grąžinama*.

      

     * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/20014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 4 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 15.

     Kiek vairuotojas gali turėti kortelių?

     Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią vairuotojo kortelę.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 16.

     Kiek laiko galioja vairuotojo kortelė?

     Vairuotojo kortelė galioja 5 metus.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 17.

     Per kiek laiko reikia atsiimti pagamintą vairuotojo kortelę?

     Tachografo kortelė turi būti atsiimta per 12 mėnesių nuo prašymo išduoti, pakeisti ar atnaujinti tachografo kortelę pateikimo dienos*.

      

     * Tachografo kortelių išdavimo  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38.5 papunktis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 18.
     Kam skirta vairuotojo kortelė?

     Vairuotojo kortelė skirta tam, kad būtų galima identifikuoti vairuotoją bei laikyti informaciją apie vairuotojo veiklos laikotarpius. Vairuotojas gali turėti tik vieną galiojančią kortelę. Jis privalo naudoti tik savo asmeninę kortelę. Neleidžiama naudoti kortelės, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs. Jeigu vairuotojo kortelė sugadinama, blogai veikia, pametama arba pavagiama, vairuotojas per 7 kalendorines dienas turi kreiptis į Administraciją, kad kortelė būtų pakeista.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Įmonių kortelės 7
    • 1.

     Kam vežėjui reikalinga įmonės kortelė?

     Įmonės kortelė reikalinga tam, kad vežėjas galėtų užrakinti ir atrakinti skaitmeninio tachografo atmintyje laikomus duomenis apie  vairuotojo kasdienius veiklos laikotarpius, įvykius, gedimus, greičio viršijimus ir techninius duomenis. Kortelė leidžia šiuos duomenis skaityti, spausdinti ir (arba) perkelti.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kiek įmonė gali turėti kortelių?

     Įmonė gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Kas gali gauti įmonės kortelę?

     Įmonės kortelę gali gauti tik Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, kurios turi transporto priemonių su sumontuotais skaitmeniniais tachografais.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Per kiek laiko išduodama įmonės kortelė?

     Įmonės kortelė išduodama per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą ar ją atnaujinti pateikimo Administracijai dienos, per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti tachografo kortelę pateikimo Administracijai dienos.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.
     Kas gali atsiimti įmonės kortelę?

     Įmonės kortelę gali atsiimti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

     Įmonės kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei yra grąžinta turima keičiama blogai veikianti kortelė, klaidingai personalizuota ar atnaujinama (pasikeitus duomenims) įmonės kortelė. Atsiimdamas įmonės kortelę asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą), kad būtų galima identifikuoti kortelę atsiimantį asmenį, ir:

     - turimą tachografo kortelę: blogai veikiančią kortelę (jeigu prašymas pakeisti kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir kortelė negrąžinta), atnaujinamą (pasikeitus duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą kortelę;

     - įmonės ar įstaigos vadovo įgaliojimą, kai įmonės kortelę atsiima įgaliotas asmuo.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Prieš kiek laiko turi būti pateiktas prašymas atnaujinti įmonės kortelę?

     Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos datos. Pateikus prašymą atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, vėliau prašymas nepriimamas. Pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą.

     Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pasikeitus įmonės registracijos duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

     Prašymas pakeisti tachografo kortelę ar atnaujinti blogai veikiančią tachografo kortelę turi būti pateiktas per septynias kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, pavogimo dienos ar dienos, nuo kurios ji pradėjo blogai veikti.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Kiek laiko galioja įmonės kortelė?

     Įmonės kortelė galioja 5 metus.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Dirbtuvių kortelės 5
    • 1.

     Kiek asmuo gali turėti dirbtuvių kortelių?

     Asmuo gali turėti tik vieną galiojančią tos pačios dirbtuvės tachografo kortelę.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kas gali gauti dirbtuvės kortelę?

     Dirbtuvės kortelė gali gauti tik tie asmenys, kurie dirba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintose tachografų dirbtuvėse, turi reikiamą kompetenciją šioje srityje ir ją patvirtinančius dokumentus bei neturi teistumo už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus ekonomikai ir verslo tvarkai ar informatikai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Kiek laiko galioja dirbtuvės kortelė?

     Dirbtuvės kortelė galioja 1 metus.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Kas gali atsiimti dirbtuvės kortelę?

     Dirbtuvių kortelės atsiimamos asmeniškai atvykus į Administraciją.

     Atsiimdamas dirbtuvės kortelę asmuo turi pateikti:

     - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); jei pateikdamas prašymą išduoti dirbtuvės kortelę pareiškėjas nebuvo pateikęs turimo ne Lietuvos Respublikoje išduoto dokumento originalo, atsiimdamas kortelę privalo jį pateikti;

     - turimą tachografo kortelę: blogai veikiančią ar blokuotą (jeigu prašymas pakeisti dirbtuvės kortelę buvo pateiktas internetu ar elektroniniu būdu ir kortelė negrąžinta), atnaujinamą (pasikeitus asmens ar įmonės duomenims) ar keičiamą klaidingai personalizuotą dirbtuvės kortelę.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Per kiek laiko išduodama dirbtuvės kortelė?

     Dirbtuvės kortelė išduodama:

     • per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti tachografo kortelę pirmą kartą pateikimo Administracijai dienos,
     • per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti ar atnaujinti dirbtuvės kortelę pateikimo Administracijai dienos.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • 1.

    Kokia kortelių kaina?

    Už skaitmeninio tachografo kortelės išdavimą pirmą kartą, pakeitimą ar atnaujinimą mokama nustatyta 34 Eur dydžio valstybės rinkliava.

    Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Valstybės rinkliavos“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 2.

    Kaip galima pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę?

    Pareiškėjas gali teikti prašymą:

    - asmeniškai atvykęs į Administraciją;

    - įgaliojęs kitą asmenį; tokiu atveju pareiškėjas prašyme išduoti kortelę turi nurodyti įgalioto asmens vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą (jei įgaliotas juridinis asmuo) ir pasirašyti; kartu su prašymu turi būti pateiktos ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų notarine tvarka patvirtintos kopijos ir kiti dokumentai; tuo atveju, kai prašymą išduoti kortelę įgaliotas juridinis asmuo, ne Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų kopijos gali būti patvirtintos įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu;

    - elektroniniu būdu (elektroniniu paštu teikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);

    - prisijungęs prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo internetu svetainės https://skaitis.vkti.gov.lt ir identifikavęs save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) .

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Kur galima pateikti prašymus išduoti tachografo korteles?

    Prašymus išduoti tachografo korteles priima Paslaugų departamento skyriai:

    Vilniuje, Švitrigailos g. 42,

    Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23,

    Klaipėdoje, J. Janonio g. 24,

    Panevėžyje, J. Biliūno g. 3,

    Šiauliuose, A. Mickevičiaus g. 34.

    Prašymus išduoti tachografo korteles taip pat galima pateikti:

    • elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pateikiant prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu);
    • internetu - prisijungus prie prašymų išduoti skaitmeninio tachografo korteles pateikimo svetainės https://skaitis.vkti.gov.lt ir identifikavus save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

     

    Šis paaiškinimas yra Administracijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnio nuostatas.

    Atnaujinta: 2023 01 12

   • 4.

    Prieš kiek laiko turi būti pateiktas prašymas atnaujinti kortelę?

    Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos datos. Pateikus prašymą atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, vėliau prašymas nepriimamas. Pareiškėjas gali pateikti prašymą išduoti tachografo kortelę pirmą kartą. 

    Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pasikeitus asmens ar įmonės registracijos duomenims, turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų pakeitimo dienos.

    Prašymas pakeisti tachografo kortelę ar atnaujinti blogai veikiančią tachografo kortelę turi būti pateiktas per septynias kalendorines dienas nuo tachografo kortelės praradimo, pavogimo dienos ar dienos, kurią ji pradėjo blogai veikti.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kaip pratęsti tachografo kortelės galiojimo laiką?

    Jeigu baigiasi tachografo kortelės galiojimo laikas, turi būti pateiktas prašymas atnaujinti tachografo kortelę. Prašymas atnaujinti tachografo kortelę, pratęsiant tachografo kortelės galiojimo laiką, turi būti pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 90 dienų ir ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki tachografo kortelės galiojimo pabaigos datos.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Ką reikia daryti, jeigu tachografo kortelė prarasta ar blogai veikia?

    Jeigu galiojanti tachografo kortelė prarasta ar blogai veikia, jos turėtojas nedelsdamas turi pateikti Administracijai raštišką pranešimą, nurodydamas kortelės gedimo ar praradimo vietą ir laiką. Pranešimą apie tachografo kortelės praradimą ar blogą veikimą galima pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuojant save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

    Prašymas pakeisti prarastą ar blogai veikiančią tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Ką reikia daryti, jeigu tachografo kortelė pavogta?

    Jeigu galiojanti tachografo kortelė pavogta, asmuo nedelsdamas apie tai turi oficialiai pranešti valstybės, kurioje tachografo kortelė buvo pavogta, policijai ir kreipimosi faktą patvirtinantį dokumentą kartu su oficialiu pranešimu apie vagystę (pavogimo vietą ir laiką) pateikti Administracijai. Pranešimą apie tachografo kortelės vagystę galima pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuojant save per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

    Prašymas pakeisti pavogtą tachografo kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Koks pakeistos kortelės galiojimo laikas?

    Keičiant prarastą, pavogtą tachografo kortelę, jos galiojimo laikas yra toks pats kaip ankstesnės tachografo kortelės. Jeigu prašymo pakeisti prarastą, pavogtą tachografo kortelę pateikimo dieną likęs tachografo kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis kaip 6 mėnesiai, naujai išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės, kontrolės kortelės – 5 metai, dirbtuvės kortelės – 1 metai).

    Pakeitus blogai veikiančią tachografo kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią tachografo kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė tachografo kortelė. Tokiu atveju valstybės rinkliava už tachografo kortelės pakeitimą neimama.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 9.

    Ką reikia daryti, jeigu pakeisti asmens duomenys?

    Jeigu pakeisti asmens (asmuo pakeičia vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą) ar įmonės registracijos duomenys (pakeičiamas įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas), asmuo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pakeitimo dienos turi pateikti prašymą dėl tachografų kortelės (-ių) pakeitimo.

    Pastaba. Jeigu asmuo po vairuotojo kortelės išdavimo pakeičia vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo kortelės keisti nereikia.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.

    Kas reglamentuoja tachografų kortelių išdavimą?

    Tachografo kortelių išdavimą reglamentuoja tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2BE-363 „Dėl Tachografo kortelių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Tachografų naudojimas 27
   • 1.

    Ar  mokyklinių autobusų vairuotojams yra reikalavimas naudoti tachografą?

    Nuo 2020-01-01 įsigaliojo Nutarimo pakeitimas*, kuriuo buvo patikslintas ir aiškiau sureguliuotas reikalavimas darbo ir poilsio laiko apskaitai naudoti tachografą ir vairuotojo asmeninę kortelę** kai kurių transporto priemonių vairuotojams. Mokykliniai autobusai priskiriami būtent tokioms transporto priemonėms, kadangi jos yra naudojamos valstybės institucijų veikloje, o vykdomas vežimas nekonkuruoja su privačia transporto ūkio subjektų*** veikla, todėl tachografo ir vairuotojo kortelės naudojimas yra privalomas.

     

    * Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1083 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“.

    ** Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, 23, 32, 34, 36 straipsniai.

    ***2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (tekste – Reglamentas) 13 straipsnio 1 dalies a) punktas.

    Atnaujinta: 2022 12 21

   • 2.

    Ar vairuojant keleivinę transporto priemonę nekomerciniu tikslu reikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo?

     

    Reglamento (EB) Nr. 561/2006 režimas netaikomas, kai vairuojama nuo 10 iki 17 vietų turinčią transporto priemonę ir ši transporto priemonė naudojama keleiviams vežti nekomerciniais tikslais*. Tokios transporto priemonės vairuotojas privalo laikytis Apraše** nustatyto darbo ir poilsio režimo, o apskaitą fiksuoti tam naudodamas metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

    Kiti atvejai, kai reikia laikytis Apraše nustatyto darbo ir poilsio režimo ir naudoti tachografą, yra nustatyti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalyje.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies i punktas;

    Keleivių vežimas nekomerciniais tikslais apima keleivių vežimą, atliktą privataus asmens savo sąskaita tik per laisvalaikio veiklą, ir už šį vežimą negaunamas joks atlygis.

    ** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau ir tekste – Aprašas), 17 punktas.

    *** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis; Aprašo 18 punktas.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Ar vairuojant krovininę transporto priemonę nekomerciniu tikslu reikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo?

     

    Reglamento (EB) Nr. 561/2006 režimas ir reikalavimas naudoti tachografą netaikomas, kai transporto priemonės ar jų junginio didžiausia leidžiamoji masė neviršija 7,5 t ir yra naudojama kroviniams vežti nekomerciniais tikslais*.

    Kiti atvejai, kai nereikia laikytis Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo ir nereikia naudoti tachografo, nurodyti šio Reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnyje.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 3 straipsnio h dalis;

    Krovinių vežimas nekomerciniais tikslais apima krovinių vežimą, atliktą privataus asmens savo sąskaita tik per laisvalaikio veiklą, ir už šį vežimą negaunamas joks atlygis.

    ** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Ar darbo dienos pabaigoje vairuotojas turi išimti savo kortelę iš tachografo?

    Vairuotojas savo vairuotojo kortelę turi naudoti kiekvieną dieną, kurią jis vairuoja transporto priemonę, pradedant nuo tos akimirkos, kai perima transporto priemonės valdymą, ir iki kasdienio darbo laiko pabaigos*, todėl dienos pabaigoje vairuotojo kortelę reikia išimti iš tachografo (jei poilsiu nebus naudojamasi transporto priemonėje).

     

    * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 1 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 5.

    Kokius duomenis privaloma įrašyti tachografo registracijos lape?

    2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekvienas transporto priemonės, kurioje sumontuotas analoginis tachografas, vairuotojas į savo registracijos lapą įrašo šią informaciją:

    a) pradėdamas naudoti registracijos lapą – savo pavardę ir vardą;

    b) registracijos lapo naudojimo pradžios datą ir vietą, taip pat naudojimo pabaigos datą ir vietą;

    c) kiekvienos transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, registracijos numerį (pirmosios įregistruotos į registracijos lapą kelionės pradžioje ir kitos, jei persėdama į kitą transporto priemonę, kai naudojamas registracijos lapas);

    d) odometro rodmenis:

    i) įregistruotus į registracijos lapą pirmos kelionės pradžioje;

    ii) įregistruotus į registracijos lapą paskutinės kelionės pabaigoje;

    iii) jei darbo dienos laikotarpiu persėdama į kitą transporto priemonę, pirmosios transporto priemonės, kuriai vairuotojas priskirtas, rodmenis ir kitos transporto priemonės rodmenis;

    e) bet kurio transporto priemonės pakeitimo laiką.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Ar galima vairuoti transporto priemonę, jeigu pasibaigė vairuotojo kortelės galiojimo laikas?

    Negalima, vairuotojui neleidžiama naudoti kortelės, kurios galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs*.

     

    * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 27 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Įmonė įsigijo transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, kurio metrologinė patikra dar galioja. Ar reikia atlikti metrologinę patikrą?

    Tachografų kortelių naudojimą ir vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

    Transporto priemonėse sumontuota įranga turi būti periodiškai tikrinama po kiekvieno jos remonto, kiekvienąkart pasikeitus transporto priemonės būdingajam koeficientui ar padangų efektyviajam apkritimo ilgiui, jei įrangos UTC laiko rodmuo skiriasi nuo tikrojo laiko daugiau kaip 20 minučių, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui arba bent kartą per dvejus metus (24 mėnesius) po paskutinės patikros.

    Atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, pasikeitus transporto priemonės valstybiniam numeriui, būtina kreiptis į tachografų dirbtuves ir atlikti metrologinę patikrą.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Kaip dažnai turi būti atliekama tachografų metrologinė patikra?

    Transporto priemonėse sumontuotų tachografų reguliari metrologinė patikra atliekama bent kartą per dvejus metus*.

     

    * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 9.

    Ar valstybės institucijoms priklausančių transporto priemonių vairuotojams taikomas Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas?

    Ne.

    Valstybės institucijoms priklausančioms arba jų be vairuotojo išsinuomotoms transporto priemonėms, jeigu vykdomas vežimas nekonkuruoja su privačiais transporto ūkio subjektais, Lietuvos Respublikos teritorijoje taikoma išimtis*.

    Tokiems vairuotojams taikomas Apraše nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas**.

    Naudojantis šia išimtimi vairuotojas darbo laiko apskaitai privalo naudoti metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

    Važiuojant į užsienį turi būti laikomasi Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyto vairavimo ir poilsio režimo.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies a punktas.

    ** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau ir tekste – Aprašas), 17 punktas.

    *** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis; Aprašo 18.1 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.
    Ar galima vairuoti transporto priemonę su sugedusiu tachografu?

    Tachografų ir tachografų kortelių naudojimą reglamentuoja 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

    Jei tachografas sugenda ar veikia su triktimis, transporto įmonė pasirūpina, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms tachografą suremontuotų patvirtintas montuotojas ar dirbtuvės. Jei skaičiuojant nuo gedimo ar veikimo su triktimis nustatymo dienos nėra galimybės transporto priemonės grąžinti į transporto įmonės patalpas per savaitę, remontas atliekamas ten, kur tuo metu yra transporto priemonė.

    Jei analoginis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę ir vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra teisingai spausdinama, registracijos lape ar lapuose arba prie registracijos lapo prisegtame laikinajame lape.

    Jei skaitmeninis tachografas netinkamas naudoti ar veikia su triktimis, vairuotojas registruoja duomenis, kurie leidžia jį identifikuoti (pavardę, vairuotojo kortelės arba vairuotojo pažymėjimo numerį) ir pasirašo, taip pat praėjusių skirtingų laikotarpių informaciją, kurios jau neregistruoja tachografas arba kuri nėra tachografu teisingai spausdinama, su vairuotojo kortele laikomame laikinajame lape.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.
    Kokias transporto priemones vairuojant reikia vesti darbo ir poilsio režimo apskaitą?

    2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančiame Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 nustatyta, kad vesti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu vairuotojas vairuoja transporto priemonę, skirtą kroviniams vežti, kurios bendroji masė su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t, ir skirtą keleiviams vežti, kuri pagal savo konstrukciją ir įrangą gali vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Kada vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę su skaitmeniniu tachografu, į skaitmeninį tachografą privalo įvesti šalies (-ių) simbolį (-ius)?

    Vairuotojas į vairuojamos transporto priemonės skaitmeninį tachografą privalo įvesti šalių, kuriose prasidėjo ir baigėsi jo kasdienio darbo laikas, simbolius. Simbolis taip pat turi būti įvedamas kirtus valstybės narės sieną. Tai privaloma atlikti sustojus artimiausioje įmanomoje sustoti vietoje prie sienos arba kirtus sieną. Jei valstybės siena kertama keltu arba traukiniu, įvedimo veiksmai atliekami atvykimo uoste ar stotyje. Jei tachografas automatiškai įregistruoja vietos nustatymo duomenis, vairuotojams sienos kirtimo įvesti neprivaloma.

    Atnaujinta: 2022 12 15

   • 13.

    Kada ir į kokią poziciją vairuotojas privalo perjungti tachografo perjungimo mechanizmą?

    Vairuotojas privalo perjungimo mechanizmą perjungti į poziciją:

    1. „kiti darbai“, jeigu pakrauna ar iškrauna transporto priemonę, padeda įlipti ar išlipti keleiviams, ją plauna, valo, remontuoja ar atlieka techninę priežiūrą, stebi transporto priemonės pakrovimą ar iškrovimą, atlieka krovinio ar muitinės įforminimo procedūras, vykdo teisinius ar kontrolės įpareigojimus, tiesiogiai susijusius su atliekama vežimo veikla, arba dirba bet kokį darbą tam pačiam ar kitam darbdaviui;
    2. „buvimas darbe“, jeigu sėdi šalia vairuotojo ar guli miegamojoje vietoje, kai transporto priemonė važiuoja, lydi transporto priemonę, gabenamą traukiniu ar keltu, turi būti pasiekiamas darbdavio, kad galėtų pradėti arba tęsti vairavimą, atlikti kitus darbus;
    3. „pertraukos darbo metu ir kasdienio poilsio laikotarpiai“, jeigu pertrauka tęsiasi ne trumpiau kaip 1 valandą, kurios metu vairuotojas laisvai disponuoja savo laiku arba ilsisi.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 14.

    Kada ir kaip vairuotojai turi naudoti tachografo registracijos lapus?

    Vairuotojai registracijos lapus naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Registracijos lapo neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent jį leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Registracijos lapo neleidžiama naudoti ilgiau nei 24 val. Vairuotojai negali naudoti nešvarių ar pažeistų registracijos lapų. Lapai turi būti tinkamai saugomi. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto analoginio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – nesutepdamas registracijos lapo įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 15.

    Kada ir kaip vairuotojai turi naudoti vairuotojo kortelę?

    Vairuotojai vairuotojo korteles naudoja kiekvieną dieną, kurią jie važiuoja transporto priemone, pradedant nuo tos akimirkos, kai jie perima transporto priemonės valdymą. Vairuotojo kortelės neleidžiama ištraukti iki kasdienio darbo laiko pabaigos, nebent ją leidžiama ištraukti dėl kitų priežasčių. Jei dėl to, kad vairuotojas yra ne transporto priemonėje, jis negali naudoti transporto priemonėje sumontuoto skaitmeninio tachografo, savo veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis – rašymo priemone įskaitomai užrašytus lape, naudodamas tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 16.

    Kas yra duomenys?

    Tai skaitmeniniame tachografe ar vairuotojo kortelės atmintyje laikoma informacija apie vairuotojo veiklos laikotarpius, įvykius ir gedimus, važiavimo greitį, techninius duomenis, duomenų perkėlimo, tikrinimo datą ir laiką. Skaitmeninio tachografo atmintyje saugomi 365 kalendorinių dienų, o vairuotojo kortelėje – 28 kalendorinių dienų duomenys.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 17.

    Ar galima vairuoti transporto priemonę, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas, be vairuotojo kortelės?

    Negalima vairuoti transporto priemonės, kurioje įrengtas skaitmeninis tachografas, be vairuotojo kortelės. Tačiau tais atvejais, kai vairuotojo kortelė pažeidžiama, jos veikimas sutrinka, ji pametama ar pavagiama, vairuotojui be vairuotojo kortelės leidžiama toliau vairuoti transporto priemonę ne ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų arba ir ilgesnį laikotarpį, jei transporto priemonę būtina vairuoti siekiant ją grąžinti į jos laikymo vietą, su sąlyga, kad vairuotojas gali įrodyti, kad tuo laikotarpiu kortelės neįmanoma pateikti ar ją naudoti. Apie kortelės gedimą, sutrikusį veikimą, praradimą ar vagystę vairuotojas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, turi pranešti Administracijai.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 18.

    Kas yra spaudinys?

    Tai spausdintuvo, įmontuoto skaitmeniniame tachografe, išspausdinta juosta su duomenimis. Pasirinkus skaitmeninio tachografo „meniu“ funkciją „spausdinti“ galima išspausdinti įvairius vairuotojo kasdienius veiklos laikotarpių, įvykių, gedimų ir greičio viršijimų techninius duomenis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 19.

    Koks laikas turi būti nustatytas transporto priemonės tachografe?

    Transporto priemonės tachografe turi būti nustatytas oficialus tos šalies, kurioje įregistruota transporto priemonė, laikas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 20.

    Ar vairuotojas (ekipažas) privalo naudoti tachografo perjungimo mechanizmus?

    Taip, privalo naudoti tachografo perjungimo mechanizmus, leidžiančius atskirai ir tiksliai registruoti visus vairuotojo (ekipažo) veiklos laikotarpius.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 21.

    Kaip naudoti skaitmeninį tachografą?

    Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukcija įprastai pridedama prie skaitmeninio tachografo (perkant naują automobilį arba įrengiant naują tachografą). Skaitmeninio tachografo naudojimo instrukciją taip pat galima įsigyti iš šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovų Lietuvoje:

    – „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“);

    – „Stoneridge“;

    – „Efkon“.

    Kai kurie skaitmeninių tachografų gamintojai šias instrukcijas (taip pat ir lietuvių kalba) skelbia savo interneto svetainėse:

    – „Stoneridge“ – www.stoneridgeelectronics.co.uk;

    – „Actia“ – www.actia.com;

    – „Continental Automotive“ – www.fleet.vdo.com.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 22.

    Kada būtina spausdinti spaudinius iš skaitmeninio tachografo?

    Jei vairuotojo kortelė pažeidžiama, sutrinka jos veikimas, ji pametama ar pavagiama, vairuotojas:

    1. Savo kelionės pradžioje naudodamas skaitmeninį tachografą atspausdina išsamią informaciją apie transporto priemonę, kuria jis važiuoja, ir įrašo į tą spaudinį:

    1.1. vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą;

    1.2. veiklos laikotarpius – kitas darbas, buvimas darbo vietoje, pertrauka ar poilsis.

