Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI 

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
•    užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
•    organizuoja viešųjų pirkimų planavimą bei jų atlikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, juose dalyvauja;
•    dalyvauja rengiant metinius Administracijos planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas ir kt.), prireikus planus koreguoja;
•    teikia pasiūlymų dėl priemonių, didinančių viešųjų pirkimų efektyvumą, taikymo;
•    pagal savo kompetenciją konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų ir kitais klausimais;
•    užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas;
•    organizuodamas viešųjų pirkimų procedūras, kurias pagal kompetenciją vykdo Viešųjų pirkimų komisija, jai siūlo:
•    optimalų pirkimo būdą reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;
•    mokesčio už konkurso dokumentus dydį;
•    tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir juos patvirtinančius dokumentus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kt.;
•    tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, informacinius panešimus, pirkimo sąlygas, paaiškinimus tiekėjams ir kt.);
•    teikia informaciją apie viešuosius pirkimus, vykdytus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ar iš jos; teikia pasiūlymų dėl pirkimų vykdymo CVP IS, per CPO ar iš jos;
•    rengia Administracijos direktoriui ataskaitas apie pirkimus;
•    rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūrų rezultatus;
•    pagal teisės aktų reikalavimus rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina juos su tiekėjais ir atitinkamais struktūriniais padaliniais;
•    rengia Administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal pirkimų sutarčių administratorių pateiktą informaciją ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
•    nustatyta tvarka tvarko ir į Administracijos archyvą perduoda saugoti įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų bylas;
•    vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą Administracijoje;
•    pagal Administracijos struktūrinių padalinių pateiktas ataskaitas pildo Administracijoje vykdomų supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalą;
•    atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešųjų pirkimų komisijos kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
•    pagal kompetenciją ar pavedimus priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes;
•    siekdamas efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų vykdymo per CPO ar per CVP IS, kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimo ir diegimo;
•    vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų kontrolę;
•    pagal kompetenciją tvarko valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka teikiamas pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, apskaitą, organizuoja tam reikiamas procedūras;
•    prireikus organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
•    pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, įvertina remonto darbų sąmatas, kontroliuoja darbų eigą ir terminus;
•    pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Administracijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
•    analizuoja Administracijos organizacinės technikos, ryšio priemonių, jų eksploatacinių medžiagų poreikį, teikia pasiūlymų dėl optimalaus šios technikos naudojimo, įsigijimo;
•    pagal Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius)  kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.