Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.3.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.4.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.5.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.6.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1.    rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; 
6.2.    pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose; 
6.3.    palaiko ir plėtoja ryšius su Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
6.4.    atstovauja Administracijai Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijose ir darbo grupėse;
6.5.    organizuoja Administracijos darbuotojų dalyvavimą tarptautinių organizacijų dvišalių, daugiašalių darbo grupių, komisijų ir kitose tarptautinėse ir regioninėse veiklose, ES Tarybos darbo grupių ir komitetų, Europos Komisijos komitologijos komitetų veikloje tarptautinio bendradarbiavimo susisiekimo srityse klausimais, rengia dvišalius ir daugiašalius susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis, atstovauja Administracijai ir išreiškia jos poziciją atitinkamų organizacijų, darbo grupių, komisijų ir kitų tarptautinių ir regioninių veiklų veikloje;
6.6.    organizuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų susisiekimo srityse sudarymo procesą, atstovauja Administracijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių / susitarimų sudarymo ir pasirašymo procesuose, rengia tarptautinių sutarčių / susitarimų projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų ratifikavimo ar tvirtinimo;
6.7.    organizuoja Administracijos dalyvavimą Europos Sąjungos ar tarptautiniuose projektuose, tarptautinėse programose, iniciatyvose, Techninės pagalbos ir informacijos mainų instrumento (TAIEX) programose ir kt.;
6.8.    rengia informaciją visuomenei apie Administracijos veiklą, rengiamus ir priimtus sprendimus, organizuojamus projektus, įgyvendinamas programas Administracijos interneto svetainėje (versija anglų kalba), spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse;  
6.9.    rengia prašymus užsienio šalių ambasadoms išduoti ilgalaikes vizas tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažų nariams; 
6.10.    dalyvauja rengiamose tarptautinėse konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją ir juos organizuoja;
6.11.    kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su savo atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.12.    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
6.13.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus patarėjui, atsakingam už tarptautinį bendradarbiavimą, pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.14.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.15.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.