BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Centrinė buveinė Vilniuje
  El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Genius Lukošius
   Julija Viščinienė
  • Strateginio planavimo skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Vilkelytė

   STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Strateginio planavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Strateginio planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Administracijoje;

   3.2. užtikrinti personalo valdymo politikos įgyvendinimą ir padėti Administracijos direktoriui valdyti personalą, formuoti įstaigos organizacijos kultūrą;

   3.3. užtikrinti žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo metodų ir sistemų įgyvendinimą;

   3.4. užtikrinti efektyvų finansų valdymą ir laiku teikti informaciją tiksliai finansinei atskaitomybei sudaryti.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginiam veiklos planui;

   4.2. rengia Administracijos metų veiklos planų ir programų projektus;

   4.3. pagal kompetenciją planuoja Administracijos biudžetą;

   4.4. pagal kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, teikia pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo;

   4.5. teikia pasiūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

   4.6. diegia žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo sistemas ir metodus;

   4.7. koordinuoja Administracijos metinių veiklos planų ir programų įgyvendinimą;

   4.8. rengia Administracijos metų veiklos ataskaitas;

   4.9. stebi, analizuoja ir rengia pasiūlymus bei teikia išvadas dėl veiklos planavimo organizavimo, veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo Administracijoje;

   4.10. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo didinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

   4.11. organizuoja Administracijos išankstinės finansų kontrolės vykdymą;

   4.12. vykdo Administracijos biudžeto stebėseną;

   4.13. organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes, teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;

   4.14. organizuoja sąmatos parengimą ir pagal pateiktus duomenis ją parengia;

   4.15. oranizuoja kokybės valdymo sistemų diegimą Administracijoje;

   4.16. analizuoja Administracijos klientų poreikius, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl Administracijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;

   4.17. organizuoja Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną;

   4.18. rengia ir teikia Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės eismo įvykių ataskaitas;

   4.19. stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;

   4.20. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus strateginio planavimo, personalo valdymo ir finansų valdymo srityse; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.21. organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektų rengimą, organizuoja pareigybių aprašymų vertinimą;

   4.22. rengia pareigybių sąrašų projektus, dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia pasiūlymų dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;

   4.23. vykdo personalo sudėties analizę, dalyvauja formuojant personalo sudėtį;

   4.24. organizuoja darbuotojų adaptaciją ir integraciją;

   4.25. formuoja ir įgyvendina darbuotojų motyvacijos sistemą;

   4.26. kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia pasiūlymų dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;

   4.27. pagal kompetenciją organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas;

   4.28. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;

   4.29. formuoja darbuotojų mokymo prioritetus, prireikus sudaro metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

   4.30. organizuoja atostogų suteikimą darbuotojams;

   4.31. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

   4.32. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija personalui, įgyvendinimą;

   4.33. organizuoja darbuotojų socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimą;

   4.34. organizuoja darbuotojų sveikatos gerinimo priemonių įgyvendinimą;

   4.35. organizuoja svečių ir lankytojų priėmimą; teikia interesantams informaciją pagal Administracijos kompetenciją telefonu, elektroniniu paštu arba jiems apsilankius;

   4.36. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.37. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.38. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.39. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

   4.40. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.41. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.42. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus veiklos sritis kuruojančios  Administracijos vadovybės pavedimus. 

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą ;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus Administracijos kancleriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Strateginio planavimo skyriaus patarėjas (2) arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Teisės ir rizikų valdymo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aistė Usevičienė

   TEISĖS IR RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Teisės ir rizikų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Teisės ir rizikų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. padėti užtikrinti Administracijos veiklos ir priimamų sprendimų teisėtumą, taikant teisines priemones ir operatyviai sprendžiant Administracijai kylančias teisines problemas;

   3.2. užtikrinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) konsultavimą teisiniais ir rizikų valdymo klausimais;

   3.3. vykdyti veiksmingą rizikų valdymą ir šalinti įvairių grėsmių priežastis;

   3.4. atstovauti Administracijos interesus teisėsaugos ir kitose institucijose.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams;

   4.2. teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, teikia pastabų ir pasiūlymų; organizuoja Administracijos parengtų teisės aktų ir jų projektų skelbimą Teisės aktų registre, Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje bei Administracijos interneto svetainėje;

   4.3. vykdo priimtų ir / ar keičiamų teisės aktų stebėseną, operatyviai informuoja Administracijos darbuotojus apie aktualius teisės aktų projektus bei teisės aktų pakeitimus;

   4.4. atlieka ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia ES teisės įgyvendinimo planus; teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS;

   4.5. rengia ir vertina sutartis, esant poreikiui vykdo Administracijos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;

   4.6. vykdo ir organizuoja įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengia pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, taip pat analizuoja, vertina rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;

   4.7. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Administracijai įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;

   4.8. rengia Administracijos kovos su korupcija programų ir planų projektus; prižiūri programų ir planų įgyvendinimą, analizuoja struktūrinių padalinių veiklą įgyvendinant programų ir planų priemones, teikia Administracijos vadovybei pasiūlymų dėl jų tikslinimo, siekiant išvengti korupcinių veikų;

   4.9. organizuoja ir vykdo Administracijos darbuotojų antikorupcinį švietimą, vykdo veiklas, skatinančias darbuotojus laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų bei valdyti jų veikloje kylančias rizikas, konsultuoja juos, siekiant išvengti pažeidimų, nenumatytų grėsmių ar interesų konflikto jų veikloje;

   4.10. analizuoja pasirinktų Administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenis, remdamasis privačių interesų deklaracijomis arba asmens prašymu, rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą derintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimais;

   4.11.  Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Administracijoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikia Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtariami padarę korupcines veikas, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežastims atsirasti ar plisti įstaigoje;

   4.12. atlieka kitą su korupcijos prevencija, rizikų valdymu ir kitų pažeidimų tyrimu Administracijoje susijusią veiklą;

   4.13. pradeda administracinio nusižengimo teisenos procedūras, atlieka reikiamus administracinio nusižengimo tyrimo veiksmus;

   4.14. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.15. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.16. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

   4.17. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.18. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.19. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.20. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.21. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja patarėjas (3), nesant skyriaus vedėjo ir patarėjo (3) – jį pavaduoja patarėjas (1), nesant skyriaus vedėjo ir patarėjų (3) ir (1) – jį pavaduoja patarėjas (2), arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Administracinių nusižengimų teisenos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aida Stankevičiūtė Klimavičienė
   Neda Pranskaitytė
   Rita Rumbaitienė
   Algirdas Dailidonis
   Gintaras Buta
   Arūnas Pranckevičius
   Alvydas Šatkus
   Edgaras Valėnas
   Vainius Radzevičius
  • Transporto veiklos skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginijus Čiškauskas
   Simonas Mažionis
   Jelena Zimuš
   Aurelija Zabarauskienė
   Svajūnas Gedrimas
   Rūta Krutkė

   TRANSPORTO VEIKLOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

    

   1. Transporto veiklos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Transporto veiklos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. įgyvendinti kelių transporto plėtros valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

   3.2. įgyvendinti saugos kelių transporte valstybės politiką kelių transporto priemonių vairuotojų mokymo, kelių transporto specialistų kvalifikacijos (kompetencijos) įvertinimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;

   3.3. įgyvendinti Skaitmeninių tachografų sistemos veikimą Lietuvos Respublikoje;

   3.4. užtikrinti vežėjų išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) procedūrų vykdymą;

   3.5. skatinti geležinkelių transporto paslaugų teikimo konkurenciją;

   3.6. užtikrinti Reglamentų (ES) Nr. 168/2013 2016/1628 ir 2018/858 nuostatų vykdymą, susijusių su tipo patvirtinimu ir rinkos priežiūra ;

   3.7. užtikrinti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės sistemos funkcionavimą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   4.3. teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   4.4. atstovauja Administracijai Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose, darbo grupėse ir kitose tarptautinėse organizacijose; pagal kompetenciją teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus, Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

   4.5. analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija; seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo;

   4.6. pagal kompetenciją vykdo kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;

   4.7. teikia siūlymų dėl skyriaus teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę;

   4.8. teikia siūlymų dėl kokybės valdymo sistemų diegimo Administracijoje;

   4.8.1. pagal kompetenciją rengia ir teikia Europos Komisijai ar kitoms Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijoms ataskaitas pagal Reglamentus (EB) Nr. 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009 ir Reglamentus (ES) Nr. 168/2013, 2016/1628 ir 2018/858.

