Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • budi Administracijos budėtojų darbo reglamente (toliau – Reglamentas) nustatytomis valandomis;
 • Administracijos darbo pradžioje atrakina pastato duris, išjungia apsauginę signalizaciją pastate (išskyrus 121 ir 122 kabinetus);
 • atidaro ir uždaro kiemo vartus bei valdo abu užtvarus pagal Reglamente nustatytas valandas;  
 • po Administracijos darbo valandų užrakina pastato duris ir įjungia pastato ir garažų apsaugos signalizacijos sistemas;
 • budėjimų žurnale registruoja apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, elektros energijos tiekimo ir ryšių sistemų veikimo sutrikimus ir kitus budėjimų metu įvykusius įvykius;
 • kontroliuoja interesantų patekimą į pastatą ir suteikia jų prašomą informaciją pagal savo kompetenciją;
 • stebi situaciją pastate ir jo teritorijoje;
 • kilus grėsmei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  interesantų ar turto saugumui, nedelsdamas pavojaus mygtuku iškviečia Saugos tarnybos greitojo reagavimo grupę ir praneša apie incidentą skyriaus vedėjui;
 • kilus gaisrui, veikia pagal Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą;
 • pastebėjęs komunikacinių tinklų avariją, kurią reikia nedelsiant likviduoti, pagal nustatytą tvarką iškviečia atitinkamą avarinę tarnybą, praneša Projektų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui (jo nesant, departamento vadovams) ir pagal galimybes lokalizuoja avariją;
 • prireikus, vasarą Administracijos teritorijoje prižiūri želdinius, žiemą – valo sniegą prie pagrindinio įėjimo ir įvažiavimo į kiemą;
 • nustatyta tvarka iškelia ir nuleidžia valstybės vėliavą;
 • vykdo kitas Reglamente išvardintas pareigas ir su pastatų ir materialinių vertybių saugojimu bei priežiūra susijusius Administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • pagal savo sveikatos būklę būti tinkamas atlikti budėtojo darbą;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą.