BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BSS-IŠD

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bendrojo saugos sertifikato išdavimas.

4.

Išduodanti institucija

Bendrasis saugos sertifikatas galioja tam tikroje veiklos srityje, t. y. tinkle arba tinkluose vienoje ar keliose valstybėse narėse, kuriuose geležinkelio įmonė ketina vykdyti veiklą.

Atsižvelgiant į veiklos sritį, išduodančioji institucija gali būti Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – Agentūra) arba nacionalinė saugos institucija. Jeigu jų veiklos vieta yra tik Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikoje ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje (valstybėse) narėje (narėse) ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėje (valstybėse); bendras saugos sertifikatas išduodamas Reglamento (ES) 2018/763 nustatyta tvarka.

Jeigu veikla vykdoma tik vienoje valstybėje narėje, pareiškėjas vieno langelio sistemoje gali pasirinkti, kuri institucija (Agentūra ar suinteresuotosios valstybės narės nacionalinė saugos institucija) bus atsakinga už bendro saugos sertifikato išdavimą.

5.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės šalyje įsteigtos geležinkelio įmonės (vežėjai) ir kitos įmonės, kurios  pageidauja naudotis geležinkelių infrastruktūra, teikdamos krovinių, keleivių ir (ar) bagažo vežimo paslaugas ir (ar) manevruodamos ir (ar) važiuodamos į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą, privalo įsigyti bendrą saugos sertifikatą.

Geležinkelio įmonės ir infrastruktūros valdytojai prisiima visišką atsakomybę už saugų geležinkelių sistemos eksploatavimą ir su ja susijusios rizikos kontrolę, ir kiekvienas atsako už savo sistemos dalį. Saugos valdymo sistemos sukūrimas laikomas tinkamu būdu įvykdyti šią pareigą. Iš bendro saugos sertifikato matyti, kad geležinkelio įmonėje yra įdiegta saugos valdymo sistema ir ji gali vykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 3 dalį.

Paraišką gauti bendrą saugos sertifikatą rekomenduojame pateikti likus bent 6 mėnesiams iki:

 • bet kokios naujos geležinkelių vežimo veiklos, kuriai reikia naujo bendro saugos sertifikato, numatomos pradžios datos;
 • geležinkelių vežimo veiklos numatomos pradžios datos atlikus vieną ar kelis esminius veiklos rūšies, masto ar vykdymo vietos pakeitimus, dėl kurių bendrą saugos sertifikatą reikia atnaujinti, arba
 • turimo bendro saugos sertifikato galiojimo laikotarpio pabaigos, kai norint tęsti geležinkelių veiklą bendrą saugos sertifikatą reikia pratęsti.

6

Išankstinis bendradarbiavimas

Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką dėl bendro saugos sertifikato vieno langelio sistemoje gali pateikti prašymą dėl išankstinio bendradarbiavimo, kad būtų lengviau suprasti, ko tikimasi, ir kuo ankščiau sumažinti riziką, kad vėluojama išduoti bendrą saugos sertifikatą, nes tai galėtų pakenkti veiklos tęstinimui. Išankstinio bendradarbiavimo etapas pareiškėjui nėra privalomas.

7.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentais (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2018 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

2021 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1903, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas vieno langelio sistemoje (One Stop Shop) pateikia Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) Reglamento (ES) 2018/763 I priedo 1-6 punktuose nurodyto turinio reikalavimus atitinkantį prašymą.

Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti Reglamento (ES) 2018/763 I priedo 7-9 punktuose nurodytą informaciją bei dokumentus.

Prašymų ir dokumentų vertinimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/763 II priede nustatytu vertinimo procesu.

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895,

el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778,

el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206,

el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius,

tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

Bendrasis saugos sertifikatas galioja 5 metus nuo išdavimo.

Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki bendro saugos sertifikato galiojimo pabaigos turi pateikti  Administracijai arba Agentūrai prašymą atnaujinti bendrą saugos sertifikatą.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

380 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

13.

Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA

Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

14.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas užpildomas vieno langelio sistemoje.

15.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus pareiškėjas turi  pateikti Agentūros interneto svetainėje.

16.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys.

17.

Administracinės paslaugos rezultatas

Bendras saugos sertifikatas išduotas.

Inormacija apie išduotus bendrusius saugos sertifikatus skelbiama Agentūros ERADIS duomenų bazėje ir Administracijos interneto svetainėje.

18.

Apskundimo tvarka

Jei priimamas neigiamas sprendimas (atsisakoma išduoti bendrą saugos sertifikatą arba išduodamas sertifikatas su kitais apribojimais, nei reikalaujama paraiškoje), yra šios apeliacijos priemonės:

 • Prašyti peržiūrėti paraišką (OSS)
 • Kreipimasis į apeliacinę instituciją
  • Pateikus paraiškas ERA: Apeliacinė taryba (BoA@era.europa.eu)
  • Jei kreipiamasi į NSI: atitinkamos valstybės narės nacionalinė apeliacijos institucija (NSI LT atveju kreipiamasi į administracinį teismą)
 • Ieškiniai dėl BSS panaikinimo
  • Prieš pateikdamas apeliaciją, pareiškėjas pirmiausia turi pateikti prašymą peržiūrėti institucijos priimtą sprendimą
  • NSA atveju: nacionalinis teismas (NSI LT atveju kreipiamasi į administracinį teismą)
  • Pateikus prašymus ERA: ES Teisingumo Teismas

 

19.

Saugos vertinimo procesas

Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BSS-ATN

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bendrojo saugos sertifikato atnaujinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Remiantis Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 13 ir 14 dalimis, bendrą saugos sertifikatą reikia atnaujinti, kai geležinkelio įmonė iš esmės pakeičia veiklos rūšį ar mastą arba išplečia veiklos vykdymo teritoriją. Bendrojo saugos sertifikato turėtojas turi nedelsdamas pranešti saugos sertifikavimo įstaigai apie tokius pakeitimus, kuriuoxs numatoma padaryti. Pakeitimai gali būti techninio, veiklos ar organizacinio pobūdžio.

Atnaujinto bendrojo saugos sertifikato gali reikėti, kai iš esmės pakeičiama saugos reguliavimo sistema, kaip numatyta Direktyvos (ES) 2016/798 10 straipsnio 15 dalyje.

Bendrąjį saugos sertifikatą taip pat gali būti būtina atnaujinti, kai pasikeitė sąlygos, kuriomis jis buvo išduotas, bet tai nedaro poveikio veiklos rūšiai, mastui ar teritorijai.

Likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki bendrojo saugos sertifikato galiojimo pabaigos pateikti eismo saugos institucijai arba Agentūrai prašymą atnaujinti bendrąjį saugos sertifikatą.

5.

Išankstinis bendradarbiavimas

Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką dėl bendro saugos sertifikato vieno langelio sistemoje gali pateikti prašymą dėl išankstinio bendradarbiavimo, kad būtų lengviau suprasti, ko tikimasi, ir kuo ankščiau sumažinti riziką, kad vėluojama išduoti bendrą saugos sertifikatą, nes tai galėtų pakenkti veiklos tęstinimui. Išankstinio bendradarbiavimo etapas pareiškėjui nėra privalomas.

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2018 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

2021 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1903, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Prašymas pateikiamas vieno langelio sistemoje.

Prašymai dėl bendro saugos sertifikato atnaujinimo, pakeitimo ir (ar) papildymo vertinami Reglamento (ES) 2018/763 II priedo 7 ir 8 punktuose ir Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 8 straipsnio 11 ir 14 dalyse nustatyta tvarka.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895,

el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778,

el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206,

el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius,

tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

2 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

100 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas užpildomas vieno langelio sistemoje.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus pareiškėjas turi  pateikti Agentūros interneto svetainėje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Bendrasis saugos sertifikatas atnaujintas.

