BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimas (informacija atnaujinama)

Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas

Paskirtoji įstaiga, nuo 2016 m. kovo 26 d. įgaliota atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą

Teisė atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą sustabdyta nuo 2018 m. liepos 25 d.

UAB Atitikties vertinimo centras
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Geležinkelių riedmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 

Atsižvelgiant į riedmens naudojimo vieta, išduodančioji institucija gali būti Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (toliau – Agentūra) arba nacionalinė saugos institucija (toliau – LTSA).

Jeigu išduodančioji institucija yra Agentūra, dokumentus galima teikti viena iš oficialių ES kalbų. Jeigu išduodančioji institucija yra LTSA, dokumentai turi būti teikiama lietuvių kalba.

Pareiškėjas dokumentus teikia vieno langelio sistemoje (One Stop Shop).

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas Į-PNAP-GR
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įvertinimas ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje yra reikalingas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis atnaujinti ar patobulinti geležinkelių riedmenis, Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) turi pateikti prašymą įvertinti, ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje yra reikalingas.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas kartu su prašymu įvertinti, ar leidimas yra reikalingas turi pateikti geležinkelių riedmenų atnaujinimą ar patobulinimą apibūdinantį dokumentą, kuriame nurodoma:

 • geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projekto aprašymas;
 • informacija apie atnaujintų ar patobulintų geležinkelių riedmenų naudojimo sąlygas;
 • esami geležinkelių riedmenų pagrindiniai parametrai;
 • geležinkelių riedmenų (visų ar jų dalies) pagrindiniai parametrai, kurie bus naudojami atlikus geležinkelių riedmenų ar jo dalies atnaujinimą ar patobulinimą;
 • jeigu planuojama kreiptis dėl išlygos netaikyti TSS ar jų dalies geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projektui, – informacija apie geležinkelių riedmenims taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis;
 • geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projektui taikomos TSS ar jų dalys, kurių pareiškėjas, atsižvelgdamas į šių TSS įgyvendinimo strategiją ir nacionalinį TSS įgyvendinimo planą,  pageidauja netaikyti. Teikdamas šią informaciją pareiškėjas papildomai turi nurodyti:
  • priežastį, dėl kurios su geležinkelių riedmenimis susijusi TSS taikoma tik iš dalies;
  • Lietuvos Respublikoje taikomas geležinkelių posistemių techninių taisyklių technines charakteristikas vietoj netaikomų su geležinkelių riedmenimis susijusių TSS nustatytų techninių charakteristikų;
  • asmenis, atsakingus už geležinkelių riedmenų atitikties Taisyklių 66.5.2 papunktyje nurodytoms techninėms charakteristikoms vertinimo procedūrų atlikimą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti -
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas, ar leidimas pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje yra reikalingas, priimamas per  40 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) -
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas sprendimas, ar leidimas yra reikalingas.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas Į-PNAPSGP
2. Administracinės paslaugos versija 2 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įvertinimas, ar siekiant pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius yra reikalingas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidžiama pradėti naudoti tik tuos stacionariuosius geležinkelių posistemius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi išduotą leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius. Leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius išduodamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/545, Įstatymo 15 straipsniu ir Susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Visą stacionariųjų posistemių naudojimo laiką stacionarieji posistemiai turi atitikti leidimo išdavimo metu galiojančias Techninio sąveikumo specifikacijas (toliau – TSS) ir geležinkelių posistemių technines taisykles.

Pareiškėjas pageidaujantis atnaujinti ar patobulinti stacionarųjį geležinkelių posistemį ar jo dalį, kuriam yra išduotas leidimas pradėti naudoti atitinkamą stacionarųjį geležinkelių posistemį, LTSA pateikia LTSA patvirtintos formos prašymą įvertinti, ar siekiant naudoti šį stacionarųjį geležinkelių posistemį reikalingas leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius (toliau – prašymas atlikti įvertinimą).

