Pareigų aprašymas Spausdinti


Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 
•    mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
•    turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•    savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
•    pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant Administracijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
•    užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
•    pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Administracijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
•    pagal kompetenciją tvarko valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka teikiamas pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, apskaitą, organizuoja tam reikiamas procedūras;
•    prireikus organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Administracijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
•    pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, įvertina remonto darbų sąmatas, kontroliuoja darbų eigą ir terminus;
•    organizuoja ir vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių Administracijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
•    organizuoja pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos reikalavimų įgyvendinimą Administracijoje;
•    organizuoja Vilniaus centrinių, kontrolės ir paslaugų administravimo skyrių pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, vandentiekio, nuotekų inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūrą, laiku organizuoja techninę priežiūrą, užtikrina patikimą veikimą pagal įrenginių eksploatacijos reikalavimus ir taisykles, techninės dokumentacijos tvarkymą;
•    tvarko apskaitą ir analizuoja materialinių ir energetinių išteklių sąnaudas, teikia pasiūlymų dėl racionalaus jų naudojimo;
•    dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizaciją;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, Projektų valdymo skyriaus vedėjui (toliau – skyriaus vedėjas) teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
•    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją;
•    pildo skyriaus darbuotojų darbo apskaitos žiniaraščius;
•    užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
•    pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Administracijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
•    vykdo tarnybinio transporto įsigijimo, nuomos, naudojimo ir kitas procedūras;
vykdo teisės aktų reikalavimų dėl tarnybinio transporto techninės eksploatacijos, techninės priežiūros, apžiūros ir remonto kontrolę;
kaupia ir apibendrina statistinę informaciją dėl padangų ridos ir akumuliatorių darbo apskaitos;
atsako už tarnybinio transporto, turto draudimą bei draudžiamųjų išmokų išieškojimą;
•    vykdo tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, įsigijimą, rengia pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis judriojo ryšio įranga, sąrašus;
•    analizuoja Administracijos organizacinės technikos, ryšio priemonių, jų eksploatacinių medžiagų poreikį, teikia pasiūlymų dėl optimalaus šios technikos naudojimo, įsigijimo;
•    pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, juose dalyvauja; atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.