Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

•    Informacinių technologijų valdymas.
•    Turto valdymas.
•    Viešieji pirkimai.

FUNKCIJOS

•    Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
•    Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
•    Teikia pasiūlymus formuojant Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas..
•    Vertina pretendentų į skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas kompetencijas, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą..
•    Siekdamas efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas, inicijuoja kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimą ir diegimą..
•    Pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes.
•    Užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – informatika (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus;
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.