   4.9. teikia siūlymų dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų arba teisės vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo / suteikimo ir panaikinimo, išduoda leidimus arba suteikia teisę;

   4.10. nustatyta tvarka nagrinėja vežėjų prašymus gauti leidimą vežti keleivius reguliariais arba specialiais reguliariaisiais reisais (kai tokio leidimo reikia) tarptautinio susisiekimo maršrutais, įformina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais ar pakeičia sąlygas, kuriomis vykdomi leidime nurodyti vežimai (eismo tvarkaraštį);

   4.11. pagal kompetenciją vykdo institucijos, atsakingos už 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatų, susijusių su reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į Lietuvos Respubliką, vykdymo užtikrinimą, funkcijas ;

   4.12. rengia sprendimų ūkio subjektams kompensuoti (atlyginti) patirtas išlaidas (negautas pajamas) dėl keleiviams taikytų važiavimo lengvatų projektus;

   4.13. vertina autobusų stočių atitiktį nustatytiems reikalavimams;

   4.14. pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie ūkio subjektų, veikiančių kelių transporto srityje, veiklą;

   4.15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo valstybės narės, atsakingos už skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos veikimą ir priežiūrą, institucijos funkcijas, formuoja ir įgyvendina Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos Respublikos nacionalinę sertifikavimo politiką;

   4.16. organizuoja skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemoje dalyvaujančių valstybės narės sertifikavimo centro, personalizavimo centro paskyrimo procedūras, ir vykdo jų auditą;

   4.17. organizuoja Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą;

   4.18. renka informaciją apie transporto priemonių gamintojams suteiktus pasaulinius transporto priemonės gamintojo identifikavimo kodus (WMI) ir pasaulinius transporto priemonių sudedamųjų dalių gamintojo identifikavimo kodus (WPMI) ir praneša apie tai Automobilių inžinierių bendruomenei (angl. SAE);

   4.19. kaupia ir tvarko informaciją apie atliktą techninę apžiūrą;

   4.20. vykdo vartotojų informavimą apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas (tarp jų ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių), informuoja gamintojo atstovus apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas;

   4.21. organizuoja transporto priemonių ir transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atitikties įvertinimą ir tipo patvirtinimo procedūras;

   4.22. nustato ir organizuoja transporto priemonių serijos pabaigos procedūros taikymą, teikia su serijos pabaigos procedūrų įgyvendinimų reikalingą informaciją Administracijos padaliniams;

   4.23. nustato ir organizuoja rinkos priežiūros įgyvendinimui reikalingų rizikos vertinimo metodų įgyvendinimą, teikia rekomendacijas dėl rinkos priežiūros Lietuvoje įgyvendinimo.

   4.24. organizuoja ir teikia siūlymų dėl reikalavimų vairavimo instruktoriams, vairuotojų mokytojams, siekiantiems vykdyti ar vykdantiems vairuotojų mokymą, įgyvendinimo;

   4.25. organizuoja ir teikia siūlymų dėl reikalavimų ūkio subjektams ir vairuotojų mokymą vykdančių ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už vairuotojų mokymą, taip pat teritorijoms, kuriose bus mokomi vairuotojai, įgyvendinimo;

   4.26. organizuoja ir teikia siūlymų dėl teisės asmenims dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, vairuotojų mokymo tvarkos, papildomo vairuotojų mokymo tvarkos, šeimos narių, siekiančių įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokymo tvarkos;

   4.27. organizuoja geležinkelio įmonių (vežėjų) planuojamų nuostolių kompensacijos sumos apskaičiavimą ir išmokėjimą nustatytais terminais;

   4.28. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.29. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės elektroninius duomenis;

   4.30. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.31. pagal kompetenciją nustatyta tvarka informuoja ir konsultuoja ūkio subjektus žodžiu ir raštu Administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, rengia atsakymus, išaiškinimus, metodikas ir rekomendacijas;

   4.32. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.33. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.34. konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą Administracijos struktūriniams padaliniams;

   4.35. teikia siūlymus ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

   4.36. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.37. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus) apie kelių transporto veiklą.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
   Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Nėra kontaktų

   KOMUNIKACIJOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias darbo sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. organizuoti ir vykdyti Administracijos išorinę ir vidinę komunikaciją, užtikrinti Administracijos ryšius su visuomene;

   3.2. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie Administracijos veiklą ir sprendimus transporto srityje;

   3.3. kurti ir įgyvendinti Administracijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Administracijos komunikacijos planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, stiprinti visuomenės ir klientų pasitikėjimą Administracijos veikla, didinti veiklos atvirumą, kurti teigiamą įvaizdį;

   3.4. palaikyti ir plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis susisiekimo srityje, koordinuoti Administracijos dalyvavimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

   3.5. koordinuoti atstovavimą Administracijai užsienio šalių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

   3.6. rengti tarptautinių organizacijų finansuojamus ir vystomojo bendradarbiavimo susisiekimo srityje projektus, organizuoti tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektų rengimą, pasirašymą ir vykdymą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.2. teikia pastabų ir pasiūlymų rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

   4.3. rengia informaciją visuomenei apie Administracijos veiklą, rengiamus ir priimtus sprendimus, įgyvendinamus projektus, įgyvendinamas programas Administracijos interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse;

   4.4. informuoja Administracijos darbuotojus apie Administracijos planus, pokyčius, pažangą ir perspektyvas;

   4.5. vykdo žiniasklaidos stebėseną ir analizę bei bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais;

   4.6. organizuoja klientų pasitenkinimo įstaigos veikla nuomonės tyrimus ir kitas su Administracijos veikla susijusias apklausas;

   4.7. vykdo Administracijos vidinės komunikacijos vykdomų veiklų kokybės matavimą, rezultatų apdorojimą ir pristatymą;

   4.8. stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;

   4.9. organizuoja spaudos konferencijas ir kitus su Administracijos veikla susijusius renginius;

   4.10. inicijuoja ir įgyvendina komunikacijos kampanijas ir kitus projektus saugaus eismo srityje;

   4.11. organizuoja eismo dalyvių švietimą eismo saugumo srityje;

   4.12. organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių ir kitų informavimo priemonių, susijusių su Administracijos veikla, rengimą;

   4.13. renka ir sistemina informaciją apie tarptautines iniciatyvas, programas susisiekimo srityje, teikia pasiūlymų Administracijos vadovybei dėl dalyvavimo jose, ieško partnerių, papildomo finansavimo galimybių projektuose, inicijuoja Administracijos dalyvavimą juose ir dalyvauja pats;

   4.14. pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis susisiekimo srityje poreikius bei teikia pasiūlymų dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;

   4.15. analizuoja iš ES ir tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su bendradarbiavimu susisiekimo srityje, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

   4.16. organizuoja Administracijos darbuotojų dalyvavimą tarptautinių organizacijų dvišalių, daugiašalių darbo grupių, komisijų ir kitose tarptautinėse ir regioninėse veiklose, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitologijos komitetų veikloje tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimais, rengia dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis, išreiškia Administracijos poziciją atitinkamų organizacijų, darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių organizacijų veikloje, rengia užsienio delegacijų sutikimo programas ir organizuoja užsienio delegacijų aptarnavimą;

   4.17. organizuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų susisiekimo srityse sudarymo procesą, išreiškia Administracijos poziciją susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių / susitarimų sudarymo ir pasirašymo, rengia tarptautinių sutarčių / susitarimų projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;

   4.18. organizuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, Europos Komisijos komitologijos komitetuose Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka;

   4.19. inicijuoja Administracijos dalyvavimą Europos Sąjungos ar tarptautiniuose projektuose, Techninės pagalbos ir informacijos mainų instrumento (TAIEX) programose, ieško partnerių, teikia pasiūlymų;

   4.20. pagal kompetenciją atlieka ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS ir rengia LINESIS pozicijas;

   4.21. pagal kompetenciją rengia pranešimų, numatomų skaityti tarptautinių renginių metu, projektus;

   4.22. analizuoja Administracijai reikalingų sveikinimų, padėkų ir kitų blankų, kalendorių ir kitų spaudinių poreikius, organizuoja jų gamybą;

   4.23. užtikrina valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje;

   4.24. koordinuoja rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;

   4.25. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.26. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.27. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.28. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.29. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Už Nuostatų 3.4–3.6 papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą bei Nuostatų 4.13–4.21 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą yra tiesiogiai atsakingas skyriaus patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą. Skyriaus patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, taip pat atsako už Nuostatų 4.1–4.3, 4.25–4.29 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Skyriaus patarėjas minėtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą tiesiogiai derina su Administracijos direktoriaus pavaduotoju pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir jam atsiskaito.

