Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Keleivių ir krovinių vežimo veiklos reguliavimas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. Su keleivių vežimu susijusių administracinių paslaugų teikimas.

FUNKCIJOS

6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
12. Priima ir aptarnauja asmenis.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su skyriaus kompetencija; seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo..
19. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..
20. Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
21.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
23. Atitikimas kitiems reikalavimams:
23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.