Prašymų formos

KELEIVINIS TRANSPORTAS


Prašymas išduoti kontrolierių pažymėjimų blankus

Prašymas išduoti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą

Prašymas pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) ar išrašą (-us)

Prašymas išduoti / pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) ar išrašą (-us)

Vežėjo (fizinio asmens) nuosavo kapitalo ataskaita

Pranešimas apie transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą

Prašymas išduoti sertifikatų, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita

Prašymas išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų teikti vienkartines paslaugas, gautų pagal Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišales ir daugiašales sutartis

Prašymas išduoti kelionės lapų ar jų knygų

Paraiška išduoti leidimą teikti tarptautines nemaršrutines paslaugas tarpmiestiniais ir miesto autobusais tarp Susitariančiųjų Šalių pagal Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS susitarimo) 7 straipsnį

Paraiška pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88)

Paraiška pradėti teikti reguliarią ar nereguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti reguliarią paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama autobusais į (per) ne Europos Sąjungos valstybes nares

Pranešimas apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas

Pranešimas apie įgaliojimo gauti elektronines paslaugas panaikinimą

Ataskaita apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus

Ataskaita apie įvykdytus, nutrauktus ir nereguliarius reisus

Ataskaita apie vienkartinių ir specialių reguliarių paslaugų kabotažo operacijoms atlikti panaudotus kelionės lapus

Pranešimas apie naują vežėjo valdymo centro adresą


KROVININIS TRANSPORTAS

 

Prašymas išduoti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą

Prašymas pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) ar išrašą (-us)

Prašymas išduoti / pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) ar išrašą (-us)

Vežėjo (fizinio asmens) nuosavo kapitalo ataskaita

Pranešimas apie transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą

Pranešimas apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas

Pranešimas apie įgaliojimo gauti elektronines paslaugas panaikinimą

Paraiška gauti Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus kelių transporto priemonėmis

Europos transporto ministrų konferencijos leidimų panaudojimo ataskaita

Prašymas išduoti vairuotojo liudijimą

Pranešimas apie naują vežėjo valdymo centro adresą 

Prašymas išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 

Įmonės, siekiančios vykdyti tachografų techninę priežiūrą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracija

Prašymas suteikti pasaulinį transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodą (WMI) ir (ar) pasaulinį transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodą (WPMI)

Prašymas išduoti / pratęsti techninės ekspertizės įmonės leidimą

Prašymas suderinti įmonės standartą / pratęsti įmonės standarto galiojimą  

Prašymas įvertinti žinias gauti transporto priemoniu eksperto pažymėjimą / išduoti transporto priemonių eksperto pažymėjimą

Prašymas išduoti / pratęsti transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimo pranešimą / sertifikatą

Prašymas suteikti / panaikinti teisę vykdyti sertifikuojamų transporto priemonių ir (ar) transporto priemonių sudėtinių dalių tipo pavyzdžių  bandymus pagal JT EEK taisyklių ir (ar) ES direktyvų reikalavimus

Prašymas patvirtinti ar registruoti transporto priemonės tipą 

Prašymas atlikti individualų patvirtinimą  

Prašymas ETMK sertifikatams suteikti numeracijos kodą   

Prašymas išduoti / išduoti dublikatą / pakeisti / panaikinti leidimą, suteikiantį teisę atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą

Prašymas išduoti / pratęsti ADR sertifikatą, išduoti ADR sertifikato dublikatą  

Prašymas išduoti / atnaujinti ATP sertifikatą

Prašymas įvertinti žinias ir išduoti techninės apžiūros kontrolieriaus pažymėjimą

Prašymas suteikti teisę vertinti ir pritaikyti transporto priemonių kontrulciją pagal ADR B techninio priedo 9 dalies reikalavimus  

Pranešimas apie įgaliojimą gauti EB tipo patvirtinimo registravimo elektronines paslaugas

Pranešimas apie įgaliojimą gauti EB tipo patvirtinimo registravimo elektronines paslaugas panaikinimą

MOKYMAS IR EGZAMINAVIMAS


Vairavimo mokyklos, siekiančios vykdyti vairuotojų mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją

Atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracija (siekiant vykdyti papildomą vairuotojų mokymą)

Prašymas suteikti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi

Prašymas laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą

Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą

Prašymas laikyti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminą / išduoti pažymėjimą

Prašymas laikyti mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, pažymėjimo dublikatą

Prašymas laikyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzaminą / išduoti saugos specialisto pažymėjimą

Prašymas išduoti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikatą


SKAITMENINIŲ TACHOGRAFŲ KORTELĖS


Prašymas dėl vairuotojo kortelės išdavimo pirmą kartą, jos pakeitimo ar atnaujinimo

Prašymas dėl įmonės kortelės išdavimo pirmą kartą, jos pakeitimo ar atnaujinimo

Prašymas dėl dirbtuvės kortelės išdavimo pirmą kartą, jos pakeitimo ar atnaujinimo


PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMAS

Prašymas laikyti vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, egzaminą ir (arba) išduoti / pratęsti ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą

Prašymas dėl ADR pažymėjimo dublikato išdavimo

Prašymas laikyti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto egzaminą / išduoti saugos specialisto pažymėjimą

Prašymas išduoti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialisto pažymėjimo dublikatą

Prašymas laikyti mokytojų, mokančių asmenis susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, egzaminą / išduoti pažymėjimą

Prašymas išduoti mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, pažymėjimo dublikatą

Prašymas įvertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams 

Prašymas išduoti / pratęsti ADR sertifikatą, išduoti ADR sertifikato dublikatą  

 

Kita


Blankas, patvirtinantis vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba AETR 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-26