    2. Kelionės pabaigoje atspausdina informaciją, susijusią su tachografu užregistruotais laikotarpiais, užregistruoja bet kuriuos kito darbo, buvimo darbo vietoje ir poilsio laikotarpius nuo tada, kai kelionės pradžioje atspausdintas spaudinys, jei ta informacija neužregistruota tachografu, ir įrašo tame dokumente vairuotojo tapatybės informaciją (pavardę, vairuotojo kortelės ar vairuotojo pažymėjimo numerį), įskaitant vairuotojo parašą.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 23.

    Kur galima įsigyti duomenų perkėlimo įrangą?

    Duomenų perkėlimo iš skaitmeninių tachografų ir tachografų kortelių įranga Lietuvoje prekiauja šių skaitmeninių tachografų gamintojų atstovai Lietuvoje:

    – „Continental Automotive“ (buvęs „Siemens VDO“) – UAB „KG Knutsson“;

    – „Stoneridge“ – UAB „Autokurtas“;

    – „Efkon“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 24.

    Ar ūkininkams vairuojant krovininę transporto priemonę taikomas Reglamento (EB) Nr. 561/2006 vairuotojų vairavimo ir poilsio režimas?

    Ne.

    Žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, gyvulininkės ar žuvininkystės ūkio subjektų naudojamų arba jų be vairuotojo išsinuomotų transporto priemonių vairuotojai, kurie, pateikę ūkio įregistravimo dokumentus, krovinius išvežioja 100 kilometrų spinduliu nuo ūkio subjekto buvimo vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tai sudaro šių ūkio subjektų verslo dalį, taikoma išimtis*.

    Tokių transporto priemonių vairuotojams taikomas Apraše nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas**. Naudojantis šia išimtimi vairuotojas darbo laiko apskaitai privalo naudoti metrologiškai patikrintą tachografą ir registracijos lapą arba asmeninę vairuotojo kortelę***.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 13 straipsnio 1 dalies b punktas.

    ** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau ir tekste – Aprašas), 17 punktas.

    *** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis; Aprašo 18.1 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 25.

    Jei fizinis asmuo vairuoja krovininę transporto priemonę, ar jis privalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudojant tachografą?

    Fizinis asmuo, vairuojantis krovininę transporto priemonę, kurios didžiausia leidžiama masė neviršija 7,5 t ir kuri naudojama kroviniams vežti nekomerciniais tikslais, neprivalo vesti vairavimo ir poilsio režimo apskaitą tam naudodamas tachografą.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 26.

    Ar techninės pagalbos automobilio, kuriuo teikiama techninė pagalba kelyje (nuvežimas po eismo įvykių, gedimų ir pan.), vairuotojui vairavimo ir poilsio režimo apskaitai reikia naudoti tachografą?

    Techninės pagalbos automobilio, kuriuo teikiama techninė pagalba kelyje (sugedusio automobilio nuvežimas, automobilio nuvežimas po eismo įvykio ir pan.) vairuotojui nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos ir  tachografo vairavimo ir poilsio režimo apskaitai naudoti nereikia, jei tenkina šias salygas.

    • transporto priemonės registracijos liudijime įrašytas kėbulo tipas SQ ar SI arba kodas, sudarytas iš skaičiaus 24;
    • dirbama 100 kilometrų spinduliu nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos (nustatoma pagal transporto priemonės valdytojo registracijos adresą, nurodytą transporto priemonės registracijos liudijime, arba pagal vairuotojo nurodytą jo gyvenamąką vietą, jei vairuotojas nurodo, kad transporto priemonę laiko joje, arba pagal sutartį dėl techninės pagalbos automobilio laikymo vietos), nėra taikomos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, todėl tachografo vairavimo ir poilsio režimo apskaitai naudoti nereikia*.

    Šiuo atveju vairuotojui taikomas Apraše nustatytas vairuotojų darbo ir poilsio režimas ir jis turi turėti savo darbo grafiką**.

    Jei vairuotojas nutolsta nuo nuolatinės techninės pagalbos automobilio laikymo vietos daugiau kaip 100 kilometrų spinduliu, vairuotojui pradedamos taikyti Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos (įskaitant ir jame nustatytą vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą), o šio režimo apskaitai turi būti naudojamas tachografas, kuris turi būti metrologiškai patikrintas***.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 3 straipsnio f punktas.

    ** Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (tekste – Aprašas), 19 punktas.

    *** 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 23 straipsnio 1 dalis.

     

     

    Atnaujinta: 2023 02 27

   • 27.

    Ar reikia naudotis tachografu vairuojant transporto priemonę su laikinaisiais („tranzitiniais“) numerio ženklais?

    Tvarkyti vairuotojo darbo ir poilsio režimo apskaitą, naudojant tachografą, būtina, jeigu transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, bendroji masė kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 t arba transporto priemonė pagal savo konstrukciją skirta vežti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją. Naudoti tachografą būtina nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje registruota transporto priemonė, ir nuo to, kad važiuojama transporto priemone su laikinaisiais numerio ženklais, išduotais įvežti ar išvežti transporto priemonę.

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Vairavimo ir poilsio režimas 25
   • 1.

    Ar tikrai, vykdant tarptautinius vežimus transporto priemonėmis, kurių didžiausia leidžiama masė kartu su priekaba per 2,5 t, reikės tvarkyti darbo ir poilsio apskaitą naudojant tachografą? Ar tokioms transporto priemonėms krovinių vežimui reikalinga licencija?

     

    Taip, tachografas aukščiau minėtose transporto priemonėse turės būti nuo 2026 m. liepos 1 d*, licencija krovinių vežimams – nuo 2022 m. gegužės 21 d**.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

    ** 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Ar vairuotojas gali pertraukti normalų kassavaitinį poilsį įlipdamas / išlipdamas iš kelto ar traukinio?

     

    Taip, gali, jei atitinka šias sąlygas*:

    • numatyta reiso keltu ar traukiniu trukmė yra 8 arba daugiau valandų;
    • vairuotojas turi galimybę naudotis miegamąja kajute arba kupė traukinyje.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Ar galima normaliu kassavaitiniu poilsiu pasinaudoti transporto priemonėje?

     

    Negalima. Normaliu kassavaitiniu poilsiu galima pasinaudoti tik atitinkame būste, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos. Visas būsto ne transporto priemonėje išlaidas turi padengti darbdavys*.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Ar vairuotojas, pasinaudojęs dviem iš eilės sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiais, turi grįžti į Lietuvą bei pasinaudoti normaliu kassavaitiniu poilsiu ir kompensacija?

     

    Taip, transporto ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai grįžtų į Lietuvą iki poilsio pradžios*.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 5.

    Kokios trukmės turi būti poilsio laikotarpis, kai vairuotojas pasinaudoja dviem iš eilės sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais?

     

    Tuo atveju, jei vairuotojas pasinaudoja iš eilės dviem sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, prieš pasinaudodamas kitu kassavaitinio poilsio laikotarpiu turi pasinaudoti poilsio laikotarpiu, kuris suteiktas kaip kompensacija už tuos du sutrumpintus poilsio laikotarpius* (kompensacija + kompensacija + normalus kassavaitinis poilsis).

    Atkreipiame dėmesį, kad dviem iš eilės sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais galima pasinaudoti tik už įsisteigimo valstybės ribų bei su ta sąlyga, kad vairuotojas per bet kurias keturias iš eilės einančias savaites pasinaudoja bent keturiais kassavaitinio poilsio laikotarpiais, iš kurių bent du yra normalūs kassavaitinio poilsio laikotarpiai.

     

    * 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 6.

    Kuriam iš vairavimo laikotarpių priskiriamas įvažiavimo į keltą ir išvažiavimo iš jo laikas?

    Kai vairuotojas lydi keltu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi normaliu kasdieniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis gali būti pertrauktas kita veikla ne daugiau kaip du kartus (įvažiuoti ir išvažiuoti iš kelto), bendrai neviršijančia vienos valandos*.

    Vairavimo, kuris atliekamas per minėtą nutraukimą, laikas pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 nepriskiriamas kasdieniam vairavimo laikotarpiui, naudojamam prieš nutrauktą kasdienį poilsį ir po jo, tačiau jis įskaičiuojamas į savaitės ir dviejų savaičių leidžiamąją vairavimo normą.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais) 9 straipsnio 1 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 7.

    Ar kontrolę kelyje atliekantys pareigūnai gali prašyti blanko, patvirtinančio vairuotojo veiklos laikotarpį, jei visi duomenys buvo suvesti į skaitmeninę tachografo kortelę?

    Tuo atveju, jei visi duomenys yra užfiksuoti skaitmeninėje tachografo kortelėje, tiek suvesti ranka, tiek užfiksuoti tachografo, tai patvirtinančių papildomų dokumentų pateikti pareigūnams nereikia*.

     

    * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1), 34 straipsnio 4 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Kokia darbo trukmė nustatyta vairuotojui, dirbančiam naktį?

    Kai atliekamas naktinis darbas, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį. Nakties laikas yra laikas nuo 00.00 valandos iki 07.00 valandos*.

    Daugiau informacijos dėl naktinio darbo laiko apskaitos gali suteikti Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Algirdo g. 19, Vilnius, konsultacijų tel. (8 5) 213 9772, el. p. [email protected]).

    * Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 10, 11 punktai, 14.4 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 9.

    Ar vairuotojas gali pertraukti kasdienį ar kassavaitinį poilsį, kai stovėjimo aikštelėje ar terminale susidaro netikėta neįprasta arba nepaprasta padėtis?

    Europos Komisijos rekomendacinėje pastaboje Nr. 3 nustatyta, kad kasdienio ar kassavaitinio poilsio pertraukimas yra pažeidimas. Tačiau terminale arba stovėjimo aikštelėje gali susidaryti netikėta neįprasta arba nepaprasta padėtis, kai transporto priemonę reikia nuvairuoti į kitą vietą.

    Paprastai terminale yra vairuotojas (terminalo darbuotojas), kuris prireikus transporto priemonę nuvairuoja į kitą vietą. Tačiau jei taip nėra, o dėl neįprastų aplinkybių transporto priemonę nuvairuoti į kitą vietą būtina, vairuotojas gali pertraukti savo poilsį tik kai to pareikalauja kompetentinga valdžios institucija arba terminalo darbuotojas, įgaliotas duoti nurodymus dėl transporto priemonės judėjimo. Apie tokį poilsio pertraukimą vairuotojas privalo rankiniu būdu įrašyti atitinkamą įrašą ir, jei įmanoma, tai turi paliudyti kompetentinga valdžios institucija, nurodžiusi vairuotojui transporto priemonę nuvairuoti į kitą vietą.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.

    Ar vairuotojas gali pasinaudoti normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu, jei lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę?

    Kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto priemonę ir naudojasi kasdieniu poilsio laikotarpiu, šis laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, bendrai neviršijančia vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis gulte arba miegamojoje vietoje*.

     

    * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais), 9 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.
    Ar kelionė iki transporto priemonės laikoma vairuotojo darbu?

    Laikas, praleistas vykstant į vietą, kurioje paimama transporto priemonė, ar grįžtant iš tokios vietos, jei transporto priemonė nėra vairuotojo namuose ar darbdavio veiklos centre, turi būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai vairuotojas yra kelte ar traukinyje ir turi galimybę pasinaudoti gultu ar lova. Jei vairuotojas tokios kelionės metu pats vairuoja transporto priemonę, kuriai netaikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais), šis laiko tarpas turi būti registruojamas kaip kitas darbas. Anksčiau minėtus veiklos laikotarpius nesutepdamas registracijos lapo vairuotojas įregistruoja ranka, automatinėmis ar kitomis priemonėmis, jeigu transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas, arba rašymo priemone įskaitomai užrašo lape ir, naudodamas tachografe numatytą rankinio įvedimo įtaisą, įveda į vairuotojo kortelę, jeigu transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Kaip vairuotojo laikas, praleistas kelte, lydint keltu gabenamą transporto priemonę, kai kelte vairuotojui nėra sąlygų ilsėtis gulte ar miegamojoje vietoje, privalo būti registruojamas transporto priemonės tachografe?

    Laikas, praleistas kelte, lydint keltu gabenamą transporto priemonę, kai kelte vairuotojui nėra sąlygų ilsėtis gulte ar miegamojoje vietoje, transporto priemonės tachografe privalo būti registruojamas kaip buvimas darbo vietoje.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 13.
    Keliais sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais vairuotojas gali pasinaudoti tarp dviejų kassavaitinių poilsių?

    Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo,  iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) 3820/85, 8 straipsnio nuostatomis, vairuotojas tarp bet kurių dviejų kassavaitinio poilsio laikotarpių gali pasinaudoti daugiausia trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 14.

    Kur galima rasti šiuo metu galiojančią blanko, patvirtinančio vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba AETR, formą?

    Blanko formą galima rasti Administracijos interneto svetainės skyriuje „Prašymų formos“.

    Blanko formą, atitinkančią Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) nuostatas, galima rasti AETR 3 priedėlyje.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 15.

    Kokius vairavimo ir poilsio režimo dokumentus turi turėti vairuotojas kelionės metu?

    Vairuotojas kontrolės kelyje metu privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti:

    1. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu:

         - einamosios dienos registracijos lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus registracijos lapus;

         - savo vairuotojo kortelę, jei ją turi išduotą;

         - tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014* ir (EB) Nr. 561/2006**;

    2. jei vairuoja transporto priemonę su joje sumontuotu skaitmeniniu tachografu:

         - savo vairuotojo kortelę;

         - tą dieną ir praėjusias 28 dienas ranka darytus visus įrašus ir atspausdintus spaudinius, kaip reikalaujama Reglamentuose (ES) Nr. 165/2014* ir (EB) Nr. 561/2006**;

         - to paties laikotarpio registracijos lapus, jeigu jis vairavo transporto priemonę su joje sumontuotu analoginiu tachografu.

     

    * 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL 2014 L 60, p. 1).

    ** 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais).

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 16.

    Kiek laiko vairuotojas turi ilsėtis per parą?

    Per kiekvieną 24 valandų laikotarpį vairuotojas turi pasinaudoti ne trumpesniu kaip 11 valandų nepertraukiamu kasdieniu poilsiu, kuris ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę gali būti sutrumpintas iki 9 valandų. Tomis dienomis, kai poilsio laikotarpis nėra sutrumpintas, jį galima suskirstyti į du laikotarpius, kurių pirmasis turi būti mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 17.

    Kokia galima transporto priemonės vairavimo trukmė?

    1. Tarp dviejų kasdienio poilsio laikotarpių arba tarp kasdienio poilsio ir kassavaitinio poilsio laikotarpių esanti vairavimo trukmė neturi viršyti 9 valandų.

    2. Vairavimo trukmę du kartus per savaitę galima pailginti iki 10 valandų.

    3. Po ne daugiau kaip šešių 24 valandų laikotarpių vairuotojas privalo pasinaudoti kassavaitiniu poilsio laikotarpiu.

    4. Vairavimo trukmė per savaitę negali viršyti 56 valandų.

    5. Bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 18.

    Ar galima blanką, patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), surašyti ranka ar daryti jame taisymus ranka, rašymo priemone?

    Draudžiama surašyti blanką ranka, rašymo priemone, taip pat blanke ranka taisyti duomenis. Užpildytas blankas turi būti išspausdinamas, kai prieš tai visi blanke nurodyti punktai yra užpildyti ar pažymėti kompiuteriu. Blankai, neatitinkantys nustatytos formos ar užpildyti netinkamai, negalioja.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 19.

    Kiek laiko galima vairuoti transporto priemonę be pertraukos?

    Po 4 valandų 30 minučių vairavimo vairuotojas, jei jis nepradeda naudotis poilsio laikotarpiu, turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką.

    Šią pertrauką galima pakeisti ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 pastraipos reikalavimų.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 20.

    Koks yra ilgiausias leistinas laikotarpis, per kurį įmonė privalo perkelti duomenis iš transporto priemonės skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės?

    Įmonė periodiškai privalo perkelti:

    1. duomenis iš transporto priemonės skaitmeninio tachografo – ne rečiau kaip kas 90 dienų; 

    2. duomenis iš vairuotojų kortelių – ne rečiau kaip kas 28 dienas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 21.

    Ar vairuotojas gali, pasinaudojęs kasdieniu ar kassavaitiniu poilsiu, pradėti naują darbo dieną anksčiau, nei baigsis 24 valandų laikotarpis po prieš tai buvusio kasdienio ar kassavaitinio poilsio?

    Per kiekvieną 24 valandų laiko tarpą po pasinaudoto kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos vairuotojas turi pasinaudoti kitu kasdienio poilsio laikotarpiu.

    Vertinamas 24 valandų laikotarpis, todėl nesvarbu, kurią valandą vairuotojas pradėjo darbą, svarbu, kad vairuotojas prieš pradėdamas darbą pasinaudojo privalomu kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpiu, po kurio vairavo ar dirbo kitus darbus ir vėliau pasinaudojo privalomu kasdienio poilsio laikotarpiu, ir visa tai padaryta per 24 valandų laikotarpį. Pasinaudojęs kasdieniu poilsiu vairuotojas gali pradėti naują darbo dieną.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 22.

    Kiek laiko transporto priemonę gali vairuoti du ar daugiau vairuotojų?

    Dviejų vairuotojų vairavimo režimas nesiskiria nuo vieno vairuotojo vairavimo režimo, tai yra vairavimo trukmė neturi viršyti 9 valandų, du kartus per savaitę ją galima pailginti iki 10 valandų. Tačiau per kiekvieną 30 valandų laikotarpį, kai transporto priemonę vairuoja ne mažiau kaip du vairuotojai, kiekvienam iš jų turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 9 valandų nepertraukiamas poilsis.

    Pastaba. Pirmą darbo su porininkais valandą kitam vairuotojui ar vairuotojams dalyvauti nebūtina, tačiau likusį laikotarpį jų dalyvavimas privalomas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 23.

    Kokios trukmės gali būti kassavaitinis poilsis?

    Kassavaitinio poilsio laikotarpis prasideda ne vėliau kaip po šešių 24 valandų laiko tarpų nuo pasinaudoto kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos. Per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai dviem ne trumpesniais kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiais arba vienu ne trumpesniu kaip 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu ne trumpesniu kaip 24 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Sutrumpintas kassavaitinio poilsio laikotarpis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuris visas iš karto pridedamas prie kito ne trumpesnio kaip 9 valandų poilsio laikotarpio iki po atitinkamos savaitės praeis trys savaitės.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 24.

    Ar vairuotojas, teikiantis tarptautines vienkartines keleivių vežimo paslaugas, gali kassavaitinio poilsio laikotarpį atidėti ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio?

    Vairuotojas, teikiantis tarptautines vienkartines keleivių vežimo paslaugas, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1073/2009*, gali atidėti kassavaitinio poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 valandų trukmės laikotarpių paeiliui po ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpio, jei:

    1. Paslaugos mažiausiai 24 paeiliui einančias valandas teikiamos kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009*, nei ta, kurioje paslauga pradėta teikti.

    2. Pasinaudojęs nukrypti leidžiančia nuostata, vairuotojas pasinaudoja:

    2.1. dviem reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiais; 

    2.2. vienu reguliaraus kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir vienu trumpesniu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuris trunka bent 24 valandas; tačiau kompensuojamuoju poilsiu naudojamasi kaip nepertraukiamu laikotarpiu, prieš pasibaigiant trečiai savaitei po to, kai pasinaudota nukrypti leidžiančia nuostata.

    3. Transporto priemonėje įrengta įrašymo aparatūra pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85** IB priedo reikalavimus.

    4. Vairuojant 22.00–6.00 val. transporto priemonėje yra daugiau nei vienas vairuotojas arba Reglamento (EB) Nr. 561/2006*** 7 straipsnyje nurodytas vairavimo laikotarpis sumažinamas iki trijų valandų.

     

    * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88).

    ** 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 1985 L 370, p. 8) (su vėlesniais pakeitimais).

    *** 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (su vėlesniais pakeitimais).

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 25.

    Ar gali atsakingas asmuo blanką, patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpius, išrašyti diena anksčiau, nei vairuotojas išvyksta?

    Blankas, patvirtinantis vairuotojų veiklos laikotarpius, turi būti užpildytas vadovaujantis blanko pildymo, naudojimo ir saugojimo tvarka, nurodyta Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius, išdavimo vairuotojams taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 2B-226 „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“, ir Europos Komisijos aiškinamojoje pastaboje Nr. 5.

    Blanko negalima iš anksto pasirašyti ar keisti pastabas įrašant ranka. Galiojančiu laikomas tik pasirašytas blanko originalas. Visi blanko laukeliai turi būti užpildyti kompiuteriu.

    Atnaujinta: 2022 07 27

 • Mokymas, egzaminavimas, diplomavimas 97
  • Vairuotojų mokymas 51
   • Profesionalių vairuotojų mokymas 14
    • 1.

     Kokia tvarka vairuotojai, turintys pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) vežti krovinius (arba keleivius), gali įgyti profesinę kvalifikaciją vežti keleivius (arba krovinius)?

     Vairuotojai, turintys pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) vežti krovinius (C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis) arba vežti keleivius (D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis) ir norintys atitinkamai įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

     Transporto priemonių kategorija, kurios profesinę kvalifikaciją siekiama įgyti

     Vairuotojo amžius

     18 metų ir daugiau

     21 metai ir daugiau

     D1, D1E

     70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)

     35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

     D, DE

     70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)*

     C1, C1E

     35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

     C, CE

     70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis vairavimas)

     35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)

     *Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“)?

     Pradinę profesinę kvalifikaciją („95 kodą“) įgyti bei periodiškai ją tobulinti privalo C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie verčiasi/ketina verstis krovinių arba keleivius vežimu už atlygį*.

     * Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 14 straipsnio 5 dalis.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 3.

     Kokios trukmės mokymo kursus turės baigti vairuotojas, siekiantis įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą?

     Vairuotojai privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuojamas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Pažymėtina, kad vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus vežti keleivius (arba krovinius), pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jei įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę vežti keleivius (arba krovinius).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Įgijau C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę ir planuoju dirbti įmonėje, kuri veža krovinius Lietuvos Respublikoje. Ar man galioja reikalavimas įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai ją tobulinti?

     Taip. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nenumato išimčių vairuotojams, dirbantiems tik Lietuvos Respublikoje.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Kokie reikalavimai keliami vairuotojams, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar 2009 m. rugsėjo 10 d.?

     Vairuotojams, kurie teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis įgijo iki 2008 m. rugsėjo 9 d. (įskaitytinai), ir vairuotojams, kurie teisę vairuoti C1, C1E, C ar CE kategorijų motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis įgijo iki 2009 m. rugsėjo 9 d. (įskaitytinai), reikalavimas įgyti vairuotojo kvalifikaciją netaikomas. Vairuotojai, įgiję teisę vairuoti šiame punkte nurodytų kategorijų transporto priemones iki šiame punkte nurodytų datų, pageidaujantys vežti krovinius ir (ar) keleivius komerciniais tikslais, privalo užbaigti kvalifikacijos tobulinimo mokymą.

     C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 27 punktas.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 6.

     Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

     Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Kam vairuotojai privalo pateikti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą?

     Pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, vairuotojai turi pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytą tvarką, išduodama ar keisdama vairuotojų pažymėjimus (įskaitant ir ne Europos Sąjungos valstybių piliečius, vairuotojo pažymėjimus įgijusius Lietuvos Respublikoje), prie tų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti ir gavo pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją arba periodinį kvalifikacijos tobulinimą, įrašys Europos Bendrijos kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Toks įrašas daromas ir vairuotojo liudijime, kuris išduodamas Lietuvos vežėjų įdarbintiems ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams pagal Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 8.

     Kur įrašomas Europos Sąjungos kodas (95) ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams?

     Lietuvoje Europos Sąjungos kodas (95)  ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams įrašomas į vairuotojo liudijimą, kurį nustatyta tvarka išduoda Lietuvos transporto saugos administracija pagal vežėjų, įdarbinusių šiuos vairuotojus, prašymus. Kai vairuotojas įgyja vairuotojo pažymėjimą Lietuvos Respublikoje, kodas (95) įrašomas į vairuotojo pažymėjimą.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 9.

     Kaip įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams (pvz., baltarusiams, ukrainiečiams)?

     Vairuotojai (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai) pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją gali įgyti valstybėje narėje, kurioje jie įdarbinti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikantis įdarbinimo taisyklių.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Ar visi vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai šią kvalifikaciją tobulinti?

     Pradinės profesinės kvalifikacijos vairuotojai įgyti neprivalo, jei keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais, jei transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais, jei transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo darbams atlikti, jei transporto priemonės priklauso ginkluotosioms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms. Pradinės profesinės kvalifikacijos taip pat neprivalo įgyti vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Šiems vairuotojams taip pat nebūtina profesinę kvalifikaciją periodiškai tobulinti.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Koks dokumentas patvirtina vairuotojo įgytą profesinę kvalifikaciją?