   8. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, skyriaus vedėjas ir patarėjas, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal priskirtas kompetencijas, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   9. Nesant skyriaus vedėjo ar skyriaus patarėjo, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, juos pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirti darbuotojai.

  • Bendrųjų reikalų skyrius
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ignas Bernackas

   BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

    

   1. Bendrųjų reikalų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. diegti informacines technologijas ir telekomunikacijas, užtikrinti jų saugų veikimą ir plėtrą, įgyvendinant Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius;

   3.2. užtikrinti Administracijos vykdomus projektų įgyvendinimą;

   3.3. užtikrinti Administracijos dokumentų valdymo reikalavimų laikymąsi;

   3.4. užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų priežiūros organizavimą, priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

   3.5. užtikrinti kuruojamų veiklos sričių tobulinimą, kokybišką ir efektyvų darbą, naujų veiklos analizės metodų diegimą, racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų naudojimą, taip pat efektyvų materialinių resursų bei energetinių išteklių panaudojimą, Administracijos struktūrinių padalinių veiklos koordinavimą pagal skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis;

   3.6. užtikrinti tinkamą pastatų, patalpų, inžinerinių sistemų, teritorijos priežiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų organizavimą, vykdymo priežiūrą, apskaitą;

   3.7. užtikrinti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo organizavimą, pirkimų organizavimą ir vykdymą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo Administracijos veikloje bei efektyvaus dokumentų valdymo;

   4.2. organizuoja plėtros, Europos Sąjungos finansuojamus ir valstybės investicijų projektų  rengimą, jų įgyvendinimą ir pagal kompetenciją atstovauja projektų vykdytojų interesams projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;

   4.3. pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su projektų įgyvendinimu;

   4.4. koordinuoja ir kontroliuoja Administracijos struktūrinių padalinių veiklą turto valdymo, pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, ryšio, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos srityse;

   4.5. planuoja ir organizuoja pastatų, patalpų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;

   4.6. pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;

   4.7. analizuoja materialinių ir energetinių išteklių sąnaudas Administracijoje, koordinuoja racionalų jų paskirstymą ir naudojimą;

   4.8. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;

   4.9. dalyvauja vykdant Administracijai priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizaciją bei patikrinimus;

   4.10. organizuoja ir kontroliuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina jo tinkamą eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą, remontą ir draudimą;

   4.11. tvarko su tarnybinio transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;

   4.12. organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;

   4.13. kontroliuoja draudžiamuosius įvykius;

   4.14. nustatyta tvarka organizuoja Administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikiamais spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, vykdo jų sunaikinimą ir apyvartos kontrolę;

   4.15. teikia pasiūlymų dėl kokybės vadybos sistemų, kompiuterinių programų kūrimo bei diegimo, siekiant efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas;

   4.16. organizuoja posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;

   4.17. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Administracijos struktūriniuose padaliniuose;

   4.18. organizuoja ir tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimą ir nurašymą;

   4.19. įrengia Administracijos funkcijoms vykdyti reikalingas kompiuterizuotas darbo vietas, organizuoja tarnybinių stočių, kompiuterių tinklų ir informacinių sistemų (toliau – IS) bei kitų informacinių išteklių  diegimą, administruoja bei prižiūri jų funkcionavimą, sukuria sąlygas naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, prižiūri Administracijoje funkcionuojančių IS sąveiką su kitų juridinių asmenų tvarkomais registrais ir IS,  tvarko techninės ir programinės įrangos, licencijų ir sertifikatų apskaitą;

   4.20. pagal skyriaus kompetenciją valdo ir (ar) tvarko Administracijos IS, jų komponentus ir (ar) jų dalis, kitus Administracijoje naudojamus informacinius išteklius, naudojasi kitomis IS, kuria, saugo ir kitaip tvarko elektroninę informaciją;

   4.21. supažindina Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) su jų darbui reikalingos kompiuterinės ir programinės įrangos, IS,  kompiuterių tinklo, interneto ir elektroninio pašto naudojimo reikalavimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo klausimais;  

   4.22. organizuoja elektroninės informacijos saugą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas elektroninės informacijos saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, kontroliuoja, kaip laikomasi informacinių išteklių naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;

   4.23. organizuoja kibernetinį saugumą užtikrinančias priemones, įgyvendindamas kibernetinį saugumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas; 

   4.24. pagal kompetenciją vykdo skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemoje dalyvaujančių valstybės narės sertifikavimo centro, personalizavimo centro paskyrimo ir audito procedūras;

   4.25. organizuoja ir koordinuoja egzaminavimo informacinių sistemų ir įrangos tinkamą veikimą, prireikus padeda egzaminuoti asmenis;

    

   4.26. kaupia ir analizuoja Administracijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, rengia metinius Administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir suvestines;

   4.27. pagal kompetenciją vykdo Administracijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų mažos  vertės viešuosius pirkimus;

   4.28. organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą ir inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;

   4.29. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių įgyvendinimą;

   4.30. organizuoja, kontroliuoja ir pagal kompetenciją vykdo Administracijos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, gyvavimo ciklo (rengimo, įforminimo, apskaitos, saugojimo, siuntimo ir naikinimo) procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;  

   4.31. organizuoja ir pagal kompetenciją vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis);   

   4.32. organizuoja ir vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  

   4.33. tvirtina Administracijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas ir išrašus, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą; dalyvauja rengiant Administracijos klientams išduodamų dokumentų šablonus;  

   4.34. formuoja užduotis dokumentų valdymo sistemoje pagal Administracijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia Administracijos vadovybei informaciją apie užduočių vykdymą;  

   4.35. skelbia Administracijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės  aktus – Teisės aktų registre;  

   4.36. rengia Administracijos dokumentacijos planą, registrų sąrašus, dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus dokumentų apskaitos dokumentus; 

   4.37. tvarko Administracijos nuolat ir ilgai saugomų dokumentų ir bylų archyvą bei Vilniaus būstinėje esančių padalinių trumpai saugomų dokumentų ir bylų archyvą, priima šiuose archyvuose saugoti dokumentus ir bylas;  

   4.38. su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu derina Administracijos dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti nuolat ir ilgai saugomus Administracijos dokumentus ir bylas;  

   4.39. vykdo Administracijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos valstybės naujajam archyvui apie Administracijos archyve saugomus dokumentus;  

   4.40. konsultuoja Administracijos darbuotojus skyriaus kompetencijos  klausimais;  

   4.41. tvarko elektroninėmis priemonėmis tvarkomų Administracijos elektroninės informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia valstybės įgaliotai institucijai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos;  

   4.42. rengia informaciją apie investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą;

   4.43. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.44. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.45. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis atlieka duomenų mainus su kitomis institucijomis ir juridiniais asmenimis;

   4.46. rengia ir teikia informaciją Administracijos interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.47. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.48. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

   5.3. darbui naudoti Administracijos kompiuterizuotas darbo vietas, IS, kompiuterių tinklus, internetą ir elektroninį paštą,  kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, reikalingus duomenis ir informaciją, tarnybinį transportą;

   5.4. Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti nurodymus ir (ar) rekomendacijas  dėl tinkamo informacinių technologijų ir telekomunikacijų bei dokumentų naudojimo, reikalauti, kad jie laikytųsi naudojimosi kompiuterizuota darbo vieta, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga,  elektroninės informacijos saugos reikalavimų bei dokumentų valdymo reikalavimų, pastebėjus šių reikalavimų pažeidimus apie tai informuoti Administracijos struktūrinių padalinių vadovus, Administracijos vadovybę, teikti Administracijos vadovybei siūlymų dėl priemonių taikymo siekiant išvengti pažeidimų.

