Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    pagal savo sveikatos būklę būti tinkamas atlikti specialisto darbą;
•    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    turėti ne mažiau kaip penkerių metų vairavimo patirtį;
•    mokėti įvertinti automobilių techninę būklę ir pašalinti smulkius gedimus;
•    sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Specialistas atlieka šias funkcijas:
•    vairuoja priskirtus automobilius ir automobilius, kuriuos vairuoti jis gali įrašius jo pavardę į kelionės lapą, stebi jų techninę būklę;
•    atlieka Administracijos automobilių eksploatacinę priežiūrą ir smulkų remontą;
•    kontroliuoja jam priskirtų automobilių techninės priežiūros periodiškumą, inicijuoja jos atlikimą;
•    pristato Administracijos automobilius į serviso įmones, dalyvauja nustatant gedimus, nurodo serviso darbuotojams būtinus darbus, tikrina atliktų remonto darbų kokybę atsiimant automobilius po remonto;
•    paruošia ir pristato Administracijos automobilius valstybinei techninei apžiūrai;
•    informuoja Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėją apie poreikį įsigyti transportui skirtų eksploatacinių medžiagų, įrankių ar inventoriaus;
•    vykdo pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje;
•    vykdo Administracijos pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio, nuotekų inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūrą, laiku organizuoja techninę priežiūrą, užtikrina patikimą veikimą pagal įrenginių eksploatacijos reikalavimus ir taisykles, tvarko ir pildo techninę dokumentaciją;
•    atlieka nesudėtingus ūkio inventoriaus, inžinerinių sistemų, komunikacijų remonto ar derinimo darbus, kuriems atlikti netaikomi reikalavimai turėti atitinkamą kvalifikaciją, palaiko tvarką garažuose;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus;
•    kontroliuoja Administracijos patalpų ir teritorijos tvarkos palaikymą;
•    nustatyta tvarka iškelia ir nuleidžia valstybės vėliavą.s vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.ginių tikslų įgyvendinimo.