Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.
DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
•    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
•    dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo Administracijoje;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
•    užtikrindamas Administracijos tinkamų IS sukūrimą ir jų nepertraukiamą ir saugų veikimą, dalyvauja projektuojant IS, jas kuriant ir diegiant, kuria ir diegia kompiuterines programas, parengia kompiuterizuotas darbo vietas ir jungia jas į IS;
•    užtikrindamas Administracijos funkcijų vykdymą, nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, administruoja Administracijos dokumentų valdymo sistemą, IS „Keltra“ ir kitų IS veikimą, kontroliuoja Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), suteiktų teisių IS laikymąsi; 
•    tvarko tarnybinių stočių sisteminę aplinką „Active directory“, užtikrindamas  IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
•    užtikrindamas IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą bei teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, prireikus prižiūri ir koordinuoja Administracijos  kompiuterių tinklo, kompiuterizuotų darbo vietų, interneto bei elektroninio pašto veikimą, jį administruoja, diegia ir tvarko kompiuterizuotas darbo vietas, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotose darbo vietose ir duomenų perdavimo įrangoje įdiegtų programinių įrangų, licencijų, elektroninio pašto dėžučių apskaitą;
•    užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą;
•    pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina su iš valstybės institucijų ir juridinių asmenų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, užtikrindamas Administracijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą;
•    moko, konsultuoja Administracijos darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga; 
•    užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
•    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją; 
•    analizuoja Administracijos veiklos procesus, teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo ir veiklos kokybės gerinimo modelių diegimo;
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių, formų ir technologijų diegimo;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus; 
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Administracijo