Prašymas atlikti įvertinimą gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į LTSA, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su patvirtintos formos prašymu atlikti įvertinimą pareiškėjas privalo pateikti dokumentą, apibūdinantį stacionariojo geležinkelių posistemio ar jo dalies atnaujinimą ar patobulinimą, kurį ketinama atlikti. Šiame dokumente nurodoma:

1. stacionariojo geležinkelių posistemio ar jo dalies atnaujinimo ar patobulinimo projekto aprašymas;

2. informacija apie atnaujinto ar patobulinto stacionariojo geležinkelių posistemio ar jo dalies naudojimo sąlygas;

3. esami stacionariojo geležinkelių posistemio pagrindiniai parametrai (stacionariojo geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai);

4. stacionariojo geležinkelių posistemio (viso ar jo dalies) pagrindiniai parametrai (stacionariojo geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai), pagal kuriuos bus naudojamas stacionarusis  geležinkelių posistemis ar jo dalis po jo atnaujinimo ar patobulinimo;

5. jeigu planuojama teikti Europos Komisijai prašymą netaikyti TSS ar jos dalies, atnaujinant ar patobulinant stacionarųjį geležinkelių posistemį (ar jo dalį), kadangi  stacionariojo geležinkelių posistemio pakrovos gabaritas, vėžės plotis arba elektrifikavimo įtampa yra nesuderinami (nepatenka į TSS taikymo sritį) su atitinkama TSS, ir (arba) jeigu taikant atitinkamą TSS ar jos dalį kyla pavojus stacionariojo posistemio (ar jo) dalies atnaujinimo ar patobulinimo projekto ekonominiam perspektyvumui, informacija apie stacionariajam geležinkelių posistemiui taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis Geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklėse nustatyta tvarka;

6. jeigu planuojama teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai prašymą pripažinti stacionariojo geležinkelių posistemio (ar jo) dalies atnaujinimo ar patobulinimo projektą gerokai pažengusiu ir netaikyti TSS ar jos dalies atnaujinant ar patobulinant stacionarųjį posistemį (ar jo dalį),  informacija apie stacionariajam geležinkelių posistemiui taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis Geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklėse nustatyta tvarka.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras)
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 4 mėnesiai
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) -
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos gavėjas Priimtas sprendimas, ar leidimas yra reikalingas.
15. Administracinės paslaugos rezultatas Sprendimas dėl leidimo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius reikalingumo
16. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas L-PNAPSGP-I
2. Administracinės paslaugos versija 2 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidžiama pradėti naudoti tik tuos stacionariuosius geležinkelių posistemius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi išduotą leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius. Leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius išduodamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/545, Įstatymo 15 straipsniu ir Susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Visą stacionariųjų posistemių naudojimo laiką stacionarieji posistemiai turi atitikti leidimo išdavimo metu galiojančias Techninio sąveikumo specifikacijas (toliau – TSS) ir geležinkelių posistemių technines taisykles.

Pareiškėjas gavęs Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) sprendimą, kad leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius yra reikalingas, teikia prašymą dėl leidimo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemio išdavimo.

Leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius išduodamas neterminuotai. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į LTSA, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su patvirtintos formos prašymu pareiškėjas privalo pateikti:

 1. Europos Bendrijos patikros deklaraciją, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, arba, jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma tik Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 2. Prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, ir (arba), jeigu atlikta struktūrinio geležinkelių posistemio Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 3. vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 402/2013 parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais);
jeigu prašoma išduoti leidimą naudoti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos geležinkelių posistemius, kuriuos, be kita ko, sudaro Europos traukinių kontrolės sistemos (toliau – ETCS) ir (arba) geležinkelių judriojo ryšio sistemos (toliau – GSM-R) įranga (toliau – ERTMS geležinkelio kelio įranga), – Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) išankstinį leidimą pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrangą. Jeigu gavus išankstinį Agentūros leidimą pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrangą buvo pakeistas konkurso, susijusio su ERTMS geležinkelio kelio įrangos projektu, techninės specifikacijos projektas arba atitinkamo projekto techninių sprendimų, kuriems gautas Agentūros pritarimas, aprašymas, eismo saugos institucijai taip pat pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinamas Agentūros pritarimas šiems pakeitimams.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt
9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 4 mėnesiai
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

48 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
15. Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus stacionariuosius geležinkelių posistemius
16. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas L-PNSGP-I
2. Administracinės paslaugos versija 2 versija
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius išdavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidžiama pradėti naudoti tik tuos stacionariuosius geležinkelių posistemius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi išduotą leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius. Leidimas pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius išduodamas vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/545, Įstatymo 15 straipsniu ir Susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Visą stacionariųjų posistemių naudojimo laiką stacionarieji posistemiai turi atitikti leidimo išdavimo metu galiojančias Techninio sąveikumo specifikacijas (toliau – TSS) ir geležinkelių posistemių technines taisykles.