     2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančioje Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančioje Tarybos direktyvą 76/914/EEB, numatyta, kad vairuotojas, vairuojantis transporto priemones, kuriomis keliais vežami kroviniai ar keleiviai, įrodo, kad jis yra išklausęs mokymo kursą ir įgijęs numatytą kvalifikaciją, pateikdamas:

     - Bendrijos kodu (95) paženklintą Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą,

     - Bendrijos kodu (95) paženklintą kvalifikacinę vairuotojo kortelę,

     - nacionalinį vairuotojo liudijimą (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams).

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Kur vairuotojai ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai gali įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimus ir kur įrašomas Europos Bendrijos kodas (95)?

     Vairuotojai ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai gali įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimą Lietuvos Respublikos mokymo įstaigose, kurioms išduota licencija mokyti asmenis pagal transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų pradinės profesinė kvalifikacijos įgijimo ir (arba) transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programas.

     Kad įdarbintas vairuotojas turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, patvirtins įrašas vairuotojo liudijime (Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija). Kai vairuotojai ne Europos Sąjungos valstybių piliečiai įgyja vairuotojo pažymėjimą Lietuvos Respublikoje, Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija, įrašomi į šį pažymėjimą.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Kokiu atveju vairuotojas neprivalo įgyti pradinės profesinės kvalifikacijos?

     Vairuotojas neprivalo įgyti pradinės profesinės kvalifikacijos ir vėliau neprivalo jos periodiškai tobulinti, jei vairuoja transporto priemones:

     - kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;

     - priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;

     - su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai, arba vairuoja naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;

     - naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams atlikti;

     - naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;

     - kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;

     - kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Įmonės veikla – statybos darbai. Įmonė krovinines ir keleivines transporto priemones naudoja tik darbo įrangai ir savo darbuotojams vežti į objektus, kur atliekami darbai. Ar įmonės vairuotojams reikia įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir ją periodiškai tobulinti?

     Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą bei periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą reglamentuoja C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 (toliau – Aprašas). Šis Aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos įmonės), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža krovinius arba keleivius Europos Sąjungos  teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis, kurias vairuojant būtina turėti atitinkamą vairuotojo pažymėjimą.

     Pagal Aprašo 4.6 punktą, Aprašo nuostatos netaikomos vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones, kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniais tikslais.

     Lietuvos Respublikos terminų banke terminas „komercija“ apibrėžiamas kaip „prekyba, prekybinės operacijos“.

     Vadovaujantis Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 300 „Dėl Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, 3 punkto nuostatomis, krovinių vidaus vežimai skirstomi į vežimus už atlyginimą ir vežimus savo sąskaita. Vežimai už atlyginimą – tokie vežimai, kai vežėjas gabena krovinį už atlyginimą iš siuntėjo išsiuntimo vietos į gavėjo paskirties vietą. Vežimai savo sąskaita – tokie vežimai, kai vežėjui priklausantis krovinys iš vienos paskirties vietos gabenamas į kitą savo transporto priemonėmis ir sąskaita.

     Administracijos nuomone, krovinių ar keleivių vežimas komerciniais tikslais turi būti suprantamas kaip vežimas už atlyginimą, tai yra krovinių ar keleivių vežimas, už kurį vežėjui sumokama už vežimo paslaugų suteikimą (pardavimą). Krovinių ar keleivių vežimas nekomerciniais tikslais turėtų būti suprantamas kaip vežimas savo sąskaita (juridinio ar fizinio asmens). Už šį krovinių ar keleivių vežimą vežėjui nemokamas joks atlygis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Papildomas vairuotojų mokymas 7
    • 1.

     Ar galima papildomo vairuotojų mokymo praktinio vairavimo mokymą atlikti vairavimo instruktoriui nesėdint kartu transporto priemonėje?
      

     Negalima.

     Papildomo vairuotojo mokymo praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymo metu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, (toliau – prasižengęs vairuotojas) praktinį vairavimą atlieka dalyvaujant tiesiogiai mokymo įstaigos vairavimo instruktoriui, t. y. vairavimo instruktorius turi būti toje pačioje B kategorijos transporto priemonėje ir esamu laiku stebėti transporto priemonės valdymą, taip pat kartu su prasižengusiu vairuotoju važiuodamas automobilyje fiksuoti padarytas klaidas, atsižvelgdamas į transporto priemonės prietaisų skydelio duomenis ir prasižengusio vairuotojo veiksmus valdant transporto priemonę.

     Atnaujinta: 2021 01 29

    • 2.

     Noriu dirbti vairavimo mokykloje psichologu. Ar yra keliami reikalavimai darbo stažui?

     Taip, psichologas turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų psichologo darbo patirtį*.

      

     * Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-87 „Dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11.3 papunktis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Kokios įstaigos vykdo prasižengusių vairuotojų mokymą?

     Mokymo įstaigų, kurioms suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą, sąrašas yra skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriaus „Mokymas ir egzaminavimas“ srityje „Papildomas vairuotojų mokymas“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Kaip pradedančiajam vairuotojui atgauti teisę vairuoti, jei metus laiko nuo pažeidimo padarymo dienos nebaigė papildomo vairuotojų mokymo?

     Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad pradedantysis vairuotojas praranda teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 3 metus galiojęs vairuotojo pažymėjimas nekeičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei per vienus metus nuo pažeidimo padarymo dienos nebaigė papildomo vairuotojų mokymo. Šiuo atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą ir jam išduodamas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

      

     Atnaujinta: 2023 01 13

    • 5.

     Kokius Kelių eismo taisyklių pažeidimus padarius pradedančiajam vairuotojui reikia baigti papildomą vairuotojų mokymą?

     Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad papildomas vairuotojų mokymas privalomas tiems pradedantiesiems vairuotojams, kurie pažeidė Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimą (-us) vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems, laikytis lenkimo taisyklių, vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, laikytis eismo reguliavimo signalų, Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus, laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos, vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus, neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h, nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės), taip pat sukėlusiems eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Ar įstaiga, vykdanti papildomą vairuotojų mokymą, turi pateikti Administracijai informaciją apie mokymą baigusių vairuotojų skaičių?

     Ne, nuo 2017 m. sausio 1 d. Administracija ir valstybės įmonė „Regitra“ informacija keičiasi elektroninėmis ryšio priemonėmis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 7.

     Ar reikia valstybės įmonei „Regitra“ teikti duomenis apie transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą?

     Reikia. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo ir vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Informacijoje nurodomi šie duomenys: vairuotojo, kuris baigė papildomą vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, asmens kodas, mokymo sutarties numeris, papildomo vairuotojų mokymo baigimo data*.

     * Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Šeimos narių mokymas 6
    • 1.

     Transporto priemonėje stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių. Ar galima tokia transporto priemone tobulinti praktinio vairavimo įgūdžius su šeimos nariu?

     Vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, šeimos narių praktinio vairavimo mokymui draudžiama naudoti tokias transporto priemones (B kategorijos), kuriose stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kas gali būti šeimos vairavimo instruktoriumi?

     Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad šeimos nariai – sutuoktiniai, tėvai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, taip pat vaikų, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta globa ar rūpyba, globėjai ar rūpintojai. Šeimos vairavimo instruktorius turi turėti ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir iš jo už Kelių eismo taisyklių pažeidimus negali būti atimta teisė vairuoti transporto priemones.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Ar gali šeimos vairavimo instruktorius mokyti šeimos narį, kuriam yra atimta teisė vairuoti transporto priemones?

     Ne, šeimos vairavimo instruktorius negali mokyti šeimos nario, kuriam teisė vairuoti transporto priemones yra atimta.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Ar mokant šeimos narį toje pačioje transporto priemonėje galima vežti keleivius?

     Mokant vairuoti draudžiama vežti tik vaikus iki 14 metų.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Kokie dokumentai reikalingi mokant šeimos narį?

      

     Šeimos vairavimo instruktorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais šeimos narių mokymą, mokymo metu privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pateikti šiuos dokumentus:

     1. vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones*;
     2. transporto priemonės registracijos liudijimą*;
     3. transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą)*;
     4. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą)*. Pažymėtina, kad draudžiant, būtina nurodyti, jog transporto priemone bus vykdomas šeimos narių mokymas vairuoti;
     5. dokumentą, pagal kurį galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, asmens tapatybės dokumentas, notaro patvirtinta pažyma apie giminystės ryšius ir pan.).

     * Išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo numatytas išimtis, kai motorinės transporto priemonės vairuotojas neprivalo su savimi turėti atitinkamų dokumentų.

      

     Mokinys (šeimos narys) privalo turėti:

     1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
     2. valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie išlaikytą B kategorijos teorijos žinių egzaminą.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Ar gali šeimos narys kitą šeimos narį mokyti vairuoti motociklą?

     Šeimos vairavimo instruktorius kitą šeimos narį gali mokyti vairuoti tik B kategorijos transporto priemones.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Vairavimo mokykloms 17
    • 1.

     Jau turiu suteiktą teisę dirbti vairavimo instruktoriumi, noriu dirbti vairuotojų mokytoju, ar reikia dar papildomai teikti prašymą iš naujo?

     Taip, asmuo, norintis gauti teisę dirbti vairavimo mokytoju Administracijai turi pateikti*:

     • nustatytos formos prašymą;
     •             nustatytos formos įskaitų ir egzaminų kortelę, išduotą ne seniau kaip prieš 5 metus, arba nurodytos kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą;
     •            VĮ „Regitra“ pažymą apie ne seniau kaip prieš 5 metus išlaikytą vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzaminą (pažymos pateikti nebūtina, jei įskaitų ir egzaminų kortelėje yra pažymėta, kad vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių teorinių žinių patikrinimo egzaminas yra išlaikytas, t. y. nurodytas VĮ „Regitra“ išduotos pažymos numeris ir egzamino išlaikymo data). 
     • išsilavinimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);
     • vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nebūtina, o vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme).  (Asmuo turi turėti teisę vairuoti ir trejų metų vairavimo patirtį tų kategorijų transporto priemonių, kurių vairuotojų mokymą vykdo.)

     Asmeniui, pageidaujančiam, kad jam būtų suteikta teisė dirbti vairavimo instruktoriumi, neturi būti taikomi apribojimai, leidžiantys vairuoti tik tas transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas.

     * Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 40 punktas

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Kokie duomenys turi būti individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape)?

      

     Individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti šie duomenys*:

     1. vairavimo mokyklos pavadinimas, adresas, įmonės kodas;
     2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data;
     3.  transporto priemonės kategorija, kurios mokoma vairuoti;
     4.  vairavimo instruktoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės);
     5. mokomosios (-ųjų) transporto priemonės (-ių) markė, modelis, valstybinis numeris (nurodoma ir mokymui naudojamų priekabų markė, modelis, valstybinis numeris);
     6. mokymo temų pavadinimai;
     7. temos mokymo trukmė;
     8. nuvažiuotas atstumas (km);
     9.  mokymo temos išdėstymo (įvykdymo) data.

     Kiekvienos mokymo temos įvykdymas turi būti patvirtintas vairavimo instruktoriaus ir mokinio parašais. Individualiame mokymo apskaitos žurnale (vairavimo lape) turi būti įrašytas mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimas.

      

     * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28.2 punktas.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 3.

     Ar vairavimo mokymo metu būtina turėti sveikatos pažymą?

      

     Vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių mokymo metu privalo turėti savo galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a). Mokinio pažyma pridedama prie mokymo sutarties ir vairavimo metu jos turėti nereikia*.

      

     * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26, 29 punktai.

      

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 4.

     Pasikeitė vairavimo mokyklos adresas. Ar reikia apie tai informuoti Administraciją?

     Taip, jeigu vairavimo mokykla keičia administracinę patalpą, mokymo patalpą arba aikštelę, taip pat jei įrengia naują mokymo patalpą ar aikštelę, kurioje vykdys tų pačių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą, per 10 darbo dienų privalo Administracijai pateikti deklaraciją (pildomi tik atitinkami deklaracijos punktai), nurodydama keičiamų ar naujų objektų naudojimo pagrindus, adresus, nuotraukas, taip pat patvirtinti, kad mokymui skirta patalpa ar aikštelė tinkamai parengta*.

      

     * Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 34 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Ar galima praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą laikyti tik miesto gatvėse?

     Negalima, vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairavimo mokyklos patvirtintą vairuotojų  praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse)*.

      

     * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 12 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Kokios paskirties patalpose gali įsikurti vairavimo mokykla?

     Vairavimo mokyklos administracinė ir mokymo patalpos turi atitikti tikslinę naudojimo paskirtį*.

     Vairavimo mokyklų veikla taip pat gali būti vykdoma viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar patalpose, gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuotose viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties patalpose**.

      

     * Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 10 punktas.

     ** Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 7.

     Kokius dokumentus vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių mokymą, turi pateikti Administracijai?

     Vairavimo mokykla, siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, Administracijai turi pateikti:

     • nustatytos formos Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją (toliau – deklaracija) (deklaraciją galima rasti Administracijos interneto svetainėje skyiuje „Paslaugos“ / „Prašymų formos“);
     • vairavimo mokymo aikštelės schemą su mokymo elementų išdėstymu, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo įsakymu už vairuotojų mokymą paskirto atsakingo asmens;
     • administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) (visų mokymo elementų) nuotraukas;
     • administracinės, mokymo patalpos (-ų) ir vairavimo mokymo aikštelės (-ių) nuomos ir (ar) panaudos sutartis.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 8.

     Kokius dokumentus vairavimo instruktorius turi turėti praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu?

     Vadovaujantis Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis vairavimo instruktorius praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo metu turi turėti ir kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus pateikti:

     1. motorinės transporto priemonės vairuotojui pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus būtinus turėti dokumentus,
     2. galiojančią vairuotojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a),
     3. mokymo sutarties, kurioje abipusiu susitarimu turi būti nurodyta mokymo trukmė ir turinys, kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą,
     4. individualų mokymo apskaitos žurnalą (vairavimo lapą),
     5. galiojančią mokinio sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) arba šios pažymos kopiją, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba asmens, atsakingo už vairuotojų mokymą.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 9.

     Koks turi būti įkalnės ilgis mokant motorinių transporto priemonių junginių su priekabomis vairuotojus, t. y. ar įkalnėje turi tilpti automobilis su priekaba, ar pakanka, kad įkalnėje būtų tik automobilis?

     Įkalnės (nuokalnės) ilgis turi būti toks, kad joje tilptų transporto priemonė (automobilis).

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Ar reikia registruoti tik Kelių eismo taisyklių teoriją (AM kategorija) besimokančius mokinius?

     AM kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų nei teorinis, nei praktinio vairavimo mokymas teisės aktais nenustatytas. Tokių vairuotojų mokymas gali būti vykdomas tarpusavyje susitarus ir šių asmenų mokymo duomenų valstybės įmonei „Regitra“ perduoti nereikia.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Kaip turi elgtis vairavimo mokykla, jei mokinys nesutinka, kad būtų tvarkomi jo duomenys?

     Su mokiniais sudarant mokymo sutartis, jų asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vairuotojų pirminį mokymą, bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Jei mokinys nesutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi, mokymo sutartis negali būti sudaryta.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Kas turi pasirašyti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, jei mokinys nepilnametis?

     Šiuo atveju (kaip ir pasirašant mokymo sutartį), vadovaujantis  Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turi pasirašyti tėvai ar globėjai.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Kaip teikti duomenis apie savarankiškai besimokančius mokinius?

     Duomenys apie savarankiškai besimokantį asmenį nustatyta tvarka valstybės įmonei „Regitra“ teikiami, kai su vairavimo mokykla sudaroma praktinio vairavimo mokymo sutartis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Kokia turi būti žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, kad joje būtų galima įrengti vairavimo mokymo aikštelę? Ar aikštelė gali būti įrengta žemės ūkio paskirties žemės sklype?

     Vairavimo mokymo aikštelės gali būti įrengiamos tik kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypuose, kuriems nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 15.

     Įmonė ar įstaiga (vairavimo mokykla), siekianti vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą, turi Administracijai pateikti mokymo patalpos, vairavimo mokymo aikštelės ir administracinės patalpos valdymo teisėtumą patvirtinančius dokumentus. Ar bendradarbiavimo sutartis, sudaryta tarp ūkio subjektų, gali būti laikoma teisėtumą patvirtinančiu dokumentu?

     Administracinė, mokymo patalpos ir vairavimo mokymo aikštelė turi būti naudojamos teisėtais pagrindais – nuosava, nuomojama arba naudojama pagal panaudą*.

     Vairavimo mokykla turi pateikti Administracijai minimų mokymo objektų nuomos ar panaudos sutartis. Visos daiktinės teisės į administracinę, mokymo patalpą ir vairavimo mokymo aikštelę privalo būti įregistruotos valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre. Kitos sutartys nenumatytos ir jos nelaikomos valdymo teisėtumą patvirtinančiais dokumentais.

     * Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“, 6 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 16.

     Kaip asmuo, turintis dvejų metų AM kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo stažą, gali įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones? Kokius dokumentus jis privalo pateikti vairavimo mokyklai?

     Šiuo atveju asmuo gali įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę pagal Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, III skyriaus nuostatas. Mokytis teorijos jam leidžiama savarankiškai, o praktinio vairavimo turi mokytis vairavimo mokykloje. Vadovaujantis šiuo aprašu (16 punktas), praktinio vairavimo mokymas turėtų trukti ne mažiau kaip 5 val. (įskaitant galutinę įskaitą) pagal vairavimo mokyklos sudarytą ir patvirtintą mokymo turinį. Sudarant mokymo sutartį, mokinys vairavimo mokyklai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą valstybės įmonėje „Regitra“.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 17.

     Kaip turėtų elgtis vairavimo mokykla, kai mokinys pateikia kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kad jis yra baigęs teorijos mokymo kursą ir teigiamai išlaikęs galutinę įskaitą, o praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita nebuvo vykdyta, nors mokymo kursas yra baigtas?

     Vairavimo mokykla privalo pripažinti mokinio pateiktą kitos vairavimo mokyklos išduotą pažymą ir įskaityti išklausytą teorijos žinių mokymo kursą ir (arba) atliktą praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, tačiau teorijos žinių galutinė įskaita, atlikta ankstesnėje vairavimo mokykloje, neįskaitoma. Dėl šios priežasties mokinys, norėdamas laikyti praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo mokykloje, kurioje tęsia mokymąsi, visų pirma privalo išlaikyti teorijos žinių galutinę įskaitą. Pažyma, mokiniui tęsiant mokymąsi kitoje vairavimo mokykloje, turi būti pridedama prie mokymo sutarties*.

      

     * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.5 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • 1.

    Turiu įgijęs teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones. Ar norėdamas įgyti teisę vairuoti D kategorijos transporto priemones teorijos galiu mokytis savarankiškai?

     

    Taip, galite. Savarankiškai mokytis teorijos leidžiama vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemones ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos transporto priemones ir atvirkščiai*.

     

    * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15.2 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Ar galima vykdyti vairuotojų mokymą turint individualios veiklos pažymą ir turint instruktoriaus pažymėjimą?

    Negalima, vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas), gali vykdyti tik vairavimo mokykla*, atitinkanti nustatytus teisės aktų reikalavimus**.

     

    * Vairuotojų mokymo ir tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 30 punktai.

    ** Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2BE-307 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Ar mokykla gali imti užmokestį už pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą?

    Pažymą, patvirtinančią išklausytą teorijos žinių ir (arba) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą, mokykla mokiniui pageidaujant turi išduoti nemokamai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo*.

     

    * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.5 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Su vairavimo mokykla esu sudaręs sutartį tiek dėl teorijos, tiek dėl praktinio vairavimo mokymo, tačiau teorijos egzaminą išlaikiau VĮ „Regitra“ nebaigęs mokymo kursų. Ar turiu teorijos egzaminą išlaikyti ir vairavimo mokykloje?

     

    Mokinys, kuris vairavimo mokykloje pradėjo, bet nebaigęs teorijos žinių mokymo kurso išlaikė teorijos egzaminą VĮ „Regitra“, neprivalo vairavimo mokykloje laikyti teorijos žinių galutinės įskaitos. Mokinys, pageidaujantis, kad jam būtų įskaityta kaip išlaikyta mokymo kurso teorijos žinių galutinė įskaita, turi informuoti vairavimo mokyklą apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą VĮ „Regitra“, o vairavimo mokykla apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą patikrinusi VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje, informaciją apie išlaikytą teorijos žinių egzaminą privalo pažymėti teorijos žinių mokymo apskaitos žurnale*.

     

    * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14.81 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Esu vairavimo instruktorius. Praktinio vairavimo mokau tik mokinius, kurie siekia įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones. Vairavimo mokyklos vadovas reikalauja, kad pateikčiau naują vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, nors šią pažymą įgijau prieš 5 metus ir ji dar galioja. Ar reikalavimas teisėtas?

    B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniais tikslais, taikomos nuostatos, skirtos antrosios grupės vairuotojams, todėl vairavimo instruktoriams sveikatos profilaktinio patikrinimo mastas ir periodiškumas taikomas kaip vairuotojams, dirbantiems padidintos grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis, t. y. sveikatos tikrinimo periodiškumas – 1 kartas per 2 metus*.

     

    * Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 3 punktas ir 1 lentelės 3.3 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Koks minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, priklausomai nuo to, ar asmuo yra nustatyta tvarka įgijęs pradinę profesinę kvalifikaciją?

    Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones, nustatomas įvertinus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnyje įvardytas sąlygas ir priklauso nuo to, ar asmuo yra įgijęs pradinę profesinę kvalifikaciją*. Pavyzdžiui, C kategorija – 21 metai, bet teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius – 18 metų.

    Daugiau informacijos rasite Administracijos interneto svetainėje skelbiamoje atmintinėje „Vairavimo teisės įgijimo sąlygos ir minimalus amžius“.

     

    * Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d.  įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Ar galiu vairuoti galingąjį keturratį, jei turiu teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones?

    Negalite. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis, vairuoti galingąjį keturratį galite tik turėdamas teisę vairuoti A ir B kategorijų motorines transporto priemones.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Egzaminavimas ir diplomavimas 46
   • ADR 6
    • 1.

     Turiu Lenkijoje išduotą ADR vairuotojo pažymėjimą. Ar jis galioja Lietuvoje?

     Galiojantis ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimas, išduotas Lenkijos Respublikos kompetentingos įstaigos, pripažįstamas Lietuvoje.

     Visi galiojantys ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimai, kurie atitinka nustatytus reikalavimus ir kuriuos išdavė Susitariančiosios Šalies* kompetentinga institucija, pripažįstami kitų Susitariančiųjų Šalių**.

      

     * Sąrašas skelbiamas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos interneto svetainėje.

     ** Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 8.2.1 skirsnis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kaip galima pasitikrinti, ar galioja ADR vairuotojo pažymėjimas?

     Pasitikrinti Lietuvoje išduoto ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą galite Administracijos interneto svetainėje skiltyje „Pavojingųjų krovinių vežimas“ pasirinkę „ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimo tikrinimas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Kaip prasitęsti ADR saugos specialisto pažymėjimo galiojimą?

     Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo galiojimas pratęsiamas 5 metams nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos, jeigu jo savininkas per vienus metus iki šios datos išlaiko egzaminą Administracijoje*.

     Pasibaigus pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo galiojimui, naujasis išduodamas tik išklausius atitinkamą mokymo kursą mokymo įstaigoje ir išlaikius egzaminą Administracijoje*.

      

     * Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo 13 straipsnio 4 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Kada vyksta mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, egzaminai?

     Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, egzaminai vyksta pagal Administracijos viršininko nustatytą egzaminų grafiką, t. y. kiekvienų metų sausio ir gegužės mėnesių trečiąjį trečiadienį.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Koks išsilavinimas reikalingas norint laikyti saugos specialistų egzaminą Administracijoje?

     Asmeniui, norinčiam Lietuvos transporto saugos administracijoje laikyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialisto egzaminą, nėra keliami jokie išsilavinimo reikalavimai. Norint laikyti egzaminą ir tapti saugos specialistu, būtina pateikti tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir mokymo kursų baigimo liudijimą (jei mokymų kurso baigimo duomenys nepateikti Administracijos tvarkomoje informacinėje sistemoje).

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Kur reikia kreiptis, norint išklausyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialistų ir (ar) kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo kursus?

     Pavojingųjų krovinių vežimo atomobilių keliais saugos specialistų ir vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius automobilių keliais, mokymo kursus organizuoja didžiuosiuose šalies miestuose įsikūrusios mokymo įstaigos. Šių mokymo įstaigų sąrašas yra čia.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Transporto vadybininkų 5
    • 1.

     Negalėjau atvykti į transporto vadybininko egzaminą. Ar laikant egzaminą kitą kartą reikia susimokėti iš naujo?

     Iš naujo susimokėti nereikia – egzaminuojamajam neatvykus į egzaminą, už egzaminą sumokėta valstybės rinkliava įskaitoma laikant egzaminą kitą kartą*.

      

     * Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 2.

     Kaip pasiruošti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzaminui? Kur galima rasti egzamino klausimus?

     Pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui galima savarankiškai arba lankant atitinkamus mokymo kursus pagal Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 skyriuje nurodytus mokymo dalykus ir sritis.

