Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


A tipo licencijos išdavimas oro susisiekimui vykdyti

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

A tipo licencijos išdavimas oro susisiekimui vykdyti

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija išduodama pagal oro vežėjo pateiktą paraišką.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d.  nutarimas Nr. 483 „Dėl Oro susisiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

 

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII – 2066 4 skirsnio 34 straipsnis;

 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d.  įsakymas Nr.  2BE-79  „Dėl paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti ir licencijos oro susisiekimui vykdyti formų patvirtinimo“;

 

Lietuvos transporto saugos administracijos  direktoriaus  2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 2BE-418 „Dėl oro vežėjo vadovo geros reputacijos įvertinimo“;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr.1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS KAINA).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

 1. Paraiška gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti.
 2. Pirmųjų trejų metų verslo planas (verslo plane, be kita ko, detaliai nurodomi finansiniai pareiškėjo ryšiai su kitomis komercinėmis veiklos rūšimis, kuriomis pareiškėjas susijęs tiesiogiai arba per susijusias įmones).
 3. Naujausia (einamųjų metų) vidaus valdymo finansinė atskaitomybė ir, jei turima, – audituota praėjusių finansinių metų atskaitomybė.
 4. Būsimų trejų metų planuojamas balansas, įskaitant pelno (nuostolio) ataskaitą.
 5. Pagrindiniai planuojamų išlaidų ir pajamų rodikliai (susiję su degalais, rinkliavomis ir tarifais, atlyginimais, priežiūra, nusidėvėjimu, valiutų kursų svyravimu, oro uosto mokesčiais, oro navigacijos mokesčiais, antžeminių paslaugų išlaidomis, draudimu ir kt.).
 6. Maršrutų / eismo pajamų ir išlaidų prognozė.
 7. Duomenys apie nuo paraiškos pateikimo iki veiklos pradžios patirtas pradines išlaidas bei paaiškinimas, kaip ketinama padengti šias išlaidas.
 8. Duomenys apie turimus ir numatomus finansavimo šaltinius, turimos veiklos sutartys.
 9. Planuojamų pinigų srautų ataskaita ir pirmųjų trejų veiklos metų likvidumo planai.
 10. Duomenys apie orlaivių įsigijimo / nuomos finansavimą, įskaitant, nuomos atveju, sutarties terminus ir sąlygas.
 11. Draudimo sertifikatų, įrodančių, kad oro vežėjo atsakomybė yra apdrausta pagal 2004 m. balandžio 21d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nuostatas, kopijos.
 12. Oro vežėjo vadovo deklaracija dėl geros reputacijos (forma patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-418).
 13. Leidimo nelydimam patekti į oro uosto riboto patekimo zoną kopija – jei turima.
 14. Jei bendrovės akcininkai – įmonės arba įmonių grupė, pateikiama informacija apie jų ryšį (pateikiami kiekvienos oro vežėjo įmonę valdančios įmonės išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalų. Jei minėtas įmones valdo kitos įmonės – atitinkamai išrašai iš jų vertybinių popierių sąskaitų ar akcininkų žurnalo apie akcininkus, jų valdomų akcijų klases, skaičių ir specialiąsias teises, kol tokiu būdu prieinama iki fizinių asmenų – galutinių naudos gavėjų. Pateikiamos minėtų fizinių asmenų pasų kopijos. Nurodytų dokumentų kopijos turi būti tinkamai patvirtintos).
 15. Bendrovės valdymo organų narių tinkamai patvirtintos pasų kopijos (jeigu bendrovės valdymo organas – juridinis asmuo, pateikiamas išrašas iš registro (išskyrus duomenis iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro) apie jo akcininkus ir valdymo organus iki fizinių asmenų).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Privaloma patikrinti:

1. Registravimo faktą patvirtinančius, kitus bendrovės registravimo duomenis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

2. Vežėjo pažymėjimo ir jo priedo išdavimo ir galiojimo faktus patvirtinančius duomenis – VšĮ Transporto kompetencijų agentūroje.