Leidimas pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius išduodamas neterminuotai. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su patvirtintos formos prašymu pareiškėjas privalo pateikti:

 1. Europos Bendrijos patikros deklaraciją, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, arba, jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma tik Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 2. Prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, ir (arba), jeigu atlikta struktūrinio geležinkelių posistemio Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 3. vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 402/2013 parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais);
jeigu prašoma išduoti leidimą naudoti geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos geležinkelių posistemius, kuriuos, be kita ko, sudaro Europos traukinių kontrolės sistemos (toliau – ETCS) ir (arba) geležinkelių judriojo ryšio sistemos (toliau – GSM-R) įranga (toliau – ERTMS geležinkelio kelio įranga), – Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) išankstinį leidimą pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrangą. Jeigu gavus išankstinį Agentūros leidimą pradėti naudoti ERTMS geležinkelio kelio įrangą buvo pakeistas konkurso, susijusio su ERTMS geležinkelio kelio įrangos projektu, techninės specifikacijos projektas arba atitinkamo projekto techninių sprendimų, kuriems gautas Agentūros pritarimas, aprašymas, eismo saugos institucijai taip pat pateikiami dokumentai, kuriais patvirtinamas Agentūros pritarimas šiems pakeitimams.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 4 mėnesiai
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

53 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.
14. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
15. Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius
16. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-PLRGR-I

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pirmojo leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidžiama pradėti naudoti tik tuos struktūrinius geležinkelių posistemius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus ir turi išduotą leidimą pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius. Leidimas pradėti naudoti struktūrinius geležinkelių posistemius išduodamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/545 nustatyta tvarka, Įstatymo 15 straipsniu ir Susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Geležinkelių riedmenys, kuriuos sudaro vienas ar keli mobilieji geležinkelių posistemiai, atitinkantys šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, gali būti pateikti rinkai tik gavus leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) ar leidimą pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją).

Pirmasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduodamas neterminuotai. Pareiškėjas, pageidaujantis pateikti rinkai naujus geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kurių numatoma naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje, ir kad pirmąjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduotų eismo saugos institucija, pateikia eismo saugos institucijai vieno langelio sistemoje Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio atitinkamą prašymą (toliau šiame skyriuje – prašymas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas prašyme nurodo numatomą geležinkelių riedmenų (geležinkelių riedmenų serijos) naudojimo vietą ir pateikia įrodymus, kurie pagrindžia:

 1. mobiliųjų geležinkelių posistemių, iš kurių sudaryti geležinkelių riedmenys, atitiktį esminiams reikalavimams, kurią patvirtina Europos Bendrijos patikros deklaracija, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, arba, jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma tik Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo  tvarkos aprašą;
 2. mobiliųjų geležinkelių posistemių techninį suderinamumą riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurį patvirtina prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedama techninė byla, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, ir (arba), jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 3. saugią integraciją geležinkelių riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir, jeigu taikomos, tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurią patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais);
 4. geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo techninį suderinamumą pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir (arba) tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose, ir tinklo parametrų vertes, nurodytas Agentūros tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje, kurį patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais) ir (arba) kiti Reglamento (ES) 2018/545 I priedo 18 punkto lentelėje nurodyti dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

129 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vieno langelio sistema

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu teikiami vieno langelio sistemoje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas pirmasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

17. Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA) Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-NLRGR-I

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Naujojo leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis pateikti rinkai atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), privalo gauti naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), esant šioms sąlygoms:

 • keičiamos pirmajame leidime pateikti rinkai nurodytų geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų serijos geležinkelių riedmenis) sudarančių mobiliųjų geležinkelių posistemių pagrindinių parametrų, nustatytų TSS ir tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, vertės, kurios nepatenka į TSS arba geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse nustatytus priimtinų pagrindinių parametrų intervalus;
 • planuojami geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų serijos geležinkelių riedmenis) sudarančių mobiliųjų geležinkelių posistemių atnaujinimo ar patobulinimo darbai gali turėti neigiamą įtaką bendram atitinkamų geležinkelių riedmenų saugos lygiui;
 • planuojami mobiliųjų geležinkelių posistemių, sudarančių geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų serijos geležinkelių riedmenis), atnaujinimo ar patobulinimo darbai yra būtini, siekiant įgyvendinti atitinkamas TSS nuostatas;
 • pirmajame leidime pateikti rinkai nurodytuose geležinkelių riedmenyse (geležinkelių riedmenų serijos geležinkelių riedmenyse) įrengiamas naujas geležinkelių riedmenų kontrolės, valdymo ir signalizacijos geležinkelių posistemis, išskyrus atvejus, kai atliekami Reglamento (ES) 2018/545 16 straipsnio 1 dalyje nurodyti pakeitimai.

Naujasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduodamas neterminuotai. Naujuosius leidimus išduodanti įstaiga pagal Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 12 dalį ir 24 straipsnio 3 dalį išduoda po patvirtintos transporto priemonės ir (arba) transporto priemonės tipo pakeitimo. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kurių numatoma naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje, ir kad naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduotų eismo saugos institucija, pateikia eismo saugos institucijai vieno langelio sistemoje Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio atitinkamą prašymą (toliau šiame skyriuje – prašymas) ir jeigu pareiškėjas pageidauja gauti naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kurių numatoma naudojimo vieta yra kita Europos Sąjungos valstybė narė, pateikia Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) vieno langelio sistemoje Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio atitinkamą prašymą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas prašyme nurodo numatomą geležinkelių riedmenų (geležinkelių riedmenų serijos) naudojimo vietą ir pateikia įrodymus, kurie pagrindžia:

 1. mobiliųjų geležinkelių posistemių, iš kurių sudaryti geležinkelių riedmenys, atitiktį esminiams reikalavimams, kurią patvirtina Europos Bendrijos patikros deklaracija, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, arba, jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma tik Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo  tvarkos aprašą;
 2. mobiliųjų geležinkelių posistemių techninį suderinamumą riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurį patvirtina prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedama techninė byla, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, ir (arba), jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;
 3. saugią integraciją geležinkelių riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir, jeigu taikomos, tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurią patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais);
 4. geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo techninį suderinamumą pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir (arba) tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose, ir tinklo parametrų vertes, nurodytas Agentūros tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje, kurį patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais) ir (arba) kiti Reglamento (ES) 2018/545 I priedo 18 punkto lentelėje nurodyti dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

129 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vieno langelio sistema

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu teikiami vieno langelio sistemoje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas naujasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

17. Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA) Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GRTP

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Geležinkelių riedmenų tipų patvirtinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių riedmenų tipai patvirtinami, kai:

1. išduodamas pirmasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją);

2. išduodamas naujasis leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) Taisyklių 48.1 ir 48.2 papunkčiuose nustatytais atvejais;

3. pareiškėjas įgyvendina naujo geležinkelių riedmenų tipo projektą (įvykdo projektavimo, konstravimo ir įrengimo darbus) ir sukuria geležinkelių riedmenų prototipą.

1 ir  2 atvejais geležinkelių riedmenų tipus Reglamento (ES) 2018/545 nustatyta tvarka patvirtina eismo saugos institucija, jeigu ji nagrinėja prašymus išduoti pirmąjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)  ar naująjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją).

