Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties arba transporto inžinerijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
•    tiria įskaitinius kelių transporto eismo įvykius, kurių dalyviai – krovinius ar keleivius vežančios transporto priemonės, fiksuoja įvykio aplinkybes, surinktą informaciją analizuoja, nustato eismo įvykių priežastis; 
•    teikia kelių transporto eismo įvykių išvadas bei pasiūlymus dėl priemonių poreikio didinant saugą keliuose;
•    seka priemonių, skirtų didinti saugą keliuose, įgyvendinimo eigą;
•    organizuoja ir dalyvauja akcijose, renginiuose ir mokymuose, skirtuose didinti saugą keliuose;
•    renka informaciją apie įvykusius kelių transporto eismo įvykius ir šią informaciją atnaujina Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) registruose;
•    tvarko informaciją ir duomenis apie atliekamus kelių transporto eismo įvykių tyrimus, nustatytas priežastis ir teiktas priemones, skirtas didinti saugą keliuose;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Priežiūros departamentui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;
•    vykdo Priežiūros departamento (toliau – departamentas) dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras; 
•    prireikus pavaduoja departamento darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
•    vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.