     Vadovaujantis aukščiau minėtos tvarkos 24 punktu, egzamino klausimai viešai neskelbiami. Rekomenduojamos literatūros sąrašą galima rasti čia.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 3.

     Krovinių ir (ar) keleivių pervežimo įmonėje ketinu eiti transporto vadybininko pareigas. Ar man norint eiti šias pareigas reikia laikyti transporto vadybininko profesinės kompetencijos egzaminą, jei esu įgijęs transporto / logistikos vadybos specializacijos išsilavinimą ir turiu atitinkamos patirties pagal šią įgytą specialybę?

     Jeigu krovinių / keleivių pervežimo įmonėje ketinate eiti transporto vadybininko pareigas, Jums reikia laikyti asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos (transporto vadybininkų) egzaminą, neatsižvelgiant į Jūsų įgytą išsilavinimą.

     Transporto vadybininkas turi būti nepriekaištingos reputacijos ir turėti reikalaujamos profesinės kompetencijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais profesinę kompetenciją įrodo tik profesinės kompetencijos pažymėjimas, kuris išduodamas asmeniui išlaikius atitinkamus egzaminus. Išimčių, susijusių su asmens išsilavinimu ar patirtimi (profesinės kompetencijos pripažinimu nelaikant egzamino), Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato.

     Daugiau informacijos apie transporto vadybininkų egzaminą ir profesinės kompetencijos pažymėjimų išdavimą rasite čia.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 4.

     Turiu profesinės kompetencijos pažymėjimą, ant kurio nurodyta galiojimo pabaigos data yra 2013-03-15. Ar šis pažymėjimas bus pripažįstamas tinkamu, kai norėsiu transporto įmonėje įsidarbinti transporto vadybininku?

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, profesinės kompetencijos pažymėjimai, galioję minėto susisiekimo ministro įsakymo įsigaliojimo dieną (2012 m. vasario 19 d.), galioja neterminuotai, neatsižvelgiant į juose nurodytą galiojimo pabaigos terminą.

     Jūsų turimas pažymėjimas turi būti pripažįstamas galiojančiu neatsižvelgiant į jame nurodytą galiojimo pabaigos datą.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 5.

     Ar Lietuvoje yra pripažįstamas kitoje valstybėje narėje išduotas transporto vadybininko pažymėjimas?

     Valstybės narės kaip tinkamą profesinės kompetencijos įrodymą pripažįsta III priede nurodyto pažymėjimo modelį atitinkančius pažymėjimus, kuriuos šiuo tikslu išduoda tinkamai įgaliotos valdžios institucijos ar įstaigos*.

      

     * 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 21 straipsnio 1 dalis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Jūrininkų 19
    • 1.

     Kiek reikia pateikti darbo stažo laive turint Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, kapitono kompetencijos liudijimą, norint gauti laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, kapitono kompetencijos liudijimą?

     Turint LTSA išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, kapitono kompetencijos liudijimą, – ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 3000 ir daugiau, einant vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas, kur vykdė vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas.*

     * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 3-355„Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“, 50 straipsnio 2.2 papunktis.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 2.

     Ar asmuo, turėdamas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinį laipsnį, gali eiti kvalifikuoto jūreivio pareigas laive?

     Eiti tam tikras pareigas jūrų laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės vėliava, leidžiama asmeniui, turinčiam galiojantį Administracijos išduotą kompetencijos liudijimą arba Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą tinkamumo liudijimą ar laivo virėjo kvalifikacijos liudijimą, arba užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą liudijimą su jo pripažinimo patvirtinimu, taip pat Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus specialiuosius liudijimus, kai yra paskirtos tam tikros funkcijos jūrų laive.

      Jūrinio laipsnio suteikimas ir galimos pareigos jūrų laivo denio tarnyboje: asmeniui suteikiamas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo jūrinis laipsnis išduodamas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimas. Šį dokumentą turintis asmuo gali eiti budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas visuose jūrų laivuose.*

     * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, II skyrius.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 3.

     Ar galima Lietuvoje gauti GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimą, jei kursai dėl GMDSS kompetencijos patvirtinimo buvo baigti Latvijoje?

     Asmuo, norintis gauti GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimą, privalo būti įgijęs išsilavinimą ar pasirengimą pagal STCW kodekso A-IV/2 poskyrio reikalavimus ir Administracijos nustatyta tvarka išlaikęs kompetencijos įvertinimo egzaminą GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimui gauti*.

     * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio  suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 59 punktas.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 4.

     Kokiu būdu galima patvirtinti turimą kompetencijos liudijimą?

     Kiekvienas asmuo, norintis gauti jūrinio laipsnio diplomo išdavimo patvirtinimą, GMDSS radijo ryšio operatoriaus diplomo išdavimo patvirtinimą arba jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimo patvirtinimą (atnaujinti kompetencijos liudijimo ar tinkamumo liudijimo galiojimą), turi įrodyti, kad yra išlaikęs savo profesinę kompetenciją vienu iš šių būdų:

     1. Yra įgijęs ne trumpesnį kaip žemiau nurodytą Administracijos tvirtinamą darbo stažą jūrų laive, kurį įgyjant buvo vykdomos turimą kompetencijos liudijimą ar tinkamumo liudijimą atitinkančios pareigos ir funkcijos:

                 1.1. arba ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos ar tinkamumo liudijimo galiojimo atnaujinimo;

                  1.2. arba ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl kompetencijos ar tinkamumo liudijimo galiojimo atnaujinimo.

     2. Administracijos nustatyta tvarka yra išlaikęs kompetencijos įvertinimo egzaminą.

     3. Yra baigęs atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as)*.

     * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, XVI skyrius.

     Atnaujinta: 2022 12 21

    • 5.

     Kokia mokymo įstaiga rengia laivų elektromechanikus?

     Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechanikus (studijų programa: Laivų elektros įrenginių eksploatavimas) rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (I. Kanto g. 7, Klaipėda, tel. (8 46) 397 240, el. p. [email protected]).

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 6.

     Kokį sveikatos pažymėjimą reikia pateikti norint gauti budinčio mechaniko kompetencijos liudijimą?

     Norint gauti budinčio mechaniko kompetencijos liudijimą, kaip ir visiems jūrininkams, Administracijai reikia pateikti sveikatos pažymėjimo formą Nr. 048-1/a*.

      

     * Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 20 ir 31 punktai.

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 7.

     Gyvenu ir dirbu Jungtinėje Karalystėje. Vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimas išduotas Lietuvoje. Ar galiu specialiuosius kursus baigti Anglijoje, nes siunčia darbdavys? Ar jie bus galiojantys, norint tvirtinti kompetenciją?

     Norint atnaujinti kompetencijos liudijimo galiojimą, turite pateikti Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus specialiuosius liudijimus (kai yra paskirtos tam tikros funkcijos jūrų laive), tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jungtinė karalystė nėra Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybė narė, todėl Anglijoje išduoti specialieji liudijimai nebus pripažįstami tinkamais siekiant atnaujinti kompetencijos liudijimo galiojimą. 

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 8.

     Ar tinka RL ARPA kursai, baigti pagal II/2 vadovavimo lygį, norint patvirtinti turimą budinčiojo kapitono padėjėjo kompetenciją?

     Nėra diferencijavimo pagal kuriuos JRAB kodekso* reikalavimus: A-II/1 ar A-II/2 turi būti baigti ARPA kursai, siekiant patvirtinti turimą Budinčiojo kapitono padėjėjo, laivų, kurių BT 500 ir daugiau kompetenciją.  

     Norinti atnaujinti laivo denio tarnybos vadovaujančiojo specialisto kompetencijos liudijimo galiojimą, privaloma per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo galiojimo atnaujinimo baigti naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą*. 

     Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais). 

     ** Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 120.1 papunktis.

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 9.

     Ar Europos Sąjungos šalies narės pilietis (pvz., Latvijos pilietis), turintis Europos Sąjungos šalies narės kompetentingos institucijos išduotą budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, mokantis rusų ir anglų kalbas ir siekiantis kelti savo kvalifikaciją ir gauti vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, turi teisę kompetencijos įvertinimo egzaminą laikyti Lietuvoje?

     Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių jūrinių laipsnių suteikimą ir jūrinių dokumentų išdavimą, nuostatas jūrininkai, turintys ne Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kompetencijos liudijimus, kelti savo kvalifikaciją ir gauti aukštesnį nei turimą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą neturi galimybės.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Baigus mokymo įstaigą, iki baigimo nebuvo įgytas pakankamas darbo stažas, trūkstama dalis – 3 mėn. Atsirado galimybė išplaukti dirbti į jūrą ir įgyti trūkstamą darbo stažo dalį. Ar darbo stažas bus įskaitytas ir išduotas laivavedžio diplomas?

     Darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo* 

     Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 46.2.1 papunktis. 

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Kiek laiko užtruktų kelionės metu prarastų jūrinio laipsnio diplomo ir patvirtinimo dokumentų dublikatų išdavimas ir kokius dokumentus reikėtų pateikti?

     Per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo Administracijoje dienos išduodamas naujas atitinkamas dokumentas tam pačiam kaip prarasto dokumento galiojimo laikotarpiui*.  

     Asmuo, praradęs bet kurį iš jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, ar įgaliotas asmuo Administracijai pateikia:   

     • Nustatytos formos prašymą (prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre). 

     • 4 x 6 cm dydžio nuotrauka. 

     • Patvirtinimas apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

     Daugiau informacijos pateikiama Administracijos interneto svetainės skyriuje „Jūrininkų egzaminavimas ir dokumentų išdavimas“. 

      * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 27 punktas. 

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Kuriuos specialiuosius liudijimus studentas gali gauti nemokamai?

     Pirmą kartą pateikę prašymą dėl specialiųjų liudijimų išdavimo, nuo valstybės rinkliavos atleidžiami mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentai ir mokiniai, studijuojantys pagal šias dieninės ir nuolatinės studijų formų mokymo programas*:

     1. Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programą (A-VI/1,1-4).
     2. Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis, išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis, mokymo programą (A-VI/2-1).
     3. Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programą (A-VI/3).
     4. Tanklaivių pradinio rengimo mokymo programą (A-V/1-2-1).
     5. Pirmosios medicininės pagalbos mokymo programą (A-VI/4, 1-3).

     Kartu su patvirtintos formos prašymu dėl specialiojo liudijimo išdavimo pareiškėjas turi pateikti mokymo įstaigos pažymą, pagrindžiančią atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes.

     * Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 6 straipsnio 21 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Kiek laiko užtrunka budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, kompetencijos liudijimo (jūrinio laipsnio diplomo ir jo išdavimo patvirtinimo) išdavimas?

     Jūrinio laipsnio diplomai ir jų išdavimo patvirtinimai išduodami per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos *. 

      * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 23 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Ar norint pratęsti kvalifikuoto jūreivio liudijimą reikalingas darbo su gelbėjimosi valtimis ir plaustais liudijimas?

     Norint atnaujinti / pratęsti kvalifikuoto jūreivio tinkamumo liudijimo galiojimą, nėra privaloma Administracijai pateikti specialiojo liudijimo, patvirtinančio, kad yra baigti specialūs parengimo kursai pagal JRAB kodekso* A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų reikalavimus, tačiau atkreipiame dėmesį, kad  laivybos bendrovės ir (ar) jūrininkų tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą vykdančios įmonės turi užtikrinti, kad  asmenys, kurie laivuose paskirti dirbti su plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis),  turėtų galiojančius Administracijos ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotus atitinkamus specialiuosius ir būtų kompetentingi vykdyti nustatytas funkcijas**. 

     Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodeksas, priimtas 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija (su pakeitimais). 

      * Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro  2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 “Dėl jūrinio laipsnio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 32.3 papunktis. 

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 15.

     Ar yra galimybė gauti jūrininko knygelę nuotoliniu būdu, gyvenant užsienyje?

     Jūrininkas, pageidaujantis gauti jūrininko knygelę ar pratęsti jos galiojimą, dokumentus Administracijai pateikia kreipdamasis tiesiogiai (atvykęs adresu: J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba siųsdamas dokumentus bei asmens tapatybės dokumento kopiją Administracijai per kurjerį.  

     Parengta jūrininko knygelė siunčiama registruotąja pašto siunta ar per kurjerį, jeigu jūrininkas prašyme dėl  jūrininko knygelės išdavimo/pratęsimo nurodo, kad asmuo pageidauja, kad jūrininko knygelė būtų siunčiama paštu*. 

      * Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 14 d įsakymu Nr. 3-234(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo“, 14, 16 ir 21 punktai. 

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 16.

     Kada vykdomi kapitono laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, kompetencijos įvertinimo egzaminai?

     Kompetencijos įvertinimo egzaminai vykdomi pagal patvirtintą kompetencijos įvertinimo egzaminų grafiką, kuris skelbiamas čia  

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 17.

     Kas organizuoja žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus?

     Žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus organizuoja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 18.

     Kur galima baigti ECDIS (darbo su elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema) mokymo kursus, norint gauti ECDIS specialųjį liudijimą?

     Akredituotų mokymo įstaigų, vykdančių jūrininkų mokymą, ir akredituotų mokymo programų sąrašą rasite čia.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 19.

     Kur galima rasti darbo stažo laive pažymėjimo formą ir pildymo pavyzdžių?

     Darbo stažo laive pažymėjimo formas ir jų pildymo pavyzdžius galima rasti Administracijos interneto svetainės dalyje „Darbo stažas laive“.

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • Vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių 15
    • 1.

     Ar galioja iki 1990 m. ir iki 2004 m. išduoti pramoginio laivo laivavedžio pažymėjimai?

     Iki 1990 m. kovo 11 d. išduoti kvalifikacijos dokumentai, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, negalioja*.

     Nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2004 m. liepos 11 d. išduoti motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai negalioja, nes jų galiojimo laikas buvo 3 metai. Tačiau asmenys, turintys minėtu laikotarpiu išduotus motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos dokumentus, gali gauti naujus kvalifikacijos dokumentus išlaikę eksternu prilyginamos kompetencijos teorijos egzaminą*:

     • turintys kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 30, 50, 75, 100, 125, 150 AG, Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;
     • turintys tarptautinius kvalifikacijos dokumentus, kuriais suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus, kurių bendras variklių galingumas iki 150 AG, arba laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, – motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

      

     * Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 3 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 2.

     Kada ir kiek kartų galima perlaikyti motorinio pramoginio laivo laivavedžio ar vidaus vandenų transporto specialisto egzaminą?

     Neišlaikius teorijos egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip kitą egzaminų tvarkaraštyje nurodytą dieną. Teorijos egzaminų perlaikymų skaičius neribojamas*.

      

     * Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 3.

     Nuo kokio amžiaus motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos egzaminą galima laikyti eksternu?

     Eksternu egzaminus gali laikyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą*.

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 19 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 4.

     Nuo kokio amžiaus galima įgyti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą?

     Minimalus amžius, kai leidžiama įgyti kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę valdyti motorinius pramoginius laivus:

     • 16 metų – siekiant įgyti kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;
     • 18 metų – siekiant įgyti kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kompetenciją valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse*.

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 18 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 26

    • 5.

     Ar galima motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminą laikyti eksternu? Kokia egzaminavimo tvarka ir kaina?

     Asmenys, norintys valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai (tai yra, išskyrus Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją, Kuršių marias, Kauno marias, Nemuną ir kitus vandens telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai), gali motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos egzaminą laikyti eksternu arba baigus trumpą (20 val.) mokymo programą*.

     Taip pat eksternu arba baigus mokymo programą teorijos egzaminą gali laikyti asmenys, siekiantys įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose. Šiuo atveju mokymo įstaigoje reikia baigti praktinio laivo vairavimo mokymo kursą (12 val.) ir išlaikyti egzaminą.

     Motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas, įgytas eksternu išlaikius egzaminą, galioja tik Lietuvos teritorijoje.

     Teorijos egzaminai nustatytu laiku vykdomi Administracijoje. Valstybės rinkliava už egzaminą – 8 Eur, už kvalifikacijos dokumento išdavimą – 5 Eur.

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 6.

     Ar yra apribojimų (ilgio, galingumo, plaukiojimo rajono) laivams turint laivavedžio teises, išduotas Lietuvoje?

      

     Turintiesiems kvalifikacijos liudijimą, motoriniams pramoginiams laivams apribojimų nėra (neribojama laivo variklių galia ir laivo ilgis). Plaukiojimo rajonas priklauso nuo įgytos kompetencijos*.

     Nustatytos šios kompetencijos:

     1. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai;

     2. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose;

     3. teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse.

      * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

     Atnaujinta: 2023 03 06

    • 7.

     Ar Lietuvoje galioja kitų šalių išduoti pramoginių laivų laivavedžių pažymėjimai? Jei ne, kokia įstaiga vertina jų pripažinimą? Ar galima pakeisti užsienyje gautą pažymėjimą į lietuvišką?

      

     Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir šalių, taikančių Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40, kompetentingų institucijų išduodami tarptautiniai dokumentai, kuriais patvirtinama pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacija*.

     Lietuvos Respublikoje nėra įstaigų, vertinančių kitų šalių išduotus motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetenciją patvirtinančius dokumentus.

     Negalima. Lietuvoje laivavedžių kvalifikacijos liudijimai išduodami Lietuvos transporto saugos administracijoje susisiekimo ministro nustatyta tvarka**.

     * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18 straipsnio 4 dalis.

     ** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“.

      

     Atnaujinta: 2023 03 06

    • 8.

     Ar vidaus vandenų laivų kapitonas, turintis galiojantį vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą, gali gauti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą?

      

     Gali. Laivų, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžiai, I–V grupių vidaus vandenų laivų kapitonai, turintys B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą, turi teisę gauti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, suteikiantį teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, išskyrus vidaus vandenų telkinius, kuriuose įrengti vidaus vandenų keliai, arba motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, suteikiantį teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų telkiniuose ir teritorinės jūros ribose*.

      * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 20 punktas.

      

     Atnaujinta: 2023 03 06

    • 9.

     Kokiu būdu vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, gali gauti motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą?

     Asmenys, turintys laivo, kurio pagrindinių variklių galingumas ne didesnis kaip 110 kW, laivavedžio, I–V grupės vidaus vandenų laivų kapitono ar kapitono-mechaniko B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą arba B grupės vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos liudijimą, arba jūrinio laipsnio budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ar kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti tarptautinį kvalifikacijos liudijimą, išlaikę nurodytos kompetencijos (valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse) egzaminą eksternu*.

     * Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kompetencijos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 10.

     Kokius dokumentus reikia pateikti norint pasikeisti seno pavyzdžio galiojantį motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą?

     Asmuo, pageidaujantis pasikeisti seno pavyzdžio galiojantį motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą į jam prilygintą naujo pavyzdžio dokumentą, suteikiantį teisę valdyti  motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų, sumoka 5 Eur dydžio valstybės rinkliavą ir pateikia*:

     • nustatytos formos prašymą;
     • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
     • dvi vienodas nuotraukas, atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus**; 
     • vidaus vandenų transporto specialisto ir motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio  sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-2/a) arba jūrininko sveikatos pažymėjimą (Nr. 048-1/a).

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 32, 33, 40 punktai.

     ** Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 11.

     Ar I grupės vidaus vandenų laivų kapitonas, turintis galiojančius diplomą ir diplomo patvirtinimą, turi teisę valdyti motorinį pramoginį laivą?

     I–V grupių vidaus vandenų laivų kapitonai, turintys B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą ir diplomo patvirtinimą, turi teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinės jūros ribose.

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 4 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 12.

     Kiek laiko galioja motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas (tarptautinis), išduotas laikotarpiu nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d.?

     Nuo 2004 m. liepos 11 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimai ir motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai galioja iki 2026 m. gegužės 1 d.*

      

     * Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3‑32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ 3.3 papunktis.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 13.

     Kokį egzaminą reikia išlaikyti ir kokį dokumentą gauti, norint teisėtai naudotis vandens motociklu?

     Asmenys, siekiantys gauti kvalifikacijos liudijimą, kuriuo suteikiama teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, išlaikę tik teorijos egzaminą (nelaikantys praktinio vairavimo egzamino), turi teisę gauti kvalifikacijos liudijimą su apribojimu valdyti tik asmeninius laivus (vandens motociklus)*.

     Taip pat galima išlaikyti teorijos egzaminą Administracijoje ir praktinio valdymo egzaminą mokymo įstaigoje, baigus rengimo kursus pagal:

     1. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo programą;

     2. Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo programą.

      

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3-32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo, paėmimo ir grąžinimo nuostatų patvirtinimo“, 16 punktas.

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 14.

     Kokios mokymo įstaigos rengia motorinių pramoginių laivų laivavedžius?

     Motorinių pramoginių laivų laivavedžius rengia Administracijos akredituotos mokymo įstaigos, kurių sąrašas pateiktas čia.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

    • 15.

     Kokius dokumentus privaloma turėti, norint pripučiama valtimi su pakabinamuoju varikliu, kurio galingumas 5 AG, išplaukti į Baltijos jūrą?

     Asmenys, valdantys laivus, kurie plaukioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, teritorinėje jūroje ir jūrų vandenyse, nepriklausomai nuo valdomo laivo variklio galios privalo turėti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą ar motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinį kvalifikacijos liudijimą*.

     * Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3‑32(1.5 E) „Dėl Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo, kompetencijos įgijimo ir kvalifikacijos dokumentų išdavimo nuostatų patvirtinimo“, 3 punktas.

      

     Atnaujinta: 2022 07 27

   • 1.

    Kaip galima užsiregistruoti į Administracijoje vykdomus egzaminus?

    Registruotis į ADR vairuotojų, ADR saugos specialistų, ADR mokytojų ar transporto vadybininkų egzaminą galima:

    • tiesiogiai atvykus į Administracijos Paslaugų departamento skyrių;
    • internetu;
    • elektroniniu būdu (prašymas ir reikiami dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, teikiami elektroniniu paštu);
    • įgaliojus kitą asmenį.

    Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

     

    Asmenys, norintys laikyti jūrininkų kompetencijos įvertinimo arba motorinio pramoginio laivo laivavedžio kompetencijos, ar vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikacijos egzaminą, gali registruotis:

    • tiesiogiai kreipdamiesi į Administracijos Jūrų departamento Laivysbos paslaugų skyrių (Klaipėdoje, J. Janonio g. 24, arba Kaune, M. K. Čiurlionio g. 23);
    • internetu.

    Atnaujinta: 2023 03 07

 • Techninė apžiūra ir priežiūra 42
  • Techninė apžiūra 13
   • 1.

    Kokiu periodiškumu turi būti atliekama transporto priemonės techninė apžiūra, kai ja teikiamos pavėžėjimo paslaugos?

     

    Lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), privalomoji techninė apžiūra atliekama priklausomai nuo jų eksploatacijos trukmės po pirmosios registracijos datos:

    1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
    2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

     

    * Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30.6 papunktis.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Turiu automobiliams skirtą artimosios šviesos LED lemputę, jomis prekiaujama ir parduotuvėse. Ar galiu ją įstatyti į automobilio žibintą ir važiuoti keliais?

    Lietuvos Respublikoje draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų* neatitinkančią transporto priemonę**.

    Vadovaujantis Techniniais reikalavimais:

    • Transporto priemonėje įrengti žibintai, atšvaitai, jų įrengimas ir savybės, nepažeidžiant originalios transporto priemonės gamintojo numatytos konstrukcijos ir modifikavimo reikalavimų, jei tokie taikytini, turi atitikti reikalavimus.
    • Jei žibinte panaudotas nenumatytas šviesos šaltinis, tai laikoma dideliu trūkumu.

    Žibinte galima naudoti tik gamintojo numatytus šviesos šaltinius. Jei gamintojas nenumatęs ir ant žibinto korpuso nėra žymėjimo, leidžiančio keisti šviesos šaltinį, tai yra laikoma dideliu trūkumu. Techninės apžiūros kontrolierius pagrįstai gali nesuteikti techninės apžiūros, jei šviesos šaltinis bus pakeistas nenumatytu automobilio gamintojo. Automobiliams skirtomis LED lemputėmis nėra draudžiama prekiauti, tačiau eksploatuoti transporto priemonę su tokiais šviesos šaltiniais, kurie nėra numatyti gamintojo, draudžiama.

     

    * Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (tekste – Techniniai reikalavimai).

    ** Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio 2 dalis.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Kokiais kriterijais per techninę apžiūrą vertinama transporto priemonės techninė būklė, kai transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų?

    Atliekant transporto priemonės privalomąją ar pakartotinę techninę apžiūrą vadovaujamasi Techniniais reikalavimais*. Vertinant transporto priemonę, pastarosios konstrukcija ir eksploatacijos savybės turi atitikti transporto priemonės pirmosios registracijos ar eksploatacijos pradžios, jei pirmosios registracijos data nežinoma, metu galiojusius transporto priemonės patvirtinimo (tipo patvirtinimo) teisės aktuose** reikalavimus.

    Atliekant transporto priemonės techninę apžiūrą, nustatyti trūkumai vertinami pagal šiuos kriterijus: nedidelis trūkumas (NT), didelis trūkumas (DT) ir pavojingas trūkumas (PT).

