Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 
5.3.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.4.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.5.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
    
6.    Specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Administracijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose, teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo Administracijoje;
6.3.    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
6.4.     organizuoja Administracijos išorinę  komunikaciją;
6.5.    organizuoja informacijos apie Administracijos veiklą teikimą visuomenei,  rengia ir teikia šią informaciją; 
6.6.    dalyvauja planuojant ir įgyvendinant su Administracijos veiklos sritimis susijusias komunikacijos veiklas; 
6.7.    inicijuoja ir įgyvendina komunikacijos kampanijas ir kitus projektus saugaus eismo srityje;
6.8.    bendradarbiauja su Administracijos padaliniais, kuria ir palaiko nuolatinius ryšius su visuomene bei transporto institucijomis, siekdamas formuoti nuomonę apie saugų eismą ir sąžiningą transporto sistemą;
6.9.    renka informaciją ir rengia pranešimus spaudai, straipsnius saugaus eismo bei kitomis su Administracijos veikla susijusiomis temomis ir platina Administracijos komunikacijos priemonėmis bei kanalais;
6.10.    dalyvauja organizuojant ir diegiant taupiosios vadybos LEAN sistemos priemones Administracijoje;  
6.11.    siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
6.12.    organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių ir kitų informavimo priemonių, susijusių su Administracijos veikla, rengimą; 
6.13.    organizuoja su saugaus eismo veikla  susijusius renginius ir iniciatyvas; 
6.14.    renginių metu fotografuoja, kaupia ir saugo nuotraukas apie Administracijos veiklą; 
6.15.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.16.    pagal Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – skyrius) kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams,  supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų  gaunama informacija pagal struktūrinių padalinių kompetenciją, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
6.17.    nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
6.18.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.19.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.20.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.