Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

•    informacinių technologijų ir telekomunikacijų saugos ir informacinių išteklių veikimo valdymas.
FUNKCIJOS

•    Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
•    Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
•    Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
•    Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
•    Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Vykdo su kibernetiniu saugumu susijusią veiklą, įgyvendindamas teisės aktų, reglamentuojančių kibernetinio saugumo užtikrinimą, nuostatas ir prižiūri šių nuostatų laikymąsi Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau - Administracija).
•    Atlieka procedūras, susijusias su skaitmeninio tachografo kortelių išdavimo, auditu.
•    Rengia ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos darbo grupėse.
•    Atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas.
•    Nesant Projektų valdymo skyriaus vedėjui, laikinai vykdo jo funkcijas.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – informacinių sistemų ar technologijų projektų valdymo patirtis;
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.