Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
5.2.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.3.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
5.4.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.5.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1.    siekdamas Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) strateginių tikslų įgyvendinimo, dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su skyriaus kompetencija; padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 
6.2.    atsižvelgdamas į Administracijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia pasiūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
6.3.    padeda įgyvendinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) įsitraukimo didinimo ir kitas žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo priemones;
6.4.    padeda įgyvendinti darbuotojų adaptaciją ir integraciją; 
6.5.    dalyvauja rengiant pareigybių sąrašų projektus, dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia pasiūlymų dėl struktūros tobulinimo;
6.6.    analizuoja ir redaguoja struktūrinių padalinių nuostatų bei darbuotojų pareigybių aprašymų projektus; 
6.7.    dalyvauja organizuojant darbuotojų priėmimo į pareigas konkursus;
6.8.    perduoda informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui įforminant darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš pareigų, komandiruotes, kitas su personalu susijusias procedūras;
6.9.    koordinuoja atostogų suteikimą darbuotojams; 
6.10.    padeda įgyvendinti darbuotojų sveikatos tikrinimo ir kitas sveikatos gerinimo priemones;
6.11.    organizuoja kolektyvo renginius, darbuotojų pasveikinimą tarnybos, jubiliejaus ar kitų asmeninių švenčių progomis; 
6.12.    dalyvauja įgyvendinant darbuotojų socialines ir kitas garantijas;
6.13.    kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.14.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
6.15.    pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Administracijos struktūriniams padaliniams; supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais; 
6.16.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.17.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
6.18.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.