    

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos kancleriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja skyriaus patarėjas (2) arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Civilinės aviacijos skyrius
   El. p. , Adresas: Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginija Žegunytė

   CIVILINĖS AVIACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Civilinės aviacijos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti aukštą oro transporto saugos ir aviacijos saugumo lygį;

   3.2. skatinti oro transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamų oro transporto paslaugų kokybę.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.2. teikia pasiūlymų dėl reikalavimų civilinei aviacijai Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais;

   4.3. teikia pasiūlymų dėl tam tikrų oro erdvės dalių paskelbimo draudžiamomis, ribojamomis arba pavojingomis civilinei aviacijai zonomis;

   4.3. pagal kompetenciją rengia civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą ir įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją;

   4.4. rengia Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą ir prižiūri, kaip ji įgyvendinama;

   4.5. kontroliuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą;

   4.6. teikia pasiūlymų dėl minimalaus orlaivių skrydžių virš tam tikrų gyvenamųjų vietovių aukščio;

   4.7. vertina orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų išvadas, rengia priemones, kad būtų išvengta orlaivių avarijų ir incidentų;

   4.8. prižiūri, kaip laikomasi pavojingųjų krovinių ir medžiagų gabenimo oro transportu reikalavimų, vykdo Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priede ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninėse instrukcijose nurodytos nacionalinės įgaliotosios institucijos funkcijas ir reglamentuoja procedūras, kurios reikalingos atitinkamoms Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 18 priedo ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos Techninių instrukcijų nuostatoms įgyvendinti, kontroliuoja specialistų, dirbančių su pavojingaisiais kroviniais, mokymą, rengimą ir suteikia ar panaikina teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių gabenimu oro transportu ;

   4.9. kontroliuoja, kaip vykdomi skrydžių ribojimo taisyklių reikalavimai, vertina, kaip oro uostai vykdo triukšmo monitoringą, analizuoja jų pateiktas triukšmo monitoringo ataskaitas, nustato triukšmo stebėjimo vietą, stebėjimo taškų skaičių ir stebėjimo tvarką;

   4.10. suteikia specialųjį statusą orlaivio skrydžiui, kuriuo vežami labai svarbūs Lietuvos Respublikos asmenys;

   4.11. užtikrina civilinį – karinį bendradarbiavimą aviacijos srityje;

   4.12. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 7 d. nutarime
   Nr. 1-9599 „Dėl 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų nuostatų įgyvendinimo“ nurodytų notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos funkcijų vydymą;

   4.13. teikia pasiūlymų dėl kliūčių, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą, įrengimo aerodromuose, ženklinimo ir naudojimo tvarkos nustatymo;

   4.14. uždraudžia civilinių aerodromų apsaugos zonose įrengti arba naudoti žiburius, jeigu jie kelia pavojų orlaivių skrydžių saugai;

   4.15. išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą, jas patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą ir atlieka licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą;

   4.16. išduoda ir atšaukia leidimus vykdyti reguliarųjį ar nereguliarųjį oro susisiekimą ir tvirtina reguliariojo oro susisiekimo tvarkaraščius;

   4.17. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, turizmo kelionių organizatoriai ir bilietų pardavėjai laikosi teisės aktų nustatytų Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių reikalavimų;

   4.18. kontroliuoja, kaip laikomasi 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 nustatytų taisyklių atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju;

   4.19. kontroliuoja, kaip laikomasi 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru nustatytų neįgalių ir ribotos judėsenos asmenų, keliaujančių oro transportu iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių oro uostų ir į juos, teisių;

   4.20. kontroliuoja, kaip oro vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių nustatytų informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų;

   4.21. koordinuoja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos statistinės programos vykdymą;

   4.22. užtikrina tinkamą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintame Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi;

   4.23. kontroliuoja, kaip vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų draudimo reikalavimų;

   4.24. teikia pasiūlymų Administracijos direktoriui dėl minimalių kliūčių perskridimo aukščių ir aerodromų naudojimo minimumų nustatymo;

   4.25. teikia siūlymus dėl NATO oro policijos sutarties Nacionalinio techninio priedo;

   4.26. uždraudžia orlaiviui išskristi iš Lietuvos Respublikos oro uosto, jeigu nesumokėtos rinkliavos už oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje (maršruto ir terminalo) ir rinkliavos už naudojimąsi oro uostais;

   4.27. išduoda leidimus vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais;

   4.28. suderinusi su kariuomenės vadu, tvirtina oro eismo paslaugų teikimo tvarką;

   4.29. kartu su kariuomenės vadu rengia Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisykles;

   4.30. nustato orlaivių, registruojamų Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre, registravimo ženklų suteikimo ir orlaivių ženklinimo tvarką;

   4.31. nustato parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarką;

   4.32. tvirtina antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose reikalavimus;

   4.33. kontroliuoja sąskaitų už oro navigacijos paslaugas Lietuvos oro erdvėje suteiktas orlaiviams, skraidinantiems ypatingai svarbius asmenis, ir orlaiviams, kurių leidžiama maksimali kilimo masė yra mažesnė negu dvi metrinės tonos, pagrįstumą ir teikia siūlymus dėl jų apmokėjimo;

   4.34. pagal kompetenciją vykdo teikiamų paslaugų procesų analizę, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo efektyvumo didinimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

   4.35. teikia pasiūlymų dėl teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę;

   4.36. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.37. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.38. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.39. kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;

   4.10. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų ir reikalingą informaciją dėl valstybės rinkliavos už Administracijos teikiamas administracines paslaugas ir įkainių už kitas Administracijos paslaugas nustatymo, keitimo ar tikslinimo;

   4.41. pagal kompetenciją teikia išvadas, pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Administracijos vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.42. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.43. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.44. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.45. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

   5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą. Skyriaus vedėjas ir patarėjai, turintys pavaldžių asmenų, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą pagal priskirtas veiklos sritis, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja skyriaus vyresnysis patarėjas arba kitas Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

 • Paslaugų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Stanislovas Lingys
 • Priežiūros departamentas
  El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Donata Gusčė

  PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTONUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROJI DALIS

  1. Priežiūros departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais departameno kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Departamento uždaviniai:

  3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

  3.2. nustatyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūros prioritetines kryptis;

  3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

  3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

  4. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. pagal departamento kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

  4.2. organizuoja ūkio subjektų priežiūrą ir transporto priemonių patikrinimus;

  4.3. rengia Administracijos direktoriaus tvirtinamų teisės aktų, nustatančių departamento veiklos sričių organizavimą, projektus, teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

  4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

  4.6. organizuoja tyrimo dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų atlikimą;

  4.7. organizuoja skyrių aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis;

  4.8. ;

  4.9. planuoja ir koordinuoja departamento skyrių atliekamus patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

  4.9.1. kelių transporto veikla:

  4.9.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

  4.9.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla ;

  4.9.1.3. autobusų stočių veikla;

  4.9.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

  4.9.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

  4.9.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

  4.9.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

  4.9.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

  4.9.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

  4.9.2. geležinkelių transporto veikla:

  4.9.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

  4.9.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

  4.9.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

  4.9.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

  4.9.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

  4.9.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

  4.9.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

  4.9.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

  4.9.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

  4.9.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

  4.9.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

  4.9.3. vidaus vandenų transporto veikla:

  4.9.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

  4.9.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

  4.9.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių technin bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

  4.10. organizuoja šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

  4.10.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus ;

  4.10.2. įskaitinis kelių transporto įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus ;

  4.10.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

  4.10.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija ar incidentas ;

  4.11. pagal kompetenciją tikrina geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka;

  4.12. rengia ir išduoda savivaldybės ir vietovės lygmens susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų planavimo sąlygas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka; pagal kompetenciją derina specialiojo planavimo dokumentus teritorijų planavimo komisijose;

  4.13. atlieka pramoginių ir asmeninių laivų, jų varomųjų variklių bei jų sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą, siekdamas apsaugoti vartotojų interesus bei užtikrinti Lietuvos rinkai tiekiamų minėtų gaminių saugą;

  4.14. organizuoja pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

  4.15. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą departamento veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su departamento veikla;

  4.16. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

  4.17. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

  4.18. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  5. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti departamento funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

  5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

  5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti departamento funkcijas.

