Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;
5.2.    turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.3.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
5.4.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu; 
5.5.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.6.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.7.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1.    analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus aviacijos saugumo srityje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo bei jų tobulinimo;
6.2.    padeda organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos formalumų supaprastinimo programoje Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) priskirtų funkcijų įgyvendinimą ir įgyvendina jas;
6.3.    padeda parengti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos projektą;
6.4.    padeda organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo komisijos darbą, nustatyta tvarka ir sąlygomis praneša Komisijos nariams apie posėdį, rengia posėdžio medžiagą ir darbotvarkę;
6.5.    dalyvauja atliekant kontrolę, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių civilinės aviacijos veiklą;
6.6.    teikia pasiūlymus Transporto kompetencijų agentūros teikiamiems metiniams aviacijos saugumo priemones taikančių įmonių patikrinimo planams;
6.7.    rengia ir teikia Susisiekimo ministerijai siūlymus, kaip tobulinti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programą;
6.8.    teikia siūlymus dėl oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo ir aviacijos saugumo mokymo programų rengimo reikalavimų nustatymo bei dėl oro uostų aviacijos saugumo komisijų  nuostatų;
6.9.    teikia institucijoms, oro uostų valdytojams, oro vežėjams ir (ar) subjektams siūlymus dėl aviacijos saugumo funkcijų paskirstymo;
6.10.    teikia pasiūlymus dėl aviacijos saugumo programų rengimo reikalavimų tobulinimo;
6.11.    teikia pasiūlymus dėl oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos;
6.12.    teikia pasiūlymus aviacijos saugumo funkcijas vykdančių asmenų atestavimo tvarkai tobulinti;
6.13.    teikia pasiūlymus dėl aviacijos saugumo mokymo medžiagos reikalavimų bei aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinių aviacijos saugumo mokymų tvirtinimo tvarkos tobulinimo;
6.14.    tarptautinės krizės ar visuotinių neramumų atveju, kai tai turi įtakos civilinei aviacijai, Europos civilinės aviacijos konferencijos valstybėms atitinkamos narės prašymu pateikia veiksmų ypatingomis aplinkybėmis sąrašą, taikytiną tų valstybių narių nacionalinių oro vežėjų skrydžiams;
6.15.    orlaivio užgrobimo ar kitos neteisėtos veikos, nukreiptos prieš civilinę aviaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, atveju visą žinomą informaciją apie įvykį praneša orlaivio registracijos valstybei, visoms valstybėms, kurių piliečiai (žuvę, sužeisti, sulaikyti ir paimti įkaitais) yra orlaivyje, ir visoms valstybėms, kurios suteikė svarbią informaciją, įrangą, ekspertus ar kitokio pobūdžio pagalbą;
6.16.    gautą informaciją apie užgrobtą orlaivį perduoda oro navigacijos paslaugų teikėjams, atitinkamo oro uosto valdytojui, orlaivio naudotojui ir kitiems subjektams, kuriems jos reikia pagal susidariusią situaciją;
6.17.    neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, atveju Lietuvos Respublikos teritorijoje išsiunčia Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai ir atitinkamoms valstybėms preliminarią įvykio ataskaitą ir galutinę ataskaitą;
6.18.    teikia pasiūlymus dėl oro uosto valdytojo parengtos daiktų, paimamų iš keleivių, poėmio tvarkos;
6.19.    teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.20.     konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) kompetencijai  priskirtais klausimais;
6.21.    dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, organizuojamose komisijose ir darbo grupėse;
6.22.    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.23.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
6.24.    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
6.25.    bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis įstaigomis ir institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, atstovauja Administracijai pagal savo kompetenciją;
6.26.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.27.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.28.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.