Inormacija apie atnaujintus bendrusius saugos sertifikatus skelbiama Agentūros ERADIS duomenų bazėje ir Administracijos interneto svetainėje.

16.

Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA

Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

BSS-PAK-PAP

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Bendrojo saugos sertifikato pakeitimas ir (ar) papildymas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bendrojo saugos sertifikato pakeitimas, kai įmonė planuoja pakeisti sąlygas, kuriomis buvo išduotas bendrasis saugos sertitikatas. Geležinkelio įmonė gali numatyti įvairių pakeitimų. Tai gali būti pakeitimai pradedant paprastais administraciniais pakeitimais ir baigiant esminiais veiklos pakeitimais (pavyzdžiui, Saugos valdymo sistemos procedūrų pakeitimai, kurie laikomi svarbiais pagal Reglamentą (ES) Nr. 402/2013.

Administraciniai pakeitimai susiję tik su pagrindinės bendrojo saugos sertifikato informacijos (pavyzdžiui, juridinio pavadinimo, registracijos numerio ir PVM mokėtojo kodo) pakeitimais, kurie neturi jokios įtakos veiklos rūšiai, mastui ar teritorijai. Tokiems administraciniams pakeitimams gali būti taikoma supaprastinta bendrojo saugos sertifikato atnaujinimo procedūra ir geležinkelio įmonės prašymu saugos sertifikavimo įstaiga priima sprendimą, ar bendrąjį saugos sertifikatą reikia atnaujinti.

Bendrojo saugos sertifikato turėtojai privalo pateikti eismo saugos institucijai prašymą papildyti bendrą saugos sertifikatą, jeigu:

 • pakeičiama bendrojo saugos sertifikato turėtojo veiklos rūšis arba jos mastas, jeigu tai nebuvo nurodyta prašyme gauti bendrą saugos sertifikatą;
 • plečiama bendrajame saugos sertifikate nurodyta veiklos vieta, išskyrus atvejus, kai ketinama vykdyti veiklą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (narėse) ar Europos ekonominės erdvės valstybėje (narėse);
 • pasikeičia kiti duomenys, nurodyti bendrajame saugos sertifikate.
 • Bendrojo saugos sertifikato turėtojai praneša eismo saugos institucijai apie planuojamus įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros, signalizacijos ar energijos posistemių esminius pokyčius arba šių posistemių eksploatavimo ir techninės priežiūros principų pokyčius. Eismo saugos institucija įvertina, ar bendro saugos sertifikato turėtojas gebės juos įgyvendinti, taikydamas turimas saugos priemones. Neigiamo įvertinimo atveju geležinkelio įmonė (vežėjas), kita įmonė privalo atnaujinti saugos valdymo sistemą, jeigu ketina įgyvendinti šiuos pokyčius.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2018 m. balandžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/763, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos bendrų saugos sertifikatų išdavimo geležinkelio įmonėms praktinės taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2018 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

2021 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1903, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Prašymas pateikiamas vieno langelio sistemoje.

Prašymai dėl bendrojo saugos sertifikato pakeitimo ir (ar) papildymo vertinami Reglamento (ES) 2018/763 II priedo 7 ir 8 punktuose ir Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 8 straipsnio 11 ir 14 dalyse nustatyta tvarka.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895,

el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778,

el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206,

el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius,

tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

2 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Papildymas – 59 Eur

Pakeitimas – 22 Eur

 Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas užpildomas vieno langelio sistemoje.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus pareiškėjas turi  pateikti Agentūros interneto svetainėje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Bendrasis saugos sertifikatas pakeistas ir (ar) papildytas.

Inormacija apie pakeistus ir (ar) papildytus bendrius saugos sertifikatus skelbiama Agentūros ERADIS duomenų bazėje ir Administracijos interneto svetainėje.

16.

Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA

Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

 

Deklaracija dėl važiavimo į LR pasienyje esančią pirmą geležinkelio stotį.

ES valstybių narių geležinkelio įmonių (vežėjų), važiuojančių iki LR pasienyje esančią pirmą geležinkelio stotį, sąrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-12