Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

 1. Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;  

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;  

 1. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 

 1. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos valdymo srityje; 

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 1. Patarėjas atlieka šias funkcijas: 

 1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikiant pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja teisės aktus bei kitus dokumentus, vertina juos antikorupciniu požiūriu, nagrinėja Administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu bei vertina jų atitiktį Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą; 

 1. dalyvauja atliekant įtariamų bei nustatytų pažeidimų tyrimus, rengiant pažeidimo tyrimo išvadas ir kitą su pažeidimo tyrimu susijusią analitinę informaciją, atliekant Administracijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

 1. rengia ir dalyvauja įgyvendinant Administracijos kovos su korupcija programas ir planus; 

 1. dalyvauja analizuojant, vertinant rizikos veiksnius, galimus pavojus ir grėsmes Administracijos veiklos srityse ir teikia Administracijos direktoriaus vyriausiajam patarėjui pasiūlymų dėl rizikos veiksnių, galimų pavojų, grėsmių prevencijos ir šalinimo ir / ar užkardymo;  

 1. organizuoja antikorupcinį švietimą, skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojai) laikytis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, dalyvauja instruktuojant ir konsultuojant juos, siekiant užtikrinti veiklos teisėtumą; 

 1. Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus vyriausiojo patarėjo nurodymu dalyvauja vertinant vidaus kontrolės sistemos veikimą (Administracijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, funkcijų paskirstymą, darbo ir išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir teikia išvadas dėl minėtų sričių tobulinimo;  

 1. užtikrina ir organizuoja kitų funkcijų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašo, patvirtinto Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus  2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2BE-291, II skyriuje, įgyvendinimą; 

 1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitomis įstaigomis ir institucijomis, vykdančiomis korupcijos prevenciją ir kontrolę, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, siekdamas užkirsti kelią korupcinėms veikoms; 

 1.  padeda rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Administracijos interesams įvairiose teisminėse ir neteisminėse institucijose;  

 1. rengia atsakymus į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

 1. pagal kompetenciją konsultuoja bei teikia metodinę ir praktinę pagalbą sudėtingais priskirtos srities klausimais; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;  

 1. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;  

 1. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus patarėjui (turinčiam pavaldžių) (2) pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

 1. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.