   

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

  7. Departamento direktorius organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

  8. Nesant departamento direktoriaus jį pavaduoja departamento vyresnysis patarėjas.

  • Geležinkelių priežiūros klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Andrulytė
   Loreta Grabauskienė
   Milda Čižauskaitė
  • Kelių transporto eismo įvykių tyrimų klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Justas Petrauskas
   Laurynas Jovaišas
   Jonas Drunga
   Kristina Klasavičienė
   Edgaras Naidič
   Emilija Kumpikevičiūtė
  • Kelių transporto ir pramoginės laivybos priežiūros klausimai
   El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Remigijus Valatkevičius
   • Vilniaus skyrius
    El. p. , Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Rimvydas Truncė
    Gintaras Švedas
    Saulius Tuleika
    Egidijus Kasparavičius
    Vitalijus Šufinskas
    Arūnas Balevičius
    Renatas Bučys
    Dmitrij Jemeljanov

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO VILNIAUS SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Vilniaus skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Kauno skyrius
    El. p. , Adresas: A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262 Kaunas
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Audrius Bartkus
    Saulius Skaržinskas
    Aivaras Sagaitis
    Vilius Dembinskas
    Gediminas Raila
    Žygintas Karalius
    Lukas Pucilauskas
    Arnas Matulevičius
    Lukas Sniževičius

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KAUNO SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Kauno skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Kauno skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Klaipėdos skyrius
    El. p. , Adresas: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., Vilniaus pl. 10, LT-96322
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Vidmantas Kairys
    Arvydas Gendrolius
    Raimondas Genutis
    Vytoldas Tamošaitis
    Rolandas Jonkus
    Tomas Šakinis
    Vytautas Juškevičius
    Vincas Petrauskas
    Kęstutis Žemaitis
    Gintaras Gieba
    Domantas Vaičiulis
    Edvinas Tamošauskas

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO KLAIPĖDOS SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Klaipėdos skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   • Panevėžio skyrius
    El. p. , Adresas: J. Biliūno g. 3, LT 36101 Panevėžys
    Vardas pavardė
    Pareigos
    Tel.
    Kabineto nr.
    Žilvinas Jaškūnas
    Vilmantas Aliukas
    Romas Vyšniauskas
    Rytis Nemeikšis
    Arūnas Mikalajūnas
    Saulius Kanavolas
    Arvydas Čičinskas
    Saulius Tarnauskas
    Vidmantas Daunoravičius

    PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO PANEVĖŽIO SKYRIAUS NUOSTATAI

    I SKYRIUS
    BENDROJI DALIS

    1. Priežiūros departamento Panevėžio skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Priežiūros departamento Panevėžio skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

    2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    II SKYRIUS
    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

     

    3. Skyriaus uždaviniai:

    3.1. didinti kelių, geležinkelių ir pramoginės laivybos naudotojų sąmoningumą ir gerinti visų minėtų sričių eismo saugą;

    3.2. vykdyti su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, pagal Priežiūros departamento nustatytas prioritetines kryptis;

    3.3. užtikrinti geležinkelių sistemos sąveiką;

    3.4. užtikrinti kelių transporto sistemos sąveiką.

    4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    4.1. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

    4.2. teikia pasiūlymų dėl rengiamų veiklos planų, programų, teisės aktų projektų ir (arba) pakeitimų projektų bei teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

    4.3. pagal kompetenciją rengia Administracijos vykdomų egzaminų klausimų katalogus;

    4.4. nustato, tiria pažeidimus, taiko administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso nustatyta tvarka;

    4.5. kaupia, tvarko ir analizuoja valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius priežiūros duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

    4.6. vykdo tyrimus dėl Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede ir Komisijos reglamento (ES) 2016/403 I priede nurodytų pažeidimų;

    4.7. atlieka patikrinimus šiose ūkio subjektų veiklos srityse:

    4.7.1. kelių transporto veikla:

    4.7.1.1. keleivių ir (ar) krovinių vežimas;

    4.7.1.2. specialiųjų transporto priemonių bandymo ir (ar) tikrinimo pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) veikla;

    4.7.1.3. autobusų stočių veikla;

    4.7.1.4. vairuotojų pirminis ir papildomas mokymas;

    4.7.1.5. transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimas;

    4.7.1.6. skaitmeninių tachografų techninės priežiūros, remonto ir eksploatacijos nutraukimo veikla;

    4.7.1.7. motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės ekspertizės atlikimas;

    4.7.1.8. transporto priemonių techninės priežiūros atlikimas ir (arba) remonto paslaugų teikimas;

    4.7.1.9. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2. geležinkelių transporto veikla:

    4.7.2.1. pavojingųjų krovinių vežimas;

    4.7.2.2. geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos įgyvendinimas;

    4.7.2.3. saugos sertifikavimo sąlygų laikymasis;

    4.7.2.4. įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojų veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.5. riedmenų techninės priežiūros atlikimo įgaliojimų laikymasis;

    4.7.2.6. geležinkelių sistemos sąveikaujančių dalių naudojimo, įrengimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.7. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.8. geležinkelių riedmenų naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.9. geležinkelio statinių techninės priežiūros reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.10. techninių prižiūrėtojų, atsakingų už prekinių vagonų techninę priežiūrą, sertifikuojamos veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.11. egzaminavimo centrų, turinčių įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.12. mokymo centrų, turinčių teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.13. traukinio mašinistų mokymo, egzaminavimo, sertifikatų išdavimo veiklos vykdymas;

    4.7.2.14. fizinių asmenų, įgijusių teisę atlikti fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą, veiklos sąlygų laikymasis;

    4.7.2.15. geležinkelių transporto eismo organizavimas ir valdymo reikalavimų laikymasis;

    4.7.2.16. geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

    4.7.2.17. Lietuvos rinkai tiekiamų sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis esminiams reikalavimams;

    4.7.2.18. geležinkelių infrastruktūros objektų ir statinių, patenkančių į geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, statybos ar rekonstravimo projektų, sprendinių atitikties nustatytiems reikalavimams laikymasis;

    4.7.2.19. geležinkelio statinių, priskiriamų geležinkelių infrastruktūrai, naudojimo priežiūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (pagal Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-506 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašo patvirtinimo“);

    4.7.3. vidaus vandenų transporto veikla:

    4.7.3.1. saugios laivybos vidaus ir pakrančių vandenyse užtikrinimas;

    4.7.3.2. pramoginių laivų, kuriems Administracija suteikė gamintojo identifikacijos kodus, ir prekybinių vietų, prekiaujančių pramoginiais ir asmeniniais laivais bei jų sudedamosiomis dalimis, veikla;

    4.7.3.3. išvadų ir siūlymų muitinėms dėl pramoginių ir asmeninių laivų bei jų sudedamųjų dalių išleidimo teikimas;

    4.8. atlieka šių eismo įvykių tyrimą ir rekomendacijų teikimą suinteresuotoms šalims:

    4.8.1. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame žuvo bent vienas žmogus;

    4.8.2. įskaitinis kelių transporto eismo įvykis, kuriame dalyvavo krovinius ar keleivius vežanti (-ios) transporto priemonė (-ės) ir kuriame buvo sužalotas bent vienas žmogus;

    4.8.3. geležinkelių transporto eismo įvykis, kuris įvyko viešojoje geležinkelių infrastruktūroje ir kurio metu žuvo arba buvo sužeistas bent vienas žmogus;

    4.8.4. vidaus vandenų transporto priemonių (pramoginių ir asmeninių laivų) avarija;

    4.9. atlieka pavojingųjų krovinių vežimo avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą;

    4.10. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus veikla;

    4.11. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

    4.12. teikia pasiūlymų dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

    4.13. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Priežiūros departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

     

    III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

     

    5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

    5.1. gauti skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus) iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų;

    5.2. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

    5.3. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti skyriaus funkcijas.

     

    IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

     

    6. Skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Priežiūros departamento direktoriui.

    7. Skyriaus viršininkas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

    8. Nesant skyriaus viršininko jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

 • Jūrų departamentas
  El. p. , Adresas: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Linas Kasparavičius

  JŪRŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROJI DALIS

   

  1. Jūrų departamento nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Jūrų departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais departamento kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką.

   

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO
  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Pagrindiniai departamento uždaviniai:

  3.1. užtikrinti aukštą laivybos saugos lygį jūroje ir vidaus vandenyse;

  3.2. skatinti vandens transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamas vandens transporto paslaugas.

