Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

 

 1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

 1. mokėti anglų ar rusų kalbas pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu; 

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 

 1. telefonu ir elektroniniu būdu teikia informaciją ir konsultuoja ūkio subjektus teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, rengia išaiškinimus, rekomendacijas; 

 1. kuruoja vadovo paskirtą sritį; 

 1. konsultuoja konsultacijų centro specialistus ir vyresniuosius specialistus; 

 1. administruoja konsultacijų centrą; 

 1. prireikus Administracijos centrinių skyrių vadovams pagal kompetenciją perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Administracijos interneto svetainėje pateiktus klausimus; 

 1. nagrinėja informacijai teikti telefonu ir elektroniniu būdu reikalingus teisės aktus ir metodinę medžiagą, nuolat Teisės aktų registre seka Administracijos kompetencijai priskirtų teisės aktų pakeitimus; 

 1. prireikus patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių ūkio subjektų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Administracijos kompetencijai; 

 1. rengia ir teikia informaciją apie asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Administracijos interneto svetainėje pateiktus klausimus, nurodydamas dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių buvo kreiptasi; 

 1. rengia ir teikia pasiūlymų dėl telefonu ir elektroniniu būdu teikiamos informacijos ir konsultacijų Administracijoje kokybės gerinimo; 

 1. rengia ataskaitas apie departamento nuostatuose nurodytų konsultacijų centro uždavinių įgyvendinimą; 

 1. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

 1. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis; 

 1. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams; konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija Administracijos struktūrinių padalinių kompetencijos klausimais; 

 1. dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti; 

 1. vyresniajam patarėjui (turinčiam pavaldžių) 3 teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;  

 1. pavaduoja kitus departamento darbuotojus, teikiančius informaciją telefonu ir elektroniniu būdu; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.