Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

                
•    Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
•    Administruoja konsultacijų centrą.
•    Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus priskirtos srities klausimais arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų priskirtos srities klausimais nagrinėjimą, rengia atsakymus arba        prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją priskirtos srities klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos priskirtos srities klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
            
          

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 


•    Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

•    Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba rusų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.