  4. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

  4.2. analizuoja paslaugų teikimą, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;

  4.3. pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;

  4.4. teikia vartotojams administracines paslaugas;

  4.5. organizuoja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, Lietuvos Respublikos jūrininkų registro tvarkymą, duomenų teikimą ir pažymų (išrašų) išdavimą registrų duomenų gavėjams;

  4.6. teikia pasiūlymų dėl saugos didinimo vandens transporte programos ir organizuoja jos įgyvendinimą;

  4.7. koordinuoja aukšto laivybos saugos lygio priemonių įgyvendinimą jūroje ir vidaus vandenyse;

  4.8. tiria vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir incidentus, teikia išvadas ir rekomendacijas;

  4.9. vykdo valstybinę saugios laivybos jūroje ir vidaus vandenyse kontrolę;

  4.10. vykdo jūrų laivų įrenginių rinkos priežiūrą;

  4.11. vykdo ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą, teikia pasiūlymų dėl valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;

  4.12. organizuoja priežiūros funkcijų optimizavimo principų įgyvendinimą ir nustato priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;

  4.13. analizuoja su vandens transporto veikla susijusių ūkio subjektų priežiūros rezultatus ir nustatytų pažeidimų duomenis, pobūdį, šią informaciją apibendrina, teikia pasiūlymus dėl priežiūros tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;

  4.14. vykdo laivų eismo stebėseną Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, eksploatuoja ir prižiūri Nacionalinę laivų eismo stebėsenos informacinę sistemą ir Automatinę laivų identifikavimo sistemą, koordinuoja šios sistemos duomenų teikėjų ir vartotojų veiklą nacionaliniu lygiu ;

  4.15. pagal kompetenciją priima sprendimus dėl laivo, kuriam reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietą;

  4.16. atlieka hidrografinius ir kitus tyrimus, reikalingus navigaciniams leidiniams sudaryti, sudaro Lietuvos Respublikos jūrų uostų, teritorinės jūros ir išskirtinės ekonominės zonos jūrlapius, skelbia hidrografinius duomenis;

  4.17. organizuoja jūrlapių, žinynų ir kitų navigacinių leidinių leidybą, platinimą, informacijos apie navigacinius pasikeitimus pateikimą Lietuvos Respublikoje; viešai Administracijos interneto svetainėje skelbia kiekvieną žinomą pavojų laivybai Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir uostų akvatorijose;

  4.18. įrengia, eksploatuoja ir prižiūri navigacinius įrenginius, užtikrinančius saugią laivybą bendrojo naudojimo vandens keliuose, kontroliuoja jų veikimą, teikia navigacinę informaciją;

  4.19. atlieka navigacinio ženklinimo darbus bendrojo naudojimo vandens keliuose;

  4.20. vykdo vidaus vandenų kelių tinkamumo laivybai kontrolę, kontroliuoja navigacinių įrenginių išdėstymą ir jų būklę;

  4.21. organizuoja ir planuoja departamento skyrių veiklos priežiūros priemones;

  4.22. koordinuoja departamento skyrių darbo organizavimo grafikų sudarymą, atsižvelgdamas į departamento skyrių pateiktus darbo organizavimo grafikų projektus, teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo grafikų pakeitimo, kontroliuoja darbo organizavimo grafikų laikymąsi;

  4.23. pagal departamento kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

  4.24. pagal departamento kompetenciją atstovauja Administracijai tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių atitinkamų institucijų veikloje; pagal kompetenciją rengia tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus;

  4.25. kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingoms institucijoms;

  4.26. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

  4.27. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

  4.28. pagal departamento kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius departamento kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

  4.29. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

  4.30. vykdo kitas Administracijos vadovybės pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  5. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

  5.1. savarankiškai planuoti veiklą;

  5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti departamento funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

  5.3. vykdyti teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

  5.4. kitas teisės aktuose įtvirtintas teises, kurios suteikia galimybę tinkamai įgyvendinti departamento funkcijas.

   

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO
  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis.

  7. Departamentą sudaro Laivybos paslaugų, Laivybos priežiūros ir Hidrografijos skyriai. Departamento skyriams vadovauja skyrių vedėjai, kurie tiesiogiai pavaldūs departamento direktoriui.

  8. Departamento direktorius organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

  9. Nesant departamento direktoriaus jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  • Laivybos paslaugų skyrius
   El. p. , Adresas: J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raminta Šajaukienė
   Regina Lipskienė
   Audronė Maliauskienė
   Silvija Vištartienė
   Irena Spudytė
   Ingrida Mileikienė
   Ramutė Borta
   A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262, Kaunas
   Gintara Miglinienė

           JŪRŲ DEPARTAMENTO LAIVYBOS PASLAUGŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti aukštą vandens transporto saugos lygį;

   3.2. skatinti vandens transporto paslaugų teikimo konkurenciją, gerinti vartotojams teikiamų vandens transporto paslaugų kokybę;

   3.3. atlikti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir Lietuvos Respublikos jūrininkų registro (toliau – Registrai) tvarkytojo funkcijas.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.2. vykdo veiklą, susijusią su asmenų, siekiančių verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, licencijavimu, įrašo asmenis į Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.3. planuoja ir organizuoja mokymo įstaigų, rengiančių jūrininkus bei vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimo, šių mokymo įstaigų mokymo programų akreditavimo ir tvirtinimo procesus, dalyvauja juose, rengia susijusius dokumentus, išduoda mokymo įstaigų akreditavimo liudijimus ir tvarko akredituotų mokymo įstaigų sąrašą ir į Licencijų informacinę sistemą;

   4.4. priima ir analizuoja reikiamus dokumentus, įformina ir išduoda jūrininko knygeles, jų pratęsimus, jūrinio laipsnio diplomus, kvalifikacijos liudijimus, GMDSS radijo operatoriaus diplomus, jų išdavimo patvirtinimus, lengvatinius liudijimus, kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimus, specialiuosius liudijimus, vidaus vandenų transporto specialistų diplomus ir jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos liudijimus (jų dublikatus) ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.5. priima iš jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų dokumentus darbo stažui laive aprobuoti ir jį aprobuoja;

   4.6. priima dokumentus, organizuoja ir vykdo tinkamą ir teisės aktus atitinkantį kompetencijos įvertinimo egzaminą jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui, jų išdavimo patvirtinimui gauti, vidaus vandenų transporto specialistų diplomui, jo patvirtinimui, kvalifikacijos liudijimui bei motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimui gauti ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.7. pagal kompetenciją administruoja vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimo programą bei užtikrinant jos tinkamą funkcionavimą, analizuoja egzaminavimo programos funkcionalumą ir teikia pasiūlymus jai tobulinti, informuoja atsakingą už šios programos tinkamą funkcionavimą asmenį apie pastebėtus egzaminavimo programos sutrikimus;

   4.8. organizuoja locmanų egzaminavimo procesą, priima asmens, siekiančio gauti, atnaujinti locmano liudijimą, dokumentus, informuoja Locmanų egzaminavimo komisijos narius apie planuojamą posėdžio datą ir laiką, pateikia gautus dokumentus komisijos nariams susipažinti, rengia Locmanų liudijimus, vykdo išduotų liudijimų apskaitą ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.9. tvarko jūrininkų, vidaus vandenų transporto specialistų ir pramoginių laivų laivavedžių dokumentų bylas;

   4.10. tvarko Registrus ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių duomenis;

   4.11. priima iš Registrų duomenų teikėjų Registrų duomenis, dokumentus, vertina pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

   4.12. registruoja (įregistruoja, išregistruoja, keičia duomenis) jūrų laivus, vidaus vandenų laivus bei išduoda privalomus dokumentus, tvarko jų apskaitą ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.13. priima, nagrinėja laivų savininkų (valdytojų) prašymus ir pateiktus dokumentus bei išduoda Laivo istorijos tęstinio įrašo (toliau – LITĮ) dokumentus;

   4.14. priima, nagrinėja laivų savininkų (valdytojų) prašymus ir pateiktus dokumentus bei išduoda Draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimą dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą, Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimą, Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimą ir Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už naftos tarša padarytą žalą liudijimą ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.15. tvarko jūrų ir vidaus vandenų laivų dokumentų bylas;

   4.16. registruoja ir tvirtina Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų žurnalų registrus ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių žurnalus (dienynus) ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.17. renka iš laivų savininkų bei teikia duomenis Europos Sąjungos Tolimojo nuotolio laivų atpažinimo ir sekimo sistemos (toliau – ES LRIT) laivų duomenų bazei;

   4.18. registruoja jūrinius avarinius radijo plūdurus (EPIRB), duomenis perduoda Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui;

   4.19. teikia duomenis „Lloyd‘s Register“ duomenų bazei apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruotus laivus;

   4.20. teikia Registrų duomenis Registrų duomenų gavėjams;

   4.21. registruoja valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose steigiamus vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas, įrašo juos į Įregistruotų vidaus vandenų uostų ir Įregistruotų prieplaukų sąrašus ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.22. atestuoja įmones, siekiančias vykdyti su saugia laivyba susijusias veiklas, ir įmones, pageidaujančias teikti laivų agentavimo paslaugas, įrašo jas į atestuotų įmonių sąrašą ir į Licencijų informacinę sistemą.

