Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

Informacinių sistemų valdymas ir priežiūra.


FUNKCIJOS

•    Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
•    Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
•    Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
•    Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
•    Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
•    Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
•    Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
•    Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
•    Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Administruoja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau - administracija) dokumentų valdymo sistemą, IS „Keltra“ ir kitų informacinių sistemų (toliau - IS) veikimą, kontroliuoja Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), suteiktų teisių IS laikymąsi..
•    Tvarko IS ir kitų kompiuterinių programų versijas, jų kūrimo ir eksploatavimo dokumentus.
•    Koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras Projektų valdymo skyriuje (toliau - skyrius).
•    Inicijuoja viešuosius pirkimus, juose dalyvauja, atlieka pirkimų vykdytojo (pirkimų organizatoriaus) funkcijas, rengia viešųjų pirkimų dokumentus.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – informatika (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – kompiuterinių sistemų administravimo patirtis; 
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B1.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis;
•    išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.