Reorganizuojamas Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registras

Data

2017 12 28

Įvertinimas
0

     Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registras reorganizuojamas keičiant registro tvarkytoją.

     Nauja registro tvarkytoja yra Lietuvos transporto saugos administracija.

     Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro reorganizavimo pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.

     Reorganizuoto Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro veiklos pradžia – 2018 m. sausio 1 d.

     Iki Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro reorganizavimo pabaigos išduoti dokumentai laikomi galiojančiais, kol baigiasi jų galiojimo terminas.

     Iki Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro reorganizavimo pabaigos visi jame įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

 

     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be49f920e59b11e7acd7ea182930b17f