   4.23. išduoda jūrų ir vidaus vandenų laivų įgulos minimalios sudėties liudijimus;

   4.24. vykdo valstybės rinkliavos apskaitą už išduodamus dokumentus;

   4.25. kontroliuoja skyriaus išduodamų dokumentų (licencijų, liudijimų ir kt.) technologinę apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja kreipimąsi dėl dokumentų blankų vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui, paraiškų įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą teikimą, pranešimų apie duomenų pakeitimą ar (ir) papildymą bei prašymų pakeisti metriką teikimą;

   4.26. pagal skyriaus kompetenciją teikia tvirtinti paslaugų aprašymus Viešųjų ir administracinių paslaugų katalogo informacinei sistemai (PASIS);

   4.27. rengia ataskaitas skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.28. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.29. kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, juos teikia registrams ir kitų juridinių asmenų informacinėms sistemoms bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingoms institucijoms;

   4.30. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.31. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   4.32. rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.33. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.34. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.35. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Jūrų departamento direktoriaus pavestas funkcijas .

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą ;

   5.2. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų skyriaus funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Jūrų departamento direktoriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

  • Laivybos priežiūros skyrius
   Adresas: Adresas: J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda. Laivų eismo stebėsena tel. 8 618 12 591 el. p. [email protected]
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilma Ketlerienė
   Airė Urbonaitė

   JŪRŲ DEPARTAMENTO LAIVYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS
   BENDROJI DALIS

   1. Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais dokumentais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priklausančias veiklos sritis ir vidaus darbo tvarką .

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti aukštą laivybos vidaus vandenyse ir jūroje saugos lygį;

   3.2. vykdyti su vandens transporto veikla susijusių ūkio subjektų veiklos valstybinę priežiūrą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. kontroliuoja, kaip su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose jūrų laivuose vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir tarptautinių saugios laivybos, apsaugos, įgulos narių gyvenimo ir darbo sąlygų bei taršos iš laivų prevencijos reikalavimai (tarptautiniai saugios laivybos reikalavimai), vykdo jų techninę priežiūrą, taip pat atlieka keleivinių laivų, kurie plaukioja tarptautiniais reisais, patikrinimus, keleivinių laivų, kurie plaukioja vidiniais jūriniais reisais, patikrinimus, žvejybos laivų, kurių ilgis 24 m ir daugiau, patikrinimus, laivų, kurių BT mažesnis nei 500, bei žvejybos laivų, kurių ilgis mažiau kaip 24 m, patikrinimus, „Ro-ro“ keleivinių laivų atitikties specialiesiems stovumo reikalavimams įvertinimus, tradicinių (istorinių) laivų patikrinimus, pirmines laivų apžiūras prieš juos įregistruojant Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus, išduoda atitinkamus dokumentus;

   4.2. rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;

   4.3. vykdo laivo korpuso atsparumo ir stovumo įvertinimą, siekdamas nustatyti, kaip vykdomi tarptautiniai saugios laivybos reikalavimai, ir laivo matmenų nustatymą bei atitinkamo liudijimo išdavimą;

   4.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų bei tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka tvirtina arba derina šiose sutartyse numatytus laivo planus ar nustatytus dokumentus, atlieka jūrų laivų tonažo nustatymus;

   4.5. vertina laivybos bendrovių ir laivų saugios laivybos valdymo sistemų atitiktį Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos iš laivų valdymo kodekso (ISM kodeksas) reikalavimams ir išduoda atitinkamus dokumentus;

   4.6. vertina jūrų laivų atitiktį Tarptautinio laivų ir uosto terminalų apsaugos kodekso (toliau – ISPS kodeksas) reikalavimams, kontroliuoja ISPS kodekso nuostatų įgyvendinimą laivybos bendrovėse ir laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;

   4.7. inspektuoja jūrų laivų ir jų įgulų atitiktį 2006 m. konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje (toliau – MLC 2006 konvencija) reikalavimams, kontroliuoja MLC 2006 konvencijos nuostatų įgyvendinimą laivybos bendrovėse ir laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;

   4.8. tikrina žvejybos laivų, įregistruotų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, ir jų įgulų atitiktį 2007 m. darbo žvejybos sektoriuje konvencijos (toliau – ILO 188 konvencija) reikalavimams, kontroliuoja ILO 188 konvencijos nuostatų įgyvendinimą žvejybos laivuose bei išduoda atitinkamus dokumentus;

   4.9. atlikus kasmetinį, periodinį, tarpinį arba papildomą laivo patikrinimą, tvirtina atitinkamų liudijimų galiojimą;

   4.10. kontroliuoja, kad laivo savininkas apmokėtų laivo tikrinimo išlaidas;

   4.11. vykdo pavojingųjų krovinių gabenimo vidaus vandenimis ir jūra bei Susitarimo memorandumo dėl supakuotų pavojingųjų krovinių vežimo „Ro-ro“ tipo laivais Baltijos jūra nuostatų įgyvendinimo kontrolę ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.12. nustato laivams leistinus plaukioti rajonus ir jų ribas bei saugiam plaukiojimui leistinas meteorologines ir kitas sąlygas, derina, tvirtina ir išduoda laivo dokumentus;

   4.13. registruoja nustatytos formos Administracijos išduodamus liudijimus Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams ir laivybos bendrovėms / valdytojams;

   4.14. vykdo jūrų laivų įrenginių sudedamųjų dalių rinkos priežiūrą;

   4.15. analizuoja Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų sulaikymo užsienio uostuose priežastis, rengia rašytinius protestus, jeigu yra pagrindas manyti, kad laivas sulaikytas neteisėtai;

   4.16. Laivų inspektavimo informacinėje sistemoje atnaujina inspektavimo rezultatus, suveda duomenis, siekdamas užtikrinti, kad laivai būtų patikrinti laiku;

   4.17. rengia informaciją Tarptautinei jūrų organizacijai (toliau – TJO) apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų sulaikymus užsienio valstybių uostuose ir taikytas sankcijas laivų savininkams;

   4.18. registruoja, kaupia, teikia informaciją TJO apie Administracijos arba įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės Lietuvos Respublikos jūrų laivams išduotus Išimties liudijimus;

   4.19. tikrina Reglamento (ES) Nr. 1177/2010 nuostatų, susijusių su keleivių vežimo paslaugomis ir jūrų kruizais, išskyrus skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente, laikymąsi, pažeidimų nagrinėjimą, vykdymą;

   4.20. tikrina, ar akredituotos mokymo įstaigos, rengiančios jūrininkus, vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius, laikosi teisės aktuose nustatytų sąlygų;

   4.21. tikrina, ar fiziniai asmenys ir įmonės, teikiantys laivų agentavimo paslaugas bei įmonės, vykdančios su saugia laivyba susijusias veiklas, laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.22. tikrina, ar fiziniai asmenys ir įmonės, teikiantys laivų agentavimo paslaugas bei įmonės, vykdančios su saugia laivyba susijusias veiklas, laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.23. atlieka sausakrūvių laivų krovos terminalų priežiūrą dėl saugaus sausakrūvių laivų pakrovimo, įgyvendinant 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2001/96/EB, nustatančios sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus ir tvarką, nuostatas;

   4.24. tikrina, ar įmonės, kurios turi licencijas verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, laikosi teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų;

   4.25. atlieka įregistruotų vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų priežiūrą;

   4.26. atlieka vidaus vandenų uostų ir laivininkystės statinių, kurie susiję su valstybinės reikšmės vandens keliais, įtrauktais į Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių sąrašą, Jūrų uosto ir laivininkystės statinių naudojimo priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka (pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintą Statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, sąrašą) ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.27. teikia pasiūlymus dėl Administracijos vykdomos ūkio subjektų, veikiančių vandens transporto srityje, veiklos valstybinės priežiūros krypčių, veiklos planų ir programų;

