Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis; 

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą; 

 1. turėti dviejų metų darbo oro transporto srityje patirtį;  

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas; 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: 

 1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktus ir kitus dokumentus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus; 

 1. kontroliuoja oro vežėjus, kaip jie laikosi tarpvalstybinių oro susisiekimo sutarčių, siekdamas, kad reguliarieji skrydžiai būtų vykdomi pagal minėtų sutarčių nuostatas; 

 1. nagrinėja oro vežėjų reguliariųjų skrydžių paraiškas ir kitus dokumentus, rengia leidimų vykdyti reguliariuosius skrydžius ir tų skrydžių tvarkaraščių tvirtinimo projektus; 

 1.  renka ir kaupia patvirtintų reguliariųjų skrydžių tvarkaraščių duomenis, kad prireikus būtų galima tuos duomenis palyginti ir parengti reguliaraus oro susisiekimo apžvalgas ir ataskaitas; 

 1. kontroliuoja, kaip ne Europos Sąjungos oro vežėjai laikosi teisės aktais nustatytų draudimo reikalavimų, siekdamas, kad ne Europos Sąjungos oro vežėjai, vykdantys reguliariuosius skrydžius į Lietuvos oro uostus ir iš jų, būtų apdraudę keleivius, bagažą, krovinius ir civilinę atsakomybę pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams reikalavimus; 

 1.  kontroliuoja, ar ne Europos Sąjungos oro vežėjas turi EASA jam išduotą trečiosios šalies vežėjo leidimą (TCO autorizaciją) ir gali vykdyti veiklą su tvarkaraštyje numatytais orlaiviais; 

 1. kontroliuoja, ar oro vežėjai, vežantys krovinius ir paštą ir trečiosios šalies į Europos Sąjungą (šiuo atveju – Lietuvą), turi išduotą skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių ir pašto oro vežėjo paskyrimą (ACC3); 

 1.  kontroliuoja oro vežėjus ir oro uostus, kaip jie laikosi 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendrąsias kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004) ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (Tekstas svarbus EEE) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1107/2006) reikalavimų skrydžių iš Lietuvos Respublikos oro uostų ir skrydžių iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos oro uostus atvejais, kai skrydžius vykdo Bendrijos oro vežėjai, siekdamas, kad būtų užtikrintos oro transporto keleivių teisės; 

 1.  kontroliuoja oro vežėjus ir bilietų pardavėjus, kaip jie laikosi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 III skyriaus ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008) IV skyriaus reikalavimų siekdamas užtikrinti, kad keleiviai būtų tinkamai informuojami apie skrydį vykdančio vežėjo tapatybę ir kad visuomenei siūlant ir skelbiant oro susisiekimo kainas ir tarifus būtų tinkamai teikiama informacija; 

 1.  vykdo Reglamentų (EB) Nr. 261/2004, Nr. 2111/2005 III skyriaus, Nr. 1107/2006 ir Nr. 1008/2008 IV skyriaus nuostatų įgyvendinimo priežiūrą, kad būtų apgintos oro transporto keleivių teisės;  

 1. teikia pretenzijas Eurokontrolei dėl galimai nepagrįstų sumų įtraukimo į sąskaitas gavus sąskaitas iš AB „Oro navigacija“ už praeitą mėnesį suteiktas oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos erdvėje skrydžiams, kurių lėktuvų maksimali kilimo masė (MTOW) yra mažesnė negu dvi metrinės tonos, ir skrydžiams, skraidinantiems ypatingai svarbius asmenis (VIP) bei nustačius, kad tokie skrydžiai nepatenka į Reglamento (ES) 2019/317 31 straipsnio 3 dalies a ir c punktus; 

 1. atlieka pirminį paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti vertinimą – ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir informacija; informuoja Oro susisiekimo licencijavimo komisiją apie vertinimo rezultatus; 

 1. atlieka pareiškėjo gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti ir licencijuotų oro vežėjų verslo plano ir finansinės būklės vertinimą pagal oro vežėjų pateiktas finansines ataskaitas ir vertinimo rezultatus bei siūlymus dėl vežėjo atitikties Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 II skyriaus reikalavimams pateikia Oro susisiekimo licencijavimo komisijai; 

 1. pildo išduotų licencijų oro susisiekimui vykdyti registravimo žurnalą; 

 1.  surašo Oro susisiekimo licencijavimo komisijos posėdžių protokolus; 

 1. susirašinėja su oro vežėjais oro susisiekimo licencijavimo klausimais, praneša Oro susisiekimo licencijavimo komisijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus sprendimus oro vežėjams ir įmonėms, siekiančioms gauti licenciją; 

 1. prižiūri, ar oro uostai, nustatydami rinkliavas už naudojimąsi oro uostais, laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

 1. dalyvauja nagrinėjant oro uostą valdančios įmonės ir oro uosto naudotojų komiteto nesutarimus dėl oro uosto rinkliavų sistemos; 

 1. vykdydamas nacionalinės nepriklausomos priežiūros institucijos, kuri užtikrina Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-118 „Dėl Rinkliavų už naudojimąsi oro uostu tvirtinimo, mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų taikymą ir laikymąsi, funkcijas rengia metinę veiklos ataskaitą;   

 1. dalyvauja vykdant tarpinstitucinius vartotojų teisių apsaugos projektus; 

 1. pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų ir tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais; 

 1. Administracijos direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja įstaigai ir Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derinant įstaigos bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose; 

 1. nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų ir teikia juos Administracijos direktoriui; 

 1. pagal savo funkcijas rengia siūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje; 

 1. Civilinės aviacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavedimu dalyvauja kitų įstaigos padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis; 

 1. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

 1. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, keleiviams ir kitiems asmenims skyriaus kompetencijai  priskirtais klausimais; 

 1. dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, organizuojamose komisijose ir darbo grupėse; 

 1. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, įveda, koreguoja, atnaujina, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;  

 1. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis įstaigomis ir institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Administracijos struktūriniais padaliniais, atstovauja Administracijai pagal savo kompetenciją; 

 1. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

 1. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.