Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Turto valdymas.

FUNKCIJOS

•    Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
•    Atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais.
•    Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
•    Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.
•    Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą.
•    Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Diegia kompiuterizuotas darbo vietas, administruoja informacines sistemas, prižiūri jų veikimą ir informacinių technologijų saugą, užtikrindamas Lietuvos transporto administracijos (toliau - Administracija) nepertraukiamą veiklos vykdymą.
•    Organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – turto valdymo patirtis; 
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.