Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

    Budėtojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
•    pagal savo sveikatos būklę būti tinkamas atlikti budėtojo darbą;
•    žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą; 
•    sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą.

DARBUOTOJO FUNKCIJOS

    Budėtojas atlieka šias funkcijas:
•    budi Inspekcijoje budėtojų darbo reglamente (toliau – Reglamentas) nustatytomis valandomis;
•    Inspekcijos darbo pradžioje atrakina pastato duris, išjungia apsauginę signalizaciją pastate (išskyrus 121 ir 122 kabinetus);
•    atidaro ir uždaro kiemo vartus bei valdo abu užtvarus pagal Reglamente nustatytas valandas;  
•    po Inspekcijos darbo valandų užrakina pastato duris ir įjungia pastato ir garažų apsaugos signalizacijos sistemas;
•    budėjimų žurnale registruoja apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo, elektros energijos tiekimo ir ryšių sistemų veikimo sutrikimus ir kitus budėjimų metu įvykusius įvykius;
•    kontroliuoja interesantų patekimą į pastatą ir suteikia jų prašomą informaciją pagal savo kompetenciją;
•    stebi situaciją pastate ir jo teritorijoje;
•    kilus grėsmei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  interesantų ar turto saugumui, nedelsdamas pavojaus mygtuku iškviečia Saugos tarnybos greitojo reagavimo grupę ir praneša apie incidentą skyriaus vedėjui;
•    kilus gaisrui, veikia pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planą;
•    pastebėjęs komunikacinių tinklų avariją, kurią reikia nedelsiant likviduoti, pagal nustatytą tvarką iškviečia atitinkamą avarinę tarnybą, praneša skyriaus vedėjui (jo nesant, departamento vadovams) ir pagal galimybes lokalizuoja avariją;
•    prireikus, vasarą Inspekcijos teritorijoje prižiūri želdinius, žiemą – valo sniegą prie pagrindinio įėjimo ir įvažiavimo į kiemą;
•    nustatyta tvarka iškelia ir nuleidžia valstybės vėliavą;
•    vykdo kitas Reglamente išvardintas pareigas ir su pastatų ir materialinių vertybių saugojimu bei priežiūra susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.