3 atveju geležinkelių riedmenų tipą patvirtina eismo saugos institucija, pareiškėjui pateikus Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio atitinkamą prašymą vieno langelio sistemoje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas kartu su prašymu įgyvendinti naujo geležinkelių riedmenų tipo projektą pateikia:

1. įrodymus:

1.1. mobiliųjų geležinkelių posistemių, iš kurių sudaryti geležinkelių riedmenys, atitiktį esminiams reikalavimams, kurią patvirtina Europos Bendrijos patikros deklaracija, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, arba, jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma tik Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo  tvarkos aprašą;

1.2. mobiliųjų geležinkelių posistemių techninį suderinamumą riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurį patvirtina prie Europos Bendrijos patikros deklaracijos pridedama techninė byla, parengta pagal Taisyklių 2 priede nustatytą Europos Bendrijos patikros atlikimo tvarkos aprašą, ir (arba), jeigu struktūriniam geležinkelių posistemiui taikoma Lietuvos Respublikos patikra, pagal Taisyklių 1 priede nustatytą Lietuvos Respublikos patikros atlikimo tvarkos aprašą;

1.3. augią integraciją geležinkelių riedmenyse pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir, jeigu taikomos, tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, kurią patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais);

1.4. geležinkelių riedmenų ir jų naudojimo vietos tinklo techninį suderinamumą pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamoje TSS ir (arba) tam tikrais atvejais geležinkelių posistemių techninėse taisyklėse, viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose, ir tinklo parametrų vertes, nurodytas Agentūros tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje, kurį patvirtina vadovaujantis Reglamentu (ES) 402/2013 parengtos saugos vertinimo ataskaitos duomenys (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma Reglamento (ES) 402/2013 2 straipsnio 3 dalyje  nustatytais atvejais) ir (arba) kiti Reglamento (ES) 2018/545 I priedo 18 punkto lentelėje nurodyti dokumentai;

2. ir dokumentus:

2.1. Europos Bendrijos tipo tyrimo sertifikatą ir (arba) Lietuvos Respublikos tipo tyrimo sertifikatą;

2.2. užpildytą Sprendimo Nr. 2011/665/ES 2 priedo lentelę.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vieno langelio sistema

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu teikiami vieno langelio sistemoje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Patvirtintas geležinkelių riedmenų tipas ir registracija Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GRTP

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Atnaujinto leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai pakeičiama (išplečiama) jų naudojimo vieta, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis pakeisti (išplėsti) pirmajame leidime pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) nurodytą geležinkelių riedmenų naudojimo vietą į kitos Europos Sąjungos valstybės narės tinklus, tinklą ar jo dalį, pateikia Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – Agentūra) Reglamento (ES) 2018/545 I priede nurodyto turinio atitinkamą prašymą ir Reglamento 2018/545 30 straipsnio 2 dalyje  nustatytus įrodymus, kad pakeitus (išplėtus) veiklos vietą bus laikomasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo „Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 36 punkte nustatytų sąlygų. Geležinkelių riedmenų ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės tinklų, tinklo ar jo dalies techninis suderinamumas tikrinamas pagal pirmajame leidime pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) nurodytas geležinkelių riedmenų parametrų vertes ir Agentūros tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje nurodytas atitinkamų tinklų, tinklo ar jo dalies parametrų vertes. Kai Agentūra priima sprendimą leisti pakeisti (išplėsti) riedmenų naudojimo vietą, pareiškėjui išduodamas atnaujintas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) Reglamento (ES) 2018/545 nustatyta tvarka.

Jeigu pareiškėjui pirmąjį leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavė eismo saugos institucija ir jį gavęs pareiškėjas pageidauja pakeisti (išplėsti) pirmajame leidime pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) nurodytą geležinkelių riedmenų naudojimo vietą į kitą Lietuvos Respublikos tinklą ar tinklo dalį, atnaujintą leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduoda eismo saugos institucija. Šiuo atveju geležinkelių riedmenų ir Lietuvos Respublikos tinklo ar jo dalies techninis suderinamumas tikrinamas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka pagal pirmajame leidime pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) nurodytas geležinkelių riedmenų parametrų vertes ir Agentūros tvarkomoje geležinkelių infrastruktūros informacinėje sistemoje nurodytas tinklo parametrų vertes bei rengiant Reglamento (ES) 2018/545 I priedo 18 punkto lentelės 18.9 papunktyje nurodytus dokumentus.

