Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
Vyresnysis specialistas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
•    mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų arba rusų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
•    būti lojalus, paslaugus, inovatyvus, atviras, gebėti nustatyti tikslus ir problemas,  turėti organizacinių gebėjimų.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas į Administracinių paslaugų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją įeinančių administracinių paslaugų srityje;
•    priima prašymus ir  išduoda licencijas verstis keleivių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, krovinių vežimu tarptautiniais ir (ar) vidaus maršrutais, licencijas atitinkančias licencijų kopijas (toliau – Licencija);
•    priima prašymus ir išduoda užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, tikrina, ar grąžinti panaudoti ir nepanaudoti leidimai tinkamai pažymėti, ar vietoj tikrų leidimų nėra grąžintos jų kopijos ir pan.; 
•    priima prašymus ir išduoda užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos leidimus vežti keleivius vienkartiniais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, tikrina nustatytų reikalavimų laikymąsi; 
•    priima prašymus ir išduoda tarptautiniams keleivių vežimams naudojamus kelionės lapus (kelionės lapų knygas); 
•    priima ir analizuoja vežėjų ETMK leidimų ir Europos Bendrijos kelionės lapų knygų panaudojimo ataskaitas; 
•    priima prašymus ir išduoda leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis, siekdamas užtikrinti eismo saugumą ir vienodas konkurencijos sąlygas;
•    priima prašymus ir išduoda  2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) numatytus vairuotojų liudijimus Bendrijos licencijas verstis krovinių vežimu turintiems ūkio subjektams, kurie įdarbina vairuotojus, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečius; 
•    priima prašymus ir išduoda 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) numatytus keleivių vežimo savo sąskaita veiklos sertifikatus; 
•    priima paraiškas Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis leidimams gauti; 
•    priima prašymus ir išduoda, pratęsia ar atnaujina izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir šildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais, sertifikatus; 
•    prima prašymus ir išduoda, pratęsia ar panaikina transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatus, jų dublikatus; 
•    priima ir nagrinėja deklaracijas, ar ūkio subjektai, siekiantys vykdyti ar vykdantys vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, ir asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymą, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus teikia pasiūlymus dėl teisės vykdyti atitinkamą mokymą suteikimo; 
•    priima ir nagrinėja prašymus, ar asmenys, siekiantys dirbti vairuotojų mokytojais ir (arba) vairavimo instruktoriais, atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamos teisės suteikimo; 
•    priima prašymus laikyti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto (pagal atitinkamas ADR 1.8.3 skirsnio nuostatas), pavojinguosius krovinius vežančius kelių transporto priemonių vairuotojo (pagal atitinkamas ADR 8.2 skyriaus nuostatas), transporto vadybininko egzaminus ir juos išlaikiusiems asmenims išduoda atitinkamus liudijimus ar pažymėjimus, kuriais suteikiama teisė verstis tam tikra kelių transporto veikla; 
•    priima prašymus atestuotis iš asmenų pageidaujančių tapti mokytojais, ir mokytojų, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais; 
•    priima prašymus gauti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas vairuotojo, įmonės ir dirbtuvių identifikavimo korteles, atlieka juose pateiktų duomenų patikrinimą bei išduoda išrašytas skaitmeniniuose tachografuose naudojamas vairuotojo ir įmonės identifikavimo korteles, pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis apie asmenis, pateikusius prašymus gauti skaitmeniniuose tachografuose naudojamas identifikavimo korteles; 
•    priima deklaracijas iš ūkio subjektų, pageidaujančių įgyti teisę vykdyti tachografų techninę priežiūrą; 
•    priima prašymus ir išduoda keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankus;
•    siekdamas užtikrinti nustatytų reikalavimų laikymąsi, tikrina mokesčių ir valstybės rinkliavos sumokėjimą; vykdo valstybės rinkliavos mokėjimo apskaitą;
•    rengia panaudotų numeruotų blankų nurašymo ir blankų inventorizavimo aktus, nepanaudotų ir nurašytų numeruotų blankų naikinimo aktus;
•    vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo ir siuntimo procedūras;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Administracinių paslaugų departamento vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
•    siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Administracinių paslaugų departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.