Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. Reikalavimų nustatymas oro eismo ir oro navigacijos informacijos srityje.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. Civilinės aviacijos priežiūra aplinkosaugos srityje;
5.2. Karinis-civilinis bendradarbiavimas.

FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
8. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
9. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
10. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
11. Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
12. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo..
17. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
18.3. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;
18.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:
18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.6. darbo patirties sritis – saugaus eismo civilinės aviacijos srityje patirtis ;
18.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
18.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.