Atnaujintas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kai pakeičiama (išplečiama) jų naudojimo vieta, nekeičiant konstrukcijos, išduodamas neterminuotai. Pareiškėjas prašymą ir kitus dokumentus pateikia vieno langelio sistemoje, įsteigtoje pagal 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)    Nr. 881/2004.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)    Nr. 881/2004.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

I. Pareiškėjas pageidaujantis išplėsti jau leidimą turinčios transporto priemonės naudojimo vietą į Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių tinklus, kartu su prašymu turi pateikti papildytą bylą šiais dokumentais bei įrodymais:

1.  mobilių posistemių, iš kurių sudaryta transporto priemonė, pateikimo rinkai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 20 straipsnį remiantis EB patikros deklaracija;

2. 1 punkte nurodytų posistemių techninio suderinamumo transporto priemonėje, nustatyto pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles;

3. 1 punkte nurodytų posistemių saugios integracijos transporto priemonėje, nustatytos pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles ir Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnyje nurodytus bendruosius saugos būdus;

4. transporto priemonės ir naudojimo vietos tinklo techninio suderinamumo pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles, infrastruktūros registrus ir Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnyje nurodytus pavojaus įvertinimo BSB.

II. Pareiškėjas pageidaujantis išplėsti jau leidimą turinčios transporto priemonės naudojimo vietą toje valstybėje narėje, kurioje buvo išduotas leidimas, kartu su prašymu turi pateikti papildytą bylą šiais dokumentais bei įrodymais:

1. 1.  mobilių posistemių, iš kurių sudaryta transporto priemonė, pateikimo rinkai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 20 straipsnį remiantis EB patikros deklaracija;

2. 1 punkte nurodytų posistemių techninio suderinamumo transporto priemonėje, nustatyto pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles;

3. 1 punkte nurodytų posistemių saugios integracijos transporto priemonėje, nustatytos pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles ir Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnyje nurodytus bendruosius saugos būdus;

4. transporto priemonės ir naudojimo vietos tinklo techninio suderinamumo pagal atitinkamas TSS ir, kai taikytina, nacionalines taisykles, infrastruktūros registrus ir Direktyvos (ES) 2016/798 6 straipsnyje nurodytus pavojaus įvertinimo BSB.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

71 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vieno langelio sistema

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu teikiami vieno langelio sistemoje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Atnaujintas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), apimantis išplėstą naudojimo vietą.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

17. Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA) Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-PRGRTGR-I

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis pateikti rinkai patvirtintą geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją), kurių numatoma naudojimo vieta yra tik Lietuvos Respublikoje, ir kad leidimą pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją) išduotų eismo saugos institucija, pateikia eismo saugos institucijai vieno langelio sistemoje Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio prašymą gauti leidimą pagal atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui  deklaraciją (toliau šiame skyriuje – prašymas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.

2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)    Nr. 881/2004.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius ir leidimų pateikti rinkai geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Lietuvos transporto saugos administracijos 2021 m. sausio 1 d. įsakymas Nr. 2BE-4 „Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti leidimus, suteikiančius teisę pradėti naudoti stacionariuosius geležinkelių posistemius Lietuvos Respublikoje ir pateikti rinkai geležinkelių riedmenis, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas kartu su pagal Reglamento (ES) 2018/545 I priede nustatyto turinio parašymu turi pateikti:

 • Reglamento (ES) 2019/250 VI priede nustatytos formos atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaraciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 613 40 206, el. p. ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė tel. Nr. 8 682 50 778, el. p. greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

26 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Vieno langelio sistema

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu teikiami vieno langelio sistemoje.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas leidimas pateikti rinkai geležinkelių riedmenų tipą atitinkančius geležinkelių riedmenis (geležinkelių riedmenų seriją)

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

17. Tarifai (nacionalinės dalies vertinimo, kai paraiška pateikta ERA) Išlaidos, kurias nacionalinė saugos institucija patyrė nagrinėdama su nacionalinėmis taisyklėmis susijusią paraiškos dalį, apskaičiuojamos taikant paraiškos vertinimo metu galiojantį vertinimą atlikusio specialisto (darbuotojo) vidutinį valandinį darbo užmokestį. Šis tarifas taikomas kai paraiška yra nagrinėjama Europos Sąjungos geležinkelių agentūros.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-03