Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
•    turėti 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, kitais Lietuvos Respublikos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais kompiuterinės technikos vystymo bei eksploatacijos reikalavimus, dokumentų valdymą;
•    gerai išmanyti informacinių sistemų kūrimo, kompiuterių sisteminės programinės ir techninės įrangos klausimus;
•    gebėti įsisavinti bei taikyti darbe IT naujoves;
•    mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu pagal Europos lygmenis;
•    mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
•    dalyvauja kuriant įstaigos IT politiką, rengiant su ja susijusius įstaigos vidaus norminius dokumentus, dalyvauja įgyvendinant šią politiką;
•    atlieka informacinių sistemų (Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS); Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATARAS ir VATIS); Transporto investicijų direkcijos kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos „Avilys“) priežiūrą;
•    apibendrina įstaigos darbuotojų pateiktas pastabas dėl informacijos valdymo ir įstaigoje funkcionuojančios dokumentų valdymo sistemos taikymo kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ ir teikia šią informaciją Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui;
•    teikia pasiūlymų skyriaus vedėjui dėl racionalesnio dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ panaudojimo;
•    diegia, prižiūri ir palaiko įstaigos vidinį portalą;
•    teikia pasiūlymų skyriaus vedėjui dėl IT infrastruktūros optimizavimo;
•    diegia naujas informacines sistemas;
•    prižiūri kompiuterinių darbo vietų pasyviąją dalį (kabelius, jungtis);
•    prižiūri telefono stotelę ir telefonines darbo vietas;
•    diegia, prižiūri ir administruoja darbo vietų programinę įrangą;
•    prižiūri ir administruoja periferinius įrenginius (spausdintuvus; skenerius), tinklinius įrenginius (Copy; Print; Scan), kopijavimo įrenginius; fakso aparatus; išorinių laikmenų (Flash; CD) naudojimo tvarką;
•    rengia IT ataskaitas;
•    administruoja IT sutartis;
•    dalyvauja rengiant ir vertinant IT įrangos pirkimo specifikacijas;
•    7teikia skyriaus vedėjui informaciją apie susidėvėjusią IT įrangą ir teikia pasiūlymų dėl jos pardavimo ar likvidavimo;
•    teikia ir tvarko duomenis Programinės įrangos licencijų valdymo sistemoje (PĮLV);
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.