    Nedidelis trūkumas – trūkumas, nedarantis didelio poveikio transporto priemonės saugai arba aplinkai, ir (ar) kitas nežymus neatitikties faktas.

    Didelis trūkumas – trūkumas, dėl kurio gali pablogėti transporto priemonės sauga, kuris gali daryti poveikį aplinkai arba dėl kurio gali kilti pavojus kitiems kelių eismo dalyviams, ir (ar) kitas svarbesnis neatitikties faktas.

    Pavojingas trūkumas – trūkumas, keliantis tiesioginį ir neišvengiamą pavojų kelių eismo saugai arba darantis poveikį aplinkai ir tokia transporto priemone draudžiama važiuoti.

     

    * Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

    ** Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“; atskirosios Europos Sąjungos direktyvos ir (ar) atitinkamos Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, norintis tapti techninės apžiūros kontrolieriumi?

    Techninės apžiūros kontrolierius turi atitikti šiuos reikalavimus*:

    1. turėti aukštąjį išsilavinimą, įgytą baigus transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos studijas, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir techniko, techniko-mechaniko, jaunesniojo inžinieriaus arba lygiavertę kvalifikaciją;
    2. turėti žinių kelių transporto priemonių mechanikos, dinamikos, vidaus degimo variklių, medžiagų ir medžiagų apdirbimo, elektronikos, elektros, elektroninių transporto priemonės dalių, informacinių technologijų taikymo srityse;
    3. jeigu 1 punkte nurodytų studijų trukmė trumpesnė kaip 3 metai, turėti praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirties nors vienoje iš 2 punkte nurodytų sričių (bendra studijų, praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3 metai);
    4. būti nepriekaištingos reputacijos;
    5. būti išlaikęs kvalifikacijos egzaminą;
    6. turėti teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones. 

    * Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 291 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kurios Europos Sąjungos valstybių narių techninės apžiūros įmonės gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą?

    Europos ekonominės erdvės šalių techninės apžiūros įmonių, kurios gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją apžiūrą, sąrašas skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Techninės apžiūros centrai ir stotys“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kiek laiko galioja pramoginio laivo techninė apžiūra?

    Pramoginių ir asmeninių laivų (toliau – laivas), nuo kurių pastatymo (pagaminimo) datos praėjo ne daugiau kaip 1 metai, pirmą kartą atlikta techninė apžiūra galioja 3 metus nuo techninės apžiūros atlikimo datos.

    Laivų, nuo kurių pastatymo (pagaminimo) datos praėjo daugiau kaip 1 metai, atlikta techninė apžiūra galioja 2 metus nuo atliktos techninės apžiūros datos.

    Techninė apžiūra taip pat turi būti atliekama:

    • įvykus laivo sunkiai avarijai ar avarijai, kai buvo apgadintas laivas;
    • modernizavus (pertvarkius) laivą, įskaitant stacionaraus (bortinio) variklio keitimą, nekeičiant jo tipo ir paskirties;
    • kai keičiamas laivo tipas, paskirtis;
    • norint pakeisti techninės apžiūros metu nustatytą ir suteiktą plaukiojimo rajoną (iš „vidaus vandenų“ į „pakrančių“ ar „jūrinį“ arba iš „pakrančių“ į „jūrinį“)*.

     

    * Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 2BE-308 „Dėl Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 7.

    Ką daryti, jeigu noriu susigrąžinti mokesčio už krovininę transporto priemonę permoką?

    Permokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir jos grąžinimo priežastys*.

    Kilus klausimams dėl mokesčio mokėjimo ar permokos grąžinimo galite kreiptis į mokestį administruojančius techninės apžiūros centrus, kurių kontaktai pateikiami Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Eksploatavimo priežiūra“ / „Privalomoji techninė apžiūra“ / „Techninės apžiūros centrų ir stočių sąrašas“, arba į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Vilniaus r., tel. (8 5) 264 0876, el. p. [email protected]).

     

    * Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 14 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 8.

    Kokio dydžio transporto priemonių mokestį turiu mokėti prieš atlikdamas privalomąją techninę apžiūrą?

    Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones (toliau – mokestis) dydžiai yra nustatyti Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas).

    Vadovaudamiesi Aprašo 6 punkto nuostatomis transporto priemonių valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

    Kilus klausimams dėl mokesčio dydžio ar jo mokėjimo galite kreiptis į mokestį administruojančius techninės apžiūros centrus, kurių kontaktai pateikiami Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Eksploatavimo priežiūra“ / „Privalomoji techninė apžiūra“ / „Techninės apžiūros centrų ir stočių sąrašas“, arba į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (Senasis Ukmergės kel. 16, Užubalių k., Vilniaus r., tel. (8 5) 264 0876, el. p. [email protected]).

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 9.

    Ar Europos ekonominėje erdvėje registruotai transporto priemonei, prieš registruojant ją Lietuvoje, yra pripažįstama toje šalyje atlikta ir galiojanti techninė apžiūra?

    Vadovaujantis Aprašu*:

    • Registruojant Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, privalomosios techninės apžiūros pripažinimą atlieka paskirtas** nacionalinis ryšių palaikymo punktas – valstybės įmonė „Regitra“;

    • Įregistravus transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą įrašomi Aprašo 2 priede išvardyti duomenys.

    Tačiau kitoje EEE valstybėje atlikta privalomoji techninė apžiūra Lietuvos Respublikoje pripažįstama tik nuo Direktyvos 2014/45/ES*** įsigaliojimo (taikymo) datos – 2018-05-20, t. y. ir pati privalomoji techninė apžiūra turėtų būti atlikta po minėtos datos.

     

    * Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 2BE-155 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 ir 31 punktai.

    ** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama direktyva 2009/40/EB, nuostatų įgyvendinimo“.

    *** 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL 2014 L 127, p. 51).

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.

    Įsigijau automobilį iš Vokietijos. Jo registracijos dokumentuose nurodyta, kad yra 7 sėdimosios vietos, tačiau faktiškai automobilis yra 5 vietų. Ar iškils problemų atliekant techninę apžiūrą?

    Techninės apžiūros metu transporto priemonės yra vertinamos vadovaujantis Techniniais reikalavimais*.

    Pagal Techninių reikalavimų 6.5 papunktį Privalomajai techninei apžiūrai teikiamoje transporto priemonėje turi būti įrengta tiek sėdimųjų vietų, kiek yra nurodyta registracijos liudijime, o M1 ir N1 klasės transporto priemonėse – ne daugiau, nei nurodyta registracijos liudijime. Taigi jei M1 ir N1 sėdimųjų vietų yra mažiau, nei nurodyta registracijos dokumente, tai nebus laikoma dideliu trūkumu.

    Tačiau, norint perregistruoti transporto priemonę kaip 5 sėdimųjų vietų, reikėtų atlikti techninę ekspertizę ir su ekspertizės pažyma kreiptis į VĮ “Regitra” dėl perregistravimo.

    * Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.

    Privalomosios techninės apžiūros metu man priklausančiai transporto priemonei techninės apžiūros kontrolierius nustatė trūkumus, su kuriais aš nesutinku. Ar aš galiu nesutikti su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu?

    Tais atvejais, kai transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) nesutinka su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu dėl nustatytų ar nenustatytų trūkumų (toliau – techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimas), jis turi iš karto po techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo priėmimo, neišvykęs iš techninės apžiūros atlikimo vietos, techninės apžiūros įmonės vadovui (toliau – įmonės vadovas) pateikti raštišką prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą. Prašyme valdytojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, transporto priemonės markę, modelį, pagaminimo metus, transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), privalomosios techninės apžiūros atlikimo datą ir vietą, prašymo motyvą (-us) ir nustatytą (-us) ar nenustatytą (-us) trūkumą (-us), dėl kurio (-ių) nesutinka su techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimu. Jei transporto priemonė įregistruota, valdytojas papildomai prašyme nurodo transporto priemonės valstybinį numerį ir transporto priemonės registravimo liudijimo numerį*.

    Įmonės vadovas tą pačią prašymo pateikimo dieną privalo organizuoti pakartotinį transporto priemonės patikrinimą dėl techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo. Pakartotinio transporto priemonės patikrinimo metu privalo dalyvauti įmonės vadovas, techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs ar nenustatęs trūkumą (-us), ir valdytojas**.

    Jei po pakartotinio patikrinimo valdytojas nesutinka su įmonės vadovo sprendimu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tada, kai gauna įmonės vadovo pasirašytą techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), Administracijai gali pateikti nustatytos formos prašymą pakeisti techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimą. Administracija per tris darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo gavimo dienos Administracijos direktoriaus įsakymu sudaro komisiją transporto priemonės privalomosios ar privalomosios pakartotinės techninės apžiūros metu iškilusiems ginčytiniems klausimams, nurodytiems prašyme, spręsti***.

     

    * Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2B-168 „Dėl Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), 3 punktas.

    ** Aprašo 5 punktas.

    *** Aprašo 11–15 punktai.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Ar galiu savo transporto priemone vykti į techninės apžiūros stotį, jei transporto priemonės techninės apžiūros galiojimas yra pasibaigęs?

    Teisė motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikiama, kai transporto priemonės savininkas arba valdytojas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, turintį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas atitinkantį įgaliojimą, kreipiasi į techninės apžiūros įmonę, kuri išduoda Popieriuje sudarytą leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, arba prisijungęs prie Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos interneto svetainės www.vta.lt duomenų bazės atsispausdina Skaitmeninį leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, kaip numatyta Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-80 „Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 13.

    Per kiek dienų turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra pirmą kartą Lietuvoje įregistruotai naudotai transporto priemonei?

    Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad privalomoji techninė apžiūra turi būti nustatyta tvarka atlikta prieš transporto priemonės įregistravimą.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Transporto priemonių eksploatavimo priežiūra 8
   • 1.

    Įmonėje atlikome automobilio remontą, jos darbuotojai įdėjo kito automobilio prietaisų skydelį. Odometro rida neatitinka buvusios. Kaip mums reikėtų elgtis, gal atsukti ridą?

    Persukti ridos skaitiklio (odometro) duomenis yra draudžiama. Pakeitus ridos skaitiklį, jūs turėtumėte turėti dabartinio ridos skaitiklio (odometro) įsigijimo dokumentą, kuriame būtų užfiksuotas ridos skaitiklio gamyklinis numeris ir to ridos skaitiklio rodomi duomenys (kilometrai). Šį dokumentą būtina išsaugoti per visą transporto priemonės eksploatacijos laikotarpį.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Kokios talpos gesintuvas turi būti transporto priemonėje?

    Transporto priemonėse, kai jomis nėra vežami pavojingieji kroviniai, privaloma turėti*:

    • lengvuosiuose automobiliuose ir automobiliuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos;
    • krovininiuose automobiliuose, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, ir autobusuose, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimosios vietos keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 2 kg (l) gesinimo medžiagos;
    • krovininiuose automobiliuose, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, – 1 gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 4 kg (l) gesinimo medžiagos;
    • autobusuose, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų keleiviams ir 1 sėdimoji vieta vairuotojui, – 2 gesintuvus, turinčius ne mažiau kaip 4 kg (l) gesinimo medžiagos.

     

    * Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 5 priedo 2 lentelės 8 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Įsigijau elektrinį paspirtuką. Jo galia – 1 kW ir maksimalus greitis – 35 km/h. Kokie reikalavimai taikomi šiai transporto priemonei?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu:

    Motorinis dviratis – transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h.

    Norint eksploatuoti transporto priemonę kaip motorinį dviratį, jis turi atitikti šias abi sąlygas. Jūsų įsigytos transporto priemonės el. variklio galia neviršija 1 kW, tačiau projektinis greitis viršija 25 km/h, todėl ši transporto priemonė yra laikoma mopedu.

    Mopedas – dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

    Norint eksploatuoti transporto priemonę kaip mopedą, jis turi būti įregistruotas, apdraustas, turėti techninę apžiūrą, o šių transporto priemonių vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą su atitinkama vairavimo kategorija (AM arba bet kuria kita motorinių transporto priemonių vairavimo kategorija).

    Šios transporto priemonės registracijai turi būti pateikiamas Europos Bendrijos atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Kokia tvarka atliekama automobilio ekspertizė po eismo įvykio, kai automobilį „nurašo“ draudimas?

    Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas techninės ekspertizės įmonei (sąrašą rasite čia) papildomai pateikia*:

    54.1. techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;

    54.2. transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

    54.3. techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);

    54.4. išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei);

    54.5. išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams;

    54.6. išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams.

    55. Kai atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, techninės ekspertizės užsakovas pageidauja, kad ratų pastatymo, kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitiktis ir elektroninių saugos sistemų veikimas būtų tikrinami panaudojant techninės ekspertizės įmonėje turimą diagnostikos įrangą, neprivaloma pateikti Tvarkos aprašo 54.4–54.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų.

     

    Techninės ekspertizės metu transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, nustatoma:

    61.1. ar pateikta techninė dokumentacija atitinka atkurtos transporto priemonės techninę būklę;

    61.2. ar sugadintos transporto priemonės remontas atliktas laikantis techniniu požiūriu pagrįstų ir priimtinų remonto technologijų;

    61.3. ar atkurtas eismo saugumui svarbių sistemų ir mazgų veikimas;

    61.4. ar atkurti transporto priemonės ratų pastatymo geometriniai parametrai (tik M1 klasei);

    61.5. ar atkurti laikančiosios konstrukcijos (kėbulo, rėmo) geometriniai parametrai.

    62. Techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, atliekantis ekspertas, nustatęs faktinių duomenų ir dokumentuose pateiktų duomenų neatitikimą, gali motyvuotai pareikalauti, kad papildomai būtų pristatyti reikalingi dokumentai. Ekspertas taip pat turi teisę paskirti (jei nustatytas faktinių duomenų neatitikimas) transporto priemonės centrinių elektrinių valdymo sistemų (blokų) ir jų elektros grandinių patikrinimą (diagnostiką) šią paslaugą teikiančioje įmonėje arba tai atlikti techninės ekspertizės įmonėje (jei turi tam skirtą įrangą).

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 54 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kokiose transporto priemonėse turi būti įmontuoti greičio ribotuvai?

    Greičio ribojamieji prietaisai privalo būti įrengti ir naudojami*:

    1. po 1988 m. sausio 1 d. įregistruotose M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 10 t, ir N3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse;
    2. po 2002 m. sausio 1 d. įregistruotose M3 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t, bet ne didesnė kaip 10 t, ir M2, N2 klasės motorinėse kelių transporto priemonėse.

    Greičio ribojamieji prietaisai neprivalomi transporto priemonėms**:

    1. kurių maksimalus konstrukcinis greitis yra mažesnis už nustatytą Taisyklių 6 punkte;
    2. kurias naudoja karinių pajėgų ir civilinės gynybos tarnybos;
    3. kurias naudoja priešgaisrinės ir kitos skubios pagalbos tarnybos bei padaliniai, atsakingi už viešosios tvarkos palaikymą;
    4. kurios naudojamos viešosioms paslaugoms miestuose (įskaitant priemiesčius);
    5. kurios pagamintos iki 1988 m. sausio 1 d.

     

    * Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktas.

    ** Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Greičio ribojamųjų prietaisų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (tekste – Taisyklės), 13 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kokia tvarka motorinė transporto priemonė gali būti pripažinta istorine?

    Vadovaudamasis Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, transporto priemonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo dėl transporto priemonės vertinimo turi kreiptis į istorinių motorinių transporto priemonių asociacijas, kurių sąrašas yra skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ / „Techninė priežiūra“ / „Istorinės motorinės transporto priemonės.

    Transporto priemonės vertintojai su savo išvadomis supažindina transporto priemonės savininką ar jo įgaliotą asmenį įteikdami išvados kopiją, kai transporto priemonę pripažįsta istorine motorine transporto priemone. Istorinių motorinių transporto priemonių asociacija šią išvadą raštu per penkias darbo dienas pateikia Administracijai, kuri gavusi išvadą apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę šią išvadą per penkias darbo dienas nuo išvados apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę gavimo dienos paskelbia Administracijos interneto svetainėje.

    Administracijos interneto svetainėje paskelbta išvada apie pripažintą istorinę motorinę transporto priemonę yra galutinis transporto priemonės pripažinimas istorine motorine transporto priemone.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Ar leidžiama eksploatuoti transporto priemones su skirtingų protektoriaus rašto ir (ar) gylių padangomis?

    Tos pačios ašies padangos turi būti to paties tipo (to paties gamintojo arba prekinio ženklo, to paties konstrukcinio tipo, to paties matmenų žymėjimo, tos pačios naudojimo paskirties, tos pačios keliamosios galios indekso, to paties greičio indekso, to paties protektoriaus rašto). O1 klasės transporto priemonės tos pačios ašies padangų gamintojas ir padangų protektoriaus raštas gali būti skirtingi.

    Naudojamų padangų protektoriaus rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip:

    M1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

    M2 klasės – 2,0 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

    M3 klasės – 2,0 mm;

    N1 klasės – 1,6 mm (nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. – 3,0 mm);

    N2, N3 klasių – 1,0 mm;

    L kategorijos – 0,8 mm;

    O1, O2 klasių – 1,6 mm;

    O3, O4 klasių – 1,0 mm.

    Vienos ašies suporintų ratų padangos gali būti ne to paties gamintojo, tačiau šiuo atveju padangos turi būti sumontuotos simetriškai transporto priemonės išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu*.

    Reikalavimo, kad transporto priemonės vienos ašies padangų protektoriaus rašto gylis būtų vienodas, nėra, tačiau padangų protektoriaus rašto gylis negali būti mažesnis nei nustatyta.

     

    * Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, 1 priedo V skyrius.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Baigėsi automobilio suskystintų naftos dujų baliono galiojimo laikas. Kur galima atlikti patikrą ir pratęsti baliono galiojimo laiką?

    Suskystintų naftos dujų balionus (toliau – balionas) tikrinti ir pratęsti jų eksploatacijos galiojimo laiką gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga.

    Balioną, kurio eksploatacijos galiojimo laikas pasibaigęs, patikrinus ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės turi būti daroma speciali žyma apie baliono eksploatacijos galiojimo laiko pratęsimą. Balionas turi būti paženklintas įgaliotos įstaigos žymeniu, šalia žymens turi būti įkaltas baliono galiojimo laikas (metai, mėnuo)**.

     

    * Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (toliau – Techniniai reikalavimai), 117 punktas; Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas.

    ** Techninių reikalavimų 118 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • Transporto priemonių gamyba ir perdirbimas 12
   • 1.

    Norėtume pakeisti mūsų įmonės turimo registruoto sunkvežimio bendrąją masę. Nuo ko turėtume pradėti, kur reikėtų kreiptis?

    Jei gamintojas numato tokį perdirbimą, jis yra galimas ir atliekamas vadovaujantis Tvarkos aprašo* reikalavimais:

    • Jei perdirbant keičiasi tik didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masė, tačiau nesikeičia transporto priemonės klasė (kategorija), toks perdirbimas laikomas sudėtingu. Tokiu atveju turi būti pakeisti duomenys identifikavimo plokštelėje (kurią išduoda gamintojas arba jo atstovas) ir atlikta techninė ekspertizė;
    • Jei perdirbant keičiasi ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautos transporto priemonės masė, ir transporto priemonės klasė (kategorija), prieš atliekant tokį perdirbimą, techninę dokumentaciją ir technines sąlygas prieš perdirbimą būtina raštu suderinti su Administracija**. Tik suderinus perdirbimo sąlygas gali būti atlikta techninė ekspertizė.

    Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas).

    ** Tvarkos aprašo 35 punktas.

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Ar galima perkelti valdymo įtaisus (vairą) iš dešinės į kairę pusę?

    Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punktu transporto priemonės valdymo įtaisus perstatyti iš dešinės pusės į kairę galima, įvykdžius vieną iš šių sąlygų:

    1. Transporto priemonė perdirbama transporto priemonės gamintojo įgaliotame servise.

    2. Transporto priemonės savininkas turi transporto priemonės gamintojo technines sąlygas ir perdirbimą atlieka bet kuriame servise pagal šias technines sąlygas.

    Abiem nurodytais atvejais po perdirbimo turi būti atlikta techninė ekspertizė.

    Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Ar yra galimybė įregistruoti anglišką automobilį su vairu dešinėje pusėje? Kokių reikia leidimų perdirbant automobilį?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus motorines transporto priemones, kurios turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su monitoriumi, kurie galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas. Šios transporto priemonės taip pat turi turėti šias eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius. Keleivius vežančių autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys turi būti dešinėje pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo, tam numatytose vietose turi turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo kampo ar (ir) artimo vaizdo veidrodžius.

    Transporto priemones, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, galima perdirbti pagal Tvarkos aprašo* 10 priede nurodytus reikalavimus. Po perdirbimo turi būti atlikta techninė ekspertizė.

    Techninės ekspertizės įmonių visoje Lietuvoje sąrašą galite rasti čia.

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Ketiname užsiimti automobilinių priekabų serijine gamyba. Kur būtų galima rasti informacijos apie reikalavimus dėl gamybos?

    Norint gaminti transporto priemones serijiniu būdu reikėtų vadovautis Tvarkos aprašu*.

    Gamyba – transporto priemonių projektavimas, konstravimas ir surinkimas. Gamyba laikomas transporto priemonių komplektavimas keliais etapais, naujų transporto priemonių perdirbimas.

    Pagal Tvarkos aprašą:

    9. Prieš gaminant transporto priemones, išskyrus savos gamybos transporto priemones, Administracijoje reikia gauti transporto priemonės identifikavimo numerio pasaulinį gamintojo identifikavimo kodą.

    10. Pagaminus transporto priemonę, iki jos registracijos reikia gauti EB tipo, mažos serijos nacionalinį tipo ar individualų patvirtinimą.

    Norint gaminti daugiau negu vieną priekabą per metus, reikėtų tapti gamintoju ir teikti prašymą Administracijai dėl Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimo. Prašymą gali teikti tik juridinis asmuo. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Pasaulinio transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodo (WMI) suteikimas“ aprašyme.

    Gavę šį kodą galėsite ant gaminamos priekabos iškalti identifikavimo numerį ir prikniedyti gamintojo lentelę.

    Vėliau –  atitikties įvertinimas. Galite kreiptis į techninės ekspertizės įmonę ir po ekspertizės į Administraciją atlikti individualaus patvirtinimo. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „O1 klasės transporto priemonės individualaus patvirtinimo liudijimo išdavimas“ aprašyme.

    Jei gaminamų priekabų skaičius labai didelis (iki 500 vienetų per metus), galimas nacionalinis mažos serijos tipo patvirtinimas Administracijoje. Tokias transporto priemones galima registruoti tik nacionaliniu lygiu. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Mažos serijos nacionalinio naujo tipo patvirtinimo sertifikato išdavimas“ aprašyme.

    Norint patvirtinti Europos Bendrijos (toliau – EB) tipą ir turėti teisę išduoti EB atitikties liudijimą (angl. EC Certificate of Comformity) bei turėti galimybę realizuoti visoje EB rinkoje, reikėtų gaminant transporto priemones vadovautis Gamybos atitikties aprašu**. Daugiau informacijos pateikta administracinės paslaugos „Transporto priemonės Europos Bendrijos tipo patvirtinimo liudijimo išdavimas“ aprašyme.

    Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

    ** Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 2B-308  „Dėl Bandymų, reikalingų patvirtinti Europos Bendrijos tipą, ir gamybos procedūrų atitikties aprašo patvirtinimo“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Ar galėsiu atlikti privalomąją techninę apžiūrą ir gauti teigiamą išvadą, jeigu į savo transporto priemonę įdėsiu kitos transporto priemonės variklį? Kokius dokumentus reikėtų tvarkyti?

    Vadovaujantis Tvarkos aprašu*:

    • variklio keitimas kitu to paties veikimo principo (uždegimo suspaudimu arba kibirkštinio uždegimo) varikliu, kurio darbinis tūris ne didesnis kaip 20 proc., o galingumas ne didesnis kaip 30 proc., yra leidžiamas ir laikomas vidutinio sudėtingumo perdirbimu;
    • variklio keitimas kitu to paties veikimo principo (uždegimo suspaudimu arba kibirkštinio uždegimo) varikliu, kurio darbinis tūris didesnis kaip 20 proc., o galingumas didesnis kaip 30 proc., yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu, todėl su Inspekcija turi būti suderintos techninės sąlygos pagal Tvarkos aprašo 35 punktą, privalomai įvertinant šio priedo 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas perdirbimo grupes;
    • variklio keitimas kitu kitokio veikimo principo (iš uždegimo suspaudimu į kibirkštinio uždegimo arba iš kibirkštinio uždegimo į uždegimo suspaudimu) varikliu yra leidžiamas, tačiau maitinimo, išmetimo, stabdžių, vairavimo sistemos turi būti suderintos ir / arba pritaikytos keičiamam varikliui pagal perdirbamai transporto priemonei taikomus reikalavimus;
    • variklio keitimas kitu to paties modelio, bet kitos modifikacijos varikliu su konstrukciniais transporto priemonės pakeitimais, taip pat variklio keitimas kitos markės varikliu ir variklio keitimas kito tipo varikliu yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu;
    • variklio keitimas kitu varikliu, kuriam įrengti reikia keisti transporto priemonės laikančiąsias konstrukcijas, yra draudžiamas;
    • variklio keitimas kitu varikliu, kurį įrengus ašių apkrova galėtų padidėti daugiau, nei leistina, yra draudžiamas;
    • variklio galingumo didinimas, kai galingumas didėja ne daugiau kaip 30 proc., arba variklio galingumo mažinimas kompleksiškai perdirbant variklio sistemas (tarp jų maitinimo ir išmetimo sistemas) yra leidžiamas ir laikomas sudėtingu perdirbimu.

