Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
5.2.     išmanyti bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principus, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumus;
5.3    turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.4    turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusio darbo patirtį;
5.5    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.6    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.7    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.8    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6    Patarėjas atlieka šias funkcijas:
6.1    rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2    pagal kompetenciją dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose;
6.3    planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus  darbą tarptautinio bendradarbiavimo srityje, užtikrina tinkamą Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus nuostatų (toliau – Nuostatai) 3.2–3.4 papunkčiuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą, Nuostatų 4.8, 4.12–4.19, 4.21–4.22 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą bei Nuostatų 4.1–4.3, 4.20, 4.23–4.29 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlikimą tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
6.4    dalyvauja formuojant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
6.5    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
6.6    pagal kompetenciją analizuoja tarptautinio bendradarbiavimo poreikius susisiekimo srityje su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei teikia pasiūlymų dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo;
6.7    pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus; bendradarbiauja / konsultuojasi su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis,  išreiškia Administracijos poziciją pagal skyriaus kompetenciją; 
6.8    inicijuoja Administracijos dalyvavimą Europos Sąjungos ar tarptautiniuose projektuose, tarptautinėse programose, iniciatyvose, Techninės pagalbos ir informacijos mainų instrumento (TAIEX) programose ir kt., ieško partnerių bei papildomo finansavimo galimybių;
6.9    dalyvauja tarptautinėse programose, iniciatyvose, projektuose;
6.10    koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą atitinkamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus;
6.11    teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos atitinkamais klausimais, jos derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
6.12    išreiškia Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, Administracijos kompetencijai priskirtais klausimais teisės aktų nustatyta tvarka bei rengia ataskaitas iš šių susitikimų; 
6.13    konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
6.14    pagal kompetenciją koordinuoja ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą; rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje LINESIS, užtikrina tinkamą informacijos valdymą; 
6.15    užtikrina pagal skyriaus kompetenciją informacijos rengimą ir teikimą kitoms institucijoms;
6.16    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.17    pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.18    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
6.19    pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija Administracijos struktūrinių padalinių kompetencijos klausimais;
6.20    pagal kompetenciją koordinuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
6.21    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo teikia Administracijos direktoriaus pavaduotojui pagal jo kompetencijai priklausančias veiklos sritis pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.22    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.23    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.