   4.28. atlieka įgaliotų laivų klasifikavimo bendrovių veiklos vertinimus;

   4.29. analizuoja Lietuvos laivų inspektavimo užsienio šalių uostuose ir užsienio šalių laivų inspektavimo Lietuvos uostuose rezultatus, rengia statistinę informaciją, susijusią su laivų inspektavimais, skirtą klasifikacinių bendrovių veiklai vertinti;

   4.30. keičiasi informacija laivų techninės priežiūros klausimais, sprendžia šiuos klausimus su įgaliotomis laivų klasifikavimo bendrovėmis;

   4.31. kontroliuoja, kaip vidaus vandenų transporto priemonėse vykdomi tarptautinių, ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių saugią laivybą ir taršos iš laivų prevenciją, reikalavimai;

   4.32. tikrina vidaus vandenų transporto priemonių techninę būklę ir joms išduotus dokumentus ir, jei reikia, raštu nurodo trūkumus ir terminus jiems pašalinti;

   4.33. tikrina Lietuvos Respublikoje įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių garo katilus, suspausto oro balionus, dekompresines-rekompresines kameras, dalyvauja atliekant jų hidraulinius bandymus, tikrina krovos mechanizmų techninę būklę;

   4.34. tvirtina vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, modernizavimo dokumentus ir brėžinius;

   4.35. atlieka vidaus vandenų transporto priemonių statybos, pertvarkymo, rekonstrukcijos ar remonto darbų vykdymo techninę priežiūrą;

   4.36. organizuoja vidaus vandenų, žvejybos laivų, mažųjų laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių pirminę, kasmetinę apžiūrą, apžiūrą doke ir neeilinę techninę apžiūrą, taip pat naujai statomų vidaus vandenų transporto priemonių techninę priežiūrą, atlieka pakartotinę techninę apžiūrą po rekonstrukcijos, modernizavimo, pertvarkymo ir surašo techninės apžiūros aktus;

   4.37. vykdo valstybinę saugios laivybos kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų akvatorijose;

   4.38. atlieka vadovaujančios sudėties vidaus vandenų transporto specialistų, eilinių įgulos narių kvalifikacijos dokumentų patikrinimą;

   4.39. naudodamas galiojančias specialiąsias technines priemones, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, nustato vidaus vandenų transporto specialistų neblaivumą arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba gali siųsti neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti;

   4.40. tiria vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir incidentus, teikia išvadas ir rekomendacijas;

   4.41. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo užsienio valstybių laivų kontrolę;

   4.42. vykdo laivų, atplaukiančių į Lietuvos Respublikos jūrų uostus, inkaravietes bei terminalus, individualių įplaukimų apskaitą, siekdamas užtikrinti Administracijos strateginiame plane numatytų įsipareigojimų vykdymą, prireikus ruošia šios informacijos pateikimą Europos Komisijai;

   4.43. sulaiko laivą uoste, jeigu laivo būklė pavojinga jame esančių žmonių gyvybei arba aplinkai, ir atlieka kitus teisės aktuose numatytus veiksmus;

   4.44. vykdo nacionalinio administratoriaus funkcijas, susijusias su elektronine Europos saugios laivybos agentūros informacine sistema THETIS (toliau – THETIS sistema);

   4.45. siekiant užtikrinti kokybišką laivų inspektavimą ir inspektavimo rezultatų duomenų pateikimą laiku, tikrina ir patvirtina sistemoje THETIS laivų inspektavimo rezultatus;

   4.46. organizuoja ir koordinuoja Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos (toliau – NLESIS) priežiūrą;

   4.47. nustato reikalavimus Lietuvos jūrų uostų administracijų vykdomam duomenų teikimui elektroniniu būdu NLESIS, juos derina ir teikia direktoriui tvirtinti;

   4.48. kontroliuoja Lietuvos jūrų uostų administracijų vykdomą duomenų teikimą elektroniniu būdu NLESIS;

   4.49. koordinuoja NLESIS duomenų naudotojų ir duomenų teikėjų veiklą nacionaliniu lygiu, užtikrina, kad būtų paskirti Jungtinių Tautų prekybos ir transportavimo vietų kodai (LOCODE);

   4.50. nustato ir derina reikalavimus, sutarčių projektus, leidimus ir pan. dėl prieigos teisių suteikimo Administracijos valstybės tarnautojams, laivyboje veikiantiems subjektams, tarnyboms, reaguojančioms į incidentus, avarijas ar potencialiai pavojingą padėtį jūroje, įskaitant paieškos ir gelbėjimo operacijas, mokslo ir kitoms įstaigoms jungtis prie NLESIS, „SafeSeaNet“ tinklo, Laivų tolimojo identifikavimo ir sekimo (LRIT) duomenų centro, „SafeSeaNet“ duomenų mainų sistemos naudojimo per stebėsenos informacijos perdavimo ir keitimosi sistemą (STIRES) modulio;

   4.51. organizuoja ir koordinuoja Administracijos Automatinės laivų atpažinimo sistemos (AIS) kranto infrastruktūros priežiūrą;

   4.52. stebi laivų eismą Lietuvos atsakomybės jūros rajone, vertina laivų keliamą riziką, identifikuoja potencialų pavojų saugiai laivybai, taip pat asmenų ar aplinkos saugumui;

   4.53. koordinuoja laivų, kuriems reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietas plano peržiūrą, teikia pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;

   4.54. organizuoja laivo, kuriam reikia pagalbos, priėmimo į prieglobsčio vietą procedūras;

   4.55. atlieka Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) eksploatuojamų laivų stebėsenos sistemų, kurių nacionalinis administravimas pavestas Administracijai, ryšių centro funkcijų vykdymą;

   4.56. kontroliuoja Sąsajų ir funkcijų valdymo dokumente aprašytų procedūrų vykdymą, imasi veiksmų nustatytoms neatitiktims šalinti;

   4.57. pagal kompetencija tiria laivų avarijų ar laivybos taisyklių pažeidimus, surašo pažeidėjams administracinio teisės pažeidimo protokolus, nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas ir skiria administracines nuobaudas;

   4.58. pagal kompetenciją dėl nustatytų pažeidimų ar neatitikčių taiko įstatymais numatytas poveikio priemones, rengia ir įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones;

   4.59. išduoda jūrų ir vidaus vandenų laivų įgulos minimalios sudėties liudijimus;

   4.60. pagal skyriaus kompetenciją formuoja Administracijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudaro veiklos planus ir programas;

   4.61. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Administracijai tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių atitinkamų institucijų veikloje;

   4.62. tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;

   4.63. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;

   4.64. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   4.65. rengia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;

   4.66. teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;

   4.67. Administracijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;

   4.68. vykdo kitas Administracijos vadovybės ir Jūrų departamento direktoriaus pavestas funkcijas .

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   5.1. savarankiškai planuoti veiklą ;

   5.2. iš Administracijos struktūrinių padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių, fizinių asmenų gauti departamento funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus (jų kopijas ar išrašus);

   5.3. patekti į ūkio subjektų teritoriją, pastatus ir patalpas, gavęs jų savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą; Administracijos valstybės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus;

   5.4. įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją taikyti teisinio poveikio priemones asmenims, pažeidusiems teisės aktų reikalavimus;

   5.5. vykdydamas teisės aktų nustatytų reikalavimų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymų garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

   5.6. tikrinimų metu naudojant galiojančias specialiąsias technines priemones, kurių metrologinė patikra atlikta teisės aktų nustatyta tvarka, patikrinti vidaus vandenų transporto specialistų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, ir, jei reikia, nušalinti juos nuo vidaus vandenų transporto priemonės vairavimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka siųsti neblaivumui (girtumui) arba apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, siekiant užtikrinti saugios laivybos reikalavimų laikymąsi vidaus vandenų transporto priemonėse, Lietuvos Respublikos vidaus ir pakrančių vandenyse;

   5.7. reikalauti atlikti statinio ekspertizę, jeigu įvyksta statinio avarija ar nustatoma jos grėsmė.

    

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Jūrų departamento direktoriui.

   7. Skyriaus vedėjas organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, asmeniškai atsako už Jūrų departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, patikėtų materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą.

   8. Nesant skyriaus vedėjo jį pavaduoja Administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.