Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
•    mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir interneto naršyklėmis;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją,  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu ir rengti išvadas.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Specialistas atlieka šias funkcijas:
•    dalyvauja Administracijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal kompetenciją;
•    užtikrindamas tinkamą dokumentų apskaitos ir kontrolės procedūrų įgyvendinimą, vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis), kontroliuoja, ar siunčiama korespondencija išsiųsta; vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  
•    pagal kompetenciją tvarko gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų apskaitą, dokumentų valdymo programoje registruoja Administracijos gaunamus, siunčiamus, vidaus ir kitus dokumentus;
•    skelbia Administracijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės aktus – Teisės aktų registre;
•    prireikus vykdo su dokumentų saugojimu archyve ir jų naikinimu susijusias procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą ir naikinimą, reikalavimų įgyvendinimą;  
•    tvarko Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) nebuvimo darbe sąrašą dokumentų valdymo sistemoje;
•    kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus;  
•    analizuoja dokumentų apskaitos procesus, rengia su dokumentų apskaita susijusias suvestines ir ataskaitas, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dokumentų apskaitos tobulinimo klausimais;
•    konsultuoja Administracijos darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, siuntimo ir gavimo klausimais, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą Administracijoje;
•    pildo Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
•    pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Administracijos struktūriniams padaliniams, supažindina Administracijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
•    palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Administracijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Administracijos funkcijų vykdymą;    
•    tikrina, ar Administracijos darbuotojų parengti teisės aktų projektai bei dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
•    kontroliuoja Administracijos dokumentų įforminimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
•    tvirtina Administracijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus;
•    atrenka bylas (dokumentus), registrus naikinti, surašo naikinimo aktus;
•    padeda asmenims įgyvendinti jų teisę gauti informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
•    vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus (kelionės, viešbučiai, reprezentacinės prekės ir kt.);
•    esant poreikiui rengia Administracijos siunčiamus, vidaus dokumentus pagal skyriaus kompetenciją;
•    pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Administracijoje;
•    pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą; 
•    siekdamas Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
•    prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
•    vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Administracijos strate