Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

5.    Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5.2.    turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą; 
5.3.    mokėti rusų arba anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.4.    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
5.5.    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
5.6.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Specialistas atlieka šias funkcijas:
6.1.    dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
6.2.    dalyvauja Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
6.3.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Administracijos metinius veiklos planus;
6.4.    analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) ir Administracijos metinio veiklos plano vykdymo informaciją bei rengia Administracijos metų (pusmečio) veiklos ataskaitą;
6.5.    analizuoja Administracijos veiklos procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo ir veiklos kokybės gerinimo modelių diegimo;
6.6.    dalyvauja rengiant Administracijos veiklos efektyvumo gerinimo ir / ar veiklos tobulinimo priemonių planus ir koordinuojant jų įgyvendinimą;
6.7.    atlieka Administracijos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų apskaičiavimą, analizuoja vertinimo kriterijų reikšmes,  teikia metodinę pagalbą Administracijos padaliniams;
6.8.    atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus įstaigos uždavinius;
6.9.    pagal kompetenciją organizuoja kokybės valdymo sistemų ir veiklos efektyvumą gerinančių priemonių diegimą Administracijoje; 
6.10.    diegia veiklos kokybės gerinimo modelius ir veiklos tobulinimo priemones (Bendrojo vertinimo modelio, LEAN kokybės vadybos sistemos metodų – X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba ir kt.) Administracijos veikloje;
6.11.    dalyvauja vykdant einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų kontrolę;
6.12.    dalyvauja tvarkant apskaitą ir analizuojant materialinių ir energetinių išteklių sąnaudas, teikiant pasiūlymų dėl racionalaus jų naudojimo;
6.13.    pagal kompetenciją konsultuoja Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, buhalterinės apskaitos išankstinės kontrolės vykdymo klausimais;
6.14.    renka ir teikia aktualią į Administracijos poreikius orientuotą informaciją dėl strateginio planavimo, veiklos tobulinimo;
6.15.    stebi ir analizuoja pagrindinius Administracijos veiklos ir rezultatų rodiklius, analizuoja geriausią praktiką dėl siektinų atskirų rodiklių reikšmių nustatymo;
6.16.    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Administracijos interneto svetainei; 
6.17.    pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, valstybės, vidaus administravimo ir kitose informacinėse sistemose, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
6.18.    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
6.19.    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;
6.20.    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.