Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS

3. Veiklos planavimas.
4. Finansų valdymas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Strateginis veiklos planavimas.
6. Finansų valdymas.

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
12. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Organizuoja Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..
16. Pagal kompetenciją rengia Administracijos metinius veiklos planus ir Administracijos metinę veiklos plano ataskaitą..
17. Analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) vykdymo informaciją ir rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vykdomos programos sąmatas..
18. Organizuoja Administracijos išankstinės finansų kontrolės vykdymą..
19. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
20.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
20.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
20.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – finansų valdymo srities patirtis;
20.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
20.9. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.