Pareigų aprašymas Spausdinti


PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Informacinių išteklių valdymas ir priežiūra.


FUNKCIJOS

•    Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
•    Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
•    Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
•    Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Kuria ir administruoja kompiuterizuotas darbo vietas, jungia jas į kompiuterių tinklą, jose diegia programinę įrangą, elektroninio pašto dėžutes, sąsajas su internetu, informacinėmis sistemomis (toliau - IS), technine ir kita įranga, aprūpina posėdžius, pasitarimus, susitikimus, seminarus ir kitus renginius technika.
•    Tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, garantijos ir kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotų darbo vietų, elektroninio pašto dėžučių, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, sertifikatų, sąsajų ir kompiuterinių programų apskaitą.
•    Vykdo Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau - Administracija) tvarkomų IS ir registrų administravimą, užtikrina saugų IS ir registrų duomenų tvarkymą, sąveiką su susijusiais registrais bei atsarginių kopijų kūrimą, administruoja Informacijos rinkmenų sąrašą (Opendata).
•    Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, inicijuoja viešuosius pirkimus ir juose dalyvauja.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – matematika (arba);
•    studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – informatika (arba);
•    studijų kryptis – fizika (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis; 
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.