3. Naudojamų orlaivių registravimo faktus patvirtinančius duomenis Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre (jeigu įmonė naudoja Lietuvos Respublikoje registruotus orlaivius).

4. Bendrovės vadovo geros reputacijos faktus – Įtariamųjų ir nuteistųjų registre.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracijos Oro susisiekimo licencijavimo komisija, sudaryta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2BE-179 (su vėlesniais pakeitimais, patvirtintais 2020 m. sausio 23 d. įsakymu 2BE-36).

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Lietuvos transporto saugos administracijos direktorius Genius Lukošius

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Iki 3 mėnesių nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo dienos.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

5 655 EUR

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška gauti A tipo licenciją vykdyti oro susisiekimą (paraiškos forma patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020-03-03 įsakymu Nr.  2BE – 79), kurioje  turi būti nurodoma:

 1. duomenys apie pareiškėją: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, korespondencijos adresas, jeigu jis nesutampa su buveinės adresu, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
 2. data, nuo kurios ketinama pradėti veiklą pagal licenciją;
 3. oro vežėjo pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas, oro vežėjo pažymėjimo išdavimo data, numeris, kokiai veiklai jis yra išduotas;
 4. prašomos išduoti licencijos rūšis (licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos pavadinimas ir licencijos tipas);
 5. duomenys apie naudojamus orlaivius: tipas ir registravimo ženklai;
 6. maršrutai, kuriais ketinama vykdyti oro susisiekimą pagal licenciją, arba geografinis rajonas;
 7. paraiškos gauti licenciją pateikimo data.

 

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti paraiškos formą  ir ją užpildžius pateikti elektroniniu paštu.

12.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo verslo tikslais

13.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduota A tipo licencija oro susisiekimui vykdyti. Duomenys apie išduotą licenciją suvesti į VĮ Registrų centro administrojamą Licencijų informacinę sitemą LIS ir Europos Komisijos duomenų bazę ACOL.

14.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

1. Paraiškos ir dokumentų priėmimas ir registravimas;
2. Pateiktų dokumentų nagrinėjimas ir vertinimas. Administracija, nustačiusi, kad pareiškėjas nurodė ne visus reikiamus duomenis ir (ar) pateikė ne visus reikiamus pagal Reglamentą ((EB) Nr. 1008/2008 ir Taisykles dokumentus, apie tai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gauti licenciją gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui ir nustato terminą trūkstamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šis terminas negali būti trumpesnis  kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo pateikti trūkstamus duomenis ir (ar) dokumentus įteikimo dienos.

3. Detalus pateiktų dokumentų vertinimas Oro susisiekimo licencijavimo komisijoje:

vertinama paraiška ir pateikti dokumentai, analizuojamas ir vertinamas verslo planas ir finansinio tinkamumo pagrįstumas, nusavybę ir veiksmingą bendrovės kontrolę pagrindžiantys dokumentai bei vadovo geros reputacijos reikalavimai.
4. Jei pateikti dokumentai pagrindžia vežėjo tinkamumą pagal Reglamento Nr. 1008/2008 reikalavimus, rengiamas Administracijos direktoriaus įsakymas dėl licencijos išdavimo.

5. Administracija nurodo bendrovei pateikti valstybės rinkliavos už suteiktą paslaugą sumokėjimo įrodymą.

6. Paruošiama licencija.
7. Informacija apie išduotą licenciją įvedama į VĮ Registrų centro Licencijų informacinę sistemą LIS ir Europos Komisijos interneto duomenų bazę ACOL.
8. Informacija paskelbiama Administracijos interneto puslapyje.

9. Apie išduotą licenciją informuojamas oro vežėjas.

10. Jeigu Administracija priima sprendimą neišduoti licencijos, pareiškėjui apie tai raštu pranešama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Pranešime nurodomi atsisakymo išduoti licenciją motyvai.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-14