Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 
5.3.    turėti ne mažesnę kaip vienų metų ryšių su visuomene, komunikacijos arba informacijos teikimo darbo patirtį; 
5.4.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;
5.5.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.6.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.7.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
    
6.    Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1.     dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Administracijos  vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
6.3.     organizuoja Administracijos išorinę ir vidaus komunikaciją;
6.4.    stiprina vidinę Administracijos kultūrą, palaiko Administracijos vertybes ir tradicijas;
6.5.    informuoja Administracijos darbuotojus apie Administracijos planus, pokyčius, pažangą ir perspektyvas;
6.6.    dalyvauja įgyvendinant komunikacijos kampanijas saugaus eismo srityje;
6.7.    dalyvauja organizuojant ir diegiant taupiosios vadybos LEAN sistemos priemones Administracijoje;  
6.8.    koordinuoja informacijos Administracijos veiklos ataskaitoms parengti surinkimą, rengia Administracijos metų (pusmečio) veiklos plano vykdymo ataskaitas;
6.9.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planus;
6.10.    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
6.11.    organizuoja vidinius renginius,  parodas, kitus su Administracijos vidine komunikacija susijusius renginius; 
6.12.    renginių metu fotografuoja, kaupia ir saugo nuotraukas apie Administracijos veiklą; 
6.13.    koordinuoja su Administracijos veikla susijusias vidines darbuotojų apklausas, jas rengia; 
6.14.    organizuoja Administracijos teikiamų administracinių paslaugų teikimo kokybės stebėseną, vartotojų poreikių patenkinimo tyrimus;
6.15.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.16.    pagal Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams,  supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų  gaunama informacija pagal struktūrinių padalinių kompetenciją, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
6.17.    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.18.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.19.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.20.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.