Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Transporto veiklos rinkos analizė ir reguliavimas.
6. Su keleivių vežimu susijusių administracinių paslaugų teikimas.

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija; seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo..
18. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
19.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
19.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – transporto sistemos funkcionavimo/valdymo srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
19.9. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų ir rusų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.