Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Paskirtoji įstaiga, nuo 2016 m. kovo 26 d. įgaliota atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Atitikties vertinimo centras

Geležinkelių riedmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas Struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų atitikties nacionalinių teisės aktų reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas
Prašymai

Prašymo forma atlikti geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimą naujiems / atnaujintiems / patobulintiems / kitoje valstybėje narėje pradėtiems naudoti geležinkelių riedmenims, atitinkantiems / neatitinkantiems techninio sąveikumo specifikacijų

Rinkliavos Informacija apie rinkliavas
Įstaiga, atliekanti geležinkelių riedmenų Lietuvos Respublikos patikrą Lietuvos transporto saugos administracija

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-21