    Visais atvejais prieš atliekant transporto priemonės perdirbimą reikia kreiptis į artimiausią techninės ekspertizės įmonės ekspertą pasikonsultuoti dėl galimybės perdirbti transporto priemonę ir sužinoti techninius reikalavimus, kuriuos turės atitikti perdirbta transporto priemonė. Po perdirbimo turės būti atlikta transporto priemonės techninė ekspertizė ir, esant teigiamam įvertinimui, bus išduota techninės ekspertizės pažyma, kurią pateikus VĮ „Regitra“ bus galima įteisinti atliktą perdirbimą.

    Dėl išsamesnės informacijos perdirbimo klausimais galite kreiptis į artimiausią techninės ekspertizės įmonę (sąrašą rasite čia).

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2 priedo 9.1 – 9.9 papunkčiai.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Ar galima krovininę transporto priemonę (N1) perdirbti į skirtą vežti keleivius (M1)?

    Keičiant transporto priemonės klasę iš N1 (krovininio automobilio) į M1 (keleivinį automobilį) Jums reikia:

    · kai transporto priemonė pirmą kartą registruota iki 2009 m. balandžio 29 d.,

    atlikti techninę ekspertizę, kuriai pateikiama tik pati transporto priemonė;

    · kai transporto priemonė pirmą kartą registruota po 2009 m. balandžio 29 d.:

    1. atlikti techninę ekspertizę. Techninės ekspertizės įmonei (sąrašą rasite čia) pateikiama:

    a) gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo raštiškas patvirtinimas, kad transporto priemonė ar tam tikro modelio transporto priemonių konstrukcija atitinka transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus, su nurodytu sudėtinių dalių sertifikatų sąrašu;

    b) sertifikatai ar bandymo protokolai:

    I. degalų sąnaudų, CO2 išlakų;

    II. variklio išmetamųjų teršalų;

    III. variklio skleidžiamo triukšmo;

    IV. sėdynių;

    V. saugos diržų;

    VI. saugos diržų tvirtinimo vietų;

    2. Administracijoje atlikti individualų patvirtinimą. Administracijai pateikiama:

    a) nustatytos formos prašymas atlikti individualų patvirtinimą (prašymo formą galite rasti čia);

    b) techninės ekspertizės įmonei pateikti dokumentai, nurodyti 1-ame punkte;

    c) techninės ekspertizės įmonės išduoti dokumentai.

    Administracija, kai techninės ekspertizės įmonių išduoti dokumentai priimtini atlikti individualų patvirtinimą, per 10 darbo dienų, sumokėjus valstybės rinkliavą, išduoda pažymą apie individualų patvirtinimą, o transporto priemonės duomenis perduoda transporto priemones registruojančiai institucijai.

    Apie technines ekspertizes plačiau skaitykite čia.

    Apie Administracijos atliekamą individualų patvirtinimą plačiau skaitykite čia.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Turiu 14 vietų mikroautobusą. Man reikalingos tik 7 sėdimosios vietos. Visas kitas sėdimąsias vietas aš panaikinčiau. Ar išėmęs 7 sėdimąsias vietas šį mikroautobusą galėčiau registruoti Lietuvoje?

    Vadovaujantis Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 punkto nuostatomis, transporto priemones galima perdirbti iš M2 klasės (autobusas) į M1 (lengvasis automobilis), kai transporto priemonės bendroji masė ne didesnė nei 2 800 kg. Taip pat papildomai numatyta sąlyga, kad perdirbtai transporto priemonei Administracijoje reikia gauti individualų tipo patvirtinimą, jei tokia transporto priemonė pirmą kartą buvo registruota po 2009 m. balandžio 29 d.

    Dėl išsamesnės informacijos perdirbimo klausimais galite kreiptis į techninės ekspertizės įmonę (sąrašą rasite čia).

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Ar įmanoma gauti ekspertizės pažymą pakeitus transporto priemonės degalų tipą iš benzininio į dyzelinį? Ar toks variklio keitimas leidžiamas?

    Variklio keitimas kitu kitokio veikimo principo (iš uždegimo suspaudimu į kibirkštinio uždegimo arba iš kibirkštinio uždegimo į uždegimo suspaudimu) varikliu yra leidžiamas*, tačiau maitinimo, išmetimo, stabdžių, vairavimo sistemos turi būti suderintos ir / arba pritaikytos keičiamam varikliui pagal perdirbamai transporto priemonei taikomus reikalavimus.

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 9.3. papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 9.

    Ar pačiam žmogui leidžiama transporto priemonėje įsirengti dieninius žibintus?

    Transporto priemonėje įrengti žibintai, atšvaitai, jų įrengimas ir savybės, nepažeidžiant originalios transporto priemonės gamintojo numatytos konstrukcijos ir modifikavimo reikalavimų, jei tokie taikytini, turi atitikti reikalavimus, nustatytus 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 121) ir (ar) Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 48 „Suvienodinti transporto priemonių patvirtinimo reikalavimai, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą“ (OL 2011 L 323, p. 46) ir (ar) 1993 m. spalio 29. d. Tarybos direktyvoje 93/92/EEB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 2 tomas, p. 119) arba 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/67/EB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (OL 2009 L 222, p. 1)*.

    Papildomai įrengti dienos žibintus galima, jei jie atitinka anksčiau išdėstytus reikalavimus. Įrengus transporto priemonėje dienos žibintus, šių žibintų atitiktis nustatytiems reikalavimams bus tikrinama privalomosios techninės apžiūros metu.

     

    * Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, 1 priedo 4.1 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 10.

    Ar galima tamsinti priekinius automobilių stiklus plėvele?

    Transporto priemonės stiklų, patenkančių į priekinį 180O vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumas turi būti ne mažesnis negu 70 proc., o šarvuotų transporto priemonių atveju – ne mažesnis negu 60 proc.*

     

    * Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, 1 priedo 3.2.4 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.

    Kokie dokumentai reikalingi norint transporto priemonėje montuoti dujų įrangą?

    Įmonės, siekdamos suderinti įmonės standartą dėl suskystintų naftos dujų, suslėgtųjų gamtinių dujų įrangos montavimo transporto priemonėse, turi pateikti*:

    1. nustatytos formos prašymą;
    2. įmonės vadovo patvirtintą įmonės standartą (2 egzempliorius);
    3. įrengiamų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo sertifikatus.

    Taip pat reikia pateikti bandomų pavyzdžių ir derinamo įmonės standarto techninės ekspertizės pažymas su teigiamais įvertinimais.

    Prašymai suderinti ar pakeisti įmonės standartą priimami Administracijos Vilniaus skyriuje (Švitrigailos g. 42, Vilnius). Valstybės rinkliavos dydis už įmonės standarto derinimą – 246 Eur, už keitimą – 36 Eur.

    Jei Jūs planuojate suskystintų naftos dujų įrangą montuoti pagal jau galiojantį įmonės standartą, tuomet Jums reikia kreiptis į įmonę, kuri su Lietuvos transporto saugos administracija yra suderinusi įmonės standartą, ir su ja sudaryti sutartį.

     

    * Įmonės standartų suderinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2B-582 „Dėl Įmonės standartų suderinimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Kokių reikalavimų būtina laikytis gaminant priekabą?

    Vadovaujantis Tvarkos aprašu*, savos gamybos transporto priemonė – vieno fizinio ar juridinio asmens transporto priemonės gamyba, kai jai nustatyta tvarka suteikiamas identifikavimo numeris.

    Pagal Tvarkos aprašą:

    11. Juridiniai ir fiziniai asmenys per kalendorinius metus gali pagaminti 1 savos gamybos transporto priemonę. Savos gamybos transporto priemonės didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė turi būti ne didesnė kaip 3500 kg, o sėdimųjų vietų skaičius – ne didesnis kaip 9 ir turi būti taikomas vienos pakopos tipo patvirtinimas.

    12. Pradedant gaminti savos gamybos transporto priemonę, reikia parengti techninę dokumentaciją (bendro vaizdo brėžiniai, atsparumo skaičiavimai, naudojamų dalių sąrašas ir kt.) ir ją raštu suderinti su techninę ekspertizę atliksiančia įmone.

    13. Savos gamybos transporto priemonių techniniai reikalavimai nurodyti Tvarkos aprašo 6 priede.

    14. Gaminant savos gamybos transporto priemones papildomai turi būti laikomasi šių reikalavimų:

    14.1. išvaizda turi skirtis nuo kitų gamintojų pagamintų transporto priemonių tiek, kad tai nepažeistų kitų gamintojų autorinių teisių;

    14.2. kėbulo ar rėmo konstrukcija neturi būti kitos transporto priemonės kopija, taip pat negalima panaudoti kitos transporto priemonės kėbulo ar rėmo;

    14.3. savos gamybos transporto priemonės negali būti gaminamos vienodais rėmais, negali būti panaudota kitos savos gamybos transporto priemonės konstrukcija, konstrukciniai elementai, jų gamybos technologija;

    14.4. savos gamybos transporto priemonę pagaminęs asmuo turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė buvo pagaminta naudojant to paties asmens įsigytas sudėtines dalis, komponentus, medžiagas (metalas, padangos, sukabintuvas, variklis, pavarų dėžė);

    14.5. savos gamybos O1 klasės parengtos eksploatuoti transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, masė turi būti ne didesnė nei pusė didžiausios techniškai leistinos pakrautos šios klasės transporto priemonės masės.

    15. Pagaminus savos gamybos transporto priemonę reikia atlikti techninę ekspertizę, o Administracijoje – individualų patvirtinimą.

    16. Individualaus patvirtinimo procedūros Administracijoje atliekamos vadovaujantis Taisyklėmis** ir  Atitikties įvertinimo aprašu***.

    17. Pagamintai savos gamybos transporto priemonei identifikavimo numerį suteikia Administracija.

    52. Savos gamybos transporto priemonės techninei ekspertizei atlikti užsakovas papildomai pateikia bendro vaizdo brėžinį su matmenimis, sudedamųjų detalių brėžinius, svarbiausių detalių (rėmo, ašių ir kt.) atsparumo skaičiavimus, panaudotų savos gamybos svarbiausių detalių darbo brėžinius, eksploatavimo instrukciją. Priekaboms su inerciniais stabdžiais papildomai pateikia užsakovo pasirašytą stabdžių sistemos suderinamumo patikrinimo ataskaitą, o priekaboms su pneumatiniais, hidrauliniais, elektriniais stabdžiais – techninės tarnybos bandymo protokolą. Kai tokių dokumentų užsakovas pateikti negali, visus reikiamus dokumentus ir skaičiavimus ekspertas gali parengti pats.

     

    * Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 5.3. papunktis.

    ** Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

    *** Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

  • 1.

   Ar galima atlikti bandymus užsienyje ir ar jie bus pripažįstami norint gauti ATP sertifikatą Lietuvoje?

   Taip, galima. Atlikus bandymus Administracijai reikia pateikti Susitarimo šalies bandymų stoties ataskaitą*.

    

   * ATP sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktas.

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 2.

   Nusipirkau naują puspriekabę tiesiai iš gamyklos ir parsivariau ją į Lietuvą. Kokius dokumentus reikia susitvarkyti, kad būtų galima puspriekabę priregistruoti? Kur šiuos dokumentus gauti?

   Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje.

   Jei transporto priemonė neturi patvirtinto EB tipo, galimas individualus patvirtinimas, kurį gali atlikti ir fizinis, ir juridinis asmuo. Tam reikia atlikti transporto priemonės techninę ekspertizę bei individualų patvirtinimą Administracijoje.

   Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu* O3 ar O4 klasės transporto priemonėms, kurioms siekiama gauti individualų patvirtinimą, ir jos neturi Lietuvoje galiojančio EB atitikties liudijimo, Administracijai pateikiama:

   1. nustatytos formos prašymas;
   2. atliktos techninės ekspertizės pažyma su teigiamomis techninės ekspertizės išvadomis;
   3. užpildyta atitikties liudijimo forma;
   4. techninės ekspertizės metu padarytos priekabos sudedamųjų dalių nuotraukos, kuriose turi būti matoma: visa transporto priemonė iš išorės, identifikavimo lentelė, identifikavimo numeris bei sudedamųjų dalių sertifikavimo ženklinimas ( sukabintuvo, padangų (ratų), ašių, stabdžių, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų, purslų slopinimo sistemos, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo ir kt.);
   5. O3, O4 klasės transporto priemonių stabdžių sertifikatas, šoninės apsaugos nuo palindimo, galinės apsaugos nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, sukabintuvo sertifikatai pagal JT taisykles arba ES direktyvas arba akredituotos techninės tarnybos bandymų protokolai konkrečiai transporto priemonei.

   Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir transporto priemonės parametrai, kurie įrašomi individualaus patvirtinimo liudijimo formoje, atitinka Atitikties įvertinimo aprašo reikalavimus, Tvarkos aprašą**, bei Techninius reikalavimus***, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

    

   * Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 56 punktas.

   ** Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

   *** Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-560 „Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“.

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 3.

   Skelbimuose randu parduodamus 0,250 l ir 0,650 l variklio darbinio tūrio naujus ir naudotus bagius, kurių pardavėjai teigia, kad šias transporto priemones galima registruoti. Jei taip, kokius dokumentus turi pardavėjas pateikti?

   Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje. Kai transporto priemonės EB tipas patvirtintas, tačiau Administracijos duomenų bazėje neregistruotas, savininkas su originaliu EB atitikties liudijimu dėl individualaus patvirtinimo turi kreiptis į Administracijos Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 4.

   Kur galima kreiptis ir užregistruoti prekybinę priekabą? Priekaba nauja, parvežta iš Ukrainos ir dar nebuvo registruota. Kokius dokumentus reikia turėti, norint priekabą užregistruoti Lietuvoje?

   Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje.

   Jei gamintojas neturi patvirtinęs EB tipo ir neišduoda COC sertifikato, turi būti atliktas individualus patvirtinimas. Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu* O1 ar O2 klasės transporto priemonėms, kurioms siekiama gauti individualų patvirtinimą, ir jos neturi Lietuvoje galiojančio Europos Bendrijos atitikties liudijimo, Administracijai pateikiama:

   1. nustatytos formos prašymas;
   2. atliktos techninės ekspertizės pažyma su teigiamomis techninės ekspertizės išvadomis;
   3. užpildyta individualaus patvirtinimo liudijimo forma;
   4. techninės ekspertizės metu padarytos priekabos sudedamųjų dalių nuotraukos, kuriose turi būti matoma: visa transporto priemonė iš išorės, identifikavimo lentelė, identifikavimo numeris bei sudedamųjų dalių sertifikavimo ženklinimas (sukabintuvo, grąžulo, padangų (ratų), ašių, stabdžių, apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų ir kt.);
   5. O1 (jei sumontuoti stabdžiai), O2 klasės transporto priemonių stabdžių sertifikatai ar suderinamumo protokolai ir skaičiavimai.

   Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir transporto priemonės parametrai, kurie įrašomi individualaus patvirtinimo liudijimo formoje, atitinka Atitikties įvertinimo aprašo reikalavimus, Tvarkos aprašą**, bei Techninius reikalavimus***, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

    

   * Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 56 punktas.

   ** Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

   *** Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-560 „Dėl Mažos serijos nacionalinio transporto priemonių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų patvirtinimo“.

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 5.

   Ar galima Lietuvoje registruoti Kinijoje pagamintus trijų ratų lengvuosius automobilius?

   Pirmą kartą registruojant naują transporto priemonę Lietuvos Respublikoje turi būti pateikiamas Europos Bendrijos (toliau – EB) atitikties liudijimas (angl. EC Certificate of Comformity), kurį išduoda tik transporto priemonės gamintojas. EB atitikties liudijimai išduodami, jei transporto priemonės tipas yra patvirtintas EB įgaliotosios institucijos ir jam suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris. Lietuvoje registruojamos transporto priemonės, kurių EB tipas patvirtintas ir atitinkama tvarka registruotas Administracijoje. Kai transporto priemonės EB tipas patvirtintas, tačiau Administracijos duomenų bazėje neregistruotas, savininkas su originaliu EB atitikties liudijimu dėl individualaus patvirtinimo turi kreiptis į Administracijos Vilniaus skyrių (Švitrigailos g. 42, Vilnius).

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 6.

   Įsigijau mikroautobusą (kilmės šalis JAV). Ar yra kokių nors ypatingų sąlygų jį registruojant?

   Vadovaudamasi Taisyklėmis*, Administracija suteikia individualų patvirtinimą, jei M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotos transporto priemonės iš ne ES šalių atitinka šių Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Suteikus individualų patvirtinimą M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių išduodamas individualaus patvirtinimo liudijimas, kuris galioja Lietuvos Respublikoje. Turi būti atlikta techninė ekspertizė ir individualus patvirtinimas Administracijoje.

   Vadovaujantis Atitikties įvertinimo aprašu**, M2, M3, N2, N3 klasių ir O kategorijos naudotoms transporto priemonėms iš ne ES šalių turi būti suteiktas individualus patvirtinimas pagal Atitikties įvertinimo aprašo 50–59 punktuose nurodytą tvarką; taikomi techniniai reikalavimai turi atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius Nacionalinius techninius reikalavimus arba ES ir JT EEK teisės aktų reikalavimus (jei tuo metu nebuvo Nacionalinių techninių reikalavimų). N2 ir N3 klasių transporto priemonėms patvirtinti pateikiami išmetamųjų teršalų, skleidžiamo triukšmo, stabdžių, tachografo, šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, degalų bakų, vairavimo sistemos, greičio ribotuvo, pavojingų krovinių vežimo, sėdynių tvirtinimo, saugos diržų tvirtinimo, saugos diržų sertifikatai ar bandymo protokolai. M2 ir M3 klasių transporto priemonėms patvirtinti pateikiami išmetamųjų teršalų, skleidžiamo triukšmo, stabdžių, degalų bakų ir galinių apsaugų nuo palindimo, purslų slopinimo sistemos, vairavimo sistemos, sėdynių tvirtinimo, saugos diržų tvirtinimo, saugos diržų ir autobusų sertifikatai ar bandymo protokolai. O3 ir O4 klasių transporto priemonėms pateikiami šoninių ir galinių apsaugų nuo palindimo, stabdžių, purslų slopinimo sistemos, sukabintuvo sertifikatas ar bandymo protokolas.

   Jei pateikti visi Atitikties įvertinimo apraše nurodyti dokumentai ir techninės ekspertizės išvados teigiamos, sumokėjus valstybės rinkliavą, suteikiamas individualus patvirtinimas.

    

   * Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 129 punktas.

   ** Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 „Dėl Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašo patvirtinimo“, 66 punktas.

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 7.

   Kokie yra iš JAV įvežtų naudotų automobilių techniniai reikalavimai?

   Prieš įvežtų naudotų (jau buvusių kitos šalies registre) transporto priemonių iš ne ES šalių registraciją reikia atlikti individualaus patvirtinimo procedūrą. Vadovaujantis Taisyklėmis* M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas atliekamas įvertinant transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą pagal Reglamento III priede arba šių Taisyklių 14 priedo II skyriuje nurodytus techninius reikalavimus, transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams (tik M1 ir N1), transporto priemonės atitiktį kitiems Techniniams reikalavimams** ir įsitikinant, kad transporto priemonės identifikavimo lentelėje yra įrašyti visi duomenys, kurių reikia norint įregistruoti transporto priemonę. Transporto priemonės turi atitikti pirmosios registracijos metu galiojusius ekologinius reikalavimus pagal EB direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT). Transporto priemonės atitiktį ekologiniams standartams patvirtinantį dokumentą pateikia transporto priemonės savininkas, kuris atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą.

   Reikalavimas atlikti transporto priemonės ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitikties įvertinimą gamintojo nustatytiems reikalavimams netaikomas L kategorijos transporto priemonėms.

   Atlikus individualų patvirtinimą transporto priemonei iš ne EB šalių, valdytojui išduodama techninės ekspertizės pažyma ir užpildomas įvertinimo lapas. Į įvertinimo lapą surašoma, ar sudedamosios dalys atitinka nustatytus reikalavimus, ir nurodomas jų ženklinimas.

   Individualų patvirtinimą naudotai transporto priemonei iš ne EB šalių atlieka techninės ekspertizės įmonės.

    

   * Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 125 punktas.

   ** Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 "Dėl Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų".

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 8.

   Ar yra patvirtinta techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškos forma?

   Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekantiems asmenims reglamentuoja Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

   Administracija nėra patvirtinusi Techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškos formos. Asmenys, atliekantys techninę priežiūrą ir remontą, vadovaudamiesi Aprašo nuostatomis turi įforminti paslaugų užsakymo paraišką. Duomenys, kurie turi būti nurodyti Techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškoje, yra nurodyti Aprašo 11 punkte.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 9.

   Kur galėčiau kreiptis, jeigu esu nepatenkintas autoserviso suteiktomis paslaugomis?

   Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarką nustato Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

   Skundai dėl transporto priemonės techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos pažeidimų nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Skundą galite pateikti Administracijai raštu – tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – skundą, pasirašytą teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant bendruoju Administracijos elektroninio pašto adresu [email protected].

   Ginčai dėl suteiktos techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos kokybės nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies ir Aprašo 36 punkto nuostatomis, kilus ginčui, galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, tel. (8 5) 262 6760, el. p. [email protected]).

   Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalimi, skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė, adresas arba asmens nepasirašyti, nenagrinėjami.

   Atnaujinta: 2022 09 30

 • Ūkio subjektų veiklos priežiūra 24
  • Kelių transportas 17
   • 1.

    Nuo kada ir koks logotipas turi būti  išmaniojo tachografo plomboje?

    Nuo 2022 m. kovo 1 dienos išmaniuosiuose tachografuose turės būti dedama tik plomba su T logotipu. Tokių plombų sertifikuotų gamintojų įmonių sąrašą galima rasti ČIA.

    Atkreipiame dėmesį, kad šis reikalavimas netaikomas analoginiams bei skaitmeniniams (ne išmaniesiems) tachografams, t.y. šiuose tachografuose gali būti naudojamos plombos ir be T logotipo.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 2.

    Kokiu būdu ir iki kada ūkio subjektai Administracijai turi pateikti ADR metinę ataskaitą?

     

    Ūkio subjektai, vykdantys pavojingųjų krovinių vežimą, pakrovimą ir (ar) iškrovimą bei laikiną sandėliavimą, veiklos metinę ataskaitą (toliau – Ataskaita), kuri rengiama už praėjusius metus,  Administracijai turi pateikti per IS „Vektra“. Ataskaita turi būti pateikta iki einamųjų metų sausio 31 d.*

     

    * Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 3.

    Ar visi ūkio subjektai Administracijai turi teikti vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis per IS „Vektra“?

     

    Ne, ūkio subjekto vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis turi pateikti tik tie ūkio subjektai, kurie gauna pranešimą (per IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalą ir elektroniniu paštu) iš Administracijos*.

     

    * Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 2BE-32 „Dėl Ūkio subjektų, vykdančių kelių transporto veiklą, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Lietuvos transporto saugos administracija tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktas.

     

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 4.

    Ar leidimas naudotis keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone laikomas galiojančiu, jei patikrinimo metu nustatoma, kad faktiniai transporto priemonės techniniai parametrai yra didesni už nurodytus leidime?

    Jeigu nustatoma, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės faktiniai matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė yra didesni už nurodytus leidime naudotis valstybinės reikšmės ar vietinės reikšmės viešaisiais keliais, laikoma, kad jos vairuotojas neturi leidimo, ir įforminamas administracinis nusižengimas. Toliau tokiai transporto priemonei leidžiama važiuoti tik gavus naują leidimą*.

     

    * Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 19 dalis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kiek laiko galioja suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą?

    Tachografų dirbtuvei suteikta teisė vykdyti tachografų techninę priežiūrą suteikiama neribotam laikui*.

     

    * Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2BE-252 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo“, 20 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 09 27

   • 6.

    Kiek kainuoja leidimo išdavimas tachografų dirbtuvėms?

    Už tachografų dirbtuvės atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimą nustatyta 14 Eur valstybės rinkliava.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Pareigūnai kontrolės metu dėl techninės būklės trūkumų paėmė transporto priemonės dokumentus. Kaip galima juos susigrąžinti?

    Pareigūnai, atlikę transporto priemonės būklės patikrinimą, grąžina paimtus transporto priemonės registracijos dokumentus, jeigu transporto priemonės vairuotojas pareigūnams pateikia techninės apžiūros įmonės išduotą transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) su teigiama išvada arba transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą), kurioje gali būti nurodytas vienintelis trūkumas, kad nėra pateikti transporto priemonės registracijos dokumentai*. Dokumentai grąžinami vairuotojui arba įmonės, kurioje registruota kelių transporto priemonė, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui**.

