Vis drąsiau kalbama apie tarnybinio nusižengimo grėsmes

Data

2018 08 29

Įvertinimas
4
hand-3588162_960_720.jpg

     Anksčiau abejoję, ar verta kalbėti, vis dažniau tiek klientai kelia klausimą, ar teikiant paslaugą nebūta tarnybinio nusižengimo, tiek darbuotojai praneša apie klientų bandymą jiems atsidėkoti.


     Lyginant 2017-ųjų ir pirmų keturių šių metų mėnesius su  pastaraisiais keturiais matyti, kad gegužę–rugpjūtį gauta 30 pranešimų apie galimą netinkamą veiklą (per pirmuosius keturis šių metų mėnesius ir 2017-aisiais – 13).

     Keturiais atvejais Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) darbuotojai pranešė apie bandymą jiems atsidėkoti, aštuoniais – darbuotojai informavo apie bandymą jiems įteikti kyšį, trys pranešimai buvo dėl galimų LTSA darbuotojų tarnybinių pažeidimų, trys – dėl informacijos suteikimo, kompetencijos ar kontroliuojamų subjektų priežiūros klausimų, o dvylika buvo susiję su netinkama ūkio subjektų vykdoma veikla.

     „Džiaugiamės, kad klientai ir darbuotojai vis dažniau kalba apie jiems kylančias abejones. Tai reiškia, kad pasisakydama prieš kyšininkavimą ir savo veiklą nusprendusi grįsti „0 tolerancijos korupcijai“ politika institucija eina teisingu keliu“, – sako Lietuvos transporto administracijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus vedėja Gintarė Savickytė.

     Kadangi LTSA pasisako prieš bet kokią neskaidrią veiklą, per pastaruosius 4 mėnesius pradėti 4 tyrimai dėl galimų tarnybinių nusižengimų. 1 baigtas paskyrus tarnybinę nuobaudą – pastabą, 2 – baigti nepaskyrus tarnybinės nuobaudos, nesant kaltės, 1 – pradėta rinkti informacija apie galimai atliktą tarnybinį nusižengimą.

      „Kiekviena situacija skirtinga, todėl siekiame, kad organizacijos atsakomieji veiksmai būtų pagrįsti ir proporcingi atsižvelgiant į aplinkybes. Gavę pranešimus apie įtariamą, faktinę korupciją ar antikorupcinių kontrolės priemonių pažeidimus, pirmiausia įvertiname žinomus faktus ir galimos problemos rimtumą. Jei problema iš tiesų egzistuoja, pradedamas tyrimas, kurį atlieka su kilusia problema nesusijęs asmuo, prevencijos ir rizikos specialistas“, – sako skyriaus vedėja Gintarė Savickytė.

     Nustačius faktus, surenkami visi būtini įrodymai, atliekant tyrimą atsižvelgiama į tokius veiksnius: taikomus teisės aktus, darbuotojų saugą, garbės ir orumo įžeidimo riziką, pranešimus teikiančių asmenų ir kitų susijusių arba pranešime nurodytų asmenų apsaugą, galimus finansinius nuostolius, žalą organizacijos ir pavienių asmenų reputacijai, teisinę pareigą teikti pranešimus valdžios institucijoms, pranešimo naudą organizacijai, tyrimo konfidencialumo išsaugojimą, kol bus nustatyti faktai, visapusišką personalo bendradarbiavimą.

     Tyrimo rezultatai pranešami LTSA direktoriui, su jais supažindinami prevencijos ir rizikos specialistai. Baigus tyrimą ir esant pakankamai informacijos sprendimui priimti, įgyvendinami tolesni veiksmai: pašalinami veiksniai , lėmę korupcijos atsiradimą, grąžinama arba reikalaujama grąžinti gauta netinkama nauda, atsakingiems darbuotojams taikomos drausminės nuobaudos (nuo įspėjimo iki atleidimo), pranešama apie atvejį valdžios institucijoms ir imamasi veiksmų siekiant išvengti visų galimų padarinių.