Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

 1. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;  

 1. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį personalo valdymo srityje; 

 1. mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 

 1. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 

 1. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis; 

 1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 1. Vyriausiais specialistas atlieka šias funkcijas: 

 1. dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; 

 1. dalyvauja rengiant ir vykdant darbuotojų įsitraukimo didinimo projektus; 

 1. analizuoja personalo valdymo procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo; 

 1. dalyvauja rengiant Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planus ir koordinuojant jų įgyvendinimą; 

 1. dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus įstaigos uždavinius; 

 1. pagal kompetenciją organizuoja kokybės valdymo sistemų ir veiklos efektyvumą gerinančių priemonių diegimą Administracijoje;  

 1. diegia veiklos kokybės gerinimo modelius ir veiklos tobulinimo priemones (Bendrojo vertinimo modelio, LEAN kokybės vadybos sistemos metodų – X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba ir kt.) Administracijos veikloje; 

 1. konsultuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, personalo valdymo klausimais; 

 1. renka ir teikia aktualią į Administracijos poreikius orientuotą informaciją dėl strateginio planavimo, veiklos tobulinimo; 

 1. stebi ir analizuoja pagrindinius Administracijos veiklos ir rezultatų rodiklius, analizuoja geriausią praktiką dėl siektinų atskirų rodiklių reikšmių nustatymo; 

 1. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei;  

 1. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje; 

 1. siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo; 

 1. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį; 

 1. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.