    * M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir  T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 403 „Dėl M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių traktorių techninių patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisyklių patvirtinimo“, 18 punktas.

    ** Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 „Dėl Uždraudimo transporto priemonei važiuoti toliau ir transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 8.

    Kam gali būti taikoma administracinė atsakomybė už didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimą be atitinkamo leidimo?

    Už didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo tvarkos pažeidimus administracinė atsakomybė gali būti taikoma vairuotojams, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, ir vežti krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams)*.

    * Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 9.

    Kaip gauti prieigą prisijungti prie IS „Vektra“?

    Norėdami naudotis elektronine paslauga turite paskirti ne mažiau kaip vieną asmenį, kuriam bus suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale tvarkyti ūkio subjekto duomenis (toliau – atsakingas asmuo). Apie ūkio subjekto paskirtą atsakingą asmenį ūkio subjektas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki paskyrimo pradžios dienos, o apie atšauktą – nedelsdamas raštu informuoja Administraciją, pateikdamas „Pranešimą apie ūkio subjekto atsakingo asmens paskyrimą ar atšaukimą“ (1 priedas). Atsakingas asmuo pranešime privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra“ ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo*.

    Pranešimą Administracijai galite pateikti raštu, atsiuntę paštu ar per pasiuntinį arba bendruoju elektroniniu paštu [email protected] (pasirašę teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu).

    * Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktas.

     

    Atnaujinta: 2022 07 26

   • 10.

    Įmonei suteikta teisė prisijungti prie IS „Vektra“. Kaip reikėtų pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą?

    Norint pateikti duomenis apie paskirtą ūkio subjekto saugos specialistą, reikia prisijungti prie IS „Vektra“* kaip ūkio subjekto atstovui. Susikurti ūkio subjekto atstovą galite pasirinkę skiltį „Atstovai, tuomet „Naujas ūkio subjekto atstovas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir priskirti suteikiamas teises.

    Norint pateikti duomenis apie paskirtą ADR saugos specialistą, reikia pasirinkti skiltį „Saugos specialistai, tuomet „Naujas specialistas“. Atsidariusiame lange užpildyti informacijos laukus ir išsaugoti duomenis.

    Iškilus nesklandumams, interneto svetainėje yra pateikta medžiaga, kurioje išsamiai paaiškinta, kaip prisijungti ir naudotis IS „Vektra“.

     

    * Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinė sistema; Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2B-108 „Dėl Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 11.

    Kiek laiko įmonė privalo saugoti tachografo registracijos lapus, spaudinius ir iš skaitmeninio tachografo ar vairuotojo kortelės perkeltus duomenis?

    Įmonė turi saugoti registracijos lapus, sudėtus chronologine tvarka, duomenis ir spaudinius ne trumpiau negu metus po jų panaudojimo. Įmonė turi daryti duomenų, perkeltų iš skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių, kopijas ir saugoti ne trumpiau kaip metus.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 12.

    Ar įmonė privalo tvarkyti blankų, patvirtinančių vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba AETR, apskaitą?

    Įmonė privalo tvarkyti blankų apskaitą pagal įmonėje nustatytą blankų išdavimo, apskaitos ir saugojimo įmonėje tvarką.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 13.

    Kokie duomenys privalo būti perkelti iš transporto priemonės skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės?

    Visi skaitmeniniu tachografu užregistruoti duomenys, išskyrus išsamius duomenis apie greitį.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 14.

    Kaip dažnai įmonė turi perkelti duomenis iš skaitmeninio tachografo ar vairuotojo kortelės?

    Įmonė turi perkelti:
    1. duomenis iš skaitmeninių tachografų:
    1.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 90 dienų;
    1.2. jei pastebėtas skaitmeninio tachografo netinkamas veikimas;
    1.3. prieš nuolatinį ar laikiną transporto priemonės perdavimą kitai įmonei (naudotojui).
    2. duomenis iš vairuotojų kortelių:
    2.1. periodiškai ne rečiau kaip kas 28 dienas;
    2.2. vairuotojui nutraukus darbo santykius, ne vėliau kaip paskutinę jo darbo dieną.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 15.

    Kiek laiko įmonė turi saugoti blankus, patvirtinančius vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba AETR?

    Įmonė blankus kartu su tachografų registracijos lapais ar duomenimis, perkeltais iš vairuotojo kortelės ir skaitmeninio tachografo, privalo saugoti ne trumpiau kaip vienerius metus.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 16.

    Kas įmonėje turi teisę pasirašyti blanką, patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpius?

    Blanką, patvirtinantį vairuotojo veiklos laikotarpius, pasirašo įmonės vadovas ar jo įgaliotas už keleivių ar krovinių vežimo veiklą įmonėje atsakingas asmuo.

    Blanko pildymo, naudojimo ir saugojimo tvarka nurodyta Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius, išdavimo vairuotojams taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 2B-226 „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 17.
    Kas reglamentuoja tachografų dirbtuvių veiklą?

    Tachografų dirbtuvių veiklą reglamentuoja Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklės, patvirtintos Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2BE-252 „Dėl Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių patvirtinimo“. Jos nustato reikalavimus įmonėms, siekiančioms vykdyti tachografų techninę priežiūrą.

    Atnaujinta: 2022 09 27

  • Vandens transportas 7
   • 1.

    Ar įmonės, kurių tam tikras veiklas sertifikavo laivų klasifikavimo bendrovės, siekdamos vykdyti Saugios laivybos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje įvardytas veiklas, privalo būti atestuotos Administracijos?

    Juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – įmonė), siekiantys vykdyti nurodytas veiklas arba jų dalį, privalo būti atestuoti Administracijos*.

    Įmonei išduotas laivų klasifikavimo bendrovės sertifikatas tik patvirtina, kad laivų klasifikavimo bendrovė įvertino, laiko tinkamomis įmonės taikomas procedūras, turimas žinias ir kitus išteklius vykdant tam tikras veiklas ir pripažįsta jos vykdomą veiklą atitinkančia laivų klasifikavimo bendrovės taisyklių reikalavimus, tačiau toks patvirtinimas nėra siejamas su Lietuvos Respublikoje taikomu reikalavimu įmonei būti atestuotai.

     

    * Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 37 straipsnio 1, 2 dalys.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 2.

    Ar Administracija išduoda įmonėms, vykdančioms jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą, liudijimus dėl atitikties 2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – MLC 2006) reikalavimams?

    MLC 2006 nustato, kad tokios įmonės turi veikti tik laikydamosi standartizuotos licencijavimo ar sertifikavimo sistemos arba kitos reguliavimo formos. MLC 2006 nustato reikalavimus tokioms įmonėms, tačiau pačią licencijavimo / atestavimo tvarką paliekama nustatyti valstybėms narėms  nacionalinėje teisėje, taip pat konvencija nenustato jokių privalomų atestato / liudijimo, kuris būtų naudojamas kaip dokumentas, patvirtinantis licencijuotos / atestuotos įmonės atitiktį MLC 2006 nustatytiems reikalavimams, formų ar pavyzdžių.

    Administracija, vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis, atestuodama įmones, tarp jų ir siekiančias vykdyti jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą, neišduoda popierinės ar elektroninės formos atestatų / licencijų. Remiantis direktoriaus įsakymu, atestuotos įmonės įrašomos į atestuotų įmonių sąrašą, kuris skelbiamas Administracijos interneto svetainės skyriuje „Atestuotų veiklų sąrašai“. Atkreipiamas dėmesys, kad atestuojant įmonę tikrinama atestuojamos veiklos atitiktis tiek Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo nuostatoms, tiek ir MLC 2006 reikalavimams, kurie įvardijami įmonės patikrinimo kontroliniame klausimyne, todėl įmonės atestacija ir jos įrašymas į atestuotų įmonių sąrašą patvirtina, kad jos vykdoma veikla atitinka minėtų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 3.

    Ar sausakrūvių laivų terminalų kokybės vadybos sistemos atitiktį ISO 9001 standartui gali sertifikuoti tik akredituotos sertifikavimo įstaigos?

    Terminalo operatorius privalo užtikrinti, kad yra parengta, įdiegta ir naudojama kokybės valdymo sistema, patvirtinta pagal ISO 9001:2000 standartų arba lygiaverčio standarto, visais požiūriais atitinkančio ISO 9001:2000, nuostatas*, kuri turi būti sertifikuota**. Tačiau nėra nustatyta, kas tokį sertifikavimą turi atlikti – akredituota ar neakredituota sertifikavimo įstaiga. Atsižvelgiant į tai ir į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos pateiktą nuomonę laikytina, kad sertifikuoti gali ir akredituotos, ir neakredituotos vadybos sistemų sertifikavimo įstaigos.

     

    * Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“, 7.4 papunktis.

    ** Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3-24 „Dėl Saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo ir iškrovimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2 papunktis.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 4.

    Kokie dokumentai yra tinkami dėl Prekybinės laivybos įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimo mokėti anglų kalbą , pageidaujant teikti laivų agentavimo paslaugas?

    Anglų kalbos mokėjimas gali būti patvirtintas mokslų baigimo dokumentais (atestatų ar diplomų priedėliais), „Europass“ kalbų pasu, kursų baigimo dokumentais, mokslų anglų kalba baigimo dokumentais.

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 5.

    Kokie dokumentai yra tinkami pagal Saugios laivybos įstatymo 39 straipsnio 11 dalies 2 punkto reikalavimą turėti bendradarbiavimo su laivybos bendrove sutartį dėl jūrininkų įdarbinimo ar kitą dokumentą, patvirtinantį ketinimą sudaryti tokią sutartį, kurioje būtų numatytos garantijos, užtikrinančios galimybę kompensuoti jūrininkams materialinius nuostolius neįvykdžius įdarbinimo, darbo apmokėjimo, jūrininko sugrąžinimo į nuolatinę gyvenamąją vietą įsipareigojimų, jeigu laivybos bendrovė paliko jūrininką užsienio uoste, siekiant vykdyti jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo veiklą?

    Įmonė turi būti sudariusi bendradarbiavimo su laivybos bendrove (laivo savininku ar valdytoju) sutartį dėl tarpininkavimo įdarbinant jūrininkus laivuose, kurioje būtų numatytos garantijos, užtikrinančios galimybę kompensuoti jūrininkams materialinius nuostolius neįvykdžius įdarbinimo, darbo apmokėjimo, jūrininko sugrąžinimo į nuolatinę gyvenamąją vietą įsipareigojimų, jeigu laivybos bendrovė paliko jūrininką užsienio uoste. Šios garantijos turi atsispindėti ir jūrininko darbo sutartyje, jei nėra taikoma kolektyvinė sutartis. Pateikti dokumentai (pvz.: jūrininko darbo sutartis, kolektyvinė sutartis) turi įrodyti, kad bus užtikrinamos Įstatyme* ir Konvencijoje** nustatytos garantijos.

    Neturint bendradarbiavimo su laivybos bendrove sutarties, galima pateikti abiejų šalių pasirašytą preliminariąją sutartį arba ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo po atestavimo, nes sutartis yra dvišalis sandoris, todėl ir ketinimas sudaryti sutartį turėtų būti dvišalis. Pateikti dokumentai turi įrodyti, kad bus užtikrinamos Įstatyme* ir Konvencijoje** nustatytos garantijos. Preliminariojoje sutartyje ar ketinimų protokole turėtų būti numatyta, kad abi šalys įsipareigoja sudaryti bendradarbiavimo sutartį, Administracijai atestavus įmonę jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo veiklai vykdyti. O Administracijai papildomai pateikiamas įmonės garantinis raštas, kuriame būtų nurodyta, kad, sudarius bendradarbiavimo sutartį su laivybos bendrove, ši sutartis nedelsiant bus pateikta Administracijai.

    * Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas (tekste – Įstatymas).

    ** Tarptautinės darbo organizacijos 2006 m. konvencija dėl darbo jūrų laivyboje (tekste – Konvencija).

     

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 6.

    Kas gali vykdyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymą, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimą, atestavimą ir kokie reikalavimai keliami norintiesiems užsiimti minėta veikla?

    Nuo 2019 m. vasario 15 d. laivų švartuotojų mokymai, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimas ir atestacijos gali būti organizuojamos bet kurioje švartavimo veiklą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste vykdančioje įmonėje (toliau – įmonė)*. Švartuotojų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų mokymo apimtis nustatyta Reikalavimų II skyriuje.

    Įmonė, ketinanti vykdyti švartuotojų mokymus, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimą, atestavimą, privalo**:

    1. Suderinti savo parengtą švartuotojų mokymų, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo programą su Lietuvos transporto saugos administracija ir valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.
    2. Suderinti švartuotojų žinių ir praktinių gebėjimų patikrinimo testą su valstybės įmone Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

     

    * Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-394(1.5 E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau ir tekste – Reikalavimai), 4 punktas.

    ** Reikalavimų 9 ir 10 punktai.

    Atnaujinta: 2022 07 27

   • 7.

    Kiek laiko galioja švartuotojo pažymėjimai?

    Asmeniui, išlaikiusiam testą, išduodamas 5 metus galiojantis švartuotojo pažymėjimas*. Iki 2017 m. birželio 30 d. išduoti švartuotojo pažymėjimai ir jais suteikta teisė dirbti švartuotojais galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

     

    * Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-394(1.5 E) „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivų švartuotojų mokymo, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų tikrinimo ir atestavimo reikalavimų patvirtinimo“, 11 punktas.

    Atnaujinta: 2022 07 27

 • Pramoginė laivyba 36
  • 1.

   Planuoju pasigaminti asmeniniam naudojimui pramoginį laivą, kuris bus naudojamas su pakabinamuoju varikliu, kurio galingumas neviršys 19 kW (25 AG), ar tokį laivą turėsiu registruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registre?

   Registruoti nereikės, kadangi registruojami tik pramoginiai laivai, kurių gamintojo nurodyto pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW (25 AG).

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 2.

   Turiu pramoginį laivą, kuris buvo registruotas iki 2022 m. gegužės 1 d. leistinas pakabinamojo variklio galingumas iki 19 kW (25 AG), ar jam reikalinga techninė apžiūra?

   Jeigu minėtas laivas bus eksploatuojamas tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*, nes Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatos dėl techninės apžiūros taikomos laivams, vertinant, kur jie bus eksploatuojami ir ar bus naudojami komercijai*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 3.

   Ar vandens motociklams reikia atlikti techninę apžiūrą, jeigu jie plaukioja vidaus vandenų plaukiojimo rajone?

   Nereikia, nes asmeninių laivų (vandens motociklų), eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 4.

   Ar pramoginių ir asmeninių laivų, eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama, nepriklausomai nuo to, ar jie plaukios vidaus vandenų keliu ar ne?

   Taip, pramoginių ir asmeninių laivų, eksploatuojamų tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone, nevykdant komercinės veiklos, techninė apžiūra neatliekama*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 5.

   Ar tarnybinių (pastatytų kaip pramoginiai) laivų techninė apžiūra neatliekama, nepriklausomai nuo plaukiojimo rajono?

   Taip, tarnybinių laivų, pastatytų kaip pramoginiai laivai, techninė apžiūra neatliekama*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 161 straipsnio 2 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 6.

   Ar bus galima savininkui pageidaujant registruoti pramoginę burinę jachtą iki 6 m arba pramoginį laivą (gamintojo nurodytas  maksimalus leidžiamas pakabinamojo variklio galingumas iki 19 kW)?

   Ne, nes minimi laivai nėra Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro objektai pagal Vidaus vandenų kodekso nuostatas*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 7.

   Pramoginis laivas bus naudojamas pasienio ruože, ar reikia pateikti tai patvirtinančius dokumentus prieš registruojant?

   Patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia. Pakanka prašymo pastabų laukelyje (19) įrašyti apie ketinimą plaukioti pasienio ruože.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 8.

   Noriu įregistruoti pramoginį laivą, kurio pakabinamojo variklio galingumas neviršija 19 kW (25 AG), bet kuris bus naudojamas komercijai, ar turiu pateikti įrodymus dėl komercinės veiklos? Ar tą informaciją reikės pažymėti teikiant prašymą?

   Įrodymų pateikti nereikia. Pakanka prašymo pastabų laukelyje (19) įrašyti apie ketinimą naudoti laivą komercijai.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 9.

   Ar visi pramoginiai laivai (ir jachtos), kurių ilgis daugiau kaip 6 m, turi būti registruojami, nepriklausomai nuo jų gamintojo nurodyto galingumo?

   Pramoginės burinės jachtos registruojamos nuo 6 m ilgio, o pramoginiai laivai, kurie yra varomi pakabinamaisiais varikliais, registruojami, kai laivo gamintojo nurodyto variklio galingumas (elektrinių ir vidaus degimo) viršija 19 kW (25 AG). Registracija taip pat yra privaloma, kai vykdoma komercinė veikla*.

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

    

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 10.

   Ar galima pastatytą asmeninį laivą naudoti komerciniais tikslais arba jį parduoti?

    

   Galima, tačiau asmenys, tiekiantys rinkai asmeniniam naudojimui pastatytą laivą, prieš parduodami turi atlikti įvertinimo po statybos procedūrą notifikuotoje įstaigoje*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 65 punktas.

    

    

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 11.

   Pardaviau registruotą laivą, kurio gamintojo nurodytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW. Ką reikia daryti?

   Pasikeitus vidaus vandenų transporto priemonės savininkui, ankstesnysis savininkas apie tai privalo pranešti Administracijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų ir pateikti*:

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 7 dalis; Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 62 punktas.

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 12.

   Ar galima Lietuvoje plaukioti užsienyje registruotu pramoginiu laivu?

   Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse gali būti eksploatuojamos Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir šalyse, su kuriomis sudarytos tarptautinės dvišalės sutartys vidaus vandenų transporto srityje, įregistruotos vidaus vandenų transporto priemonės (toliau – laivas). Tokio laivo eksploatacijos metu privaloma turėti registraciją užsienio šalyje jį eksploatuojančio asmens vardu patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikoje eksploatuojamas laivas, kurio registruoti užsienio šalyje neprivaloma ir kurio savininkas yra šios užsienio šalies pilietis, laive turi būti dokumentai, kuriais įrodoma, kad laivas valdomas teisėtai.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 9, 10 dalys.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 13.

   Kokiais atvejais pramoginis laivas Lietuvoje nebūtų registruojamas?

   Administracija atsisako įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę, jeigu*:

   • pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo požymių;
   • nenustatyta pareiškėjo asmens tapatybė;
   • nenustatytas vidaus vandenų transporto priemonės tapatumas (identifikavimo žymenys yra pažeisti cheminėmis priemonėmis ir (ar) mechaniniu būdu ir (ar) yra neįskaitomi arba jų nėra, iškyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, kai registre registruojamos tam tikrų identifikavimo žymenų neturinčios vidaus vandenų trabsporto priemonės);
   • taikomi daiktinių teisių į vidaus vandenų transporto priemonę apribojimai riboja savininko ar valdytojo teisę registruoti vidaus vandenų transporto priemonę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;
   • vidaus vandenų transporto priemonė yra ieškoma teisėsaugos institucijų;
   • nepateikiami visi Taisyklėse* nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, arba dokumentai išduoti asmens, kuris neturi įgaliojimų ar teisės juos išduoti;
   • pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie vidaus vandenų transporto priemonės gamintoją (statytoją), modelį, korpuso numerį (išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, kai registre registruojamos korpuso numerio neturinčios vidaus vandenų transporto priemonės), tipą, paskirtį,  pagaminimo (pastatymo) metus, gabarito matmenis, korpuso medžiagą, keliamąją galią (didžiausias leidžiamas keleivių skaičius), eigos ir pagalbinių variklių markę, variklio gamintoją, numerį, gamybos metus, tipą, skaičių ir galingumą (kW), didžiausią leistiną pakabinamojo variklio galią (kai taikoma), didžiausią leistiną greitį (km/h), bendrąją talpą (kai taikoma), didžiausią grimzlę (kai taikoma), pramoginio laivo projektavimo kategoriją, CE atitiktį (kai taikoma);
   • pateiktuose dokumentuose ir (ar) duomenyse nėra patvirtinama informacija apie pramoginio laivo projektavimo kategoriją ir laivo savininkas (pareiškėjas) nesutinka, kad būtų nurodyta žemiausia projektavimo kategorija;
   • paaiškėja, kad asmeniniam naudojimui pastatytas pramoginis laivas yra pastatytas pagal gamintojo techninius dokumentus;
   • dėl duomenų patvirtinimo, patikslinimo ir (ar) papildymo iš Lietuvos Respublikos ar užsienio atitinkamų kompetentingų institucijų, informacinių sistemų tvarkytojų, kitų juridinių ar fizinių asmenų gautas neigiamas atsakymas arba per nustatytą terminą negautas atsakymas.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 36 punktas.

   Atnaujinta: 2022 12 21

  • 14.

   Kokius dokumentus reikia pateikti, norint perregistruoti įsigytą pramoginį laivą, kurio nurodytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 KW?

   Pardavęs vidaus vandenų transporto priemonę* savininkas (valdytojas) per 15 darbo dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo Administracijai turi būti pateikti tai patvirtinančius dokumentus**.

   Registruoti pasikeitusio vidaus vandenų transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenis į Administraciją kreipiasi ankstesnysis ir naujasis vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas).

   Vidaus vandenų transporto priemonės naujas savininkas (valdytojas) Administracijai pateikia:

   Valstybės rinkliava už duomenų keitimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre – 8,6 Eur**.

    

   * vidaus vandenų transporto priemonės su stacionariu varikliu arba kurios gamintojo numatytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW, arba kuri bus naudojama komercijai, arba plaukios pasienio ruože.

   ** Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 59 – 63 punktai.

   *** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.248 papunktis.

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 15.

   Įsigijau pakabinamąjį variklį. Ar reikia jį registruoti?

   Pakabinamieji varikliai Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre nuo 2019 m. lapkričio 1 d. neregistruojami*.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 16.

   Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įregistruoti pramoginį laivą?

   Norėdamas įregistruoti pramoginį laivą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – Registras), jo savininkas (valdytojas) turi pateikti asmens tapatybės dokumentą ir*:

   1. nustatytos formos prašymą įregistruoti pramoginį / asmeninį laivą;
   2. pramoginio laivo kilmės dokumentus, įrodančius pramoginio laivo pastatymą (pagaminimą) arba eksploatavimą ar jo nutraukimą kitoje šalyje:
   • naujo pramoginio laivo (kai pramoginis laivas nebuvo registruotas ir (ar) eksploatuotas) – gamintojo arba privataus importuotojo išduotus pramoginio laivo pagaminimą ir techninę atitiktį patvirtinančius dokumentus;
   • iš užsienio valstybės atvežto eksploatuoto pramoginio laivo – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą pramoginio laivo registracijos dokumentą, nuosavybės teisės pažymėjimą, eksporto dokumentą arba kitą pramoginio laivo registraciją patvirtinantį dokumentą (jeigu tokį dokumentą registras išduoda arba jeigu tokį dokumentą valdytojas privalo turėti pagal užsienio šalyje galiojančius teisės aktus);
   1. pramoginio laivo nuosavybę ar valdymą patvirtinantį dokumentą:
   • pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartį, mokėjimo sąskaitą, sąskaitą faktūrą, paveldėjimo teisės liudijimą, teismo sprendimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai  pramoginis laivas valdomas nuosavybės teise;
   • išperkamosios nuomos, veiklos nuomos, nuomos, panaudos, turto patikėjimo sutartį, teisę naudotis transporto priemone suteikiantį įgaliojimą ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, kai pramoginis laivas valdomas nuomos, panaudos, patikėjimo ar kitu teisėtu pagrindu;
   1. jeigu pramoginis laivas anksčiau buvo įregistruotas užsienio valstybės registre, – užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį pramoginio laivo išregistravimą iš ankstesnio registro (jeigu registras tokį dokumentą išduoda);
   2. ikiteisminio tyrimo įstaigos išduotą dokumentą apie nustatytus pramoginio laivo identifikavimo žymenų pakeitimus ar klastojimą, kai pramoginio laivo savininkas (valdytojas) transporto priemonę įsigijo ar atgavo po ikiteisminio tyrimo įstaigos atlikto tyrimo;
   3. pramoginio laivo statytojo užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos deklaraciją bei pagrindinių laivo dalių ir medžiagų įsigijimo (nuosavybės) dokumentus (jeigu pramoginis laivas yra tik asmeniniam naudojimui skirtas laivas, pastatytas savo jėgomis ūkio būdu);
   4. Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama ar suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu pramoginio laivo savininkas (valdytojas) yra užsienietis;
   5. ne mažiau kaip 4 skaitmeninės pramoginio laivo skirtingų pusių išorės nuotraukos, kuriose matytųsi bent vienas pramoginio laivo bortas ir priekis arba galas, nuotraukos, kuriose būtų matomi pramoginio laivo identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), korpuso numeris), nuotraukos, kuriose būtų matomas variklis ir variklio identifikavimo žymenys (gamintojo lentelė, techniniai parametrai, CE ženklinimas (kai taikoma), variklio numeris), jeigu pramoginis laivas registruojamas nuotoliniu būdu.

   Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės įregistravimą Registre ir registracijos liudijimo išdavimą – 13 Eur**.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 12, 31, 32 punktai.

   ** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.244.1 papunktis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 17.

   Kaip galima gauti pamesto pramoginio laivo registracijos liudijimo dublikatą?

   Vidaus vandenų transporto priemonės savininkas (valdytojas), praradęs registracijos dokumentą, privalo nedelsdamas kreiptis į Administraciją*.

   Naujas vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentas vietoj prarasto išduodamas vidaus vandenų transporto priemonės savininkui (valdytojui) pateikus nustatytos formos prašymą išduoti registracijos dokumento dublikatą**.

   Prašymą Administracijai galima pateikti asmeniškai, registruotąja pašto siunta arba elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą.

   Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,20 Eur***.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 59 punktas.

   ** Taisyklių 63 punktas

   *** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.244.2 papunktis.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 18.

   Kaip galima išregistruoti parduotą vidaus vandenų transporto priemonę?

   Vidaus vandenų transporto priemonė, kuri nebebus eksploatuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje, išregistruojama iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro (toliau – Registras), kai  savininkas (valdytojas) pateikia*:

   • nustatytos formos prašymą išregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę;
   • informaciją apie vidaus vandenų transporto priemonės nuosavybės perdavimą patvirtinantį dokumentą, kai vidaus vandenų transporto priemonės savininku tampa užsienietis, neturintis teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo ar atstovybės;
   • vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentą, jeigu jis nėra prarastas.

   Prašymą Administracijai galima pateikti asmeniškai, registruotąja pašto siunta arba elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pateikus prašymą elektroniniu būdu, vidaus vandenų transporto priemonės registracijos dokumentas turi būti grąžintas Administracijai asmeniškai arba registruotąja pašto siunta.

   Išnagrinėjusi prašymą, Administracija per 1 darbo dieną priima sprendimą dėl vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimo**.

   Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Registro – 3,90 Eur***.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 66, 69 punktai.

   ** Taisyklių 10, 70 punktai.

   *** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.247 papunktis.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 19.

   Kaip įregistruoti laivą, jeigu nėra gamintojo lentelės?

   Dėl prarastos gamintojo lentelės siūlome kreiptis į pramoginio laivo gamintoją ar laivo gamintojo atstovą. Jeigu nėra galimybės rasti gamintojo arba gamintojas neatliko gaminio atitikties vertinimo, siūlome kreiptis į notifikuotąją įstaigą, kuri atliks atitikties įvertinimo po statybos procedūrą, parengs bei išduos atitikties įvertinimo dokumentus, kurių pagrindu laivą bus galima tinkamai paženklinti (identifikavimo numeriu, gamintojo lentele)*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 24 ir 64 punktai.

   Atnaujinta: 2023 01 24

  • 20.

   Kaip įregistruoti pramoginį laivą, jei nėra jokių dokumentų?

   Jeigu norite įregistruoti pramoginį laivą, tačiau neturite laivo dokumentų (atitikties deklaracijos ar laivo techninių dokumentų), siūlome kreiptis į pramoginio laivo gamintoją, kuris privalo saugoti dokumentus 10 metų po gaminio pateikimo rinkai, ar gamintojo atstovą.

   Jeigu nėra galimybės rasti gamintojo arba gamintojas neatliko gaminio atitikties vertinimo, siūlome kreiptis į notifikuotąją įstaigą, kuri atliks atitikties įvertinimo po statybos procedūrą ir parengs reikiamus dokumentus*. Dėl laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, prašom kreiptis į Administraciją, pateikiant prašymą, nuosavybės dokumentus, laivo dokumentus bei laivo nuotraukas**.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 25, 26 ir 64 punktai.

   **  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 31 ir 32 punktai.

   Atnaujinta: 2023 01 24

  • 21.

   Paveldėjau Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotą pramoginį laivą ar pakabinamąjį variklį. Ar galiu jį parduoti? Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas perregistruoti laivą savo vardu?

   Paveldėję pramoginį laivą ar pakabinamąjį variklį, turite gauti notaro išduodamus nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus.

   Norėdami parduoti paveldėtą pramoginį laivą, Administracijai pateikite pranešimą apie parduotą laivą ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę.

   Norėdami parduoti paveldėtą pakabinamąjį variklį, pateikite prašymą išregistruoti pakabinamąjį variklį ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę.

   Norėdami perregistruoti paveldėtą pramoginį laivą savo vardu, pateikite prašymą dėl laivo perregistravimo ir notaro išduotus dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę*.

    

   Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 59 punktas.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 22.

   Kur gauti  pramoginio laivo atitikties deklaraciją?

   Laivo pardavėjas perduoda pirkėjui laivo gamintojo dokumentus. Vienas iš gamintojo parengiamų laivo dokumentų yra atitikties deklaracija. Praradus atitikties deklaraciją, galima kreiptis į gamintoją ar pardavėją dėl deklaracijos kopijos, kuri turi būti saugoma 10 metų po laivo pardavimo*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 25 ir 43 punktai.

    

   Atnaujinta: 2023 01 24

  • 23.

   Prieš keletą metų pardaviau pramoginį laivą ar pakabinamąjį variklį.  Nenoriu, kad jis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registre būtų įregistruotas mano vardu. Ką daryti?

   Jei naujasis savininkas nepersiregistravo pramoginio laivo ar pakabinamojo variklio savo vardu, siūlome vidaus vandenų transporto priemonę išregistruoti, nurodant išregistravimo priežastį   –  pardavimas*.

    

   Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 66 punktas.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 24.

   Pasigaminau laivą. Ko reikia, kad įregistruotumėte?

   Norint įregistruoti pramoginį laivą*, skirtą asmeniniam naudojimui, reikia pateikti pramoginio laivo statytojo užpildytą ir pasirašytą patvirtintos formos deklaraciją**,  pagrindinių laivo dalių ir medžiagų įsigijimo (nuosavybės) dokumentus, bendrą  aprašymą, brėžinius ir schemas, paaiškinimus,  projekto skaičiavimus, atliktus tyrimus ir kitus rezultatus, stabilumo ir plūdrumo bandymų ataskaitas***, taip pat laivo nuotraukas, padarytas iš skirtingų pusių**.

   Įregistruoti galima tik visiškai sukomplektuotą ir paruoštą eksploatuoti laivą.

    

   * Vidaus vandenų registre registruojami pramoginiai laivai su stacionariuoju varikliu arba kurių numatytas pakabinamojo variklio galingumas viršija 19 kW, arba kurie plaukios pasienio ruože, arba bus naudojami komercijai. Registravimo ir neregistravimo sąlygos nurodytos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 2 ir 6 dalyse ir yra taikomos visiems pramoginiams laivams.

   **  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 27, 31 ir 32 punktai.

   *** Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 2BE-243 "Dėl pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo", 6 priedas.

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 25.

   Pardaviau pakabinamąjį variklį, kuris buvo registruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Ką reikia daryti?

   Pardavus pakabinamąjį variklį, per 15 darbo dienų turite pateikti prašymą išregistruoti pakabinamąjį variklį, nurodant išregistravimo priežastį – pardavimas*.

   Jei pakabinamasis variklis buvo registruotas kartu su laivu, reikia pateikti prašymą dėl laivo duomenų keitimo.

    

   Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 59, 62, 66 punktai.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 26.

   Pardaviau pramoginį laivą, kurio gamintojo numatytas pakabinamojo variklio galingumas neviršija 19 kW ir kuris ra registruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Ką reikia daryti?

   Pardavus pramoginį laivą, kurio gamintojo numatytas pakabinamojo variklio galingumas neviršija 19 kW, savininkas teikia Administracijai prašymą išregistruoti pramoginį laivą**.

   Valstybės rinkliava už vidaus vandenų transporto priemonės išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro - 3,9 Eur**

    

   *  Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13, 66-69 punktai.

   ** Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Vyriausybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo, 4.247 papunktis.

    

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 27.

   Kokia informacija turi būti pramoginio laivo projekte?

   Pramoginio laivo projekte turi būti pateiktas bendras aprašymas, brėžiniai ir schemos, paaiškinimai, taikomi standartai (jei taikoma), projekto skaičiavimai, atliktų tyrimų ir kiti rezultatai, stabilumo ir plūdrumo, išmetamųjų teršalų ir skleidžiamo garso bandymų ataskaitos*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 6 priedas.

   Atnaujinta: 2023 01 24

  • 28.

   Ar galiu plaukti savo motorine valtimi su kaimyno varikliu? Ko reikia?

   Taip. Pramoginis laivas gali būti naudojamas su pakabinamuoju varikliu, kurio galia neviršija laivo maksimalios leistinos variklio galios*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 2BE-308, 8.5.1 papunktis.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 29.

   Noriu perdaryti savo pramoginį laivą. Kokius dokumentus turėsiu pateikti? Ar galiu pats perdaryti laivą ir pats parengti dokumentus? Kas turi įvertinti perdaryto laivo atitiktį?

   Po pramoginio laivo perdarymo darbų pabaigos (perdaryti laivą galite ir pats) laivui turi būti atlikta įvertinimo po statybos procedūra. Ją atlieka notifikuotoji įstaiga, kuri išduoda  atlikto atitikties įvertinimo po statybos ataskaitą. Asmuo, pradedantis eksploatuoti laivą, turi parengti ES atitikties deklaraciją ir įsitikinti, kad laivas yra paženklintas CE ženklu, identifikavimo numeriu*.

    

   * Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 64 ir 67 punktai.

   Atnaujinta: 2023 02 27

  • 30.

   Kokių dokumentų reikės, jei noriu pakeisti variklį iš stacionaraus į pakabinamąjį?

   Pakeičiant variklį iš stacionaraus į pakabinamąjį, pramoginiam laivui turi būti atlikta įvertinimo po statybos procedūra*. Ją atlieka notifikuotoji įstaiga ir išduoda atlikto atitikties įvertinimo po statybos ataskaitą.  Asmuo, pradedantis eksploatuoti laivą, turi parengti ES atitikties deklaraciją ir įsitikinti, kad laivas yra paženklintas CE ženklu, identifikavimo numeriu.**

    

   * 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2013/53/ES dėl pramoginių ir asmeninių laivų, kuria panaikinama direktyva 94/25/EB, 19 straipsnio 3 dalis.

   ** Pramoginių ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti technino reglamento, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2BE-243 „Dėl Pramoginių  ir asmeninių laivų projektavimo, statybos, tiekimo rinkai ir pradėjimo eksploatuoti techninio reglamento patvirtinimo“, 64 ir 67 punktai.

   Atnaujinta: 2023 01 24

  • 31.

   Kokio dydžio raidėmis ir skaičiais turi būti užrašytas laivo registro numeris?

   Kiekviena registre įregistruota vidaus vandenų transporto priemonė priekyje iš abiejų bortų gerai matomoje vietoje turi būti pažymėta registro numeriu, kuris turi būti užrašytas viena spalva tiesiu šriftu. Raidžių ir skaičių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 150 mm, plotis – ne mažesnis 80 mm, linijos storis – ne mažesnis 20 mm*.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 3-13 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių patvirtinimo“, 43, 44 punktai.

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 32.

   Kokia gali būti taikoma administracinė atsakomybė eksploatuojant vidaus vandenų transporto priemonę neturint galiojančios techninės apžiūros?

   Vidaus vandenų transporto priemonių eksploatavimas be techninės apžiūros užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimties iki vieno šimto septyniasdešimties eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki trijų šimtų eurų*.

    

   * Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 410 straipsnio 1 dalis.

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 33.

   Ar privaloma dėvėti gelbėjimosi liemenes plaukiant pramoginiais laivais (irklinės valtys, kateriai, burinės jachtos ir pan.)?

   Plaukiant motoriniais ar irkliniais pramoginiais laivais įstatymai nenumato, kad būtina dėvėti apsaugines liemenes.

   Tačiau nelaimės atveju gelbėjimosi liemenė gali išgelbėti gyvybę, todėl LTSA siūlo jas dėvėti visada plaukiojant ir ypač tuomet, kai plaukiama greita eiga. Ypatingai gelbėjimosi liemenės neturėtų ignoruoti vaikai ar plaukti nemokantys asmenys.

   Daugiau atsakymų apie reikalavimus pramoginei laivybai rasite čia: https://ltsa.lrv.lt/lt/duk

   Atnaujinta: 2021 08 16

  • 34.

   Ar Lietuvoje registruojamos irklinės valtys?

   Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. irklinės valtys, nepriklausomai nuo jų ilgio, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre neregistruojamos*.

    

   * Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 6 dalis.

    

   Atnaujinta: 2022 08 31

  • 35.

   Ar yra kokie tarptautiniai standartai raidėms, jų dydžiams, rašant laivo pavadinimą ant laivo?

   Taip*. Laivų pavadinimai rašomi aiškiai, nenusitrinančiomis lotyniškomis raidėmis.

   Laivų, išskyrus mažuosius, pavadinimo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 20 cm, o kitų raidžių – ne mažesnis kaip 15 cm. Raidžių plotis ir linijų storis turi būti proporcingi aukščiui. Raidės tamsiame fone turi būti šviesios arba šviesiame fone – tamsios.

   Mažųjų laivų pavadinimo raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.

    

   * Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių, priimtų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 24, 2.01 straipsnio 3 dalis, 2.02 straipsnio 2 dalis.

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 36.

   Kokio statuso ir dydžio Lietuvos Respublikos vandens telkiniuose ir kokiu laikotarpiu, priklausomai nuo laivo variklio galios, galima plaukioti motoriniais pramoginiais ir asmeniniais laivais (vandens motociklais)? Kuriuose telkiniuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis leidžiamas ar ribojamas?

   Plaukiojimo sąlygas ir tvarką aplinkosaugos aspektu vandens telkiniuose nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministras:

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

 • Bepiločiai orlaiviai 12
  • 1.

   Kokiu atveju gali būti atliekamas neplaninis ūkio subjekto patikrinimas?

    

   Administracija, gavusi skundą dėl Reglamento (ES) Nr. 2019/945 reikalavimų neatitikimo, gali atlikti neplaninį ūkio subjekto patikrinimą ir atlikti tyrimą, ar tikrai bepilotis orlaivis ar jo sistema, dėl kurių yra pateiktas skundas, neatitinka nustatytų reikalavimų.

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 2.

   Kada ir kur bus skelbiamas ūkio subjektų patikrinimo planas?

    

   Ūkio subjektų planinių patikrinimų metinis planas bus skelbiamas metų pradžioje iki sausio 15 d. Administracijos interneto svetainės skyriuje „Ūkio subjektų priežiūra“.

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 3.

   Kokia tvarka atliekama bepiločių orlaivių rinkos priežiūra?

    

   Bepiločių orlaivių ir jų sistemų pardavimu užsiimantys ūkio subjektai tikrinami Bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. 2BE-309 įsakymu „Dėl Bepiločių orlaivių rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 4.

   Kur užsiregistruoti ir išlaikyti egzaminą, norint valdyti bepilotį orlaivį?

    

   Visą informaciją rasite VšĮ Transporto kompetencijų agentūros internetinėje svetainėje: https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/bepilociai-orlaiviai/

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 5.

   Į ką turiu atkreipti dėmesį pirkdamas bepilotį orlaivį?

    

   Priklausomai nuo bepiločio orlaivio klasės reikia atkreipti dėmesį į skirtingus kiekvienai klasei keliamus reikalavimus, kurie aprašyti Reglamento (ES) 2019/945 priede.

   Svarbiausia atkreipti dėmesį į bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklą (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6). Jeigu bepilotis orlaivis paženklintas tokiu ženklu, vadinasi jis atitinka visus Reglamente nustatytus reikalavimus.

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 6.

   Kaip nustatyti, kuriai kategorijai aš priklausau: atvirajai, specialiajai ar sertifikuotai?

    

   Bepilotį orlaivį galima valdyti atvirojoje kategorijoje, jeigu:

   • Jis pažymėtas vienu iš CE klasės ženklų 0, 1, 2, 3, 4
   • Jis sukonstruotas privačiai ir sveria mažiau nei 25 kg
   • Jis įsigytas iki 2024 m. sausio 1 d. be C klasės identifikavimo ženklinimo
   • Jis bus valdomas netiesiogiai virš žmonių, nebent jis turi C klasės identifikavimo ženklinimą arba yra lengvesnis nei 250 g
   • Bus skraidoma matomumo zonoje arba bepiločio orlaivio valdytojui padės stebėtojas
   • Didžiausias skridimo aukštis ne daugiau kaip 120 m
   • Nebus skraidinami jokie pavojingieji kroviniai ir iš bepiločio orlaivio nebus mėtomi jokie kroviniai

   Visais kitais atvejais bepilotis orlaivis turi būti naudojamas specialiojoje arba sertifikuotoje kategorijoje.

    

    

   Atnaujinta: 2023 01 19

  • 7.

   Ar aš galiu skraidyti savo seniau įsigytu bepiločiu orlaiviu, neturinčiu C klasės identifikavimo ženklinimo, po Reglamento įsigaliojimo 2020 m. gruodžio 31 d.?

    

   Taip, nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2024 m. sausio 1 d. jūs galite skraidyti bepiločiu orlaiviu, kuris neturi C klasės ženklų pagal atvirosios kategorijos taisykles šiomis sąlygomis:

   • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 500 g, negali skristi virš žmonių, o piloto kompetenciją nustato VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).
   • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 2 kg, gali skristi ne mažiau nei 50 m (horizontaliu atstumu) nuo žmonių, o pilotas turi būti apmokytas pagal A2 pakategorės taisykles.
   • Bepiločiai orlaiviai, kurių MTOM yra mažesnis nei 25 kg, gali skristi ten, kur nėra žmonių, 150 metrų nuo pastatų, o nuotolinis pilotas turi būti apmokytas pagal A3 pakategorės taisykles.

   Po 2024 m. sausio 1 d. jūs vis dar galite skraidyti bepiločiu orlaiviu, kuris yra nepaženklintas C klasės ženklu. Skraidyti galėsite tik laikydamiesi šių pakategorių taisyklių:

   • A1 pakategorė, kai bepiločio orlaivio MTOM yra mažesnis nei 250 g,
   • A3 pakategorė, kai bepiločio orlaivio MTOM yra mažesnis nei 25 kg.

    

   Skrydžius orlaiviais be C klasės identifikavimo ženklinimo galima atlikti pagal Nacionalinį standartinį scenarijų. Pateikus naudojimo deklaraciją ir išlaikius atitinkamus egzaminus TKA iki 2021 m. gruodžio 2 d., pagal Nacionalinio standartinio scenarijaus reikalavimus bus galima skraidyti iki 2026 m. sausio 1 d.

    

   * MTOM – maksimali kilimo masė

    

   Atnaujinta: 2023 01 30

  • 8.

   Kas yra laikoma žmonių minia?

    

   Tai nėra apibrėžtas konkretus žmonių skaičius, bet daugiau siejama su žmogaus galimybe judėti, kad būtų įmanoma išvengti nekontroliuojamo bepiločio orlaivio. Jei tam tikroje vietoje žmonių yra tiek, kad apribojamas laisvas judėjimas ir išvengti krintančio nekontroliuojamo bepiločio orlaivio būtų neįmanoma, vadinama žmonių minia, pvz.:

   • sporto, kultūros, religiniai ar politiniai renginiai;
   • paplūdimiai, parkai saulėtą dieną;
   • komercinės gatvės parduotuvių darbo laiku;
   • slidinėjimo kurortai / trasos.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 9.

   Kokios yra ES reglamentų 2019/947 ir 2019/945 taikymo datos?

   Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. bepiločių orlaivių valdytojų ir sertifikuotų bepiločių orlaivių registracija Transporto kompetencijų agentūroje yra privaloma;

   nuo 2020 m. gruodžio 31 d. „Specifinės“ kategorijos operacijos gali būti vykdomos gavus Transporto kompetencijų agentūros leidimą;

   nuo 2020 m. gruodžio 31 d. iki 2024 m. sausio 1 d. bepiločių orlaivių naudotojai, valdantys bepiločius orlaivius be CE klasės ženklų, gali toliau veikti ribotoje kategorijoje pagal ES Reglamento 2019/947 22 straipsnį;

   nuo 2022 m. sausio mėn. Lietuvos transporto saugos administracijos išduoti leidimai nebegalioja;

   Atnaujinta: 2023 01 19

  • 10.

   Ar Lietuvoje privaloma registruoti bepilotį orlaivį?

    

   Lietuvoje privaloma registruoti bepilotį orlaivį tik tuo atveju, jeigu jam taikomas sertifikavimo reikalavimas. Visais kitais atvejais privalo registruotis tik bepiločio orlaivio savininkas. Tai galima padaryti VšĮ Transporto kompetencijų agentūros internetiniame puslapyje: https://tka.lt/oro-transportas/kategorija/bepilociai-orlaiviai/

    

    

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 11.

   Kokie teisės aktai nustato bepiločių orlaivių naudojimo reikalavimus Lietuvoje?

    

   2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų;

   2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos.

   2021 m. balandžio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/664 dėl „U-Space“ reglamentavimo sistemos.

    

    

   Atnaujinta: 2023 01 30

  • 12.

   Kur gauti leidimą norint skraidyti draudžiamosiose zonose?

   Visas draudžiamas zonas galite rasti https://www.ans.lt/lt/zemelapiai.  Jeigu turite poreikį skristi draudžiamojoje zonoje, informacija, kaip gauti leidimus, aprašyta žemiau:

   Atnaujinta: 2023 01 19

  • 1.

   Susimokėjau už Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau  – Administracijos) suteiktą paslaugą senuoju įmokos kodu 5747, 5756, 5768 arba 5770, tačiau turėjau sumokėti 5746 kodu. Kaip galiu susigrąžinti įmoką? Ar sumokėta įmoka gali būti įskaityta teisingu įmokos kodu 5746?

   Nuo 2022-04-01 Administracija negauna klientų įmokų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kurios buvo sumokėtos šiais įmokos kodais: 5747, 5756, 5768, 5770.

   Jei atlikote įmoką minėtais įmokos kodais, Jums reikia:

   1.    Užpildyti mokesčių grąžinimo formą  (FR0781).

   2.    Pateikti užpildytą formą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri Jums grąžins įmoką ar įskaitys įmoką sumokėjus įmokos kodu 5746*.

   * Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 6, 7 punktai.

    

   Atnaujinta: 2022 07 26

  • 2.

   Ar galima rinkliavą už administracinės paslaugos suteikimą sumokėti atvykus į Administraciją?

   Taip, Administracijoje yra galimybė sumokėti rinkliavą savo banko kortele.

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 3.

   Ar galima už kitą asmenį sumokėti rinkliavą už egzaminą arba dokumento išdavimą?

   Galima. Mokant rinkliavą už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

   Mokėjimo būdai ir rekvizitai nurodyti Administracijos interneto svetainės dalyje „Valstybės rinkliavos“.

    

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 4.

   Noriu susigrąžinti įmoką / permoką už man nesuteiktą paslaugą. Kur kreiptis?

   1. Lietuvos transporto saugos administracijai turite pateikti nustatytos formos prašymą dėl pažymos apie nepanaudotą įmoką išdavimo. Jį galite pateikti raštu – tiesiogiai atvykę į Administraciją, atsiuntę paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu (pasirašę teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu) elektroninio pašto adresu [email protected].

   2. Administracijos išduotą pažymą, kurioje bus nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys, kartu su prašymu turite pateikti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri grąžins valstybės rinkliavą*.

    

   * Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 6, 7 punktai.

    

   Atnaujinta: 2022 10 17

  • 5.

   Ar yra galimybė sudaryti įgaliojimą elektroniniu būdu?

   Įgaliojimą gauti administracines paslaugas Administracijoje vežėjai gali sudaryti adresu https://keltra.vkti.gov.lt prisijungę prie elektroninių paslaugų svetainės ir pasirinkę skiltį „Įgaliotų asmenų tvarkymas“. Įvedęs įgaliojamo asmens duomenis, vadovas turi nurodyti, kokioms paslaugoms gauti sudaromas įgaliojimas ir jo galiojimo laikotarpį. Langelyje „Gali registruoti e. paslaugas“ reikia pažymėti, ar įgaliotinis galės užsakinėti ir el. paslaugas.

   Įgaliojimas taip pat gali būti sudarytas interneto svetainėje www.igaliojimai.lt. Sudarant elektroninį įgaliojimą viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti būtina nurodyti institucijos, kurioje įgaliotinis turės atlikti įgaliojime nurodytą pavedimą, pavadinimą (Lietuvos transporto saugos administracija), pasirinkti pageidaujamą paslaugą, kuriai gauti suteikiamas įgaliojimas, ir ją trumpai aprašyti (pvz., atsiimti vairuotojų liudijimus).

   Atnaujinta: 2022 07 27

  • 6.

   Kodėl mokant valstybės rinkliavą tiesiogiai per VIISP kaip mokėjimo gavėjas nurodoma UAB FoxPay?

   Atliekant mokėjimą per Elektroninius valdžios vartus įmokos pervedamos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) tarpininko – UAB FoxPay – sąskaitą. Mokėjimas yra užskaitomas iš karto jį patvirtinus pasirinktoje elektroninės bankininkystės sistemoje ir pervedamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

   Atnaujinta: 2021 03 18